olenalutak

Лютак Олена Миколаївна

Основне місце роботи

Луцький національний технічний університет

Проректор з НПР та досліджень

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин

Професор

o.liutak@lntu.edu.ua

+380501085442

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Лютак Олена Миколаївна народилася у 1982  році, в м. Луцьк. У 2004 році закінчила Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Економіка та підприємництво» та отримала кваліфікацію магістра з економіки підприємства. З вересня 2008 року працювала асистентом кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, з 13.03.2009 року – на посаді старшого викладача, а з 01.09.2009 року переведена на посаду доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки ЛНТУ. Захист кандидатської дисертації на тему  «Регіональна політика транскордонного співробітництва в умовах реалізації євро інтеграційного курсу України» відбувся 21 січня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.075.03 у Луцькому національному технічному університеті. Диплом кандидата наук (ДК № 052581) зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка отримано 27 травня 2009 року (протокол № 17-06/2). У листопаді 2010 року Лютак О.М. отримала вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького національного технічного університету (12ДЦ №023777).

У 2016 році стала стипендіатом Кабінету Міністрів України  для молодих вчених (постанова президії Комітету з Державних премій України у галузі Науки і техніки №2 від 01.06.2016 р.). У 2013-2015 рр була виконавцем НДР «Методологія створення геоінформаційної системи туристично-рекреаційних ресурсів» (номер державної реєстрації 0115U002201), у 2017 році була керівником держбюджетної науково-дослідної роботи «Регіональна політика розвитку відновлювальної» (№ держреєстрації 0115U002199) за кошти держаного бюджету,  у 2016-2018 рр. була керівником та виконавцем госпдоговірних тематик на замовлення суб’єктів господарювання «Механізм фінансового забезпечення розвитку геоінформаційної системи при будівництві туристично-рекреаційних об'єктів» (Договір від 20.03.2016 року з ФОП Грибовський Р.), «Обґрунтування використання енергозберігаючих технологій при будівництві туристичних об'єктів у транскордонному регіоні» ( Договір від 20.11.2016 року з ЛМГО Європейський вектор Волині),   «Обґрунтування вдосконалення інституційного забезпечення бізнес-діяльності використання відновлювальних джерел енергії як основи економічної безпеки держави», (Договір від 01.11.2018 року з ЛМГО Європейський вектор  Волині).

    27.02.2018 р. Лютак О.М. у 36 р. у спеціалізованій вченій раді Д26.006.02 в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (диплом ДД № 007051 від 16 травня 2018 року). У березні 2019 року Лютак О.М. отримала вчене звання професора  кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету (АП №000725).

         За вагомі наукові дослідження у 2019 р. Лютак О.М. стала Лауреатом щорічної обласної премії за заслуги у сфері науки (Рішення Волинської обласної ради №23/27 від 16.05.2019 р.).

Також долучалася до наукових досліджень учнів, зокрема була членом журі 4 етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки м. Біла Церква 18-22 березня 2019 р. (додаток  № 31 до наказу МОНУ № 196 від 14.02.2019р.) та Всеукраїнського турніру юних економістів м. Харків 27.10-01.11.2019 р. (додаток №12 до наказу МОНУ №1300 від 15.10.2019 р.).

За період роботи має понад 200 публікацій, з них 162 наукових та 42 навчально-методичного характеру, у тому числі 12 монографій, 14 статей у журналах з індексом цитування, 2 авторських свідоцтва, 6 навчальних посібників, 50 наукових статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових наукових виданнях., у т.ч. 10 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus та 4 статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science.

Член акредитаційної комісії при проведенні акредитаційної експертизи ОПП Міжнародний бізнес зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Національному авіаційному університеті, наказ МОНУ №.1509-л від 10.10.2018р. та член акредитаційної комісії при проведенні акредитаційної експертизи ОПП Міжнародні економічні відносини зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у в Університеті митної справи та фінансів, наказ МОНУ № 3001-л від 12.12.2018р.

Є членом експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямами («Суспільні науки»), наказ МОНУ №1111 від 07.09.2020 р. та членом редакційних колегій таких наукових видань як Економічний форум, Регіональна економіка, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (наказ МОН України від 24.09.2020 №1188).

Також є членом спеціалізованої вченої ради Д 32.075.03 (08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил i регіональна економіка, Луцький національний технічний університет) та членом спеціалізованої вченої ради Д 08.893.01 (Спеціальність 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини, Університет митної справи та фінансів (Наказ №1188 від 24.09.2020 р.), протягом 2020-2023 рр. член 10 разових рад щодо присвоєння наукового ступеня доктора філософії.

