V.LOBOICHENKO

Лобойченко Валентина Михайлівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра цивільної безпеки

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2001 році закінчила повний курс навчання у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальністю «Хімія», кваліфікація (за дипломом) «хімік, викладач хімії», отримала диплом з відзнакою.

Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 «Аналітична хімія» (спеціалізована вчена рада Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна) з квітня 2009 р.

У 2014  році отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 21.06.02 «Пожежна безпека» у Національному університеті цивільного захисту України.

З квітня 2021 року доктор технічних наук зі спеціальності 21.02.03 «Цивільний захист». Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Національного університету цивільного захисту України.

 У листопаді 2021 року отримала вчене звання професора кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України.

– 2011- 2021 р.р. – доцент кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України;

– 2021- 2022 р.р.- професор кафедри охорони праці та техногенно-екологічної безпеки Національного університету цивільного захисту України;

– 2022 р. – по теперішній час - професор кафедри цивільної безпеки Луцького національного технічного університету

 • Katowice. Katowice School of Technology. Poland. Сертифікат про стажування, тема - «Innivations in Education. Innavative Technologies for Teaching Professional Disciplines» 2021.
 • Грант Севільського університету (Plan de ayuda a Ucrania), Іспанія, 2022.

Питання забезпечення цивільної безпеки, екологічної безпеки територій, включаючи попередження надзвичайних ситуацій, дослідження небезпечних чинників, що спричиняють виникнення та розвиток надзвичайної ситуації.

Вплив різних антропогенних факторів на навколишнє середовище, зокрема, водойми та ґрунти, динаміка коливань вмісту різних забруднюючих хімічних речовин, електропровідності, мінералізації у міських та сільських водоймах та ґрунтах. При цьому стан поверхневих вод представляє особливий інтерес. Вплив полігонів побутових відходів на стан атмосферного повітря, гідросферу, літосферу.

Екологічні властивості різних пожежогасних засобів та антипіренів, вплив персонального захисного обладнання на  природні об'єкти, воду та грунти.

Енергозберігаючі технології та рішення з використанням відновлювальних джерел енергії та альтернативних енергоносіїв.

Методичне забезпечення

2023

 1. Екологічна безпека : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 – Цивільна безпека спец. 263 – Цивільна безпека денної та заоч. форм навч. / уклад. В.М. Лобойченко. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 16 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13129

2022

 1. Техногенна та виробнича безпека : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цивільна безпека» галузі знань 26 Цивільна безпека спец. 263 Цивільна безпека денної та заоч. форм навч. / уклад.: В. І. Федорчук-Мороз, В. М. Лобойченко. Луцьк : ЛНТУ, 2022. – 96 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11714
Статті Scopus

2023

 1. Zobenko O., Loboichenko V., Lutsenko Y., Pidhornyy M., Zemlianskyi O., Hrushovinchuk O., Blyashenko O., Servatyuk V. Study of the Features of the Protection of Energy System Elements Caused by Excessive Local Heating. Water and Energy International, 2023, 65r(10), 34-40 / URL: https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor%3Awei&volume=65r&issue=10&…
 2. Lyovin D., Strelets V., Shevchenko R., Loboichenko V., Divizinyuk M., Strelets V., Pruskyi A. A dataset on the features of the elimination of explosive objects using a dome-shaped protective device with a load. Data in Brief, 2023, 109602, https://doi.org/10.1016/j.dib.2023.109602. / URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235234092300690X?via%3Dihub=
 3. 1. Loboichenko, V., Nikitina, N., Leonova, N., Konovalova, O., Martyniuk, D. Study of the Effect of Sample Preparation on the Determination of Heavy Metals in Bottom Sediments of the Danube River (Ukraine), Indian Journal of Environmental Protection, 2023, 43(4), 313–320 / URL: https://www.e-ijep.co.in/43-4-313-320/
 4. Loboichenko V., Leonova, N., Shevchenko O., Blyashenko O., Soshinskiy A., Servatyuk V., Tregub N., Khmyrov I., and Burmenko O. Protective Disposable Face Masks Used During the COVID-19 Pandemic as a Source of Pollutants in the Aquatic Environment – A Study of Short-Term Effects. Ecological Engineering & Environmental Technology, 2023, 24(1), pp.84-92. https://doi.org/10.12912/27197050/154919 / URL: http://www.ecoeet.com/Protective-Disposable-Face-Masks-Used-During-the-COVID-19…

2022

 1. Myroshnychenko A., Loboichenko V., Divizinyuk M., Levterov A., Rashkevich N., Shevchenko O., Shevchenko R. Application of Up-to-Date Technologies for Monitoring the State of Surface Water in Populated Areas Affected by Hostilities. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2022, 16 (3), 50 – 59. / URL: http://science.org.ge/bnas/vol-16-3.html
Тези доповідей

