Shubalyi

Шубалий Олександр Михайлович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки

Завідувач кафедри, Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки

Професор

Шубалий Олександр Михайлович, доктор економічних наук, професор

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 08 травня 1978 року у смт Маневичі Волинської області. У 1995 році закінчив із золотою медаллю Любешівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів. 

У 2000 році закінчив Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Економіка підприємства».

Кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка, організація та управління підприємствами» з липня 2006 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України (м. Львів). ДК № 035184. Тема дисертації «Стратегічне планування економічної діяльності господарських комплексів (на прикладі лісогосподарських комплексів Волинської області)»

Вчене звання доцента кафедри економіки та підприємництва присвоєно у липні 2008 року. 12 ДЦ 019906.

Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» з грудня 2015 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 26.256.01 ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м. Київ). ДД 004694. Тема докторської дисертації «Трансформація еколого-економічних відносин у лісовому секторі: механізми та інститути».

Вчене звання професора кафедри економіки присвоєно у травні 2018 року. АП № 000345.

– 2005 р. – 2006 р. асистент, старший викладач кафедри економіки та підприємництва Луцького державного технічного університету

– 2006 р. – 2007 р. – доцент кафедри економіки та підприємництва Луцького державного технічного університету

– 2007 р – 2015 р. – доцент кафедри прикладної статистики та економіки праці Луцького державного технічного університету

– 2015 р. – нині – завідувач кафедри економіки Луцького національного технічного університету.

1. Участь у міжнародній грантовій стипендіальній програмі для дослідників Kirkland Research Program з метою реалізації дослідницького проекту, яка реалізовується Польсько-американською фундацією Лідери змін за підтримки Фонду свободи. Місто афіляції: Люблін, Республіка Польща. Навчальний заклад: Університет Марії Кюрі Складовської в Любліні. Період: 01.10.2021р. – 31.01.2022р.

2. Участь від ЛНТУ у міжнародному проекті GTUA «Зелена трансформація в університетах України» - Green Transition in Ukrainian Universities  (Erasmus+ project 2022-2026, WP8, An Open Innovation Community for the Green Transition), термі реалізації 2022-2026рр.

Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, регіональна економіка, економіка сталого розвитку, управління персоналом та економіка праці, соціальна економіка, економіка лісового сектору, економічна статистика та багатовимірний аналіз даних, інституціональна економіка, економіка польсько-українського прикордоння, стимулювання поглибленої переробки природних ресурсів.

Методичне забезпечення

2023

  1. Соціальна відповідальність [Текст] : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Шубалий. Луцьк : ЛНТУ, 2023.
  2. Соціальна відповідальність [Текст] : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Шубалий. Луцьк : ЛНТУ, 2023.
  3. Поведінкова та управлінська економіка [Текст]: робоча програма дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Шубалий. Луцьк: ЛНТУ, 2023.
  4. Поведінкова та управлінська економіка [Текст]: методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Шубалий. Луцьк: ЛНТУ, 2023.
  5. Поведінкова та управлінська економіка [Текст]: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Шубалий. Луцьк: ЛНТУ, 2023
  6. Економіка сталого розвитку [Текст]: методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Шубалий, П.М. Косінський. Луцьк: ЛНТУ, 2023.
  7. Економіка сталого розвитку [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Шубалий, П.М. Косінський. Луцьк: ЛНТУ, 2023.

2022

  1. Економіка та управління соціо-еколого-економічними системами [Текст]: методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та вечірньої форм навчання / уклад. О.М. Шубалий. Луцьк: ЛНТУ, 2022.
  2. Економіка та управління соціо-еколого-економічними системами [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та вечірньої форм навчання / уклад. О.М. Шубалий. Луцьк: ЛНТУ, 2022.
  3. Економіка сталого розвитку [Текст]: робоча програма дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Шубалий. Луцьк: ЛНТУ, 2023.
Монографія

2023

  1. Shubalyi O. Transformation of forest sector management in the context of the transition to a green economy. Modern management tools in the latest models of socio-economic development : monograph. Higher School of Social and Economic in Przeworsk. Przeworsk, Poland. 2023. Рр. 173-201. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23045

2022

  1. Shubalyi, O. Comprehensive evaluation and justification of the priorities of the social development of Ukraine. Modern management technologies: monograph. Scientific editor: Cherchyk L. Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2022. pp. 82-116. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21511