У 2004 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Економіка підприємства» (Диплом ВС 25633087 від 26.06.2004 р.).
Кандидат економічних наук з січня 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 32.075.03 в Луцькому національному технічному університеті (м. Луцьк). ДК № 052581.
Вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки присвоєно у листопаді 2010 року. 12ДЦ №023777.
Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» з лютого 2018 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.006.02 в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ). ДД 007051. Тема докторської дисертації «Глобальна інституціоналізація бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму».
Вчене звання професора кафедри міжнародних економічних відносин присвоєно у березні 2019 року. 12 ПР № 000725

З 2006 р. - 2010 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького державного технічного університету;
2010 р. - 2022 р. – доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету;
2021 р - 2022р. – в.о. керівника навчально-наукового центру «Volyn Business Hub»;
жовтень 2022 р. - нині – проректор з науково-педагогічної роботи та досліджень Луцького національного технічного університету.

1. Спеціаліст по фінансовому обслуговування проекту «ПЛ-НТУ: Транскордонний обмін досвідом» IBU.03.01.00-06-386/11-00 на основі програми добросусідства «Україна-Польща-Білорусь 2007-2013»,спів фінансованого з ресурсів Європейського Інституту Сусідства і Партнерства в Луцькому національному технічному університету
2. Член проектної команди проекту «UTTERLY» / «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання», термін реалізації 2021-2024 роки.
3. Член проектної команди проекту «Accent Project Прискорення інноваційної діяльності та підприємницької майстерності у закладах вищої освіти», що фінансується органом європейського союзу Європейський інститут інновацій та технологій: розбудова інноваційного потенціалу для вищої освіти.

Глобальна інституціоналізації бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму, міжнародна туристична індустрія, регіональна політика транскордонного співробітництва, європейська та євроатлантична інтеграція, транснаціоналізація світової економіки, регулювання розвитку світових ринків товарів та послуг, світовий ринок інформаційно-комунікаційних технологій, управління міжнародною конкурентоспроможністю, бізнес-планування, транскордонне співробітництво, туристично-рекреаційний потенціал транскордонного регіону, стимулювання розвитку інноваційного підприємництва.

Монографія

2023

 1. Особливості менеджменту освітньої діяльності в Луцькому національному технічному університеті. Вдосконалення викладання у вищій освіті: теорія та практика : монографія. 2023. Розд.14. С. 144-154. DOI: https://doi.org/10.31874/TE.2023 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12548

2021

 1. Lіutak O., Baula O., Savosh L., Korolchuk L., Lisovska L. Іnnovation and Investment Component of International Competitiveness in Conditions of Implementation of the European Integration Course of Ukraine : мonograph / Lutsk : Volynpoligraf, 2021. 234 p. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/11409

2019

 1. Інституційне забезпечення бізнес-діяльності в умовах світової інтернаціоналізації сфер виробництва та послуг Текст : монографія / О.В. Баула, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська, О.М. Лютак, Л.В. Савош. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. - 284 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4679

2018

 1. Транснаціоналізація світової економіки : колективна монографія / О.В. Баула, Т.М. Вісина, В.В.Вісин, Н.М. Галазюк, О.В. Журавльов, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.А. Урбан. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. – 236 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4765

2017

 1. Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин : колективна монографія / О.В. Баула, Т.М. Вісина, В.В.Вісин, Н.М. Галазюк, О.В. Журавльов, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.А. Урбан. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 317 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4763
 2. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія. 3-тє вид. / за наук. ред. проф. Л. Ю. Матвійчук. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2017. 448 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/6468
Навчальний посібник

2023

 1. Магістерський курс «Міжнародні економічні відносини»: Навчальний посібник/ Лютак О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М., Зелінська О.М. Корольчук Л.В., Кравчук П.Я., Урбан О.А. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня “Волиньполіграф”, 2023. 324 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13953

2022

 1. Міжнародні економічні відносини та світова політика. Ч. 1: навч. посіб. / Лютак О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Корольчук Л.В., Кравчук П.Я., Урбан О.А., Полянська Т.О. Луцьк. 2022. 324 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13380

2021

 1. Економікс. Ч. 1. Вступ до економікса. Мікроекономіка : навч. посіб. / Баула О.В., Вісина Т.М., Лютак О.М., Савош Л.В., Кравчук О.Я., Зелінська О.М., Полянська Т.О. Луцьк : СПД Гадяк Ж. В. 2021. 320 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8146

