povstjanoj

Повстяной Олександр Юрійович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Професор

Фахівець у галузі комп'ютерного матеріалознавства, порошкової металургії та композиційних матеріалів.

Доктор технічних наук (2021), професор (2022). 

Стипендіат Кабінету Міністрів України (2012-2013), Подяка голови Волинської обласної державної адміністрації (2018), Подяка Міністерства освіти та науки України (2020), Грамота Міністерства освіти та науки України (2022)

Постійно діючий член: українського матеріалознавчого товариства (УМТ), європейського товариства матеріалознавців (EMRS), Міжнародної асоціації технологічного розвитку та інновацій (IATDI), Асоціації технологів-машинобудівників України,  ГО “Інтернаціональна спілка інноваторів та дослідників”.

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Повстяной Олександр Юрійович народився 6 червня 1978 року в м.Ковелі, Волинської області в сім’ї простих робітників.

У 1993 році закінчив з відзнакою (похвальний лист) Ковельську неповно середню школу №9 і поступив до Ковельського машинобудівного технікуму на спеціальність «Сільськогосподарські машини та механізми».

У 1995 році, здавши екстерном випускні екзамени за 11-й клас у Ковельській середній школі №1 та отримавши атестат про середню освіту, поступив до Луцького індустріального інституту, де навчався за спеціальністю „Технологія машинобудування”.

Ще з студентських років викладачами кафедри залучався до науково-дослідної роботи, а більш предметно та суттєво цим почав займатися з 2000 року.

У 2000 році закінчив з відзнакою Луцький державний технічний університет і отримав кваліфікацію магістр зі спеціальності «Технології машинобудування» та рекомендацію до подальшого навчання в аспірантурі.

Закінчив Луцький державний технічний університет з відзнакою та здобув кваліфікацію магістр зі спеціальності "Технології машинобудування" (2000).

Здобув другу вищу освіту спеціаліста "Програмне забезпечення автоматизованих систем" у Луцькому інституті розвитку людини «Україна» (2009).

18 квітня 2007 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради К32.075.02 при Луцькому державному технічному університеті захистив дисертацію на тему: „Удосконалення технології виготовлення пористих проникливих матеріалів з використанням відходів промислового виробництва” і присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.02.01 – матеріалознавство.

Вчене звання доцента кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування ЛНТУ присвоєно у 23 грудня 2009 року (12 ДЦ 021619).

22 березня 2021 року успішно захистив докторську дисертацію «Багатошарові пористі проникні матеріали з регульованою пористістю з відходів промислового виробництва» в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України на спеціалізованій вченій раді Д26.207.03

Вчене звання професора кафедри прикладної механіки та мехатроніки ЛНТУ
присвоєно 1 лютого 2022 року (АП No 003618).

2000-2003 рр. - навчання в аспірантурі Луцького державного технічного університету на спеціальності "Порошкова металургія та композиційні матеріали".

З 2003 по 2007 рр. – асистент, старший викладач кафедри сучасних технологій машинобудування Луцького державного технічного університету.

З 2007 р. - 2022 рр. – доцент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування, прикладної механіки та мехатроніки Луцького національного технічного університету.

2013-2016 рр. - навчання у докторантурі Луцького національного технічного університету на спецільності "Матеріалознавство".

З 2017 по 2019 рр. – заступник декана технологічного факультету Луцького національного технічного університету.

З 2019 по 2020 рр. – заступник декана факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Луцького національного технічного університету.

З 2020 по 2022 рр. – заступник декана факультету транспорту та механічної інженерії Луцького національного технічного університету.

З 1 лютого 2022 року і по даний час - професор кафедри прикладної механіки та мехатроніки Луцького національного технічного університету.

З 5 вересня 2022 року і по даний час – професор випускної методичної комісії зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування Ковельського промислово-економічного фахового коледжу (за сумісництвом).

 

У 2012-2013 рр. пройшов навчально-практичне стажування у Великобританії, Уельс (в Унівеситеті Гліндор) за міжнародною програмою по обміну спеціалістами (наказ No755 від 27.06.12 р.).