2021

  1. Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року: проблеми та пріоритети : національна доповідь / [М.А. Хвесик, A. Miszczuk, О.М. Шубалий та ін.] за наук. ред. акад. НААН України М. А. Хвесика. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2021. 1091 с. Особистий внесок Шубалого О.М.: підготовлено підрозділ «Багатокритеріальна оцінка рівня фінансового забезпечення реалізації Цілей сталого розвитку 2030: порівняння прикордонних регіонів Польщі та України» (2,1 д.а.). / URL: https://ecos.kiev.ua/publications/monographies/view/81/

2019

  1. . Шубалий О. М., Косінський П. М. Економічне стимулювання комплексної переробки природних ресурсів у регіоні : монографія. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. 218 с.
  2. Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року: національна доповідь / [за ред. акад. НААН України М. А. Хвесика]. / Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»/. – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2019. 500 с. Особистий внесок Шубалого О.М.: підготовлено підрозділ «Траєкторія розвитку лісового господарства України в контексті реалізації Глобальних цілей сталого розвитку». (1,5 д.а.). / URL: http://www.nas.gov.ua/UA/Book/Pages/default.aspx?BookID=0000015978

2018

  1. Шубалий О.М. Моніторинг регіонального ринку праці: тенденції, закономірності, прогнози / О.М. Шубалий, І.В. Шубала, О.В. Потьомкіна; М-во освіти і науки України; Луцький НТУ. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 250 с.
Навчальний підручник

2024

  1. Економіка та управління персоналом: магістерський курс : навчальний посібник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, М. І. Дзямулич, О. А. Нужна, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, П.М. Косінський, О. А. Хілуха; за заг. ред. О.М. Шубалого. – Луцьк : ЛНТУ, 2024. – 343 с.

2023

  1. Управління персоналом : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О.А. Хілуха, П.М. Косінський; за заг. ред. О. М. Шубалого. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 414 с.
Електронний посібник

2023

  1. Шубалий О.М., Косінський П.М. Аналіз трудових показників. Електронний навчальний посібник. (Довідка №23-15, протокол №10 від 27.06.2023р.). Центр дистанційного навчання ЛНТУ. 2023. URL: / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%…

2022

  1. Шубалий О.М., Гордійчук А.І., Косінський П.М. Економіка сталого розвитку. електронний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / укладачі Луцьк, 2022. (Довідка № 22-16, протокол №8 від 28.06.2022р.). 3,5 Мб. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%A1%D0%A0%20%…

2021

  1. . Шубалий О.М., Косінський П.М. Соціальна відповідальність. Електронний навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс]. Луцьк, 2021. (Довідка № 21-13, протокол №11 від 24.06.2021р.). 7,3 Мб / URL: https://cutt.ly/IwG9Sy2D
Статті Scopus

2020

  1. Shubalyi, O., Kosinskyi, P. & Golyan, V. (2020). Economic stimulation of the development of agriculture in Ukraine due to integrated use of natural resources and waste. Bulg. J. Agric. Sci., 26 (2), 323–331. / URL: https://www.agrojournal.org/26/02-08.html

2019

  1. Khvesyk M.A., Shubalyi O.M., Khvesyk J.M., Vasilik N.M. (2019). Conceptual basis of transformation of ecological and economic relations in the forest sector of Ukraine in the context of European integration. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2019, Vol. 61 (2), 97–111. DOI: 10.2478/ffp-2019-0010 / URL: https://www.ibles.pl/web/ffp/-/doi-10-2478-ffp-2019-0010
Статті Web of Science

2023

  1. Shmatkovska, T., Shubalyi, O., Rogach, S., Kupyra, M., Dobryanskyy, O., Shved, A., Voichuk, M. (2023). Simulation of socio-economic security of rural areas in the conditions of sustainable development: a case study of Ukraine. Scientific papers-series management economic engineering in agriculture and rural development. Volume23. Issue1. Pp. 709-718 / URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000989840300073
  2. Shubalyi O., Rud N., Shubala I., Gordiichuk A., Kiiilukha O., Vasilik N. Analysis of the labour resources usage in agricultural enterprises of Ukraine: a case study of the Volyn Region. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. №23 (3). С. 811-819. / URL: https://drive.google.com/file/d/1nLR73Z6Fg_Ol5FB2iQpe6ohPwgR9mooa/view?usp=shar…

2022

  1. Shubalyi, O., Liashenko, O., Rud, N., Shubala, I., Mylko, I., Mykhalchynets, N. Economic activity of the rural population of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development” Vol. 22(4). Pp. 677-684. / URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_4/Art72.pdf

2021

  1. Shubalyi, O., Rud, N., Shubala, I., Gordiichuk, A., Potomkina, O., Kosinskyi. P. Assessment of economic activity of the rural population by age and gender groups: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». Vol. 21(2). Pp. 555-568. / URL: http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2549-assessment-o…

