o.zabolotnyi@lntu.edu.ua

Заболотний Олег Васильович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних наук

Доцент

OLEG ZABOLOTNYI,
PhD in Engineering, 
Associate Professor of 
Applied Mechanics and Mechatronics Department,
Lutsk National Technical University (LNTU)

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9169-9173

SCOPUS ID:  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56520138000

WEB OF SCIENCE: https://www.webofscience.com/wos/author/record/U-9960-2017

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=_z_TwSUAAAAJ

LNTU Profilehttps://lntu.edu.ua/uk/zabolotnyy-oleh-vasylovych

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Oleg_Zabolotnyi

SciProfiles:  https://sciprofiles.com/profile/614441

ACADEMIA: https://lutsk-ntu.academia.edu/OlegZabolotnyi

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/olegzabolotnyi

IEEE-Collabratec:  https://ieee-collabratec.ieee.org/app/p/OlegZabolotnyi

Web-Профіль Науковці України: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0104430

Написати повідомлення
Написати повідомлення

     Заболотний Олег Васильович народився 3 листопада 1975 року в місті Ковель Волинської області. У 1992 році закінчив ЗОШ №7 м.Ковель і вступив до Луцького індустріального інституту, який закінчив з відзнакою у 1997 році і отримав диплом спеціаліаста та кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю – металорізальні верстати та системи.

     Восени 1992 року вступив до аспірантури університету. Після закінчення у 2001 році аспірантури Луцького державного технічного університету активно займався науково-дослідною роботою та вдосконалювався на педагогічній ниві як викладач.

     Свою науково-педагогічну діяльність Заболотний О.В. розпочав 1 вересня 1999 року на посаді асистента кафедри «Сучасних технологій в машинобудуванні», а з 27 квітня 2004 р. був обраний на посаду старшого викладача цієї ж кафедри. З 1 вересня 2004 р. працював на посаді старшого викладача, а з 26 жовтня 2004 р. – на посаді доцента кафедри «Верстатів». З 1.09.2005 р. виконував обов’язки декана технологічного факультету та за сумісництвом працював на посаді доцента кафедри «Комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування».

     3 березня 2004 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.12 Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” захистив дисертаційну роботу на тему: „Підвищення ефективності процесів пресування і використання пористих порошкових матеріалів” і присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук (PhD) зf спеціальністю 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали. Рішенням президії ВАК України від 14 квітня 2004 року (протокол № 28-08/4) видано диплом кандидата технічних наук ДК № 023206.

     За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність і особисті досягнення у галузі освіти і науки рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2005 року Заболотному О.В. присвоєно вчене звання доцента кафедри «Комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування» і видано атестат доцента 02ДЦ № 015952.

     З 20.10.2005 р. по 27.08.2015 р. Заболотний О.В. працював на посаді декана технологічного факультету, а з 28.08.2015 р. по 01.04.2016р. був обраний на посаду проректора з науково-педагогічної роботи ЛНТУ. З 02 квітня 2016 р. по 08.01.2021 р. працював на посаді декана технологічного факультету ЛНТУ і за сумісництвом на посаді доцента кафедри Прикладної Механіки. З 09.01.2021 по 30.09.2022 р. обіймав посаду проректора з науково-педагогічної роботи та досліджень ЛНТУ.
     З
01.10.2022 року по даний час працюю на посаді доцента кафедри Прикладної механіки та мехатроніки. За сумісництвом працюю на кафедрі Компютерних наук та очолюю СКТБ «Інноваційний парк» ЛНТУ.

     За період роботи в університеті Заболотний О.В. опублікував понад 120 наукових праць у тому числі у міжнародних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, отримав 19 патентів на винаходи і корисні моделі України та за кордоном. Видав більше 40 навчально-методичних видань у тому числі іноземною мовою, розробив і впровадив у навчальний процес навчальні програми з 30 навчальних дисциплін. Має у своєму доробку 2 навчальних посібника, один з них з грифом Міністерства освіти і науки України та 5 монографій, одна з яких видана іноземною мовою.

TEACHING COURSES: Data Science Technologies, Databases & Knowledge Organization, Computer Design Technologies (IoT&DS), Big Data & Analytics, Internet of Things Technologies, Mathematical Modeling, Mechatronics, Scientific Principles of Applied Mechanics

     Заболотний О.В. приймає активну участь у розробці держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних тем, організовує і приймає участь у міжнародних науково-технічних та науково-методичних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках в Україні та за кордоном. Був стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених. (Постанова № 3 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 14 жовтня 2008 року). У 2009 році здобув другу вищу освіту і отримав кваліфікацію магістра зі спеціальності 8.18010012 – Управління інноваційною діяльністю.

     З метою навчання студентів передовим технологіям комп’ютерного проектування та виготовлення виробів за допомогою сучасного ліцензійного програмного забезпе­чення Англійської фірми DELCAM ltd 26 квітня 2011 р. на базі технологічного факультету Заболотний О.В. спільно із Hugh Humphreys – директором Англійської фірми DELCAM ltd за участі і сприяння ректора Запоріжського НТУ Бєлікова С.Б. і ректора Луцького НТУ В.В.Божидарніка відкрив Навчально-виробничий центр DELCAM ЛНТУ. Основна мета центру – якісна підготовка студентів інженерно-технічних спеціальностей університету на базі сучасних CAD/CAM програмних продуктів компанії Delcam ltd для формування з них у майбутньому конкурентоспроможних, висококваліфікованих фахівців по розробці і впровадженню новітніх, інноваційних продуктів та технологій на замовлення вітчизняних та іноземних промислових підприємств та бізнесу.