Здійснено наукові дослідження у рамках 5 науково-дослідних держбюджетних розробок ЛНТУ:

 • “Розробка теоретичних основ консолідації в сучасному матеріалознавстві” за напрямком 04.07 “Економічні порошкові технології в металургії, металообробці та інших галузях виробництва” (номер державної реєстрації 0103U000279, 2003р.) – відповідальний виконавець;
 • “Вдосконалення технології та обладнання для виготовлення фільтруючих матеріалів з промислових відходів” за напрямком 04.07 “Економічні порошкові технології в металургії, металообробці та інших галузях виробництва” (номер державної реєстрації 0105U000806, 2005р.) – відповідальний виконавець;
 • «Використання відходів промислового виробництва для виготовлення деталей конструкційного та триботехнічного призначення» за напрямком 04.07 “Економічні порошкові технології в металургії, металообробці та інших галузях виробництва” (номер державної реєстрації No д/р: 0112U00286), 2012 – 2013 рр – відповідальний виконавець;
 • «Розробка технологій одержання матеріалів конструкційного та триботехнічного призначення на основі відходів промислового виробництва» напряму “Матеріали і вироби з порошків; конструкційні, інструментальні, порошкові матеріали зі спеціальними властивостями” (номер державної реєстрації No д/р: 0117U000631), 2017–2018 рр. – відповідальний виконавець;
 •  «Дослідження процесів виготовлення виробів конструкційного та триботехнічного призначення з комплексом керованих властивостей»(номер державної реєстрації No д/р 0116U001941), 2016–2020 рр. – науковий керівник.

Вирішення проблем виготовлення пористих середовищ на основі комп’ютерно-інформаційних технологій, переробка промислових відходів з подальшим їх використанням, дослідження та використання корозійностійких покриттів для деталей конструкційного призначення.

Проектування, моделювання, виготовлення та комплексне дослідження деталей конструкційного призначення нового покоління зі застосуванням CAD/CAM/CAE технологій.

Методичне забезпечення

2022

 1. CAD/CAM/CAE технології в машинобудуванні : метод. вказівки до викон. практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навч. / уклад. О.Ю. Повстяной. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 84 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11536
Монографія

2022

 1. Механізми підвищення екологічності моторних палив [Текст] : монографія / В. В. Ткачук, О. Ю. Повстяной ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : Луц. НТУ, 2022. - 218 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-617-672-258-8 / URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P2…

2019

 1. Комп'ютерно-інформаційні технології в сучасному матеріалознавстві [Текст] : монографія / Олександр Повстяной, Віктор Рудь, Наталя Імбірович ; Луц. нац. техн. ун-т. - Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2019. - 194 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 300 прим. - ISBN 978-617-672-216-8 / URL: https://odnb.odessa.ua/vnn/book/8010
Статті Scopus

2024

 1. Povstyanoy, O., Imbirovich, N., Redko, R., Redko, O., Savaryn, P. (2024). Numerical Evaluation of the Properties of Highly Efficient Titanium Porous Materials. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes V. InterPartner 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-42778-7_28 / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-42778-7_28

2023

 1. Nataliia Imbirovych, Inna Boyarska, Oleksandr Povstyanoy, Krzysztof Kurdzydlowski, Sviatoslav Homon, Leonid Kulakovskyi Modification of oxide coatings synthesized on zirconium alloy by the method of plasma electrolytic oxidation / International scientific session on Аpplied Мechanics XI (17 Аugust 2023). V.2949 (1). P. https://doi.org/10.1063/5.0165655 / URL: https://pubs.aip.org/aip/acp/article-abstract/2949/1/020011/2906901/Modificatio…
 2. Posuvailo, V., Imbirovych, N., Povstyanoy, O., Tkachuk, V., Gomon, S. (2023). The State of Electrolytic Plasma in Synthesis of Oxide Ceramic Coatings on the Magnesium Basis. In: Ivanov, V., Pavlenko, I., Liaposhchenko, O., Machado, J., Edl, M. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI. DSMIE 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32774-2_26 / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-32774-2_26
 3. Halchuk T. N., Povstyanoy O. Yu., Bembenek M., Redko R. G., Chetverzhuk T. I., Polinkevych R. M. (2023). Impact of technological system’s characteristics on the machining accuracy of bearing rings. Journal of Engineering Sciences, Vol. 10(1), pp. A22-A30, doi:10.21272/jes.2023.10(1).a4 / URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91709
 4. Zaleta O. M., Povstyanoy O. Yu., Ribeiro L. F., Redko R. G., Bozhko T. Ye., Chetverzhuk T. I. (2023). Automation of optimization synthesis for modular technological equipment. Journal of Engineering Sciences, Vol. 10(1), pp. A6-A14, doi: 10.21272/jes.2023.10(1).a2 / URL: https://jes.sumdu.edu.ua/automation-of-optimization-synthesis-for-modular-techn…
 5. Povstyanoy, O., Imbirovych, N., Posuvailo, V., Zabolotnyi, O., Artyukh, T. (2023). Investigation of the Corrosion Resistance of Porous Permeable Materials with Protective Coatings. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_29 / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-16651-8_29

