k.nagirska@lutsk-ntu.com.ua

Нагірська Катерина Євгеніївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Доцент

Нагірська Катерина Євгеніївна, доцент кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась 25 лютого 1987 року у с. Забороль, Луцького р-ну, Волинської області. У 2004 році закінчила ЗОШ І-ІІІ ст. у с. Забороль, Луцького району. У 2009 році закінчила Луцький національний технічний університет, кваліфікація магістр з обліку і аудиту за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом ВС № 37245757 від 25.06.2009 р.). У 2009-2012 р.р. – аспірант кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ (науковий ступінь – кандидат економічних наук, диплом ДК № 012053 від 01.03.2013 р.). У 2009 році прийнята на посаду асистента кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ. З 2015 року по сьогоднішній день - доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету.

2004-2009 – Луцький національний технічний університет, кваліфікація магістр з обліку і аудиту за спеціальністю «Облік і аудит» (диплом ВС № 37245757 від 25.06.2009 р.)

2021-2022 – Волинський національний університет імені Лесі Українки, здобула кваліфікацію магістр, галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Менеджмент ОП Управління проектами», професійна кваліфікація «Фахівець з управління міжнародними проектами та програмами із поглибленим знанням іноземної мови (польська мова)» (диплом М22 № 090085 від 31 грудня 2022 року)

2007 р. – 2012 р. – асистент аудитора ТзОВ АФ «Актив-Аудит»

2014 р. – по даний час – ФОП, 3 група – діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування, консультування з питань комерційної діяльності й керування

З 01 липня 2021 року – по даний час - асистент аудитора ТзОВ АФ «Актив-Аудит» (за сумісництвом)

Індивідуальний освітній грантовий проєкт "Грант-менеджмент: просто про складне", що реалізовано за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програми House of Europe (Дім Європи), квітень – грудень 2022 року. Грантовий договір № 27822-EDU від 13 квітня 2022 року.

Тренер-консультант у сфері проєктного та грантового менеджменту міжнародної онлайн-платформи https://granty.org.ua/ 

1) облік, оподаткування, аудит та звітність в системі стратегічного управління установами, організаціями, підприємствами 

2) облік, оподаткування, звітність в системі управління грантовими проєктами 

3) професійна етика та професійне судження бухгалтера

Навчальний посібник

2023

 1. Облік, оподаткування та контроль: навчальний посібник для
  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: І.І.Бабіч,
  І.М.Вахович, О.О. Гаврилюк, І.В. Жураковська, С.В.Зеленко, О.І.
  Кузьмак, К.Є. Нагірська, Т.А.Писаренко, Р.В.Сидоренко, Т.А.Талах. /
  під ред. І.В. Жураковської. Луцьк:ЛНТУ, 2023, 402 с. / URL: https://drive.google.com/file/d/1n7w3gp5ZJa58PEfIMhqeiLE_ZQgttvMX/view

2022

 1. Садовська І. Б., Нагірська К.Є. Облік і оподаткування в управлінні проєктами : навчальний посібник. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2022. 181 с. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20762/1/OOUP.pdf
Статті Web of Science

2023

 1. Sadovska I., Tluchkevych N., Nahirska K., Nuzhna O., Shulha O., Safarova A., Skoruk O., Melnyk K. Praxeology of the engineering theory of management accounting in enterprises of the agricultural sector: a system of derived balances (in Ukrainian context). AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2023. Vol. 13(2). Special Issue XXXV. P. 116-121. / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130235/PDF/130235.pdf

2021

 1. Calculation of the efficiency of involving the institute of audit in sustainable development of rural areas in Ukraine / Zhuk V., Kantsurov O., Sadovska I., Melnyk K., Safarova A., Starenka O., Nahirska K., Nuzhna O., Tluchkevych N. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Vol. 11. Iss. 2. Spicial Issue XXI. 2021. P. 128–135. / URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110221/PDF/110221.pdf

2020

 1. Foresight Development Strategy of the Financial Capacity: Comparative Study of the Ukrainian Agricultural Sector / Radchenko O., Semenyshena N., Sadovska I., Nahirska K., Pokotylska N. Engineering Economics. 2020. N 31(2), P. 178–187. DOI: 10.5755/j01.ee.31.2.24340.
  / URL: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/24340
 2. The study of the relationship between rural population spending on peasant households with the main socioeconomic indicators: a case study of volyn region, ukraine / Dziamulych M., Sadovska I., Shmatkovska T., Nahirska K., Nuzhna O., Gavryliuk O. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development.2020. Vol. 20, Issue 2. P. 217–222. / URL: http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_2/volume_20_2_2020.pdf