     В рамках реалізації міжнародного грантового проекту за програмою TEMPUS IV «ENGITEC» 9 вересня 2014 р., Заболотним О.В. на базі технологічного факультету створено і відкрито Міжфакультетську проектно-конструкторську лабораторію сучасних технологій (Interfaculty Technology & Product Design Lab) та обладнано її новим, сучасним навчально-виробничим обладнанням (3D принтери, 3D сканер, 4х осьовий фрезерно-гравірувальний верстат з ЧПК, навчальні стенди FESTO та ін.). В лабораторії викладачі і студенти розробляють керуючі програми за допомогою яких на практиці виготовляють спроектовані ними 3D-моделі за допомогою CAD/CAM програмних модулів компанії Delcam та AUTODESK, а також виконують роботи з налаштування та модернізації металорізальних верстатів з ЧПК. Робота цієї лабораторії суттєво сприяє практичній підготовці студентів інженерних спеціальностей та дозволяє їм здобути реальний досвід втілення на практиці отриманих теоретичних знань і пройти весь шлях починаючи від ідеї до готового виробу.

    На базі технологічного факультету і ФЕПЕС 12 листопада 2015 р. Заболотним О.В. було відкрито нову, перспективну «Лабораторію енергоефективності Луцького НТУ» з метою розробки, дослідження і впровадження сучасних енергоефективних технологій, нових матеріалів та установок альтернативної енергетики, проведення тепловізійних дослід­жень будівель, споруд, контролю якості їх теплоізоляції, вимірювання газового складу продуктів згоряння, випробування електроізоляційних засобів, проведення електровимірювальних робіт, комплексної оцінки енергоефективності діяльності підприємств та ін.

     Заболотний О.В. є членом наукових та програмних комітетів ряду Міжнародних науково-технічних конференцій:

- Advanced Materials for Demanding Applications, AMDA (UK);
- EAI International Conference on Smart Cities, Mobility IoT (Slovakia);
- International Conference «Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE;
- EAI World Congress on Engineering and Technology; Innovation and its Sustainability, WCETIS;
Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes, InterPartner;
- EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems, MMS (Croatia);
- International Conference on Emerging Technologies in Computing, iCETiC, (UK)
- International Conference Innovation in Engineering, ICiE (Portugal)

    Є членом редакційних колегій і наукових комітетів вітчизняних та іноземних наукових видань, зокрема які цитуються Scopus і Web of Science:

Annals of Emerging Technologies in Computing, AETiC (UK)
http://aetic.theiaer.org/editors.htm

The Journal of Entrepreneurship, Business and Economics, JEBE (Canada)
http://scientificia.com/index.php/JEBE/about/editorialTeam
Journal Machines MDPI (Switzerland). 
Special Issue: Design and Manufacture of Advanced Machines

https://www.mdpi.com/journal/machines/special_issues/advanced_machines (2022)
https://www.mdpi.com/journal/machines/special_issues/575706VYPH (2023)

International Journal of Engineering Innovations, IJEI (Portugal)

Perspective Technologies and Devices

https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal
Scientific Notes
https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky

Advances in Mechanical Engineering and Transport
https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/about

     Заболотний О.В. постійно удосконалює свій науково-педагогічний, фаховий і мовний рівень. З пріоритетних напрямків проводить тісну науково-технічну співпрацю з провідними науковцями вузів України та за кордоном. Систематично навчається, стажується і підвищує свою кваліфікацію у т.ч. за кордоном: 1-26.08.2011 Delcam Plc – м.Бірмінгем, Великобританія, 16.03.-06.07.2013 Glyndwr University – м.Рексхем, Великобританія, 17-23.03.2013 та 12-15.06.2013 University of Leeds – м.Лідз, Великобританія, 17-19.10.2013 Politechnika Świętokrzyska – м.Кєльце, Польща, 24-30.11.2013 Tashkent Automotive Road Institute – м.Ташкент, Узбекистан, 9-13.12.2013 Royal Institute of Technology, KTH – м.Стокгольм, Швеція, 8-12.12.2014 Georgian Technical University – м.Тбілісі, Грузія, 19.07-.02.08.2015 Politechnika Krakowska – м.Краків, Польща, 20-27.09.2015 Shota Rustaveli State University – м.Батумі, Грузія, а також тісно співпрацює з Politechnika Lubelska & Lubelski Park Naukowo-Technologiczny – Польща, Akaki Tsereteli State University – Грузія, University of Birmingham – Великобританія, Брестський державний технічний університет – Білорусь, Bukhara Engineering-Technical Institute of High Technologies & Jizzakh Polytechnic Institute – Узбекистан, Politecnico di Torino – Італія та багатьма іншими.

