natalka

Гулієва Наталія Михайлівна

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2007 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Кандидат технічних наук з травня 2015 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 32.075.02 при Луцькому національному технічному університеті (м. Луцьк). ДК № 029914.

Тема кандидатської дисертації «Отримання пористих проникних матеріалів з використанням природного мінералу − сапоніту в режимі самопоширюючого високотемпературного синтезу».

Вчене звання доцента кафедри прикладної механіки та мехатроніки присвоєно у квітні 2021 року. АД №007058.

 

2001-2007 Луцький державний технічний університет, Диплом спеціаліста «Товарознавець-експерт у митній справі» ВС №32103934 від 30.06.2007р.

2014 Вінницький національний технічний університет, Посвідчення підвищення кваліфікації зі спеціальності «Технології автоматизації машинобудування», №08-33-20 від 19.12.2014р.

2014 ДП «FESTO», Київ, Сертифікат 14-PN132-0002 «Ефективне обслуговування пневматичних систем», 156534 від 30.05.2014р.

2015 Луцький національний технічний університет, Диплом кандидата технічних наук (Ph.D. in Engineering Scince), ДК №029914 від 30.06.2015р.

2019 Wyższa szkoła społeczno-przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Сертифікат № PL001017 на знання польської мови, рівень В2, від 15.11.2019р.

2020 Wyższa szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lubelski Park Naukowo Technologiczny, Міжнародне стажування ЄС зі спеціальності Прикладна механіка, Сертифікат №02001/4 від 20.01.2020р.

2020 ДП «FESTO», Київ, Сертифікат 20-PN173-0089 «Ключові вимоги до сучасних виробництв в контексті Індустрії 4.0. Механізми розумної фабрики та виробництва майбутнього», 304373 від 23.10.2020р.

2021 ДП «FESTO», Київ, Сертифікат 21-LAB-111/C-0014 «Застосування у навчальному процесі обладнання SMART FACTORY LAB», 298786 від 25.06.2021р.

2021 Луцький національний технічний університет, Присвоєно вчене звання доцента кафедри прикладної механіки та мехатроніки, АД №007058 від 15.04.2021р.

01.10.2011 – 31.10.2017 Луцький національний технічний університет     асистент

01.11.2017 – 03.09.2019 Луцький національний технічний університет    старший викладач кафедри прикладної механіки та мехатроніки

03.09.2019 – на даний час,  Луцький національний  технічний університет    доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки

1.    Виконавець науково-дослідної роботи № 0116U001940 Вдосконалення технології виготовлення пористих матеріалів з використанням природних мінералів та відходів машинобудівного виробництва в режимі СВС» (2016-2020 рр.). 
2.    Виконавець науково-дослідної роботи № 0121U108270 «Синтез і оптимізація виробничих комплексів та складських систем», 2021-2023 рр.

Сапоніт – титанові композити та їх механічна обробка. Механотроніка. 
Індустрія 4.0. 
 

Методичне забезпечення

2023

 1. Управління ризиками в інженерії програмного забезпечення : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Інженерія програмного забезпечення» галузі знань 12 «Інформаційні технології» спец. 121 «Інженерія програмного забезпечення» денної та заоч. форм навч. / уклад.: Н. М. Ліщина, Н. М. Гулієва. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 80 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13028
Статті Scopus

2022

 1. Нuliieva, N.M., Pasternak, V.V. (2022). Isothermal mechanical Cycling of Saponite–Titanium Composites in Conditions of Complex Stressed State. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. Riga, Latvia, 2022, 59(6), Р. 12-21. / URL: https://sciendo.com/article/10.2478/lpts-2022-0043
 2. Ruban, A., Pasternak, V., Huliіeva, N. (2022). Prediction of the Structural Properties of Powder Materials by 3D Modeling Methods. Materials Science Forum, 1068, Р. 231-238. / URL: https://doi.org/10.4028/p-18k386

2021

 1. Zabolotnyi O., Pasternak V., Ilchuk N., Huliieva N. Cagáňová D. Powder Technology and Software Tools for Microstructure Control of AlCu2 Samples. Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV Proceedings of the 4th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2021, June 8–11, 2021, Lviv, Ukraine, Volume 1: Manufacturing and Materials Engineering, 585-593. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_58
 2. Pasternak, V., Samchuk, L., Huliieva, N., Andrushchak, I., Ruban, A. Investigation of the Properties of Powder Materials Using Computer Modeling. Materials Science Forum this link is disabled, 2021, 1038 MSF, 33–39. / URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1038.33

2020

 1. Нuliieva N.M., Somov D.O., Pasternak V.V., Samchuk L.M., Chetverzhuk T.I. The selection of boron nitride circles for grinding saponite – titanium composites using non-parametric method. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. Riga, Latvia, 2020, Vol. 57(6). Р. 36-47. / URL: https://doi.org/10.2478/lpts-2020-0033
Тези доповідей

2023

 1. Гулієва Н. М., Гулієва З. Н. Використання датчиків та системи навігації в автоматизованих системах машинобудівної промисловості. ІХ Міжнародна науково–практична конференція «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» ІХ International scientific and practical conference «Theoretical and Experimental Research in Materials Science and Mechanical Engineering» Луцьк : Вежа-Друк, 2023. С. 25–26. / URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=hm-_1-UAA…
 2. Гулієва Н.М. Одношарові фільтри зі зливним потоком води. Тези Матеріали та технології в інженерії (MTE-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт : збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 16–18 травня 2023 р. / упоряд.: О. Повстяной, О. Залета, Б. Валецький. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. C. 101–102. / URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=hm-_1-UAA…
 3. Гулієва Н.М. Cisco: Інноваційні бездротові рішення для корпоративних мереж. Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (25-26 травня 2023 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. С. 161–163. / URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=hm-_1-UAA…
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Huliieva, N.M., Shulikovsky, B.V. (2023). Equipping CNC Machines with Devices for Automatic Control of Processing Accuracy. Modern vision of implementing innovations in scientific studies: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, October 20, 2023. Sofia, Republic of Bulgaria: International Center of Scientific Research. Р. 57–59. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-20.10.2023
 2. Huliieva, N., Masiuk D. (2023). Entity Framework Environment for Working with Databases. Theoretical and practical scientific achievements: research and results of their implementation: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, October 27, 2023. Pisa, Italian Republic: International Center of Scientific Research. Р. 62–63. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-27.10.2023
 3. Huliieva, N.M., Huliieva, Z.N. (2023). Construction of UML Diagram in Designing Programs. Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der III internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 31. März, 2023. Zürich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform, 2023. Р. 92–94. / URL: https://doi.org/10.36074/logos-31.03.2023
 4. Huliieva, N.M., Marchuk, S.F. (2023). Types of Mechatronic Modules by the Method of used Energy. Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, April 14, 2023. Bern, Swiss Confederation: European Scientific Platform. Р. 57. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-14.04.2023
 5. Huliieva, N.M., Rozhanskyi, M.O. (2023). Operational advantages of digital sensors. Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the V International Scientific and Theoretical Conference, April 21, 2023. Vilnius, Republic of Lithuania: European Scientific Platform. Р. 65–66. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-21.04.2023
 6. Huliieva, N., Ripolovskiy, F. (2023). Analysis and Applications of Mechatronic System Sensors : Scientific review of the actual events, achievements and problems: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference, December 1, 2023. Berlin, Federal Republic of Germany: International Center of Scientific Research. Р. 137–138. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-01.12.2023