ViktorS

Сичук Віктор Анатолійович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 21 травня 1984 року, у м. Луцьк, Волинської області.

У 2006 році закінчив Луцький державний технічний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи» та здобув кваліфікацію магістра. Захист кандидатської дисертації 29 квітня 2016 року у спеціалізованій вченій раді К 32.075.06 Луцького національного технічного університету. Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – «Технологія машинобудування». Тема дисертаційної роботи: «Підвищення ефективності технології абразивоструменевого оброблення поверхонь деталей ливарного виробництва»

04.01.2010 – 17.01.2017 – асистент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування;

17.01.2017 – 01.11.2017 – старший викладач кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування (з 01.03.2017 кафедру комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування перейменовано на кафедру прикладної механіки);

01.11.2017 – до цього часу – доцент кафедри прикладної механіки (згодом назва змінилася на кафедра прикладної механіки та мехатроніки).

1. Міжнародний проект TEMPUS під назвою «Модернізація вищої інженерної освіти в Грузії, Україні та Узбекистані» (2014). (проходження стажування в компанії Delcam plc в м. Бірмінгем, Англія)

2. Проект IPBU.03.01.00-06-386/11-00 «ПЛ-НТУ Транскордонний обмін досвідом» Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2007- 2013. (викладання англійською мовою студентам з Польщі дисциплін щодо програмування верстатів з ЧПК)

3. Компанія Спеціалізовані Енергетичні Технології (СЕТ) спільно з Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammmenarbeit  (GIZ) та Луцьким Національним Технічним Університетом (Луцьким НТУ) і громадською організацією “Фундація розвитку громад” проект по створенню сонячних колекторів для отримання гарячої води за допомогою сонячної енергії. (2017) (участь у проектуванні, виготовленні, випробуванні сонячного колектора)

Пат.104492 Україна, МПК В24С 5/00 (2016.01). Збірне сопло абразивоструменевих машин

Механотроніка

CAD/CAM/CAE/CNC технології

 

Методичне забезпечення

2020

 1. Програмування і налагодження обладнання з ЧПУ : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад. В.А. Сичук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 32 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/2407
Статті Scopus

2020

 1. Experimental vibrating complex for the research of pressing processes of powder materials. Somov, D., Zabolotnyi, O., Polinkevich, R., Valetskyi, B., Sychuk, V.Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2020, стр. 321–329 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56520377000
 2. Technology of obtaining long-length powder permeable materials with uniform density distributions. Zabolotnyi, O., Povstyanoy, O., Somov, D., Sychuk, V., Svirzhevskyi, K. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, 2020, стр. 63–78 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56520377000

2019

 1. Technology of effective abrasive jet machining of parts surfaces. Sychuk, V., Zabolotnyi, O., Somov, D. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2019, стр. 166–176 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56520377000
 2. Obtaining of porous powder materials by radial pressing method Zabolotnyi, O., Sychuk, V., Somov, D. Lecture Notes in Mechanical Engineering, 2019, стр. 186–198 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56520377000
 3. A method of body parts force displacements calculation of metal-cutting machine tools using CAD and CAE technologies. Chetverzhuk, T., Zabolotnyi, O., Sychuk, V., Polinkevych, R., Tkachuk, A. Annals of Emerging Technologies in Computing, 2019, 3(4), стр. 37–47 / URL: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56520377000
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Сичук В.А. Розробка технології формування біокомпозитних виробів декоративного призначень / В.П. Кашицький, О.Л. Садова, В.О. Шегинський, В.А. Сичук // "Наукові нотатки" Міжвузівський збірник наукових праць (за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки»). Випуск 74, 2022 – Луцьк: ЛНТУ, 2022. – С. 134-139. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/997

2019

 1. Сичук В.А. Частотний аналіз биття шпинделя металорізального верстата на основі нейронних мереж. / Четвержук Т.І., Полінкевич Р.М., Зубовецька Н.Т., Сичук В.А.// Нейромережні технології та їх застосування НМТіЗ-2019: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції «Нейромережні технології та їх застосування НМТіЗ-2019» / за заг. ред. С.В.Ковалевського. – Краматорськ: ДДМА, 2019. – С. 99-110. / URL: http://www.dgma.donetsk.ua/docs/kafedry/tiup/konf/%D0%9D%D0%9C%D0%A2%D1%96%D0%9…
Тези доповідей