       Під керівництвом Заболотного О.В. навчаються і захищаються магістри й аспіранти (PhD), які приймають участь в академічній мобільності і отримують подвійні дипломи за кордоном (Glyndwr University - Великобританія, Politechnika Lubelska – Польща та ін.), а також приймають активну участь в олімпіадах і конкурсах наукових робіт у т.ч. міжнародних. Зокрема у 2015 році конкурсна робота під керівництвом Заболотного О.В. «Розробка конструкції та технології виготовлення механічного протезу верхньої кінцівки із застосуванням програмних продуктів компанії Delcam» студента технологічного факультету Дениса Воінкова зайняла 2 місце у 16 Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт на іменні премії Англійської компанії Delcam plc і була відзначена цінним призом.
      У 2016 році під керівництвом О.Заболотного здобувач Сичук Віктор Анатолійович успішно захистив кандидатську дисертацію «Підвищення ефективності технології абразивоструменевого оброблення поверхонь деталей ливарного виробництва» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08 – Технологія машинобудування.

      Заболотний О.В. активно залучає студентів та викладачів університету до НДР, пошуку та реалізації грантових проектів. Виграє і успішно реалізовує Міжнародні грантові проекти за різними міжнародними програмами, зокрема приймав участь у розробці та реалізації проектів Рамкової програми добросусідства ЄС (PL-BY-UA) – Framework of Program of Neighbour-Hood Poland-Byelorussia-Ukraine INTERREG IIIA/ TACIS CBC. Приймав участь у підготовці та реалізації міжнародних проектів Вишеградського фонду Visegrad 4 Eastern Partnership Program (V4EaP) – Joint Project with Lublin Science and Technology Park “Forms of support for the business and science cooperation in Visegrad Group and Eastern Partnership, а також грантовому проекті в рамках міжнародної програми Східного партнерства “TRACECA Transport dialogue and networks interoperability II” (2013-2016).

     У 2017-18 роках виграв і реалізував проект  "Підвищення конкурентоспроможності випускників на ринках праці України і Білорусі шляхом створення транскордонної регіональної мережі університетських Центрів професійного і кар’єрного консультування" в рамках Програми територіального співробітництва "Східне партнерство" Білорусь-Україна (Eastern Partnership Territorial Cooperation Programme (EaPTC) Belarus-Ukraine):

 • Enhancing  the  competitiveness  of  graduates  on  labor  markets  of  Ukraine  and Belarus through establishment of cross-border regional network of university Centers of vocational and career guidance (2017-2018). 

     В рамках програми TEMPUS IV, а згодом ERASMUS+ приймав активну участь як виконавець, експерт та менеджер у розробці і реалізації кількох Міжнародних проектів ЄС:

 • «La MANCHE» Leading and Managing Change in Higher Education (2012-2015);
 • «ENGITEC» Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the technology challenge (2012-2015).
 • «MMATENG» Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula in Material Engineering according to the best experience of Bologna Process (2013-2016).
 • «HEIn4.0» Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine (2020-2023).

     Член робочої групи та експерт проекту AccEnt, що реалізується в рамках програми ЄС European Institute of Innovation and Technology Program:

     Член керівного комітету від України та член робочих груп у кількох науково-дослідних R&D проектах в рамках програми ЄC - European Cooperation in Science and Technology (COST):

     Заболотний О.В. також проводить активну громадську діяльність: є головою правління Громадської організації «Полюс Росту», заступником голови правління ГО «Волинська асоціація вчених та інноваторів», членом професійних наукових товариств і асоціацій, а також громадських об’єднань та організацій за напрямком професійної діяльності:

      Членство у професійних наукових товариствах та асоціаціях:

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 
      Заболотний О.В. активно провадить експертну діяльність:

 1. Член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) за галуззю 13 Механічна інженерія (2020-2021рр).
 2. Член спеціалізованої науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України з відбору наукових робіт, науково-дослідних та інфраструктурних проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги ЄС для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020». (Наказ МОНУ №39 від 20.01.2022р.)
 3. Експерт з експертизи проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах МОНУ за напрямом Матеріалознавство. (Наказ МОНУ №1111 від 12.12.2022р.)
 4. Незалежний зовнішній Експерт з експертизи проектів в рамках програми Європейського Cоюзу  COST - European Cooperation in Science & Technology https://www.cost.eu

ПРОФЕСІЙНІ НАГОРОДИ та ВІДЗНАКИ
      Заболотний О.В. відзначений:

      Почесна грамота Міністерства освіти і науки України №110025 - 2006 р.
      Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації №74 - 2009 р.
      Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2008-2010 р.
      Почесна грамота Волинської обласної ради – у жовтні 2019 р.
      Почесна грамота Міністерства освіти і науки України - у 2022 р.
      Подяки університету та британської компанії Delcam ltd та AUTODESK

1992-1997 рр. навчався в Луцькому індустріальному інституті (зараз – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю 7.090203 – металорізальні верстати та системи. Присвоєно кваліфікацію інженера-механіка та отримав диплом спеціаліста  ЛЖ ВЕ №000785 від 27.06.1997 р.

1997-2001 рр. - навчався в аспірантурі ЛНТУ за спеціальністю «Порошкова металургія та композиційні матеріали» і отримав кваліфікацію інженера-дослідника.

