Iryna_Myskovets

Мисковець Ірина Ярославівна

Основне місце роботи

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет аграрних технологій та екології

Кафедра екології

Доцент

Кандидат географічних наук, доцент

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2000 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки (нині – Волинський національний університет ім. Лесі Українки) за спеціальністю «Біологія».

Кандидат географічних наук з січня 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м.Чернівці). ДК № 021960.

Вчене звання доцента кафедри  безпеки життєдіяльності  присвоєно у жовтні 2006 року. 02 ДЦ 013411.

Кандидат географічних наук за спеціальністю 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів» з січня 2004 року. Тема кандидатської дисертації «Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області)».

2000  закінчила Волинський національний університет ім. Лесі Українки) за спеціальністю «Біологія»

2004 захист кандидацької дисертації в Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича (ДК № 021960.)

2006 присвоєно вчене звання доцента кафедри  безпеки життєдіяльності (02 ДЦ 013411)

 

2001 р. - 2003 р. аспірант  Луцького державного технічного університету

2003 р. - 2004 р. – асистент, ст. викладач кафедри екології та безпеки життєдіяльності  Луцького державного технічного університету

2004 - по даний час – доцент кафедри екології Луцького національного технічного університету

• Участь у міжнародному стажуванні по програмі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Освіта і наука без кордонів», в Університеті Природничих наук, м. Люблін (Польща) (25.02.2022 - 25.04.2022).

• Підвищення кваліфікації (стажування) у лабораторії моніторингу та підвищення родючості ґрунтів, геоінформаційних систем та землеустрою Волинської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», м. Луцьк (Україна) (01.04.2022 - 31.05.2022).

• Курс підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості, платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (06.11.2022).

• Підвищення кваліфікації (стажування) у відділі моніторингу земель, агрохімічних досліджень та якості продукції (лабораторії моніторингу та підвищення родючості ґрунтів, геоінформаційних систем та землеустрою) Волинської філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», м. Луцьк (Україна)  (03.04.2017 - 24.05.2017).

• Підвищення кваліфікації (стажування) у Волинському обласному державному проєктно-технологічному центрі охорони родючості ґрунтів і якості продукції,
м. Луцьк (Україна) (02.04.2012 - 30.04.2012).

 

Перемоги студентів під керівництвом

• Близнюк Т.О. диплом ІІІ ступеня // ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за галуззю знань «Екологія», Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», 2020 р.

дослідження сучасних проблем охорони та раціонального природокористування, вивчення основних аспектів екології, гідроекології, моніторингу та захисту довкілля, управління якістю вод  поверхневих водойм та конструктивно-географічні умови формування якості  річкових вод,  радіоекологія тощо.

Монографія

2023

 1. Мисковець І. Я. Формування дощового стоку: теорія, методологія, розрахунки (на прикладі верхнього та середнього Подніпров'я) : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 424 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14501

2015

 1. Екологічна безпека навколишнього середовища оцінка, перспективи, управління. – (монографія./за наук. ред. доц. Картавої О.Ф). – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2015. – 282 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0…
Статті Scopus

2024

 1. Myskovets, I., Shymchuk, Yu., Nurgaziev, R., Shergaziev, U., & Akhmatbekov, M. (2024). The influence of agroforestry on the formation of the structure of forest ecosystems. Ukrainian Journal of Forest and Wood Science, 15(1), 72-88. DOI: https://doi.org/10.31548/forest/1.2024.72 / URL: https://doi.org/10.31548/forest/1.2024.72

2023

 1. Myskovets, I., & Molchak, Ya. (2023). Environmental problems from rainfall runoff. Scientific Horizons, 26(8), 109-116. https://doi.org/10.48077/scihor8.2023.109 / URL: https://doi.org/10.48077/scihor8.2023.109
 2. Matanat Ismayilzada, Anar Zhumadilova, Saulesh Minazhova, Zhanybek Kaliyev & Iryna Myskovets (2023) Environmental consequences of the Zaporizhzhya NPP situation, International Journal of Environmental Studies, DOI: 10.1080/00207233.2023.2270307 / URL: https://doi.org/10.1080/00207233.2023.2270307
 3. Pospelov, B., Rybka, E., Polkovnychenko, D., Myskovets, I., Bezuhla, Y., Butenko, T., Harbuz, S., Prokhorova, L., Levada, O., & Kravtsov, M. (2023). Comparison of bicoherence on the ensemble of realizations and a selective evaluation of the bispectrum of the dynamics of dangerous parameters of the gas medium during fire. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(10 (122), 14–21. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.276779 / URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.276779

2021

 1. I. Kondysiuk, A. Tryhuba, O. Bashynsky, V. Grabovets, V. Dembitskyi and I. Myskovets, "Formation and risk assessment of stakeholders value of motor transport enterprises development projects," 2021 IEEE 16th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), LVIV, Ukraine, 2021, pp. 303-306, doi: 10.1109/CSIT52700.2021.9648739. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9648739
Статті Web of Science