2020

  1. Yaheliuk S., Didukh V., Busnyuk V., Boyko G., Shubalyi O. (2020). Optimization on efficient combustion process of small-sized fuel rolls made of oleaginous flax residues. INMATEH – Agricultural Engineering. vol. 62, no. 3, 361-368. / URL: https://inmateh.eu/volumes/volume-62--no3--2020/article/62-38-svitlana-yaheliuk…
  2. Cherchyk, L.; Shubalyi, A.; Khumarova, N.; Cherchyk, A. (2020). Assessment of the Level of Economic Security of Forestry Enterprises in the Ukrainian Polisia Zone. Economics. Ecology. Socium, 4, 52-67. / URL: https://doi.org/10.31520/2616-7107/2020.4.2-6 (
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

  1. Шубалий О.М. Оцінка соціальної відповідальності регіону за соціо-еколого-економічними критеріями. Економічні науки: збірник наукових праць ЛНТУ. Серія “Регіональна економіка”. 2022. Випуск 19 (75). С. 273–280. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-32
  2. Шубалий О.М., Петруха С.В., Косінський П.М., Петруха Н.М. Фінансово-економічне стимулювання розвитку переробної промисловості на основі природно-ресурсного потенціалу регіонів у повоєнний період. Фінанси України. №3. 2023. С. 55-74. / URL: https://doi.org/10.33763/finukr2023.03.055
  3. Шубалий О. (2023). Аналіз поведінки європейських інвесторів під час війни в Україні. Економічний форум, 1(4), 50-55. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-6
  4. Шубалий О., Єфімов А. (2023). Гідна праця як фактор залучення до роботи різних категорій працівників у країнах ЄС. Економічний форум, 1(3), 73-81. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-10
  5. Шубалий О. (2023). Трансформація принципів поведінкової та управлінської економіки в умовах війни, євроінтеграції та адаптації до змін клімату. Економічний форум, 1(3), 40-47. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-5
  6. Шубалий О.М., Петруха С.В., Косінський П.М., Петруха Н.М. Формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку біопаливних виробництв на базі підприємств агросектора. Наукові праці НДФІ. №3. 2023. С. 133–147. / URL: https://doi.org/10.33763/npndfi2023.03.133
  7. Шубалий О.М., Гриник І.С. Аналіз поведінки територіальних громад регіону в умовах війни щодо фінансового забезпечення сталого розвитку. Економічні науки : збірник наукових праць ЛНТУ. Серія «Регіональна економіка». Випуск 20(79). 2023. С. 244-250. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2023-20(79)-30
  8. Шубалий О.М., Гордійчук Ю.Р. Оцінка розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні на основі індексу соціального прогрес. Економічні науки : збірник наукових праць ЛНТУ. Серія «Регіональна економіка». Випуск 20(79). 2023. С. 236-243. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2023-20(79)-29

2022

  1. Шубалий О.М., Петруха С.В., Косінський П.М. Фінансово-економічне стимулювання сталого розвитку переробних підприємств у воєнних та повоєнних умовах. Фінанси України. 2022. № 12. C. 74-86. / URL: https://doi.org/10.33763/finukr2022.12.074
  2. Шубалий О.М., Гриник І.С. Стимулювання реалізації соціально орієнтованих цілей сталого розвитку у північно-західному регіоні за рахунок бюджетних коштів. Економічні науки: збірник наукових праць ЛНТУ. Серія “Регіональна економіка”. 2022. Випуск 19 (75). С. 281–290. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-33
  3. Шубалий О.М., Косінський П.М. Тенденції та державні стимули розвитку переробної промисловості на базі природно-ресурсних видів економічної діяльності у регіоні. Економіка природокористування та сталий розвиток. 2022. №12. С. 16-25. / URL: https://doi.org/10.37100/2616-7689.2022.12(31).2
  4. Шубалий О.М. Порівняльна оцінка забезпечення гідної праці та економічного зростання в прикордонних регіонах Польщі та України. Економічний форум. 2022. № 2. С. 22-32. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-4
  5. Шубалий О.М., Лучечко Ю.М. Оцінка розвитку соціо-еколого-економічних систем Польщі та України за групами індикаторів світового розвитку. Економічний форум. 2022. № 3. С. 25-38. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-3-4
  6. Шубалий О.М. Зміна траєкторії переходу соціо-еколого-економічної системи України до сталого розвитку внаслідок війни. Економічний форум. 2022. № 4. С. 20-26. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-4-3