3 березня 2004 року - захистив кандидатську дисертацію (PhD) у спеціалізованій вченій раді К 26.002.12 Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” на тему: «Підвищення ефективності процесів пресування і використання пористих порошкових матеріалів» 

14 квітня 2004 року - присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук (PhD) за спеціальністю 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали. Рішенням президії ВАК України від 14 квітня 2004 року (протокол № 28-08/4) видано диплом ДК № 023206 кандидата технічних наук (PhD).

15 грудня 2005 року присвоєно Вчене звання доцента кафедри «Комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування». Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 2005 року (протокол № 5/35-Д) видано атестат доцента 02ДЦ № 015952.

2007-2009 рр. здобув другу вищу освіту і отримав кваліфікацію магістра зі спеціальності 8.18010012 – Управління інноваційною діяльністю і отримав диплом магістра з ВС№35659982 від 31.01.2009 р.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • з 01.09.1999 р.  асистент кафедри сучасних технологій в машинобудуванні;
 • з 27.04.2004 р. старший викладач кафедри сучасних технологій в машинобудуванні;
 • з 01.09.2004 р. старший викладач кафедри Верстатів;
 • з 26.10.2004 р. на посаді доцента кафедри Верстатів;
 • з 1.09.2005 р. доцент кафедри комп’ютерного проектування верстатів та технологій машинобудування та в.о. декана технологічного факультету;
 • з 20.10.2005 р. по 27.08.2015 р. декан технологічного факультету;
 • з 28.08.2015 р. по 01.04.2016р. проректор з науково-педагогічної роботи;
 • з 02.04.2016 р. по 08.01.2021 декан технологічного факультету;
 • з 09.01.2021 по 30.09.2022 р. проректор з науково-педагогічної роботи та досліджень;
 • з 01.10.2022 р. доцент кафедри "Прикладної механіки та мехатроніки" ЛНТУ.
 • з 01.10.2022 р. керіник СКТБ "Інноваційний парк" ЛНТУ

TEACHING COURSES:
Data Science Technologies, Databases & Knowledge Organization, Computer Design Technologies (IoT&DS), Big Data & Analytics, Internet of Things Technologies, Mathematical Modeling, Mechatronics, Scientific Principles of Applied Mechanics

ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) за галуззю 13 Механічна інженерія (2020-2021рр).
 2. Член спеціалізованої науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України з відбору наукових робіт, науково-дослідних та інфраструктурних проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги ЄС для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020». (Наказ МОНУ №39 від 20.01.2022р.)
 3. Експерт з експертизи проектів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах МОНУ за напрямом Матеріалознавство. (Наказ МОНУ №1111 від 12.12.2022р.)
 4. Незалежний зовнішній Експерт з експертизи проектів в рамках програми Європейського Cоюзу  COST - European Cooperation in Science & Technology  https://www.cost.eu 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
          Автор та співавтор понад 100 наукових робіт, 19 патентів на винаходи і корисні моделі, 2 навчальних посібників та 5 монографій.

Член редакційних і наукових комітетів наукових фахових видань:

Член наукових колегій та комітетів міжнародних конференцій:

 • Advanced Materials for Demanding Applications, AMDA (UK);
 • EAI International Conference on Smart Cities, Mobility IoT (Slovakia);
 • International Conference «Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, DSMIE;
 • EAI World Congress on Engineering and Technology; Innovation and its Sustainability, WCETIS;
 • Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes, InterPartner;
 • EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems, MMS (Croatia);
 • International Conference on Emerging Technologies in Computing, iCETiC, (UK)
 • International Conference Innovation in Engineering, ICiE (Portugal)

Членство у професійних наукових товариствах та асоціаціях:

     Вигравав і успішно реалізовував Міжнародні грантові проекти за різними міжнародними програмами, зокрема приймав участь у розробці та реалізації проектів Рамкової програми добросусідства ЄС (PL-BY-UA) – Framework of Program of Neighbour-Hood Poland-Byelorussia-Ukraine INTERREG IIIA/ TACIS CBC:

 • IPBU.03.01.00-06-386/11-00 «PL-NTU Cross-border exchange of experience» (2013-15).

     Приймав участь у підготовці та реалізації міжнародних проектів Вишеградського фонду Visegrad 4 Eastern Partnership Program (V4EaP) – Joint Project with Lublin Science and Technology Park «Forms of support for the business and science cooperation in Visegrad Group and Eastern Partnership», а також грантовому проекті в рамках міжнародної програми Східного партнерства «TRACECA Transport dialogue and networks interoperability II» (2013-2016).

     У 2017-2018 роках в рамках Програми територіального співробітництва "Східне партнерство" Білорусь-Україна (Eastern Partnership Territorial Cooperation Programme (EaPTC) Belarus-Ukraine) виграв та реалізував проект Підвищення конкурентоспроможності випускників на ринках праці України і Білорусі шляхом створення транскордонної регіональної мережі університетських Центрів професійного і кар’єрного консультування»:

 • Enhancing  the  competitiveness  of  graduates  on  labor  markets  of  Ukraine  and Belarus through establishment of cross-border regional network of university Centers of vocational and career guidance (2017-2018).

