i.lorvi@lutsk-ntu.com.ua

Лорві Ірина Федорівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

Доцент

Лорві Ірина Федорівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2008 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) з жовтня 2014 року. Дисертацію на тему «Стратегія збутової діяльності промислового підприємства на ринку продукції уніфікованого використання» захистила у спеціалізованій вченій раді К 61.051.02 в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України (ДК № 024916).

У грудні 2019 року отримано вчене звання доцента кафедри маркетингу (атестат № 003394 від 16 грудня 2019 р.

2003-2008 рр. - Луцький національний технічний університет. Спеціальність - 073 Менеджмент.

Кваліфікація - магістр з менеджменту.

Стаж науково-педагогічної діяльності 16 років.

2008 – 2016 рр. – асистент кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет;

2016 – 2017 рр. – доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет;

2017 – 2021 рр. – доцент кафедри маркетингу, Луцький національний технічний університет;

2021 р. – 2022 – доцент кафедри маркетингу, заступник декана факультету бізнесу та права з молодіжної політики та профорієнтації, Луцький національний технічний університет;

01.11.2022 р. – нині – завідувач кафедри маркетингу, Луцький національний технічний університет.

 

2020 р. – участь у Міжнародному освітньому  проекті UTTERLY «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» за програмою фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) (контрольний номер 619227 – EPP1 – 2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).

2014 рік – участь у виконанні держбюджетної науково-дослідної теми: «Формування механізму управління розвитком підприємств на засадах маркетингової концепції» (номер державної реєстрації 0112U0002871). 

2018 рік – виконавець госпдоговірної науково-дослідної роботи № 67/05/2018 на тему «Профілювання образів споживачів рекреаційних послуг» (сума – 8000 грн). 

2019 р – виконавець госпдоговірної науково-дослідна роботи № 9/10-19 «Дослідження споживачів полімерної тари» із Товариство з обмеженою відповідальністю «Алфаінтерпласт». 

2017-2019 рр. – виконавець НДР «Маркетингове забезпечення ефективного функціонування підприємств» (д/р 0117U004763). 

2020-2024 р. – виконавець НДР «Маркетингові технології управління підприємствами в умовах сучасного бізнес-середовища» (д/р 0120U100820). 

Березень 2021 року – автор та лектор курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників закладів професійної освіти Волинської області при Volyn Bussines Hub. 

2021 рік – виконавець госпдоговірної науково-дослідна роботи № 20-10/21 «Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку автомобільних шин у Волинській області» із ФОП Талько В.І.

2022 рік - виконавець госпдоговірної науково-дослідна роботи № 20-10/21 «Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку поліграфічних послуг у Волинській області» із ПП "Ваграф Україна" (сума - 16000 грн)

 

 

Наукові інтереси: маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій; інструменти цифрового (digital) маркетингу; формування маркетингової збутової стратегії промислового підприємства; оцінка ефективності маркетингової діяльності підприємств; розвиток маркетингового менеджменту.

 

Монографія

2019

 1. Теорія та практика маркетингового управління / Герасимяк Н.В., Клімович О.М., Ковальчук О.В., Лорві І.Ф., Морохова В.О. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ. 2019. 210 с.

2016

 1. Управління соціально-економічними системами регіонального рівня: теорія та практика : монографія [авт. кол. Василик Н.М., Гасанов С.С., Герасимяк Н.В., Гордійчук А.І., Лорві І.Ф., Рудь Н.Т., Середа О.В., Степанов В.М., Степанова К.В., Шевчук І.В., Шубала І.В., Шубалий О.М.], під. заг. ред. О.М. Шубалого; М-во освіти та науки України; Луцький НТУ. – Луцьк РВВ Луцького НТУ, 2016. – 340 с.

2014

 1. Lorvi I. Strategic approach to sales activity of industrial enterprises / E. Krykavskij, I. Lorvi // Monografy «The contemporary problems of management – value-based marketing, social responsibility and other factors in process of development – micro, meso and macro aspect». – University of Bielsko-Biała Press / Wydawnictwo Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. – Poland, Bielsko-Biała, 2014. – p. 39-56.
 2. Лорві І.Ф. Формування стратегії збутової діяльності промислового підприємства на ринку продукції уніфікованого використання [Текст]: монографія / В.О. Морохова, І.Ф. Лорві. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 204 с.
Навчальний посібник

2018

 1. Морохова В. О. Рекламний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. О. Морохова, О. В. Бойко, І. Ф. Лорві. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 234 с.