2023

 1. Бобок Я. В., Павлів В. В., Лобойченко В. М. Інформаційні технології в роботі фахівців з цивільної безпеки. Охорона праці: освіта і практика. Проблеми та перспективи розвитку охорони праці: Зб. наук. праць ІІІ Всеукраїнської науково–практичної конференції викладачів та фахівців–практиків та ХІIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів. – Львів: ЛДУ БЖД, 2023. –С. 31-32. / URL: https://drive.google.com/file/d/1vAwnGeXfOanN0_CKgYvGgRY9zHJSUrqe/view?usp=shar…
 2. Лобойченко В.М., Бобок Я.В., Павлів В.В. Вплив знешкодження вибухонебезпечних предметів на стан цивільної безпеки в сучасній Україні. ХХХ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2023. С. 340-342 / URL: https://drive.google.com/file/d/1Mt5nNz7rBCi8h1EKF-_5MYfoR_qoll5j/view?usp=shar…
 3. Лобойченко В.М., Груздова В.О., Колошко Ю.В. Використання будівельних відходів в концепції післявоєнного відновлення України. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). Київ: Київський національний університет будівництва і архітектури. 2023, С. 146-149 / URL: https://drive.google.com/file/d/14FzZKGIFAOO1_otg6lB_BYaQe3Cq77jY/view?usp=shar…
 4. Loboichenko V.,Koloshko Y., Gruzdova V. Development of waste disposal technologies in post-war Ukraine as a component of its civil and environmental security. Технологія-2023: матеріали міжн. наук.-практ. конф. 26 травня. 2023 р., м. Київ. – Київ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2023. С. 18-19 / URL: https://drive.google.com/file/d/1KKfeYGuk6F1duLckpQ6Dm8FnZYpUTiTt/view?usp=shar…
 5. Лобойченко В.М., Бондаренко А.Ю. Моніторинг техногенних небезпек як складова попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забрудненням довкілля. Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України: Матеріали ІХ Всеукраїнської заочної науково - практичної конференції. Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023 . – С. 98-99 / URL: https://drive.google.com/file/d/1aQs6Fo_r-zsFlWQZpXSnQNWcCOFUjj5N/view?usp=shar…
 6. Бондаренко А.Ю., Лобойченко В.М. Дослідження стану водних об’єктів як складова попередження надзвичайних ситуацій техногенного характеру в післявоєнний час. Наука про цивільний захист як шлях становлення молодих вчених / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів, ад’юнктів (аспірантів). – Черкаси: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2023. С. 121-124. / URL: https://drive.google.com/file/d/1raM8eqPU0tkA-vyXsXZkWM8E8Z9-YU8D/view?usp=shar…
 7. Бондаренко А.Ю., Лобойченко В.М., Шевченко Р.І. Застосування оцінки стану водних об’єктів як складової забезпечення техногенної безпеки підприємств. Актуальні питання охорони праці у контексті сталого розвитку та європейської інтеграції України = Topical Issues of Occupational Safety in the Context of Sustainable Development and European Integration of Ukraine : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 09–11 листоп. 2023 р. : тези. доп. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, Департамент цивіл. захисту Харків. обл. військ. адмін., Loughborough University (England, United Kingdom). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. –С. 195 – 197. / URL: https://drive.google.com/file/d/1x4OrefUhWD-sTYzUuQ6-abedLvZJbyhf/view?usp=shar…
 8. Лобойченко В.М., Бобок Я.В., Павлів В.В. Аналіз сучасного стану знешкодження вибухонебезпечних. предметів, що з’явились на території України внаслідок збройної агресії росії. Проблеми гарантування безпеки людини в умовах сучасних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-24 березня 2023 року. – Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2023. – С. 18-20. / URL: https://drive.google.com/file/d/1wMRwafICdeHtG-hExW2tEtwXEDiKhKSy/view?usp=shar…
 9. Бобок Я.В., Павлів В.В., Науковий керівник: Лобойченко В.М. Знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України під час військових дій 2022 р. Глобалізація наукових знань: міжнародна співпраця та інтеграція галузей наук: матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції, м. Тернопіль, 17 лютого, 2023 рік / ГО «Молодіжна наукова ліга». — Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2023. – С. 149 - 150 / URL: https://drive.google.com/file/d/12pwLt62_SJB3uMY9OD40y20mcGHm0n-x/view?usp=shar…

2022

 1. Колошко Ю.В., Лобойченко В.М., Груздова В.О. Екологічні аспекти попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із поширенням забруднюючих речовин у водні об’єкт. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІ Міжнародний конгрес, 12-14 жовтня 2022, Україна, Львів : Збірник матеріалів — Київ : Яроче́нко Я. В., 2022. —С. 36 / URL: https://drive.google.com/file/d/1y7pHBz8RropiHXJqEzqlEc9xhAU1SeAf/view?usp=shar…
 2. Лобойченко В. М., Бондаренко А. Ю., Груздова В. О., Стрілець В. В., Колошко Ю. В. Забезпечення еколого-енергетичної безпеки в повоєнній Україні як складова морської безпеки країн Балто-Чорноморського регіону. ІІ International scientific conference «Maritime security of the Baltic-Black sea region: challenges and threats» : conference proceedings, (December 23, 2022, Odessa, Ukraine). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», С. 145 - 148 / URL: https://drive.google.com/file/d/1mZJBULQywqw35BBkltWRNEH7UDdZ5kox/view?usp=shar…
 3. В.М. Лобойченко, В.І. Федорчук-Мороз. Щодо забезпечення техногенної та виробничої безпеки підприємств харчового та агропромислового сектору в умовах воєнного стану. Збірник доповідей ХІV Міжнародної науково-методичної конференції та 149 Міжнародної наукової конференції Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ», 1 – 2 грудня 2022 р., НТУ «ХПІ»,– Харків, 2022. –С. 92-94 / URL: https://drive.google.com/file/d/1QI8-Cc4e2RnYsvmr90Jsm3YgXwOwMlzC/view?usp=shar…
 4. 1. В.М. Лобойченко, Н.О. Леонова. Особливості дослідження впливу одноразових захисних масок на водне середовище. Збірка тез доповідей Київської конференції з аналітичної хімії: Сучасні тенденції 2022. Наукове видання. – К.: Інтерсервіс. –2022. – С. 45. / URL: https://drive.google.com/file/d/1P2p0L5tGHHEsUtfDJSeahK7wvFoCum2L/view?usp=shar…