     В рамках програми TEMPUS IV та ERASMUS+ приймав активну як виконавець, експерт та менеджер проектів у розробці і реалізації кількох Міжнародних проектів ЄС:

 • «La MANCHE» Leading and Managing Change in Higher Education (2012-2015);
 • «ENGITEC» Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the technology challenge (2012-2015).
 • «MMATENG» Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-based curricula in Material Engineering according to the best experience of Bologna Process (2013-2016).
 • «HEIn4.0» Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine (2020-2023).

     Член робочої групи та експерт проекту Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes (AccEnt), що реалізується в рамках програми ЄС European Institute of Innovation and Technology Program:

     Член керівного комітету від України, та член робочих груп ряду науково-дослідних R&D проектів в рамках програми ЄC - European Cooperation in Science and Technology (COST):

      Розробка енергоефективних технологій для створення нових високопродуктивних порошкових і композиційних еко-матеріалів.
- порошкові та композиційні матеріали для очистки рідин та газів;
- фільтруючі та інші проникні матеріали отримані з перероблених відходів виробництва;
- біокомпозиційні та екологічно-чисті інноваційні матеріали
та покриття;
- енергоефективні матеріали та інноваційні технології сталого розвитку; 
- інноваційні матеріали та відновлювані технології зеленої енергетики; 
- т
ехнології Industry 4.0/5.0:
Smart автоматизація, IoT&DS технології

 

Монографія

2018

 1. Заболотний О.В., Караченцев В.Є.. Проектування джерел електроживлення електронної техніки: Монографія. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ. – 2018. – 173 с. / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

2016

 1. Технології, структура, властивості пористих проникних матеріалів / Монографія / В.Д.Рудь, О.Ю.Повстяной, О.В.Заболотний, Л.С.Богінський / Луцьк: РВВ Луцького НТУ. – 2016. – 200 с. / URL: https://lntu.edu.ua/sites/default/files/fls/ovz.pdf
Навчальний посібник

2018

 1. Заболотний О.В., Марчук В.І., Караченцев В.Є. Проектування електронних пристроїв: Навчальний посібник. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ. – 2018. – 332 с. / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
Статті Scopus

2023

 1. Bakhovskyy, P., Tkachuk, A., Yevsiuk, M., Zabolotnyi, O., Moroz, O. Satsyk, O.: Development and Interaction of the VTF Concept with IoT Platforms on the Example of the 5G Standard. 2023 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece. IEEE, pp. 1-6 (2023). https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416439 / URL: https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416439
 2. Pasternak, V., Zabolotnyi, O., Holii, O., Tkachuk, A., Cagáňová, D. Numerical Investigation of Materials Porosity Based on the 3D Computer Simulation Particle Packaging Model. In: Ivanov, V., Pavlenko, I., Liaposhchenko, O., Machado, J., Edl, M. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI. DSMIE 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 237–246. Springer, Cham, (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-32774-2_24 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-32774-2_24
 3. Satsyk, V., Cagáňová, D., Reshetylo, O., Zabolotnyi, O., Tkachuk, A.. Increasing the Speed and Performance of the Drupal CMS Server for Industrial IoT Technologies. In: Balog, M., Iakovets, A., Hrehova, S. (eds) EAI International Conference on Automation and Control in Theory and Practice . EAI ARTEP 2023. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, pp. 81–92. Springer, Cham, (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-31967-9_6 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-31967-9_6
 4. Povstyanoy, O., Imbirovych, N., Posuvailo, V., Zabolotnyi, O., Artyukh, T.: Investigation of the Corrosion Resistance of Porous Permeable Materials with Protective Coatings. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 306–316. Springer, Cham, (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_29 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_29
 5. Pasternak, V., Zabolotnyi, O., Zubovetska, N., Cagáňová, D., Pavlenko, I.: Manufacturing of the T-207 Prismatic Part Using Additive Manufacturing Technologies. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 119–128. Springer, Cham, (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_12 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_12
 6. Svirzhevskyi, K., Zabolotnyi, O., Machado, J., Tkachuk, A., Boiarska, I.: Application of Carbide Cutting Inserts as Indenters for Surface Plastic Deformation. Applied Sciences (Switzerland). 2023; 13(6):3741. https://doi.org/10.3390/app13063741 / URL: https://doi.org/10.3390/app13063741
 7. Pasternak, V., Zabolotnyi, O., Svirzhevskyi, K., Zadorozhnikova, I., Machado, J.: Influence of Mechanical Processing on the Durability of Parts in Additive Manufacturing Conditions. In: Innovations in Mechanical Engineering II. ICIENG 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 24–35. Springer, Cham (2023). https://doi.org/10.1007/978-3-031-09382-1_3 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-09382-1_3