2022

 1. Obertyukh, R., Slabkyі A., Polishchuk, L., Povstianoi, O., Kumargazhanova, S., & Satymbekov, M. (2022). DYNAMIC AND MATHEMATICAL MODELS OF THE HYDROIMPULSIVE VIBRO-CUTTING DEVICE WITH A PRESSURE PULSE GENERATOR BULT INTO THE RING SPRING. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 12(3), 54–58. https://doi.org/10.35784/iapgos.3049 / URL: https://ph.pollub.pl/index.php/iapgos/article/view/3049
 2. Povstyanoy, O., Imbirovich, N., Tkachuk, V., Redko, R., Priadko, O. (2022). Theoretical and Experimental Studies of the Properties of Porous Permeable Materials Obtained from Industrial Waste. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_51 / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-06025-0_51

2021

 1. Analysis, development, and modeling of new automation system for production of permeable materials from machining waste / Oleksandr Povstyanoy, Oleg Zabolotnyi, Olena Kovalchuk, Dmytro Somov, Taras Chetverzhuk, Konrad Gromaszek, Saltanat Amirgaliyeva, Nataliya Denissova // Mechatronic Systems 1 / URL: https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003224136-14/analysis-d…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Редько Р.Г. Дослідження сили різання при розточуванні гвинтових нежорстких деталей машин / Р.Г. Редько, О.Ю.Повстяной, Р.М. Полінкевич, Т.І. Четвержук // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. – Том 1, №20. - 2023. - С.26-32. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/1030
 2. Н.Ю. Імбірович Дослідження корозійної тривкості пористих проникних матеріалів зі захисними покриттями нового покоління / Н.Ю. Імбірович, О.Ю.Повстяной // Технічні науки та технології. - №3 (33). - 2023. - С.30-39. / URL: http://tst.stu.cn.ua/article/view/291070
Тези доповідей

2023

 1. Povstyanoy Oleksandr, Imbirovich Nataliya, Rusakov Denis Research of the Properties of Highly Efficient Titanium Porous Materials from Waste of Biomedical Production // Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2023), 16-18 Mаy, Lutsk, Ukrаine, 2023. P.33-36. / URL: https://mte.lntu.edu.ua/uk/2023
 2. Залета Ольга, Повстяной Олександр, Залета Андрій Моделювання роботи технологічного обладнання з використанням методу мереж Петрі // Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2023), 16-18 Mаy, Lutsk, Ukrаine, 2023. P.124-126. / URL: https://mte.lntu.edu.ua/uk/2023
 3. Четвержук Т.І., Повстяной О.Ю., Редько Р.Г., Полінкевич Р.М., Залета О.М. Проектування малого вертикально-фрезерного верстата з ЧПУ на модульній основі за допомогою CAD/CAM систем // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023): матеріали тез доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.). С.53-54. / URL: https://conference-chernihiv-polytechnik.com/kzyatps-2023-2/
 4. Залета Ольга, Повстяной Олександр, Залета Андрій Автоматизація процедур оптимізаційного синтезу модульного технологічного обладнання з використанням нового програмного забезпечення // Матеріали тридцять третьої Всеукраїнської конференції “Нові технології в машинобудуванні” (м. Харків, 4-7 вересня 2023р.). С.62-66. / URL: https://khai.edu/ua/nauka/konferentsiyi/novi-tehnologii-v-mashinobuduvanni/

2022

 1. Повстяной О.Ю., Редько Р.Г., Ткачук В.В. ЗАСТОСУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МЕХАТРОННОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОБТИСНЕННЯ КОНТАКТНИХ МЕТАЛЕВИХ З’ЄДНАНЬ ДЛЯ СТРУМОПІДВЕДЕННЯ // Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції “Прогресивні технології в машинобудуванні” (м. Івано-Франківськ, 1-5 лютого 2022р.). С.121-123. / URL: https://nung.edu.ua/news/kh-mizhnarodna-naukovo-tekhnichna-konferentsiya-prohre…
 2. Повстяной О.Ю., Полінкевич Р.М., Редько Н.В. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ ПОРИСТИХ ПРОНИКНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТОДАМИ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ // Праці Міжнародної науково-технічної конференції “«МІЦНІСТЬ І ДОВГОВІЧНІСТЬ СУЧАСНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА КОНСТРУКЦІЙі” (м. Тернопіль, 10-11 листопада 2022р.). С.7-9. / URL: https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39062