2021

  1. Шубалий О.М., Гриник І.С. Тенденції фінансового забезпечення інвестиційної діяльності у Північно-Західному регіоні України. Економічний форум. 2021. №1. С. 107-115. (0,65 д.а.). / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-12
  2. Шубалий О.М., Гриник І.С. Тенденції фінансового забезпечення інвестиційної діяльності у Північно-Західному регіоні України. Економічний форум. 2021. №1. С. 107-115. (0,65 д.а.). / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-12

2020

  1. Шубалий О.М., Гриник І.С. Оцінка впливу доходів населення на зміну основних економічних показників розвитку регіону. Економічні науки: Зб. наук. пр. Серія «Регіональна економіка». Луцьк: ЛНТУ, 2020. Вип. 17(67). С. 286-295. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-28
  2. Шубалий О. М., Косінський П. М. Економічне стимулювання розвитку комплексних виробництв із переробки сільськогосподарської продукції в регіоні. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7 (26). С. 77–84. / URL: https://doi.org/10.37100/2616-7689/2019/6(25)/10
  3. Шубалий О. М. Розвиток соціальної інфраструктури у сферах житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку регіону. Економічний форум. 2020. №1. C. 46-53. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-1-7
  4. Шубалий О. М., Косінський П. М., Волинець О. Я., Гриник І.С. Фінансово-економічне стимулювання поглибленої переробки продуктів бджільництва в Україні. Наукові праці НДФІ. 2020. № 4. C. 66-79. / URL: https://doi.org/10.33763/npndfi2020.04.066
  5. Шубалий О. М., Косінський П. М., Волинець О. Я. Особливості економічного стимулювання виробництва біодизельного палива в регіоні. Наукові праці НДФІ. 2020. № 1. C. 35-47. / URL: https://doi.org/10.33763/npndfi2020.01.035

2019

  1. Шубалий О.М. Оцінка стимулюючого впливу заробітної плати на зміну показників соціально-економічного розвитку регіону. Економічний форум. 2019. №1. С. 45-51. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_1_9
  2. Шубалий О.М., Андрусик І.О. Напрями вдосконалення системи надання соціальних допомог населенню в Україні. Економічні науки: Зб. наук. пр. Серія «Облік і фінанси». Луцьк: ЛНТУ, 2019.Вип. 16 (61). С. 166-174. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2707-8701-2019-16/61-18
  3. Шубалий О.М. Динаміка людського капіталу регіону в контексті зміни основних показників регіонального та національного розвитку Економічні науки: Зб. наук. пр. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Луцьк: ЛНТУ, 2019. Вип. 16 (64). С. 159–167. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnet_2019_16_23
  4. Шубалий О.М., Зімич Р.В. Тенденції зміни та напрями покращення кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я України. Економічні науки: Зб. наук. пр. Серія «Регіональна економіка». Луцьк: ЛНТУ, 2019. Вип. 16(63). С. 163-172. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2019-16(63)-18
  5. Шубалий О.М., Шоцька К.О. Порівняльний аналіз гендерної рівності у сфері зайнятості за різними ознаками. Економічні науки: Зб. наук. пр. Серія «Економіка та менеджмент». Луцьк: ЛНТУ, 2019. Вип. 16 (62). С. 159-166. / URL: https://drive.google.com/file/d/1nH67NBfvxGGZPfb2x_TatPr49_DTLmZa/edit
  6. Шубалий О.М. Оцінка масштабів і наслідків молодіжного безробіття у регіоні. Економічний форум. 2019. №2. С. 115-122. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_2_19
  7. Шубалий О. М., Косінський П.М. Оцінка ефективності використання персоналу у сфері сільського господарства регіону. Економічний форум. 2019. №4. С. 82-89. / URL: https://doi.org/10.36910/6765-2308-8559-2019-4-13
  8. Шубалий О. М., Короленко М. В., Косінський П.М. Напрями застосування інструментів державної фінансової підтримки переробних виробництв в аграрному секторі економіки України. Наукові праці НДФІ. 2019. № 1. C. 74-90. / URL: https://doi.org/10.33763/npndfi2019.01.074
  9. Шубалий О. М., Короленко М. В., Косінський П.М. Економічне стимулювання поглибленої переробки біомаси в регіоні в контексті імплементації концепції “зеленої економіки”. Наукові праці НДФІ. 2019. № 2. C. 110-124. / URL: https://doi.org/10.33763/npndfi2019.02.110
  10. Shubalyi O., Korolenko M., Kosinskyi P. Improvement of forms and methods of financial-economic stimulation in the field of natural resources. Наукові праці НДФІ. 2019. № 3. C. 51-65. / URL: https://doi.org/10.33763/npndfi2019.03.051
  11. Шубалий О.М., Короленко М.В., Косінський П.М., Гриник І.С. Формування системи фінансово-економічного стимулювання розвитку переробних виробництв. Наукові праці НДФІ. 2019. № 4. C. 69-83. / URL: https://doi.org/10.33763/npndfi2019.04.069
Тези доповідей

