r.polinkevych@lntu.edu.ua

Полінкевич Роман Миколайович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 25 лютого 1980 року у м. Луцьк. Одружений, виховуємо двох доньок та сина.

У 1999 році закінчив Луцьке вище професійне училище № 9 за спеціальністю верстатник широкого профілю, налагоджувальник автоматичних ліній та агрегатних верстаті. Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою КА МС№001870.

У 2004 році закінчив Луцький національний технічний університет за спеціальністю «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва».

Кандидат технічних наук з березня 2010 року за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К 58.052.03 при Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. ДК № 058604. Тема кандидатської дисертації «Модульний параметричний синтез шпиндельних гідростатичних підшипників з комплексним врахуванням похибок».

Вчене звання доцента кафедри прикладної механіки та мехатроніки присвоєно у листопаді 2013 року. 12ДЦ № 036452.

2008р. – 2008р. – Луцький державний технічний університет, асистент кафедри комп`ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування;

2008р. – 2010 р. – Луцький національний технічний університет, асистент кафедри комп`ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування;

2010 р. – 2014р. – Луцький національний технічний університет, доцент кафедри комп`ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування.

2014 р – по т.ч. – доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки Луцького національного технічного університету.

Пат. на корисну модель 2378 Україна, МПК F16N15/06. Гідростатичний підшипник / Полінкевич Р.М., Гордєєв О.Ф., Захаров П.О.; Заявник і власник патенту ЛНТУ. №u200700048; заявл. 02.01.2007; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8.

Конструювання верстатів та машин; проектування, модернізація та підвищення ефективності металорізальних верстатів та виробничих комплексів; застосування комп’ютерно-інтегрованих технологій в машинобудуванні.

Статті Scopus

2023

 1. Halchuk T.N., Povstyanoy O.Yu., Bembenek M., Redko R.G., Chetverzhuk T.I., Polinkevych R.M. (2023). Impact of technological system’s characteristics on the machining accuracy of bearing rings. Journal of Engineering Sciences, Vol. 10(1), pp. A22-A30, doi:10.21272/jes.2023.10(1).a4. / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85161344506&origin=results…

2020

 1. 2. Taras Chetverzhuk, Oleg Zabolotnyi, Viktor Sychuk, Roman Polinkevych and Anatolii Tkachuk. A Method of Body Parts Force Displacements Calculation of Metal-Cutting Machine Tools Using CAD and CAE Technologies. Annals of Emerging Technologies in Computing (AETiC), Print ISSN: 2516-0281, Online ISSN: 2516-029X, pp. 37-47, Vol. 3, No. 4, 1st October 2019, Published by International Association of Educators and Researchers (IAER), DOI: 10.33166/AETiC.2019.04.004, Available: / URL: http://aetic.theiaer.org/archive/v3/v3n4/p4.html
 2. Povstyanoy O. Modeling the structural characteristics of porous powder materials with application models of casual two-dimensional packaging. / O. Povstyanoy, O. Zabolotnyi, R. Polinkevich, D. Somov, O. Redko. // EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, 2020, pp. 15–25. / URL: https://www.researchgate.net/publication/335544402_Modeling_the_Structural_Char…
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. R. Polinkevich. Investigation of Cutting Force During Boring of Screw Non-rigid Machine Parts./ R. Redko, O. Povstyanoy, R. Polinkevich, T. Chetverzhuk, O. Zaleta. // Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – Випуск 1(20). – С.27-34. / URL: https://www.academia.edu/104218375/Investigation_of_Cutting_Force_During_Boring…

2021

 1. Полінкевич Р.М. Аналіз зношення губок затискних цанг багатошпиндельних токарних автоматів / Р.Г. Редько, Р.А. Скляров, Р.М. Полінкевич, Т.І. Четвержук, О.І. Редько // Наукові нотатки. – Випуск 71.– Луцьк, 2021. – С. 294 – 297. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2021_71_44
 2. Полінкевич Р.М. Статистичне моделювання технічних характеристик металорізальних верстатів / Т.І. Четвержук, Р.М. Полінкевич, Р.Г. Редько, О.М. Залета, Р.А. Скляров // Наукові нотатки. – Випуск 71.– Луцьк, 2021. – С. 322-329. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2021_71_49