2016

 1. Морохова В. О. Паблік рілейшнз [Текст] : навч. посіб. / Валентина Олександрівна Морохова, Вікторія Богданівна Здрилюк, Ірина Федорівна Лорві. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 204 с.

2014

 1. Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / Є.В. Крикавський, І.О. Дейнега, О.В. Дейнега І.Ф. Лорві: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 380 с. – (Серія Світ маркетингу та логістики». – Вип.8). Гриф. (Лист № 1.4/18-Г-1670 від 07.07.2008 р.).

2013

 1. Управлінський аналіз: навч. посібник / За заг. ред. д.е.н., професора З.В. Герасимчук // О.В. Бойко, Н.М. Василик, І.М. Вахович, С.Я. Войтович, Ю.В. Волинчук, З.В. Герасимчук, Н.В. Герасимяк, О.В. Драченко, В.Л. Загоруйко, Л.Л. Ковальська, О.В. Ковальчук, О.В. Кощій, І.В. Кривов’язюк, Н.С. Куцай, І.Ф. Лорві, О.М. Лютак, В.О. Морохова, І.В. Олександренко, Н.С. Різник, Н.Т. Рудь, Л.В. Савош, Л.В. Стрижеус, А.О. Тендюк. - Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2013. – 1002 с. (3,0 д.а.) Гриф (Лист №1/11-712909 від 13.08.2013 р.)
Статті Scopus

2023

 1. Diana Fayvishenko1, Olha Mitchuk, Iryna Lorvi, Marianna Konopliannykova, Svitlana Chernobrovkina, Oleksii Sytnyk. Communication Strategies of Brand Management and Online Marketing of Digital Products. Economic Affairs, Vol. 68, No. 01s, pp. 289-298, February 2023. P. 289-298. URL : https://ndpublisher.in/admin/issues/EAv68n1sz5.pdf

2022

 1. Iryna Lorvi, Inna Deineha, Liudmyla Danilova, Yuliia Savchenko, Olga Yusupova, Nataliia Tiahunova. Internationalization of sales marketing of agricultural enterprises in the conditions of developed informatization. Journal of Agriculture and Crops, Volume 8, Issue 3, July 2022.

2021

 1. Vitalii S. Reikin, Serhii YA. Voitovych, Tetiana I. Danyliuk, Kateryna YU. Dedeliuk, Iryna F. Lorvi. Neuromarketing as interdisciplinary area: Theoretical and methodological analysis. Special Issue: Innovative Development and Economic Growth in the CIS Countries. Vol. 39 No. 6 (2021). URL : http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/5164

2019

 1. 1. Volodymyr Lagodiienko, Oleh Karyy, Mykola Ohiienko, Olga Kalaman, Iryna Lorvi, Tamara Herasimchuk. Choosing Effective Internet Marketing Tools in Strategic Management. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-3, September 2019. P. 5220-5225. (Scopus)
  2. Olha Prokopenko, Yaroslava Larina, Olena Chetveryk, Sergiy Kravtsov, Nataliya Rozhko, Iryna Lorvi. Digital-Toolkit for Promoting Tourist Destinations. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-12, October 2019. P. 4982-4987 (Scopus).
Статті Web of Science

2022

 1. Shmatkovska, T., Britchenko, I., Voitovych, S., Lošonczi, P., Lorvi, I., Kulyk, I., Begun, S. Modern information and digital technologies in the system of economic security of industrial and agricultural enterprises. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2022. Vol. 11. Iss. 1. Special Issue XXII. Р. 153-156.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Лорві І. Ф., Мар’юк В. В., Лелич Я. М. Управління маркетинговими ризиками підприємства на різних етапах життєвого циклу товару // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». - 2023. - №11. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-11-9409

2022

 1. 1. Ковальчук О.В., Лорві І.Ф., Бойко О.В. Стратегії інтернет-маркетингу. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія : Регіональна економіка, 2022. (0,5 д.а.).
  2. Войтович С., Лорві І., Букало Н. Застосування CRM-технології для автоматизації процесів взаємодії із споживачами закладу послуг. Науковий журнал Економічний форум. Луцьк : ЛНТУ. №4.2022. С.68-73.