2023

 1. Дистанційно-керований роботизований маніпулятор / Сичук Аліна, Сичук Віктор // Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023) 16–18 травня 2023 р. Луцьк. С. 244-246. / URL: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/28302/%D0%9C%D0%A2%D0%86-2023.pd…
 2. Сичук Віктор. ОПТИМІЗАЦІЯ ФОРМИ ДЕТАЛІ В ПРОГРАМІ SOLIDWORKS / Іван Іванчук, Віктор Сичук // Тези ІІІ студентської науково-технічної конференції факультету транспорту та механічної інженерії “ Інноваційні технології в транспорті та механічній інженерії ”. Луцьк: ЛНТУ – 2023р.– С. 56-59. / URL: https://drive.google.com/file/d/1rPKPDmn-KjYWGSGL51ieUC6HkEvvlZRs/view
 3. Покращення режимів плазмової обробки шляхом аналізу продуктів згоряння / Решетило Анатолій, Сичук Віктор // Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023) 16–18 травня 2023 р. Луцьк. С. 233-235. / URL: http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/28302/%D0%9C%D0%A2%D0%86-2023.pd…

2022

 1. Недільська М. А., Бігун Б. В., Сичук В.А. АНАЛІЗ ДОСТОВІРНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИМУЛЯЦІЙ В ПРОГРАМНОМУ ПАКЕТІ SOLIDWORKS SIMULATION Перспективи розвитку науки, освіти та технологій в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 лютого 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022.р – с. 35 с. / URL: https://www.economics.in.ua/2022/03/33-65-22-2022.html

2020

 1. Сичук В.А., Ткач С.М., Петрик Б.В. Переобладнання токарно-гвинторізного верстата моделі 16У03П під автоматизоване функціонування. Новітні технології в освіті, науці та виробництві: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 16 квітня 2020 р. – Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020.– 282 с. / URL: https://ea.donntu.edu.ua/jspui/handle/123456789/32709?locale=en
 2. Повстяной О.Ю., Полінкевич Р.М., Четвержук Т.І., Сичук В.А. Моделювання пористості порошкового проникного матеріалу складної форми методом скінченних елементів. // Збірник наукових праць ІХ-ої міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні технології в машинобудуванні» / Львів – Плай 2020. – С. 142 - 145. / URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/3/2/news/4951/zbirnyktez.pdf
 3. Сичук В.А., Заболотний О.В., Гульчук Ю.М. Розробка інтелектуальної системи контролю якості та проходження абразивоструменевого оброблення. Збірник наукових праць VI Міжнародної науково-технічної конференції з проблем вищої освіти і науки ТК-2020 «ПРОГРЕСИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ» м. Луцьк, УКРАЇНА 2-4 червня 2020 року – Луцьк С.32 – 33. / URL: https://pubdoc.co/document/zlger0x6-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%…

2019

 1. Визначення та розрахунок напружень пористого проникного матеріалу з використанням програмного забезпечення CAE. / Повстяной О.Ю., Сичук В.А., Полінкевич Р.М., Четвержук Т.І. // VIII міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивні технології в машинобудуванні» 4-8 лютого 2019р. Івано-Франківськ – Яремче. С. 195-197. / URL: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8676?locale=ru
 2. Sychuk V., Zabolotnyi O., Harchuk P., Somov D., Slabkyi A. Practices of Modernization of CNC Systems Used in Metal-Cutting Machine Tools. // Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту - 2019»; Збірник тез. – Вінниця: ПП ТД «Eдельвейс і К», 13-15 травня 2019. – С.332-334. / URL: https://www.researchgate.net/publication/333220695_I_Miznarodna_naukovo-tehnicn…
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. Sychuk, V. & Zabolotnyi, Oleg & Harchuk, P. & Somov, Dmytro & Slabkyi, Andriy & Omiotek, Zbigniew & Rakhmetullina, Saule & Yusupova, G.. (2021). Practices of modernization of metal-cutting machine tool CNC systems. 10.1201/9781003225447-22. / URL: https://www.researchgate.net/publication/356220329_Practices_of_modernization_o…