2022

 1. Dembitskyi M., Myskovets I., Zubko A., Tereshchuk O., BaIdala V., Vochuk M. Formation and risk assessment of stakeholders value of motor transport enterprises development projects. AD ALTA : Journal of interdisciplinary research. Czech, 2021. Vol. 12. Issue 2. P. 142-145. / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120230/PDF/120230.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Сучасний стан водокористування на Волині. Актуальні проблеми дослідження довкілля : матеріали Х міжнар. наук. конф., м. Суми–Тростянець, 25-27 трав. 2023 р. Суми–Тростянець, 2023. С.100-102. / URL: https://pgf.sspu.edu.ua/images/2023/05/27/materiali_aktualni_2023_72f62.pdf
 2. Мисковець І. Я., Коробчук Л. І. Геоекологічний аналіз трансформації природних комплексів озера Білого та його водозбору. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : наук. журн. 2023. Вип. 2(139). С. 55-60. DOI https://doi.org/10.32782/1995-0519.2023.2.7 / URL: http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2023_2_7.pdf
 3. Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Оцінка рівня антропогенного навантаження на басейни малих річок м. Луцька. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Серія : Географічні науки : наук. журн. 2023. Т. 2. Вип. 4. С. 39-44. / URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.7852941

2022

 1. Мисковець І. Я. Покращення агроекологічного стану дерново-підзолистих грунтів Волині місцевими мінерально-сировинними ресурсами. Вісник НУВГП. Технічні науки : наук. зб. 2022. Вип. 1(97). С. 102-115. / URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/24750
 2. Мольчак, Я. О., Мисковець І. Я., Горбач Л. М. Методичні підходи вирішення еколого-економічних проблем водноресурсного потенціалу. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Серія : Географічні науки : наук зб. 2022. Т. 2. Вип. 3. С. 18–30. / URL: https://zenodo.org/record/6548913#.Y-F3iz1ByUk
 3. Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Теоритичні основи еколого-економічної оцінки водокористування. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. 2022. № 1. С. 13-19. / URL: http://nzg.tnpu.edu.ua/article/view/257634

2021

 1. Мисковець І. Я., Коробчук Л. І. Сучасний стан іхтіофауни Шацького поозер’я. Таврійський науковий вісник. Серія : Сільськогосподарські науки : наук. журн. Херсон. 2021. Вип. 118. С. 348-353. / URL: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/118_2021/118_2021.pdf
 2. Коробчук Л. І., Мисковець І. Я. КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНИХ ХВОРОБ. Екологічні науки : наук.-практ. журн. Київ. 2021. №2 (35). С. 137-141. / URL: http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2021/2/26.pdf

2020

 1. 11. Мисковець І.Я., Мольчак Я.О., Сучасний екологічний стан міста Ковеля.// Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Географічні науки, Т.2, Вип.1. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка,-2020,-С.18-27. / URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.3692354
Тези доповідей

2023

 1. Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Екологічний стан озера Прибич на Волині в сучасних умовах. Комплексний підхід до модернізації науки: методи, моделі та мультидисциплінарність : матеріали II міжнар. наук. конф., м. Вінниця, 3 берез., 2023 р. Вінниця, 2023. С. 101-103. / URL: https://doi.org/10.36074/mcnd-03.03.2023
 2. Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Водно-ресурсний потенціал Волині і його раціональне використання. Modern research in world science : Proceedings of the 12th International scientific and practical conference, Lviv, 26-28 February, 2023. P. 349-352. / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/03/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCI…
 3. Мисковець І. Я. Чорнобильська катастрофа: дії, результати та уроки (на прикладі Маневицького регіону Волині). Ольвійський форум-2023: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : тези XVII міжнар. наук. конф. «Радіаційна і техногенно–екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення», м. Миколаїв, 15-18 черв. 2023 р. Миколаїв, 2023. С. 57-61. / URL: https://dspace.chmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1193/3/%D0%9E%D0%A4-2023…
 4. І. Я. Мисковець, Я. О. Мольчак. Екологічні особливості водозабезпечення Волині. Харківський природничий форум : VI міжнар. конф. молодих учених м. Харків, 18-19 трав. 2023 р. Харків, 2023. С. 210-212. / URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/909ba3b5-ca28-4195-9abc-4…
 5. І. Я. Мисковець, Я. О. Мольчак. Оцінка рівня урбанізованості басейнів малих річок. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень : матеріали VI міжнар. наук. конф., м. Дніпро, 4 серп. 2023 р. Дніпро, 2023. С. 109-111. DOI: 10.36074/mcnd - 04.08.2023 / URL: https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/04.08.20…
 6. Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Сучасний стан в еколого-економічній системі водокористування Волині. Технології, інструменти та стратегії реалізації наукових досліджень : матеріали V міжнар. наук. конф., м. Київ, 24 лют. 2023 р. Київ, 2023. С.157-158. / URL: https://doi.org/10.36074/mcnd-24.02.2023

