Віктор Рудь

Рудь Віктор Дмитрович

Основне місце роботи

Факультет митної справи, матеріалів та технологій

Кафедра матеріалознавства

Професор

РУДЬ ВИКТОР ДМИТРОВИЧ

Доктор технических наук, профессор

Украина, 43018, г. Луцк, ул. Львовская, 75

E-mail: vikdmrud@gmail.com, vikdmrud@ukr.net

Моб. тел.: +38 050 998 4801

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 29 травня 1946 р. у с. Клепачі, Хорольський район, Полтавська обл., Україна. З 1953 по 1955 р. навчався у школі станції Ромодан Миргородського району Полтавської області. У 1955-1958 роках навчався у школі при радгоспі Толбухінської Кокчетавської області (Казахстан), куди переїхали батьки на освоєння цілини. З 1958 по 1961 рік навчався у семирічній школі села Кенес Меркенського району Джамбульської області. Середню освіту здобув у школі №32 м. Фрунзе (Киргизстан). Трудову діяльність розпочав фрезерувальником на заводі «Фізприлад» у 1965 році. З 1966 по 1971 рік навчався у Томському політехнічному інституті та отримав кваліфікацію «Інженера-механіка» за спеціальністю 0501 «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». Після закінчення навчання працював на кафедрі «Верстати та різання металів» Томського політехнічного інституту на посадах старшого інженера, асистента. 1968 року одружився: дружина Рудь Н.Т., 1947 року народження, син Рудь Д.В., 1969 року, донька Рудь С.В., 1975 року народження. У 1975-1978 роках навчався в аспірантурі Томського політехнічного інституту за спеціальністю "Механіка твердого тіла, що деформується".

У 1971 році закінчив Томський політехнічний інститут за спеціальністю "0501 - Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти". Кандидат технічних наук з жовтня 1984 року. Дисертацію захищав у спеціалізованій вченій раді Білоруського політехнічного інституту (м. Мінськ). (ЦК №079077). Вчене звання доцента по кафедрі технології машинобудування присуджено в січні 1991 року (№ ДЦ 029714). Доктор технічних наук зі спеціальності 05.16.06 – Порошкова металургія та композиційні матеріали з грудня 2005 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д26.207.03 при Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (Київ) (ДД № 004666). Тема докторської дисертації: «Фізико-механічні засади складних схем обробки тиском та вібраційних процесів у технологіях формування порошкових виробів». Вчене звання професора по кафедрі «Технологія та автоматизація виробництва» надано у лютому 1997 року. (ПР_АР №001147).

У 1975-1978 роках навчався в аспірантурі Томського політехнічного інституту за спеціальністю "Механіка твердого тіла, що деформується". Науково-прикладні результати досліджень було систематизовано у вигляді дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, що успішно захистилася у 1984 році у спецраді Білоруського політехнічного інституту. Після закінчення аспірантури працював на посаді старшого викладача кафедри "Технологія машинобудування" Томського політехнічного інституту. З 1985 року працюю у Луцькому національному технічному університеті, обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри технологія машинобудування (на той час це була Луцька філія Львівського політехнічного інституту). 1991 року Вченою радою Львівського політехнічного інституту присвоєно вчене звання доцента. 1996 року обраний член-кореспондентом Інженерної академії наук України, 1997 року рішенням Вченої ради Луцького індустріального інституту було надано вчене звання професора. Моє прізвище включено до бібліографічного довідника бібліотеки конгресу Сполучених Штатів Америки (The International Directory of Distinguished Leadership, 2000) як відомого вченого в галузі матеріалознавства. За роки роботи у ВНЗ Волині обіймав посади доцента кафедри технології машинобудування, професора кафедри технології автоматизованого виробництва, очолював кафедру технології автоматизованого виробництва. Обіймав посади декана інженерно-конструкторського та технологічного факультетів, директора Навчально-науково-виробничого інституту інженерних та інформаційних технологій. Брав активну участь у підготовці документів та відкритті нових спеціальностей у зазначеному навчальному закладі: обробка металів тиском, автоматизація виробничих процесів, машини та технології упаковки. У 2001-2004 роках навчався у докторантурі при Інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францович НАН України. 2005 року захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.06 – «Порошкова металургія та композиційні матеріали». Науковий керівник академіка НАНУ В.В. Скорохід. З 2010 року голова Спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук зі спеціальності 05.02.01 – «Матеріалознавство», а також член спецради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня докторів та кандидатів наук зі спеціальностей 05.02.01 – «Матеріалознавство 0. 06 - "Порошкова металургія та композиційні матеріали" при інституті проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевіч Національної академії наук України. Під моїм керівництвом виконано та захищено 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, одної дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, є керівником аспірантської та докторської підготовки вчених, науковим керівником міжвідомчої лабораторії «Механіка деформування структурно-неоднорідних матеріалів», що створено за ініціативою Луцького національного технічного університету. І.М. Францевіч Національної академії наук України. Щороку під моїм керівництвом виконуються 3–4 магістерські роботи. Науково-педагогічну роботу поєдную з науково-організаційною: протягом 25 років головний редактор Міжвузівської збірки наукових праць "Наукові нотатки", відповідальний редактор наукового журналу "Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". Разом із керівництвом університету ініціював та організовував проведення регулярної Міжнародної конференції «Теоретичні та експериментальні дослідження у сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування», член ради Всеукраїнського товариства матеріалознавців (м. Київ), член комітету Т54 з розробки стандартів у галузі порошкової металургії. Протягом 20 років був членом науково-методичної комісії з машинобудування при Міністерстві освіти і науки України, неодноразово призначався головою експертних комісій з питань акредитації навчальних закладів України. Опубліковано понад 200 наукових (Scopus, 28 праці) та навчально-методичних праць, у тому числі три монографії (індивідуальна та у співавторстві), три навчальні посібники (індивідуальне та у співавторстві). Співавтор більше 35 свідоцтв на винаходи та корисні моделі. За вагомий внесок у розвиток вищої освіти нагороджено знаком «Відмінник освіти України» (1997 р.), знаком «За наукові досягнення» (2008 р.), грамотами Міністерства освіти і науки України та грамотами Волинської обладміністрації (2006–2010 рр.), цінним подарунком Верховної Ради України (2012 р.), відзначений почесним званням «Заслужений професор Луцького НТУ» (2014 р.). У жовтні 2016 р. указом Президента України надано почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України.

