n.komenda

Коменда Наталія Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра електричної інженерії

Доцент

КОМЕНДА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Кандидат технічних наук, доцент

 Україна, 43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75

 E-mail: n.komenda@lntu.edu.ua

 +38 (0332) 74-61-19

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1991-1997 роках навчалася у Луцькому індустріальному інституті і здобула кваліфікацію спеціаліста інженера-електрика за спеціальністю «Електропостачання та електрозбереження» (Диплом ЛЖ ВЕ №000720).

У 1997-1998 роках навчалася у Луцькому державному технічному університеті по закінченню присвоєно кваліфікацію магістра за спеціальністю «Електропостачання та електрозбереження» (Диплом ВС №10625845).

22.12.2011 року присвоєно ступінь кандидата технічних наук. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 05.052.05 Вінницького національного технічного університету. Тема кандидатської дисертації «Морфометричні методи і моделі оцінки та зменшення нерівномірності навантажень систем електропостачання». (Диплом ДК №003363)

У січні 2014 року – присвоєно звання доцента кафедри електропостачання (Атестат доцента 12ДЦ № 037018).

-        2001 р. – 2011 р. -  асистент кафедри електропостачання Луцького державного технічного університету

-        2011 р. – 2012 р. – старший викладач кафедри електропостачання Луцького національного технічного університету

-        2012 р.  по теперішній час працює у Луцькому національному технічному університеті,  доцент кафедри електричної інженерії.

Моделювання для оптимального керування режимами електроенергетичних систем з метою зменшення в них втрат електроенергії.

Методичне забезпечення

2024

 1. Системно-орієнтоване моделювання в електроенергетиці [Текст] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заочної форм навчання / уклад. І.В. Грицюк, І.О. Бандура, Н.В. Коменда. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 56 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16591
 2. Системно-орієнтоване моделювання в електроенергетиці [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заочної форм навчання / уклад. І.В. Грицюк, І.О. Бандура, Н.В. Коменда. – Луцьк: ЛНТУ, 2024. 48 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16590
 3. Системно-орієнтоване моделювання в електроенергетиці [Текст]: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заочної форм навчання / уклад. І.В. Грицюк, І.О. Бандура, Н.В. Коменда. – Луцьк: ЛНТУ, 2024. 48 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16648

2023

 1. Управління енерговикористанням : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Коменда. Луцьк : Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. 76 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12427
 2. Управління енерговикористанням : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Коменда. Луцьк : Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. 42 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13037
 3. Основи електропостачання : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Коменда. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 22 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14223
 4. Основи електропостачання : метод. вказівки до викон. курсового проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Н. В. Коменда. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 94 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14224

2022

 1. Основи електропостачання [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заочної форм навчання / уклад. Н.В. Коменда. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2022. 86 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11282

2020

 1. Управління енерговикористанням : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузь знань 14 Електрична інженерія спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Н.В. Коменда. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. - 38 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/2135
Монографія

2022

 1. Коменда Н. МОРФОМЕТРИЧНА ОЦІНКА НЕРІВНОМІРНОСТІ ГРАФІКА ЕЛЕКТРИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Theoretical and scientific foundations in research in Engineering: collective monograph / Beresjuk O., Lemeschew M., Stadnijtschuk M., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. с. 316-331. / URL: https://doi.org/10.46299/ISG.2022.MONO.TECH.1
Навчальний посібник

2022

 1. Електропостачання промислових об’єктів. Практикум: навчальний посібник / Людмила Валеріївна Давиденко, Наталія Володимирівна Коменда, Володимир Анатолійович Давиденко, Микола Миколайович Євсюк − Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022.− 244с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11649
Статті Scopus

2024

 1. Mikulich, O., Komenda, N.,Guda, O., Kradinova, T. Simulation analysis of the influence of changing mechanical characteristics of polyurethane foams.
  Procedia Structural Integrity, 2024, 59, pp. 466–470 / URL: https://www2.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85195803399&origin=result…
 2. Komenda N., Volynets V., Hrytsiuk I., Bandura I., Romaniuk M. Estimation of the total influence of methods for increasing the line natural load. Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal, 2024. р.р.27-48 / URL: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55195936400

2023

 1. Romaniuk, M., Bandura, I., Hrytsiuk, Y., Volynets, V., Komenda, N. Determinants of energy efficiency and energy supply of post-communist economies in the Baltic region. Journal of the Balkan Tribological Association, 2023, 29(6), pp. 1047–1065. / URL: https://scibulcom.net/en/journal/1310-4772/issue/2023-29-6/
 2. Bandura, I., Romaniuk, M., Komenda, N., Hadai, A., Volynets, V. Optimisation of energy solutions: Alternative energy, reactive power compensation, and energy efficiency management. Machinery and Energetics, 2023, 14(3), pp. 121–130 / URL: https://doi.org/10.31548/machinery/4.2023.121
 3. Lezhnuk P., Kozachuk O., Komenda N., Malogulko J. Electrical power and energy balance in the local electrical system by using reconciliation of the generation and consumption schedules. Przeglad Elektrotechniczny ,2023, 2023(9), стор. 57–63 / URL: https://doi.org/10.15199/48.2023.09.10