2022

 1. Sivakovska O., Rudynets M., Yashchuk A., Redko R., Zabolotnyi O.: Project Safety Management Systems of Students with 3D Game Development. In: Knapčíková L., Peraković D., Behúnová A., Periša M. (eds) 5th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, pp. 459–468. Springer, Cham (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-030-67241-6_36 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-67241-6_36
 2. Zabolotnyi, O., Zaleta, O., Bozhko, T., Chetverzhuk, T., Machado, J.: Algorithmization of Functional-Modular Design of Packaging Equipment Using the Optimization Synthesis Principles. In: Innovations in Mechatronics Engineering II. ICIENG 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 143–154. Springer, Cham (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-031-09385-2_13 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-09385-2_13
 3. Sivakovska O., Korobchuk L., Redko O., Redko R., Zabolotnyi O.: Modeling and Management of the Technical and Technological Potential for the Agriculture Sector. In: Knapčíková L., Peraković D., Behúnová A., Periša M. (eds) 5th EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, pp. 81–90. Springer, Cham (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-030-67241-6_7 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-67241-6_7
 4. Pasternak V., Zabolotnyi O., Ilchuk N., Cagáňová D., Hulchuk Y.: Improvement of Processes for Obtaining Titanium Alloys for Manufacturing Parts with Design Elements. In: Tonkonogyi V., Ivanov V., Trojanowska J., Oborskyi G., Pavlenko I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 323–333. Springer, Cham (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_32 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_32
 5. Zabolotnyi O., Bozhko T., Machado J., Yarmoliuk S., Zaleta O.: Influence of the Cutting Temperature on the Surface Layer Quality When Grinding Sintered Porous Materials. In: Tonkonogyi V., Ivanov V., Trojanowska J., Oborskyi G., Pavlenko I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 455–465. Springer, Cham (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_45 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_45
 6. Terletskyi T., Kaidyk O., Tkachuk A., Zabolotnyi O., Cagáňová D.: Ensuring the Reliability of Functioning of Non-Addressed Fire Alarm. EAI Endorsed Transactions on Energy Web, 9(37), pp. 1–7. EAI, European Union Digital Library (2022). https://doi.org/10.4108/eai.18-8-2021.170674 / URL: https://doi.org/10.4108/eai.18-8-2021.170674
 7. Trokhymchuk, I., Svirzhevskyi, K., Tkachuk, A., Zabolotnyi, O., Zablotskyi, V.: The Structure of Automated Control Systems for Precision Machining of Parts Bearing. In: Innovations in Mechatronics Engineering II. ICIENG 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 182–192. Springer, Cham (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-031-09385-2_17 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-09385-2_17
 8. Pasternak, V., Zabolotnyi, O., Ilchuk, N., Machado, J., Svirzhevskyi, K.: The Behaviour of a Rod (Beam) Under the Influence of an External Power Load. In: Ivanov, V., Pavlenko, I., Liaposhchenko, O., Machado, J., Edl, M. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 13–22. Springer, Cham (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-031-06044-1_2 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06044-1_2
 9. Zabolotnyi, O., Bozhko, T., Halchuk, T., Zaleta, O., Cagáňová, D.: Investigation of the Surface Layer Hardness When Grinding Sintered Porous Workpieces. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing V. DSMIE 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 355–364. Springer, Cham (2022). https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_35 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_35

2021

 1. Svirzhevskyi K., Zabolotnyi O., Tkachuk A., Zablotskyi V., Cagáňová D.: Methods of Evaluating the Wear Resistance of the Contact Surfaces of Rolling Bearings. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes II. InterPartner 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp 453-463. Springer, Cham (2021). https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_45 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_45
 2. Povstyanoy O., Zabolotnyi O., Kovalchuk O., Somov D., Chetverzhuk T. et al.: Analysis development and modeling of new automation system for production of permeable materials from machining waste. In: Wójcik, W., Pavlov, S., & Kalimoldayev, M. (Eds.). Mechatronic Systems 1: Applications in Transport, Logistics, Diagnostics, and Control, pp. 161–172. (1st ed.). Routledge (2021).https://doi.org/10.1201/9781003224136-14 / URL: https://doi.org/10.1201/9781003224136-14
 3. Kostiuchko S., Polishchuk M., Zabolotnyi O., Tkachuk A., Twarog B.: The Auxiliary Parametric Sensitivity Method as a Means of Improving Project Management Analysis and Synthesis of Executive Elements. In: Miraz M.H., Southall G., Ali M., Ware A., Soomro S. (eds) Emerging Technologies in Computing. iCETiC 2021. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 395 LNICST, pp. 174–184. Springer, Cham (2021). https://doi.org/10.1007/978-3-030-90016-8_12 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-90016-8_12
 4. Zabolotnyi O., Pasternak V., Ilchuk N., Huliieva N., Cagáňová D.: Powder Technology and Software Tools for Microstructure Control of AlCu2 Samples. In: Ivanov V., Trojanowska J., Pavlenko I., Zajac J., Peraković D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp 585-593. Springer, Cham (2021) https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_58 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_58
 5. Zabolotnyi O., Pasternak V., Ilchuk N., Cagáňová D., Hulchuk Y.: Study of the Porosity Based on Structurally Inhomogeneous Materials Al-Ti. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes II. InterPartner 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp 349-359. Springer, Cham (2021). https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_35 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-68014-5_35
 6. Bakhovskyy, P, Yevsiuk, M, Zabolotnyi, O, Cagáňová, D, Tkachuk, A.: Stages of the Virtual Technical Functions Concept Networks Development. In: Cagáňová, D., Horňáková, N., Pusca, A., Cunha, P.F. (eds) Advances in Industrial Internet of Things, Engineering and Management. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, pp. 119-135. Springer, Cham (2021) https://doi.org/10.1007/978-3-030-69705-1_7 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69705-1_7
 7. Tkachuk, A, Zablotskyi, V, Zabolotnyi, O, Cagáňová, D, Yakymchuk, N.: Basic Stations Work Optimization in Cellular Communication Network. In: Cagáňová, D., Horňáková, N., Pusca, A., Cunha, P.F. (eds) Advances in Industrial Internet of Things, Engineering and Management. EAI/Springer Innovations in Communication and Computing, pp. 1-19. Springer, Cham (2021) https://doi.org/10.1007/978-3-030-69705-1_1 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-69705-1_1
 8. Svirzhevskyi, K., Zabolotnyi, O., Tkachuk, A., Machado, J., Kononenko A.: An Increase in Wear Resistance Frictional Contact of Functional Surfaces for Plunger Pairs. In: Ivanov V., Pavlenko I., Liaposhchenko O., Machado J., Edl M. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 84-94 Springer, Cham (2021) https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_9 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-77823-1_9