Керівник д/б тем:

1. «Розробка технологій холодного та гарячого ущільнення при виготовленні конструкцій та виробів із порошкових матеріалів» (№ д/с: 05.55.05/004Б-92), 1992-1993 рр.;

2. «Використання відходів промислового виробництва для виготовлення деталей конструкційного та триботехнічного призначення» (№дс:0112U00286), 2012-2013 рр.;

3. «Розробка теоретичних основ консолідації у сучасному матеріалознавстві» (№ д/с:0103U000279), 2015-2016 рр.;

4. «Технології виготовлення деталей конструкційного та триботехнічного призначення на основі відходів промислового виробництва»                     (№д/с:0117U000631), 2017-2018 рр.;

5. «Дослідження процесів виготовлення виробів конструкційного та триботехнічного призначення з комплексом керованих властивостей» (№д/с:0116U001946), 2018-20 р.р.

1. Патент України на корисну модель No UA 108184, МПК (2016.01 С04В38/00, С04В 22/00, С04В 111/00 Матеріал для виготовлення пористої кераміки / заявн. В.Д. Рудь; Ю.С. Повстяна; Л.М. Самчук; І.В. Савюк; В.В. Шиберко; О.З. Шафранська; власн.: Луцький НТУ – U 201503368; опубл.Від 11.07.2016, бюл. No13/2016;

2. Патент України на корисну модель No ) UA 105203, МПК (2016.01), G21B 1/00, B22F 3/23 (2006.01) Модернізований реактор для проведення самопоширюючого високотемпературного синтезу / заявн. В.Д. Рудь; Ю.С. Повстяна; Л.М. Самчук; І.В. Савюк; М.І. Колядинський; В.В. Шиберко; Н.Т. Зубовецька; власн.: Луцький НТУ– U 2015 08143; опубл. Від 10.03. 2016, бюл. No5/2016.

3. Патент України на корисну модель № UA 103499 Фільтрувальний матеріал для очистки питної води і молока / заявн. В. В. Шиберко, В. Д. Рудь, Л. М. Самчук, І. В. Савюк; власн.: Луцький НТУ. – U 201503368. Опубл. Від 25.12.15 р. Бюл. № 24.

Всього отримано патентів на корисні моделі та авторські свідотцтва на нові технології у кількості 35 одиниць.

Механіка деформування структурно неоднорідних у тому числі порошкових матеріалів; удосконалення методів гідростатичного та статичного радіального ізостатичного пресування (СР-ІП); розробка технологій утилізації відходів механообробного виробництва; використання для виготовлення виробів конструкційного та триботехнічного призначення природних мінералів (сапонітів); застосування в технологіях отримання нових матеріалів енергозберігаючих методів консолідації складових шихти - високотемпературного синтезу (СВС-синтез), що самопоширюється, металотермії, лазерного спікання; дослідження та розробка технологій водоочищення питної води та регенерація технічних та стічних рідин за рахунок використання нових проникних та пористих матеріалів; підвищення експлуатаційних властивостей нових матеріалів, що працюють в екстремальних та агресивних середовищах; удосконалення конструкцій двигунів зовнішнього згоряння (двигуни Стірлінга) з метою їх використання як генератори електричного струму.

Статті Scopus

2023

  1. Rud V. D. Improvement of the quality of 3D printing in the mass production of parts. Rud V. D., Zaika O. M., Samchuk L. M., Povstyana Y. S. Journal of Engineering Sciences (Ukraine), Vol. 10(2), pp. B1–B7.
Тези доповідей

2023

  1. Рудь В. Д. Експериментальне дослідження механічних характеристик композиційного пористого матеріалу / Рудь В. Д., Самчук Л.М. / Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : матеріали тез доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. С.60-63 / URL: https://conference-chernihiv-polytechnik.com/kzyatps-2023-2/
  2. Рудь В.Д Покращення якості 3д друку при масовому виготовленні деталей /Рудь В.Д., Самчук Л.М., Заїка О.М. / Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування», м. Луцьк. 2023. С.22-24. / URL: https://termm.lntu.edu.ua/index