2019

 1. Komenda T., Komenda N., Vagapov Y. Criteria of morphometric analysis of a daily load profile. Int Trans Electr Energ Syst. Volume 29, Issue 5, May 2019. e2847. / URL: https://doi.org/10.1002/2050-7038.2847
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. В.І. Шваб’юк, Т.В. Фурс, Н.В. Коменда, С.Б. Мікуліч ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ ЗАДАЧІ ДИФРАКЦІЇ ХВИЛЬ У ПРУЖНИХ СЕРЕДОВИЩАХ З ВКЛЮЧЕННЯМИ ЗА ДІЇ НЕСТАЦІОНАРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ. Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». Луцьк, 2023, №75. с.95-98. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/134/130
 2. Волинець В. І., Коменда Н.В., Романюк М.В., Бандура І.О., Гадай А.В. РАНЖУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика» №2(29)’2023. с. 17-21. / URL: https://doi.org/10.31474/2074-2630-2023-2-17-21
 3. Гадай А.В., Бандура І.О., Волинець В. І., Коменда Н.В., Романюк М.В. ОГЛЯД ПРИНЦИПІВ СЕЛЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТІВ В РОЗПОДІЛЬЧИХ
  МЕРЕЖАХ СПОЖИВАЧІВ НАПРУГОЮ 0,4 кВ. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика» №2(29)’2023. с. 6-16.
  / URL: https://doi.org/10.31474/2074-2630-2023-2-6-16
 4. Мікуліч О.А., Коменда Н.В., Войтюк І.М. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІБРОПОГЛИНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ НА
  ОСНОВІ СИМУЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ. Збірник наукових праць Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Випуск 19, 2023. с.109-116.
  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2023-9(19)-13

2022

 1. Волинець В. І., Коменда Н. В., Романюк М. В. ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика» №2(27)2022. с. 20-24. / URL: https://doi.org/10.31474/2074-2630-2022-2-20-24
 2. Коменда Н. В., Волинець В. І. УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯМ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ. Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика» №1(26)’2022. с.51-56 / URL: https://doi.org/10.31474/2074-2630-2022-1-51-56
Тези доповідей

2020

 1. Коменда Н.В., Коменда Т.І., Мельник А.В., Порва Б.І. ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЖИМНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ТА ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ. Підвищення рівня ефективності енергоспоживання в електротехнічних пристроях і системах: збірник матеріалів VIІI Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 24 грудня, 2020 р., м. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. с. 25-29. / URL: https://drive.google.com/file/d/1lOYriu43WhSPpucjy1NBu6Ed6WFk_vpr/view?usp=shar…
 2. Коменда Н.В., Сніжко В.М. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. Тези ІV факультетської студентської наукової конференції «Сучасні аспекти ресурсозбереження» (Факультет екології, туризму та електроінженерії) – Луцьк, 2020. с. 37-39.

  / URL: https://drive.google.com/file/d/1y9almBSmsfhmcuk-9sUP8ynltNwFNGk5/view?usp=shar…
Зарубіжні наукові видання

2024

 1. Komenda N., Volynets V., Hrytsiuk I., Bandura I., Romaniuk M. Estimation of the total influence of methods for increasing the line natural load.
  Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal, 2024. р.р.27-48 / URL: https://journals.pan.pl/Content/130823/02-271-05-Komenda%20i%20inni.pdf

2022

 1. Komenda N.V./ Коменда Н.В.SMART-GRID NETWORKS OPTIMIZATION ON THE BASE OF THE PHASORS USAGE / ОПТИМІЗАЦІЯ SMART-GRID МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ФАЗОРІВ. Modern engineering and innovative technologies Issue 23 / Part 1. с. 3-11. / URL: https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-23-01-015

2021

 1. Коменда Н.В., Панасюк І.Ю. Аналіз шляхів покращення процесу споживання електричної енергії на прикладі холодильних установок Scientific Collection «InterConf», (79): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Modern Scientific Trends and Standards» (October 11-12, 2021). Santa Rosa, Argentina: Megafуn, 2021. рр.124-133. / URL: https://drive.google.com/file/d/1tbwCs09gnwPprHrWJJ-E5tRELiVpeVWb/view?usp=shar…