sverge-1941

Гальчук Тетяна Никифорівна

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Доцент

Гальчук Тетяна Никифорівна

кандидат технічних наук

доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки

факультет транспорту та механічної інженерії

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1990 році закінчила повний курс навчання в Львівському політехнічному інституті (ЛФ). Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 19 червня 1990 року присвоєно кваліфікацію «Інженер-механік» за спеціальністю 0501 «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» . У 1998 році закінчила Луцький індустріальний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік», присвоєно кваліфікацію «Економіст-бухгалтер».Захистила дисертацію  кандидата технічних наук (диплом кандидата наук ДК № 067268, рішення  ВАК України від 31 травня 2011 року). Тема кандидатської дисертації «Вдосконалення технології виготовлення матеріалів триботехнічного призначення із  відходів машинобудівного виробництва». Вчене звання доцента кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування присвоєно рішення Атестаційної колегії від 26 жовтня 2012 року (атестат доцента ДЦ № 032477).

Вища освіта за спеціальностями:

 "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти" та "Бухгалтерський облік".

Ступінь вищої освіти доктор філософії (кандидат наук) 

 1990 р. – 1991р.  – інженер, викладач кафедри технології машинобудування  в Луцькому філіалі Львівського політехнічного інституту.

1991 р. – 1994 р. – аспірант кафедри технології машинобудування в аспірантурі ЛІІ.

1994 р. – 2011р.-  асистент, старший викладач кафедр технології та автоматизації виробництва (ЛІІ), кафедри сучасних технологій в машинобудуванні (ЛДТУ) і кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування (ЛНТУ).

2011р. 2017 р. доцент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування ЛНТУ.

2017 р. 2020 р. – доцент кафедри прикладної механіки ЛНТУ.

2020 р. – нині – доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки ЛНТУ.

Матеріалознавство, порошкова металургія, технологія матеріалів і машин; переробка стружкових та шламових відходів металообробки; точність обробки виробів у машинобудуванні;  комп’ютерно-інтегровані технології в машинобудуванні; триботехніка  у вузлах машин.

Методичне забезпечення

2023

 1. Технологічні основи машинобудування [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого рівня вищої освіти освітньої програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. Т.Н. Гальчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2023. – 63 с. / URL: #https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12124
 2. Проектування та організація підрозділів сучасного машинобудівного виробництва [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого рівня вищої освіти освітньої програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. Т.Н. Гальчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2023. – 40 с. / URL: #https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12078

2022

 1. Технологічні основи машинобудування [Текст]: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. Т.Н.Гальчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2022. – 46 с. / URL: #https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10672
Електронний посібник

2023

 1. Нalchuk T.N. Technological fundamentals of mechanical engineering. Еlectronic study guide for students of specialty 131 - "Applied mechanics". / URL: #https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1…

2022

 1. Гальчук Т.Н. Проектування та організація підрозділів сучасного машинобудівного виробництва // [Електронний ресурс]: електроний навчальний посібик для студентів спеціальності 131 – „Прикладна механіка” денної та заочної форм навчання ̸ Т.Н. Гальчук - Луцьк-2022. – Довідка №22-02 про визнання електронного засобу навчального призначення НМП / URL: #https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1…
Статті Scopus

2023

 1. Halchuk T. N., Povstyanoy O. Yu., Bembenek M., Redko R. G., Chetverzhuk T. I., Polinkevych R. M. Impact of technological system’s characteristics on the machining accuracy of bearing rings. Journal of Engineering Sciences, 2023. - Vol. 10(1). – P. A22-A30 / URL: #https://jes.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/jes_10_1_2023_A22-A30_v2.p…

2022

 1. Oleg Zabolotnyi, Tetiana Bozhko, Tetiana Halchuk, Olha Zaleta, Dagmar Cagáňová. Investigation of the Surface Layer Hardness When Grinding Sintered Porous Workpieces ∕ Advances in Design, Simulation and Manufacturing // V Proceedings of the 5th International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE-2022, June 7–10, 2022, Poznan, Poland – Volume 1: Manufacturing and Materials Engineering. - Pages 355-364. / URL: #https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_35

2021

 1. Povstianoi O.Yu. , Rud V.D., Imbirovych N.Yu, Halchuk T.N., Chetverzhuk T.I., Smal M. V., Dziubynskyi A. V. Optimization of the Properties of Multilayer Porous Permeable Materials / O. Yu. Povstianoi, V. D. Rud, N. Yu. Imbirovych, T.N. Halchuk, T.I. Chetverzhuk, M. V. Smal, A. V. Dziubynskyi // Materials Science. – 2021.- 56(4).- С. 530–535. / URL: #https://doi.org/10.1007/s11003-021-00460-2
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Гальчук Т.Н. Використання систем автоматизованого проектування для планування підрозділів машинобудівного виробництва. Наукові нотатки, №74. Луцьк: ННВ ЛНТУ, 2022. С.58-62. / URL: #https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/984/931

2021

 1. Гальчук Т.Н., Божко Т.Є. Побудова математичної моделі взаємозв’язків характеристик зношування і властивостей елементів трибомеханічної системи / Т.Н. Гальчук, Т.Є.Божко // Наукові нотатки, №71.- Луцьк. - ННВ ЛНТУ, 2021. - С.312-316 / URL: #https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/609/601

2020

 1. Повстяной О. Ю., Рудь В. Д., Імбірович Н. Ю., Гальчук Т. Н., Четвержук Т. І., Смаль М. В., Дзюбинський А. В. Оптимізація властивостей багатошарових поруватих проникних матеріалів / О. Ю. Повстяной, В. Д . Рудь, Н. Ю. Імбірович, Т. Н. Гальчук, Т. І. Четвержук, М. В. Смаль, А. В. Дзюбинський // Міжнародний науково-технічний журнал «Фізико –хімічна механіка матеріалів». - 2020. -Том 56, №4. – С. 88-92. / URL: #http://pcmm.ipm.lviv.ua/pcmm-2020-4u.pdf
Тези доповідей

2023

 1. Гальчук Т.Н. Активний контроль під час шліфувальної обробки валів: Збірник тез ІХ міжнародної науково – практична конференція «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування».Луцьк: Луцький НТУ, 2023. С.170-171. / URL: #http://termm.lntu.edu.ua
 2. Гальчук Т.Н. Технологія виготовлення виробів з використанням шламових відходів підшипникового виробництва: Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт: збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна: Вежа-Друк, 2023. С.87-90 / URL: #https://mte.lntu.edu.ua/uk

2022

 1. Гальчук Т.Н. Optimization of processes grinding of metal powders: матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022)» (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.): у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.]; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – Т. 2 - С.24. / URL: #https://conference-chernihiv-polytechnik.com.
 2. Гальчук Т.Н. Вплив зусилля затискання заготовки на похибку обробки: Збірник наукових праць VIІ міжнародної науково-технічної конференції з проблем вищої освіти і науки ТК-2022 «Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів» / Т. Н. Гальчук – Луцьк 28-30 травня 2022 року. – Луцьк: Луцький НТУ, 2022. - С.170-171 / URL: #http://t-komplex.net.ua/ua/authors/
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Гальчук Т.Н. Processing of grinding slurry. Abstracts of ІV International Scientific and Practical Conference «EUROPEAN SCIENTIFIC CONGRESS». Madrid, Spain, 2023. Р. 144-150. / URL: #https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/05/EUROPEAN-SCIENTIFIC-CONGRES…