2020

 1. Redko R., Zabolotnyi O., Redko O., Savchuk S., Kovalchuk V.: Improvement of Manufacturing Technology and Recovery of Clamping Collets for Lathe Automats. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 290-301. Springer, Cham (2020). https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_29 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_29

2019

 1. Chetverzhuk T., Zabolotnyi O., Sychuk V., Polinkevych R., Tkachuk A.: A Method of Body Parts Force Displacements Calculation of Metal-Cutting Machine Tools Using CAD and CAE Technologies. Annals of Emerging Technologies in Computing (AETiC), Vol. 3, No. 4, pp. 37-47. International Association of Educators and Researchers (IAER). (2019). https://doi.org/10.33166/AETiC.2019.04.004 / URL: https://doi.org/10.33166/AETiC.2019.04.004
 2. Sychuk V., Zabolotnyi O., Somov D. Technology of Effective Abrasive Jet Machining of Parts Surfaces. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 166-176. Springer, Cham (2019). https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_18 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_18
 3. Zabolotnyi O., Sychuk V., Somov D.: Obtaining of Porous Powder Materials by Radial Pressing Method. In: Ivanov V. et al. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018. Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 186-198. Springer, Cham (2019). https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_20 / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-93587-4_20

2016

 1. Sychuk V., Zabolotnyi O., McMillan A.: Developing New Design and Investigating Porous Nozzles for Abrasive Jet Machine. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 53, issue 9-10, pp. 600–605. (2015). https://doi.org/10.1007/s11106-015-9655-1 / URL: https://doi.org/10.1007/s11106-015-9655-1
 2. Povstyanoi O., Sychuk V., McMillan A., Rud V., Zabolotnyi O.: Metallographic Analysis and Microstructural Image Processing of Nozzles for Sandblasting Produced by Powder Metallurgy Methods. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 54, issue 3-4, pp. 234–240. (2015) https://doi.org/10.1007/s11106-015-9705-8 / URL: https://doi.org/10.1007/s11106-015-9705-8
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Кашицький, В.П., Садова, О.Л., Заболотний, О.В., Малець, В.М., Мазурок, В.С. Розробка біокомпозитів, наповнених продуктами переробки вторинної сировини рослинного походження. Вісник Вінницького політехнічного інституту. №1, 2022, C.95–102. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-160-1-95-102 / URL: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-160-1-95-102

2019

 1. Сичук В.А., Заболотний О.В., Харчук П.М. Практики модернізацій систем ЧПУ металорізальних верстатів. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Випуск 66. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. – с. 313-318. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/37

2018

 1. Садова О.Л., Кашицький В.П., Заболотний О.В., Щеглов С.М., Янчук С.Л. Інтенсивне структурування епоксиполімерів під циклічним впливом теплового поля. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Випуск 64. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2018. – С. 201-205. http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/39 / URL: http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/39

2017

 1. Сичук В.А., Заболотний О.В. Аналітичне обґрунтування можливості абразивоструменевого оброблення поверхонь корпусних деталей// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Випуск 58. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2017. – с. 274-283. http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/45 / URL: http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/45

2016

 1. Заболотний О.В, Сичук В.А., Повстяной О.Ю. Дослідження структури пористих порошкових сопел піскоструменевих машин для прогнозування і контролю їх властивостей. // Компресорне і Енергетичне Машинобудування. – Київ, 2016. – № 2 (44). – С.30-37.
 2. Сичук В.А., Заболотний О.В. Експериментальні дослідження визначення шорсткості поверхонь деталі ливарного виробництва після абразивоструменевого оброблення // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». – Випуск 54. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2016. – с. 282-287. http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/49 / URL: http://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/49
Тези доповідей

2020

 1. Сичук В. А., Заболотний О. В., Гульчук Ю. М. Розробка інтелектуальної системи контролю якості та проходження абразивоструменевого оброблення // Збірник наукових праць VI міжнародної науково-технічної конференції з проблем освіти і науки ТК-2020 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів». 2-4 червня 2020. Луцьк, РВВ ЛНТУ. 2020 – С.32-34. / URL: https://pm.lntu.edu.ua/tk-2020/

2019

 1. Сичук. В.А., Заболотний О.В. Практики модернізацій систем ЧПУ металорізальних верстатів. Тези VII Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування» – Шацьк, Україна, 20-23 травня 2019. / URL: https://pm.lntu.edu.ua/2019/03/02/konferentsiya-2019/
 2. Sychuk V., Zabolotnyi O., Harchuk P., Somov D., Slabkyi A. Practices of Modernization of CNC Systems Used in Metal-Cutting Machine Tools. // Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту - 2019»; Збірник тез. – Вінниця: ПП ТД «Eдельвейс і К», 13-15 травня 2019. – С.332-334. / URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/24782.pdf