2018

 1. Економіка: макро- та мікроекономічні аспекти : навч. посіб. / О.В. Баула, В.В Вісин, Т.М. Вісина, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська, В.І. Ліщук, О.М. Лютак, Л.В. Савош. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. - 279 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4689

2016

 1. Європейська та євроатлантична інтеграція : навч. посіб. / О.В.Баула, Т.В. Божидарнік, Т.М. Вісина, Н.М. Галазюк, О.М. Зелінська О.Я.Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. Лютак, Т.Л. Никитюк, Л.В. Савош, О.А.Урбан. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2016. – 328 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4760
Статті Scopus

2023

 1. Liutak, O., Baula, O., & Tkachuk, A. (2023). Simulation of the influrnce of investment and innovation activities on ensuring the international competitiveness of countries. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 13(2), 86-92. https://doi.org/10.35784/iapgos.3470 / URL: https://doi.org/10.35784/iapgos.3470
 2. Matviichuk L., Liutak O., Dashchuk Y., Lepkiy M., Sidoruk S. Information system for diagnostic competitiveness of the hospitality industry of the regions of Ukraine.
  Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 4/2023, 132-138 / URL: http://doi.org/10.35784/iapgos.5394

2022

 1. Stoliarchuk Ya.М., Liutak О.М., Baula О.V., Lisovska L.S., Voitovych S.J. European integration development platform of innovative entrepreneurship of Ukraine. Financial and credit activity problems of theory and practice. Volume 4 (45), 2022. 396-404. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3669 / URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3669

2021

 1. Kozyk V., Liutak O., Lisovska L., Mrykhina O. and Novakivskyj І. The Impact Of Economic Entities’Innovative Activity On The Indicators Of Sustainable Development Of Ukraine. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 628 (2021) 012041 doi:10.1088/1755-1315/628/1/012041 (Scopus) https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012041/pdf / URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012041/pdf
 2. Liutak, О., Baula, О., Poruchnyk А., Stoliarchuk Ya., Kravchuk, P., Kostynets Iu. The Development Of Renewable Energy In The Context Of Formation Of Innovative Economy And Energy Independence As The Geopolitical Priorities Of The State. Conf. Series: Earth and Environmental Science 628 (2021) 012012. doi:10.1088/1755-1315/628/1/012012 / URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012012/pdf

2019

 1. Dmytro Lukianenko, Anatoly Poruchnik, Yaroslava Stoliarchuk and Olena Liutak (2019). Globalization of the tourism industry: scales, levels and institutional formats. Problems and Perspectives in Management, 17(2), 563-574. (Scopus) DOI: 10.21511/ppm.17(2).2019.44
  / URL: https://www.proquest.com/openview/a3be7c20f83b106d34cbec6f9e0788ce/1?pq-origsit…

2016

 1. Лютак О.М. Тенденції сучасної транснаціоналізації туристичної індустрії в умовах глобалізації / О.М. Лютак // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №10 (184). – с. 8-16. (SciVerse Scopus, EBSCOhost, Ulrich's Periodicals Directory, EconLit, Cabell’s Directories, ABI/Inform by ProQuest, ERIH PLUS) / URL: https://www.proquest.com/openview/f9787773a8ae70a465026571e7cad891/1?pq-origsit…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Баула О.В., Лютак О.М. Роль світових фінансових інституцій у детінізації глобальної економіки. Економічний форум. №2. 2023. c31-39. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-6 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-6
 2. Лютак О.М., Баула О.В., Баула В.В. Інноваційні технології в міжнародній готельній індустрії. Vol. 1 No. 19 (2023): THE ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT. DOI: https://doi.org/10.15330/apred.1.19.10-18
  / URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/6857
 3. Лютак О.М., Баула О.В., Куценко В.І., Іванцов С.В. Особливості формування фінансового потенціалу та ринкової капіталізації підприємств в сучасних умовах. Актуальні проблеми економіки. – 2023. - №6 (264). – с.59-67
 4. Вахович І.М., Лютак О.М. Ковальчук Н.В. Особливості розвитку інноваційного підприємництва в Україні в сучасних умовах. Актуальні проблеми економіки. 2023. №8 (266). с.65-73. https://doi.org/10.32752/1993-6788-2023-1-266-65-73
  / URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2023/08/08.23._topic_Iryna-M.-Vakhov…
 5. Лютак О.М. Ретроспективний аналіз поняття «Капіталізація підприємства»: порівняння світового та вітчизняного досвіду. Bulletin of Sumy National Agrarian University. 4 (96) (Лис 2023), 12-18. / URL: https://doi.org/10.32782/bsnau.2023.4.3
 6. Лютак О.М., Баула О.В., Куценко В.І., Іванцов С.В. Енергетична трансформація у глобальній парадигмі сталого розвитку// Актуальні проблеми економіки. – 2023. - №6 (264). – с.69-76. / URL: http://doi.org/10.32752/1993-6788-2023-1-264-69-76
 7. Shabelnyk T., Liutak О. General trends in development of global IT market. Інвестиції: практика та досвід. № 3/2023 с.19-26. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1050/1060 / URL: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/29859

