v.shvabyuk@lutsk-ntu.com.ua

ШВАБЮК Василь Іванович

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра прикладної математики та механіки

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра прикладної математики та механіки

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1969 році закінчив механіко-математичний факультет Львівского університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Механіка». Кандидат технічних наук з травня 1976 року. З 1963 по 1966 служив у Радянській Армії.  Дисертацію на здобуття наукового ступеня д.т.н. за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла на тему: «Розробка моделей і методів оцінки напружено-деформованого стану композитних елементів оболонкових  конструкцій при їх контактній взаємодії» захистив у спеціалізованій вченій раді   Фізико-механічного інституту ім.  Г.В.Карпенка НАН України. ДД № 001605.  Вчене звання професора кафедри технічної механіки присвоєно у лютому 2002 року. ПР № 001243. 

1969 р. - 1978 р. асистент Червоноградського відділення Львівсько-Волинського загально-технічного факультету Львівського політехнічного інституту.

З 1978 року старший викладач, доцент, завідувач кафедри технічної механіки Луцького філіалу Львівського політехнічного інституту (з 1991 року Луцького індустріального інституту, з 1997 року Луцького державного технічного університету, з 2008 року Луцького національного технічного університету).

З 2000 року по 2010 рік займав посаду проректора з наукової роботи Луцького національного технічного університету (ЛНТУ) та посаду керівника навчально-наукового центру післядипломної освіти.

З 2010 р. – по теперішній час – професор кафедри технічної механіки (нині – прикладної математики та механіки) Луцького національного технічного університету.

З 2016–2022 рр. голова спеціалізованої вченої ради Д 32.075.01 у Луцькому національному технічному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. Підготував одного доктора наук та сім кандидатів наук

 

Розроблення нових математичних моделей теорії згину композитних балок, плит і оболонок середньої товщини, що ураховують деформації поперечного зсуву та обтиснення. На базі уточнених моделей отримано нові розв’язки відповідних контактних і змішаних задач, максимально наближених до точних розв’язків теорії пружності та реалій пружного деформування конструкцій.  Досліджується  проблема розрахунку залишкової міцності стрижнів, оболонок і плит, пошкоджених наскрізними, внутрішніми чи поверхневими  тріщинами, із використанням силового критерію Дж. Ірвіна. Досліджується стійкість кривих стрижнів і кілець. Виводяться уточнені розрахункові формули для визначення критичного навантаження для стрижнів із криволінійною віссю, котрі враховують вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення.

Монографія

2023

 1. Мікуліч О., Швабʼюк В Нестаціонарні хвильові процеси у геометрично-неоднорідних тілах. Монографія, Луцьк, 2023, 156 с.

2022

 1. Шваб’юк В.І., Ротко С.В., Шваб’юк В.В. Математичні моделі деформування композитних плит і балок: контактна взаємодія із штампами та основами. Вплив тріщин: Монографія. – Луцьк: Вежа-Друк, 2022. – 804 с.
 2. Фурс Т. В., Гулай О. І., Шемет В. Я., Шваб’юк В. І. Технології одержання і властивості монокристалів PbI2 : монографія. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 148 с.
Статті Scopus

2021

 1. Influence of Transverse Anisotropy and Type of Boundary Conditions on the Stress State of a Circular Transtropic Plate / V. I. Shvab’yuk et al. Strength of Materials. 2021. Vol. 53, no. 3. P. 440–448. / URL: https://doi.org/10.1007/s11223-021-00304-z
 2. Specified Calculation of Steady-State Oscillations of Circular Transtropy Plates of Medium Thickness / S. Rotko et al. Materials Science Forum. 2019. Vol. 968. P. 404–412 / URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.968.404

2019

 1. The Influence Technological Aspects to the Formation of Defects in PbI2 Single Crystals / A. Matkova et al. Materials Science Forum. 2019. Vol. 968. P. 161–167. / URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.968.161

2018

 1. Modification of boundary integral equation method for investigation of dynamic stresses for couple stress elasticity / O. Mikulich et al. Mechanics Research Communications. 2018. Vol. 91. P. 107–111. / URL: https://doi.org/10.1016/j.mechrescom.2018.06.004
 2. Sulym H., Mikulich O., Shvabyuk V. Ivestigation of the Dynamic Stress State of Foam Media in Cosserat Elasticity. Mechanics and Mechanical Engineering. 2020. Vol. 22, no. 3. P. 739–750. / URL: https://doi.org/10.2478/mme-2018-0058

2017

 1. Mikulich O., Shvabyuk V., Sulym H. Dynamic Stress Concentration at the Boundary of an Incision at the Plate Under the Action of Weak Shock Waves. Acta Mechanica et Automatica. 2017. Vol. 11, no. 3. P. 217–221. / URL: https://doi.org/10.1515/ama-2017-0033
 2. Shvabyuk V. I., Mikulich O. A., Shvabyuk V. V. Stress State of Foam Media with Tunnel Openings Under Non-Stationary Dynamic Loading. Strength of Materials. 2017. Vol. 49, no. 6. P. 818–828. / URL: https://doi.org/10.1007/s11223-018-9927-3
 3. A Method for the Determination of Shear Moduli for n-Ge and n-Si Single Crystals / V. І. Shvab’yuk et al. Materials Science. 2017. Vol. 53, no. 2. P. 257–263. / URL: https://doi.org/10.1007/s11003-017-0070-2