2023

  1. Шубалий О.М. Детермінанти розвитку польсько-українського прикордоння в умовах війни. Актуальні проблеми та перспективи розвитку регіонів: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Рівне, 23 червня 2023 року) / МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука. Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2023. С. 60-61.
  2. . Шубалий О.М. Державне стимулювання зайнятості населення в умовах війни. Детермінанти відновлення економіки України: національний, регіональний, локальний рівні : матеріали міжнародного круглого столу, Луцьк, 19 травня 2023 р. Луцьк: ЛНТУ, 2023. C. 101-104.
  3. Шубалий О. М. Основні підходи до визначення ефективності персоналу. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали IX міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Луцьк, 15 груд. 2023 р.). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2023. Ч.2. С. 166-167.

2022

  1. Шубалий О.М. Проміжна оцінка та перспективи розвитку промисловості, інновацій та інфраструктури в контексті реалізації Цілей сталого розвитку України. Глобалізація та розвиток інноваційних систем: тенденції, виклики, перспективи [Електронне видання]: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 листопада 2022 р. / Держ. біотехнологічний ун-т. – Харків, 2022. С. 165-166.
  2. Шубалий О.М., Гордійчук Ю.Р. Актуальність розвитку соціальної та солідарної економіки в Україні в контексті глобальних ініціатив. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р., Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 395-398.

2021

  1. Шубалий О.М., Гриник І.С. Джерела фінансування сталого розвитку регіонів. Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Бережани, 22 лютого 2021р.). Бережани: ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут». С. 31-32.
  2. Шубалий О.М., Гриник І.С. Тенденції та перспективи залучення зовнішніх інвестицій для фінансового забезпечення сталого розвитку Північно-Західного регіону України. Реформування економіки та фінансової системи країни: глобальні та локальні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 5-6 лютого 2021 р.). – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021. С. 93-96.
  3. Шубалий О.М., Гриник І.С. Напрями вдосконалення механізму фінансового забезпечення сталого розвитку. Fundamental and applied research in the modern world. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. (USA, Boston, 17-19 February). CPN Publishing Group. Boston, USA. 2021. Pp. 650-655.
  4. Шубалий О.М., Гриник І.С. Зовнішнє фінансове забезпечення сталого розвитку областей північно-західного регіону України. Cучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 12 березня 2021р.). Вінниця. / URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2021/paper/view/11333
  5. Шубалий О.М. Інформаційно-методичні засади оцінки фінансового забезпечення реалізації цілей сталого розвитку. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 17 груд. 2021 р., Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 308-310.

2020

  1. Шубалий О.М. Тенденції зміни видатків на соціальний захист населення в Україні. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції (16 – 17 квітня 2020 р.). Частина 1. – Дніпро: НМетАУ, 2020. – С. 236-238.
Зарубіжні наукові видання

2022

  1. Shubalyi O., Miszczuk A. (2022). Evaluation of the financial support for the implementation of the 2030 Sustainable Development Goals in the border regions of Poland and Ukraine. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 2022, vol. 67, 6, 1–28. / URL: https://ws.stat.gov.pl/Article/2022/6/001-028
  2. Shubalyi O., Gordiichuk A. (2022). The Socio-Economic Consequences of the War in Ukraine: the National, Regional, and Global Dimensions. Barometr regionalny, Tom 18, NR 1. 19-37. / URL: https://doi.org/10.56583/br.721

2021

  1. Shubalyi O., Petrukha S. (2021). Assessment of a Stimulating Effect of Wages on Economic Growth of Border Regions of Poland and Ukraine. Social Contexts. Vol 9, No 2, 22-34. / URL: http://dx.doi.org/10.17951/ks.2021.9.2.22-34
  2. Шубалий О.М., Косінський П.М., Гриник І.С. (2021). Фінансове забезпечення сталого розвитку регіону. Evropský časopis ekonomiky a management, Vol. 7, Issue 1. 71-80. DOI: 10.46340/eujem.2021.7.1.10

2020

  1. Шубалий О.М., Гриник І.С. (2020). Вдосконалення системи фінансування соціального захисту населення в контексті реалізації Цілей сталого розвитку. Visegrad Journal on Human Rights, № 6 (volume 2), 70-74. / URL: https://journal-vjhr.sk/wp-content/uploads/2021/11/VJHR-6-221-Last.pdf