2022

 1. Мисковець І. Я. Сутність організованості дощового стоку. Актуальні проблеми науки, освіти і технологій: теорія і практика : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 8 лют. 2022 р. : у 2 ч. Полтава, 2022. Ч. 2. С. 45-47. / URL: http://www.economics.in.ua/2022/02/2_17.html
 2. Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Витрати на перевезення дрібнозему з урожаєм коренеплодів. Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва: проблеми теорії та практики: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 29–30 верес. 2022 р. Тернопіль, 2022. С. 160. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12267
 3. Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Сутність сучасної глобальної екологічної проблеми. Подолання екологічних ризиків і загроз для довкілля в умовах надзвичайних ситуацій – 2022 : зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 26-27 трав. 2022 р. Полтава, 2022. С. 416-419. / URL: https://nupp.edu.ua/uploads/files/0/events/conf/2022/i-mnpk-podolannia-eko-rizi…
 4. Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Земельні ресурси як фактор розвитку Рожищенської ОТГ Волині. :Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. II міжнар. наук.-практ. конф., м. Миколаїв, с. Коблеве, 09 черв. 2022 р. Миколаїв, с. Коблеве, 2022. С. 90-91. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12280

2021

 1. Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Природна водозабезпеченість для соціально-економічного розвитку регіону. Priority directions of science and technology development : тhe 8th International scientific and practical conference, Kyiv, Ukraine, April 18-20, 2021. P.353-359. / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIEN…
 2. Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Особливості екологічного стану басейнів річок Волині в сучасних умовах. Міжнародний науково-практичний семінар по декарбонізації та екомодернізації промисловості України : зб. наук. пр. VІІІ міжнар. з'їзду екологів (Екологія/Ecology–2021), м. Вінниця, 22–24 верес. 2021 р. Вінниця, 2021. С. 249-251. / URL: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/view/666/1174/2379-1
 3. Мисковець І. Я. Конструктивно-географічні особливості розкриття складових дощового стоку. Шацьке поозер’я в контексті змін клімату : зб. матеріалів VІ міжнар. наук.-практ. конф., с. Світязь, 1–3 жовт. 2021 р. Світязь. 2021. С.135-137. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12258
Зарубіжні наукові видання

2024

 1. Мисковець , І. (2024). РАЦІОНАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ. Collection of Scientific Papers «ΛΌГOΣ», (February 2, 2024; Oxford, UK), 199–203. / URL: https://doi.org/10.36074/logos-02.02.2024.040
 2. Мисковець , І., & Мольчак , Я. (2024). ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІВАНИЧІВСЬКОЇ ТГ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Collection of Scientific Papers «ΛΌГOΣ», (February 2, 2024; Oxford, UK), 195–198. / URL: https://doi.org/10.36074/logos-02.02.2024.039

2023

 1. Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Формування якості поверхневих вод у межах Луцька. Modern Technology and Innovative Technologies : the International Scientific Periodical Journal. Karlsruhe. January, 2023. Issue 25 / Part 2. P.77-83. DOI: 10.30890/2567-5273.2023-25-02-025 / URL: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit25-02/meit25-02
 2. Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Розрахунок антропогенних чинників та оцінка екостану басейну річки. Modernization of today’s science: experience and trends : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference, February 24, 2023. Singapore, Republic of Singapore: European Scientific Platform. P. 154-156. / URL: https://doi.org/10.36074/scientia-24.02.2023

2022

 1. Мисковець І. Я. Мольчак Я. О. ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ. SWorldJournal. 2022. Issue 11. Part 2. С. 78–83. / URL: https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/article/view/swj11-02-015/2315
 2. Мисковець І. Я., Мольчак Я. О. Фактори ерозії грунтів та їх географія. Science, innovations and education: problems and prospects : the 7th International scientific and practical conference, Tokyo, February 9-11. 2022. P. 278-282. / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/02/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUC…

2021

 1. Мисковець І. Я. Загальні поняття конструктивно-географічних досліджень організованості дощового стоку. Modern Technology and Innovative Technologies : the International Scientific Periodical Journal. 2021. Issue 17, Part 5. Р. .80-86. / URL: https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit17-05/meit17-05
 2. Мольчак Я. О., Мисковець І. Я. Мінеральні ресурси озерно-болотних екосистем. Science and education: problems, prospects and innovations : рroceedings of VII International scientific and practical conference, Kyoto, April 1-3. 2021. P.725-729. / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/SCIENCE-AND-EDUCATION-PROBLE…