2018

 1. Сичук В.А., Заболотний О.В. Практики модернізацій металорізальних верстатів з системами ЧПУ // Збірник наукових праць V Міжнародної науково-технічної конференції ТК-2018 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів». 28-30 травня 2018 р. – С. 49-51. / URL: https://lntu.edu.ua/uk/media/lutskyy-ntu-zaproshuye-do-uchasti-u-v-mizhnarodniy…

2017

 1. Сичук В.А., Заболотний О.В. Підвищення ефективності технології абразивоструменевого оброблення зносостійким соплом нової конструкції // Міжнародна науково-практична конференція «Матеріали і покриття в екстремальних умовах: теоретичні і експериментальні основи технологій виготовлення», Луцьк-Світязь, 30.05 – 03.06 2017 р. https://lntu.edu.ua/uk/media/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-materialy-i-pokryttya-v-ekstremalnykh-umovakh / URL: https://lntu.edu.ua/uk/media/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiya-mater…

2016

 1. Герасимик О.В., Заболотний О.В. ПРОЕКТУВАННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНОГО ВЕРСТАТА // Актуальні задачі сучасних технологій : зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. Молодих учених та студентів, (Тернопіль, 17–18 листоп. 2016.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – С.152. http://tntu.edu.ua/storage/news/00002831/zbirnyk-tom1.pdf / URL: http://tntu.edu.ua/storage/news/00002831/zbirnyk-tom1.pdf
 2. Заблоцький М.М., Заболотний О.В. Методи обробки складних форм деталей на фрезерних верстатах з ЧПУ // Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», (Тернопіль, 17-18 листоп. 2016.) / М-во освіти і науки України, Терн. націон. техн. ун-т ім. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2016. – С.199. http://tntu.edu.ua/storage/news/00002831/zbirnyk-tom1.pdf / URL: http://tntu.edu.ua/storage/news/00002831/zbirnyk-tom1.pdf
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. Sychuk V., Zabolotnyi O., Harchuk P., Somov D., Slabky A. et al.: Practices of modernization of metal-cutting machine tool CNC systems. In: Polishchuk, L., Mamyrbayev, O., & Gromaszek, K. (Eds.). Mechatronic Systems 2: Applications in Material Handling Processes and Robotics (1st ed.). Routledge (2021). https://doi.org/10.1201/9781003225447-22 / URL: https://doi.org/10.1201/9781003225447-22
 2. Tkachuk, A., Zabolotnyi, O., Chetverzhuk, T., Svirzhevskyi, K., Kononenko, A.: Increasing the Wear Resistance of the Friction Surfaces of Rotating Parts Made of Bearing Steels Through Hardening Processing Methods. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1060 012025. Advanced Materials & Demanding Applications 2020 (AMDA 2020), (2021). https://doi.org/10.1088/1757-899X/1060/1/012025 / URL: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1060/1/012025
 3. Sychuk, V., Zabolotnyi, O.: Ways of Abrasive Blasting Technology Development. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Volume 1060 012005. Advanced Materials & Demanding Applications 2020 (AMDA 2020), (2021). https://doi.org/10.1088/1757-899X/1060/1/012005 / URL: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1060/1/012005
 4. Grudetskyi R., Zabolotnyi O., Golubkov P., Yehorov V. et al.: Robotic complex for the production of products special forms with filling inside made from dough. In: Polishchuk, L., Mamyrbayev, O., & Gromaszek, K. (Eds.). Mechatronic Systems 2: Applications in Material Handling Processes and Robotics (1st ed.). Routledge (2021). https://doi.org/10.1201/9781003225447-17 / URL: https://doi.org/10.1201/9781003225447-17

2018

 1. Oleg Zabolotnyi. Problems and Prospects of Development the Transport System of Ukraine / Proceedings of 1st International Scientific and Practical Conference «Azerbaijan in the International Transport System: Goals and Prospects». Baku Engineering University, 2-5 October 2018., Baku, Azerbaijan., pp. 56-61. / URL: https://beu.edu.az/root_panel/upload/files/beu_edu_az/documents/Logistika_BOOK…
 2. Zabolotnyi O., Sychuk V., Povstyanoy O., Somov D., Slabkyi A.: Technology Obtaining of Highly Efficient Powdered Filtering Materials for Cleaning Liquids and Gases. Proceedings of 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. MMS 2018. EAI, European Union Digital Library, (2018). https://doi.org/10.4108/EAI.6-11-2018.2279607 / URL: https://doi.org/10.4108/EAI.6-11-2018.2279607
 3. Sychuk V., Zabolotnyi O., Somov D., Golodyuk G., Slabkyi A.: Surface Roughness Measurement of Casted Parts after Abrasive Blasting Processing. Proceedings of 3rd EAI International Conference on Management of Manufacturing Systems. MMS 2018. EAI, European Union Digital Library, (2018). https://doi.org/10.4108/EAI.6-11-2018.2279606 / URL: https://doi.org/10.4108/EAI.6-11-2018.2279606