2020

 1. Р.М. Полінкевич. Проблеми та задачі проектування та розрахунку несучих частин металорізальних верстатів з урахуванням навантажень / Т.І. Четвержук, Р.Г. Редько, Р.М. Полінкевич, О.М. Залета, Б.П. Валецький. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2022 No73. c.101-104. DOI 10.36910/775.24153966.2022.73.15 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/800
Тези доповідей

2023

 1. 1. Полінкевич Р.М., Четвержук Т.І., Повстяной О.Ю., Редько Р.Г., Залета О.М. Проектування малого вертикально-фрезерного верстата з ЧПУ на модульній основі за допомогою CAD/CAM систем // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023): матеріали тез доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25-26 травня 2023 р.). С.53-54.
  2. Полінкевич Р.М. Методи технічного діагностування процесів та обладнання для оброблення матеріалів. / Четвержук Т.І., Повстяной О.Ю., Полінкевич Р.М., Редько Р.Г. // Збірник наукових праць ХI-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні» 31 січня - 3 лютого 2023. м. Львів – Звенів. С. 94-96.
  3. Полінкевич Р. М. Проектування малого вертикально-фрезерного верстата з ЧПУ на модульній основі за допомогою CAD / CAM систем. / Четвержук Т. І., Повстяной О.Ю., Редько Р. Г., Полінкевич Р. М., Залета О.М. // Тези доповідей XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 25-26 травня 2023р. м. Чернігів. 45-47.
  4. Полінкевич Р.М. Експериментальне дослідження процесів розточування нежорстких заготовок / Повстяной О.Ю., Полінкевич Р.М., Четвержук Т.І., Редько Р.Г., Залета О.М. // Матеріали XXІ Міжнародної науково-технічної конференції «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку». м. Краматорськ-Тернопіль, 20-22 червня 2023 року. С.108.

2022

 1. 1. Полінкевич Р.М., О.Ю. Повстяной, Н.В. Редько. Дослідження міцності пористих проникних матеріалів методами комп’ютерного моделювання. // Збірник праць Міжнародної науково-технічної конференції присвяченої 70-річчю від дня народження член-кореспондента НАН України, проф. Яснія Петра Володимировича "Міцність і довговічність сучасних матеріалів та конструкцій" (Тернопіль, 10-11 листопада 2022 року), С.7-9.
  2. Полінкевич Р.М., Дослідження температури опор шпиндельних вузлів металорізальних верстатів./ Четвержук Т.І., Полінкевич Р.М., Редько О.І. // Тези доповідей X Міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні PTME 2022» м. Івано-Франківськ – Яремче 1-5 Лютого 2022. С. 136-138.
  3. Полінкевич Р.М., Особливості конструювання горизонтальних станин металорізальних верстатів./ Четвержук Т.І., Полінкевич Р.М., Зубовецька Н.Т., Редько Р.Г. // Тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 26-27 травня 2022р. м. Чернігів. С. 117-119.
  4. Полінкевич Р.М., Аналіз характеру закручування сружки у процесі розточування навивних заготовок. / Зубовецька Н.Т., Полінкевич Р.М., Редько Р.Г., Четвержук Т.І. // Тези доповідей VIІ Міжнародної науково-технічної конференції з проблем вищої освіти і науки ТК-2022 «Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів» м. Луцьк, Україна, 28-30 травня 2022 року. С. 178-179.

2021

 1. 1. Полінкевич Р.М. Системний підхід як основа автоматизації проектування та модернізації токарного верстатного обладнання./ Четвержук Т., Полінкевич Р.М., Редько Р., Скляров Р. // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні науково-технічні дослідження», яка відбудеться 5-7 квітня 2021 року в м. Івано-Франківськ. С. 157-159.