2022

 1. Maslyban O. , Todierishko E., BaulaO., Liutak O. Internal network and system routing of tourism and hotel-restaurant clusters. Інвестиції: практика та досвід No 21/2022 с. 43-48. DOI: 10.32702/2306-6814.2022.21.43
  / URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/694/702
 2. Баула О.В., Лютак О.М. Цифрова трансформація фінансового сектору світової економіки: тенденції та ризики. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022. Вип. 18. Т. 1. С. 111-122. / URL: https://doi.org/10.15330/apred.1.18.111-122

2020

 1. Лютак О.М., Баула О.В. Інноваційна складова оптимізації потоків міжнародної трудової міграції як фактор нарощення міжнародної конкурентоспроможності України. Актуальні проблеми економіки. № 6. 2020. С.87-100. / URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2021/08/6.20._topic_Liutak-O.M.-Baul…
 2. Лютак О.М., Баула О.В., Шуляк А.П. Вплив глобальних трансформацій світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій на міжнародну конкурентоспроможність Актуальні проблеми економіки. № 9. 2020. С.86-95. / URL: https://www.proquest.com/docview/2766511861?sourcetype=Scholarly%20Journals
 3. Liutak, O., & Baula, O. (2020). The development applied aspects of Ukraine’s tourist industry in the globalization conditions. European Journal of Management Issues, 28(3), 92-100. / URL: https://doi.org/10.15421/192009
 4. Лютак О.М., Єрохін С.А., Штулер І.Ю. Глобальний фармацевтичний ринок в контексті трансформації конкурентоспроможних бізнес-моделей його учасників. Актуальні проблеми економіки. 2020. №4. с.18-26. / URL: https://www.proquest.com/docview/2766145819?pq-origsite=gscholar&fromopenview=t…
 5. Лютак О.М., Баула О.В. Структурні трансформації медіа індустрії та її вплив на економічний розвиток країн. Актуальні проблеми економіки. № 12 (222). 2019. С.15-23. / URL: https://eco-science.net/archive/2019/APE-12-2019/12.19_topic_Liutak%20O.M,%20Ba…
Тези доповідей

2023

 1. Дідух О.П., Лютак О.М. Сучасні підходи до формування національної конкурентоспроможності в контексті сталого розвитку. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. 20 квітня 2023 р. Т 2. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2023. 194 с. С.113-115.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1GvK4WVKOJpRdN-R6DhPjdAMvaaM4AH9H/view?usp=shar…
 2. Лютак О.М. Вплив війни на зовнішньоекономічну діяльність України. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2023. С.67-69. / URL: https://drive.google.com/file/d/1AcHONiRp6CPhNKoaW1IJbWj2-Bx98oWQ/view?usp=shar…
 3. Лютак О.М., Баула О.В. Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2023. С.69-72. / URL: https://drive.google.com/file/d/1AcHONiRp6CPhNKoaW1IJbWj2-Bx98oWQ/view?usp=shar…
 4. Lіutak O., Narine Teknedzhian DEEPENING OF COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND ARMENIA IN MODERN CONDITIONS. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2023. С.72-75. / URL: https://drive.google.com/file/d/1AcHONiRp6CPhNKoaW1IJbWj2-Bx98oWQ/view?usp=shar…
Зарубіжні наукові видання

2022

 1. LiutakО., & BaulaО. (2022). CONCEPTUAL IMPERATIVES FOR OPTIMIZING LABOR MIGRATION FLOWS FROM UKRAINE. Three Seas Economic Journal, 3(1), 98-104. https://doi.org/10.30525/2661-5150/2022-1-13 / URL: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2022-1-13