2019

 1. The methodology for calculating baseline indicators for budgeting expenditures of budgetary institutions: the case of ukraine / Semenyshena N., Khorunzhak N., Adamyk O., Sadovska I., Nahirska K., Zhuk V. Intellectual Economics. 2019, No. 13(1).
  DOI: 10.13165/IE-19-13-1-04
  / URL: https://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/5044/4548
 2. Making managerial decisions in the agrarian management through the use of ABC-analysis tool / Nuzhna O., Tluchkevych N., Semenyshena N., Nahirska K., Sadovska I. Independent journal of management & production (ijm&p). Special Edition PDATU. 2019. v. 10, n. 7. P. 798–816.
  DOI: 10.14807/ijmp.v10i7.901
  / URL: http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/901
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Садовська І., Кулинич М., Нагірська К., Фатенок-Ткачук А. Методологія бюджетування у взаємозв’язку з управлінською звітністю. Облік і фінанси, № 3(101), 2023. С. 21 – 27 / URL: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2023-3(101)-21-27
 2. Садовська, І., Нагірська, К. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО ФІНАНСУВАННЯ В ЧАСТИНІ ГРАНТОВИХ КОШТІВ. Економіка та суспільство, (58) / URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-74
 3. Садовська, І., Нагірська, К. Організація управлінського обліку витрат на вирощування продукції рослинництва: аспект професійного судження. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки . 4, 32 (2023), 51–61. / URL: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-04-51-61

2022

 1. Садовська І. Б., Маркус О. В., Нагірська К. Є. Формування управлінської моделі Звіту про рух грошових коштів в контексті облікової політики згідно МСБО. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2022. Том 2. № 30. С. 39-45. / URL: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2022-02-39-45

2021

 1. Жук В., Гринявський С., Нагірська К. Стратегічне судження бухгалтера. Vol 4 No 28 (2021): Economic Journal of Lesya Ukrainka Volyn National University. С. 31 – 37 / URL: https://doi.org/10.29038/2786-4618-2021-04-31-37
 2. Головацька С., Бурденко І., Нагірська К., Король А. БІХЕВІОРИСТИЧНА МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ В УМОВАХ РИЗИКУ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Вісник Львівського торговельно-економічного університету / [ред. кол.: Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін.]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 65. – 180 с. – (Економічні науки). С. 72-79.

2019

 1. Садовська І.Б., Бабіч І.І., Нагірська К.Є. Організація обліку і оподаткування у фермерських господарствах в контексті професійного бухгалтерського судження. Облік і фінанси. № 4 (86). 2019. С. 45-53. / URL: http://www.afj.org.ua/ua/article/698
Тези доповідей

2022

 1. Садовська І. Б., Нагірська К. Є. Облік і оподаткування управління проєктами через призму стандарту PMI PMBOK. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (24 червня 2022 р.). Вип. 14. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2022. С. 186-189.

2021

 1. Садовська І.Б., Нагірська К.Є. Облікова політика в організації обліку і оподаткуванні проєктної діяльності : матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 10-12 листопада 2021 р.). Одеса : ДУ «Одеська політехніка», 2021. С. 65-66.
 2. Садовська І.Б., Нагірська К.Є. Облік і аудит в управлінні проєктами. The XVI International Science Conference «Science and society, patterns and trends of development», March 30 – April 02, 2021, Vienna, Austria. 276 p. DOI - 10.46299/ISG.2021.I.XVI
 3. Садовська І.Б., Нагірська К.Є. Бюджетування, облік і аудит в управлінні грантовими проєктами. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 червня 2021 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 13. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 88 с. С. 52-55.

2020

 1. Нагірська К.Є. Неоінституційні засади формування бухгалтерської думки при складанні фінансової звітності для управління. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів і здобувачів вищої освіти, м. Рівне, 21-22 травня 2020 року : у 2 ч. Ч 1. Рівне : НУВГП, 2020. 605 с. С. 425-428.
 2. Садовська І.Б., Нагірська К.Є., Бабіч І.І. Бухгалтерські і податкові колізії при використанні грантових коштів. Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції: тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Ужгород, 16 квітня 2020 р.). Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2020. 267 с. С. 82-85.

2019

 1. Нагірська К.Є., Садовська І.Б. Інноваційні підходи до розвитку обліково-управлінської системи у сучасному світі. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи: теорії та пропозиції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Запоріжжя, 18 травня, 2019 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. 108 с. С. 102-105.
 2. Нагірська К.Є., Садовська І.Б. Філософія розвитку наукових теорій управлінського обліку. Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції: матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. (м. Одеса, ОНЕУ, 23 травня, 2019 р.). Харків: «Діса плюс», 2019. 218 с. С. 85-87.