2021

 1. 1. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетинг інновацій як комплексний інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства в умовах конкурентного середовища. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія : Регіональна економіка. Випуск 18 (71). Редкол. : відп. ред. д.е.н., професор Л. Л. Ковальська. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 123–130. (0,5 д.а.)
  2. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетингові технології формування конкурентних переваг підприємств. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2021. № 3. С. 87‒93. (Index Copernicus) (0,9 д.а.)
  3. Лорві І. Ф., Морохова В. О., Бойко О. В. Система маркетингових комунікацій торговельного підприємства. Інтернаука. Серія : Економічні науки. Міжнародний науковий журнал. 2021. № 11. URL : https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7652. (0,5 д.а.)
  4. Лорві І. Ф., Войтович С. Я. Інструменти інтернет-маркетингу. Інтернаука. Серія : Економічні науки. Міжнародний науковий журнал. 2021. № 8 (52). Том 2. С. 13-18. URL : https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16301815492117.pdf.

2020

 1. 1. Лорві І. Ф. Система маркетингового управління на сільськогосподарських підприємствах. Інтернаука : міжнародний науковий журнал. Серія. «Економічні науки». № 7 (39), 2020. С. 45-50.
  2. Морохова В.О., Бойко О.В., Лорві І.Ф. Маркетингове управління підприємствами на засадах клієнтоорієнтованого підходу. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 3 (23). С. 114-121.
  3. Лорві І.Ф., Морохова В.О., Бойко О.В. Складові управління збутовою діяльністю підприємства. Інтернаука : міжнародний науковий журнал. Серія. «Економічні науки». № 10 (42). 1 т., 2020. С. 129-134.

2019

 1. Лорві І. Ф. Маркетингові аспекти соціальної відповідальності та етики в діяльності підприємств / В. О. Морохова, О. В. Бойко, І. Ф. Лорві // Науковий журнал «Економічний форум» Луцького національного технічного університету. – № 1. – Луцьк, 2019. – С. 100-104.
Тези доповідей

2023

 1. Лорві І. Ф., Лелич Я. М., Слуцький А. Ю. Складові формування іміджу підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (12 травня 2023 р). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 24-26.
  Лорві І. Ф., Мар’юк В. В., Горбатюк Ю.Ф. Формування та вибір маркетингової товарної стратегії підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (12 травня 2023 р). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 27-29.
  Лорві І. Ф., Гнядий М. Ф., Коба Х. В. Особливості маркетингових стратегій торгівельного підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (12 травня 2023 р). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 62-64.
  Лорві І. Ф., Черниш А. М., Прилепа С. О. Сучасні тренди SMM. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (12 травня 2023 р). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 105-106.
  Жадько О., Мар’юк В., Лорві І. Особливості маркетингової конкурентної стратегії в системі управління підприємством. Маркетингові технології в умовах євроінтеграційних процесів : тези доп. ХVІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20-21 грудня 2023 р.). Хмельницький : ХНУ, 2023. С. 63-67. https://mr.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/35/tezy_konf_mr_2023.pdf

2022

 1. Лорві І. Ф., Дейна О.В., Холончук М.М. Напрями підвищення ефективності використання цифрових маркетингових інструментів АЗК. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення [Електронне видання] : Матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 21 жовтня 2022 р.) / відп. ред. Войтович С.Я. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2022. С. 232-233.
 2. Лорві І.Ф., Некритюк Б.В. Twitter як інструмент формування бренду особистості. «Маркетинг інновацій. Інновації у маркетингу». Міжнародна інтернет-конференція. Вища економіко-гуманітарна школа(WSEH) м. Бєльсько-Бяла, Польща. 16 грудня 2022 р. С. 242-245.
 3. Лорві І. Ф., Дідич К. С., Ковтун А. А. Особливості маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення [Електронне видання] : Матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 21 жовтня 2022 р.) / відп. ред. Войтович С.Я. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2022. С. 67-69
 4. Лорві І. Ф. Складові маркетингового потенціалу промислового підприємства. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: IV Міжнародна науково-практична конференція (07-08 червня 2022року., м.Київ). Київ. Видавництво Ліра-К, 2022. Ч.І. С. 31-34.