2016

 1. Shvab’yuk V. I., Krutii Y. S., Sur’yaninov M. G. Investigation of the Free Vibrations of Bar Elements with Variable Parameters Using the Direct Integration Method. Strength of Materials. 2016. Vol. 48, no. 3. P. 384–393. / URL: https://doi.org/10.1007/s11223-016-9776-x
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. ТЕРМОПРУЖНИЙ ЗГИН КОМПОЗИТНИХ ПЛАСТИН ДИСКІВ ТРАНСМІСІЇ АВТОМОБІЛЯ / В. ШВАБ’ЮК та ін. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ. 2023. Т. 1, № 20. С. 302–307. / URL: https://doi.org/10.36910/automash.v1i20.1059

2022

 1. Циліндричний згин трансверсально-ізотропної плити, частково обпертої на жорсткий фундамент / В. І. Шваб’юк та ін. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. 2023. № 18. С. 183–191. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2022-8(18)-19

2020

 1. Вплив деформацій поперечного зсуву та обтиснення на величину критичного навантаження для кривих стрижнів / В. І. Шваб’юк та ін. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. 2021. № 14. С. 176–185. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2410-6208-2020-4(14)-18

2019

 1. Шваб'юк В., Максимович О., Соляр Т. Розрахунок динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень для тіла з криволінійною тріщиною за антиплоскої деформації. Математичні методи та фізико-механічні поля. 2019. Т. 48, № 2. С. 106–113. / URL: http://journals.iapmm.lviv.ua/ojs/index.php/MMPMF/article/view/2572
 2. Розрахунок динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень для тіла з криволінійною тріщиною за антиплоскої деформації
 3. Застосування методу лінійного спряження у змішаній задачі згину транстропних плит
 4. До проблеми визначення залишкової міцності балок, пошкоджених тріщинами
 5. Specified Calculation of Steady-State Oscillations of Circular Transtropy Plates of Medium Thickness / S. Rotko et al. Materials Science Forum. 2019. Vol. 968. P. 404–412. / URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.968.404

2018

 1. Мікуліч О., Шваб'юк В. Взаємодія слабких ударних хвиль з тунельними порожнинами у ауксетик-середовищах. Наукові нотатки. 2018. № 61. С. 148–153. / URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=o_oy1LUAA…
 2. Метод дослідження напруженого стану неоднорідних середовищ за нестаціонарного навантаження
 3. Метод дослідження напруженого стану неоднорідних середовищ за нестаціонарного навантаження
 4. Взаємодія слабких ударних хвиль з тунельними порожнинами у ауксетик-середовищах
 5. Взаємодія пружного імпульсу з еліптичним отвором у пружній пластинці
 6. Дослідження динамічного напруженого стану мікропористих середовищ у рамках псевдоконтинууму Коссера

2017

 1. Шваб’юк В., Мікуліч О., Шваб’юк В. Напружений стан пінистих середовищ із тунельними порожнинами при нестаціонарному динамічному навантаженні. Проблемы прочности. 2017. / URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=o_oy1LUAA…
 2. Шваб’юк ВВ Метод визначення модулів зсуву для монокристалів n-Ge та n-Si
 3. До проблеми розрахунку циліндричних оболонок у постановці гіпотез прикладних теорій та просторової задачі теорії пружності
 4. До проблеми розробки нових некласичних теорій згину оболонок, пластин та балок (огляд) Повідомлення 3. Ітераційні та прямі методи приведення тривимірних рівнянь теорії пружності до двовимірних рівнянь теорії товстих плит
 5. Уточнений розрахунок підсилених балок методом приведених перерізів. Повідомлення 2. Уточнений розрахунок пакету балок за некласичною моделлю коротких балок
 6. Напружений стан пінистих середовищ із тунельними порожнинами при нестаціонарному динамічному навантаженні

2016

 1. Mikulich O., Shvab'yuk V. Interaction of weak shock waves with rectangular meshes in plate. Odes’kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi. 2016. No. 2. P. 66–70. / URL: https://doi.org/10.15276/opu.2.49.2016.15
 2. До проблеми розробки нових некласичних теорій згину оболонок, пластин та балок (огляд) Повідомлення 2. Проблема побудови уточнених деформаційних теорій вищого рівня для оболонок, пластин та балок / URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=o_oy1LUAA…
 3. Дослідження вільних коливань стрижневих елементів зі змінними параметрами методом прямого інтегрування
 4. До проблеми уточненого розрахунку згину плит на жорстких та пружних основах / URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=o_oy1LUAA…
 5. Моделювання напруженого стану ґрунтових порід при добуванні сланцевого газу за динамічного удару / URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=o_oy1LUAA…
 6. До проблеми розробки нових некласичних теорій згину оболонок, пластин і балок (огляд) Повідомлення 1. Проблеми та принципи побудови класичної та уточнених деформаційних теорій першого рівня для ізотропних пластин і стрижнів
 7. Розрахунок стиснутих елементів за другою формою рівноваги
 8. Розрахунок стиснутих елементів за першою формою рівноваги
 9. Розрахунок ізоляції повітряного шуму акустично однорідної перегородки методом побудови частотної характеристики і прямим розрахунком
 10. Опір матеріалів: підручник для студ. інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів/ВІ Шваб’юк.–К.: Знання, 2016.–407 с
 11. Технічна механіка: конспект лекцій для студ. напрямів підготов.„Електротехніка та електротехнології” та „Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології” денної та заоч. форм навч./уклад. ВІ Шваб'юк, ОА Мікуліч.-Луцьк: Луцький НТУ, 2016.-72 с.