a.alyeva@lutsk-ntu.com.ua

Алиєва Альвіна Джавідівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 31 жовтня 1985 року в с. Азирахмедлі, Азербайджан.

З вересня 1993 року до грудня 1999року навчалася у  ЗОШ №15. З січня 2000 року до 2003 року навчалася у ЗОШ №9 , де одержала атестат про повну загальну середню освіту. 

 

У вересні 2003 році вступила на факультет романо-германської філології Волинського державного університету імені Лесі Українки. У липні 2007 року отримала диплом бакалавра філології.

У липні 2008 року отримала диплом за кваліфікацією магістра філології, викладача англійської мови та літератури і німецької мови.

У вересні 2008 року вступила на факультет перепідготовки фахівців Луцького національного технічного університету за спеціальністю “Економіка підприємства”.

У травні 2010 року отримала диплом спеціаліста про перепідготовку.

З вересня 2007 працювала на посаді старшого лаборанта кафедри практики англійської мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

З грудня 2008 по жовтень 2009 року працювала на посаді викладача кафедри іноземних мов Луцького національного технічного університету.

З листопада 2009 року розпочала навчання в аспірантурі Волинського національного університету імені Лесі Українки з відривом від виробництва.

У червні 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

З червня 2013 року по серпень 2018 року була у відпустці по догляду за дитиною.

З вересня 2019 року продовжено термін перебування на посаді викладача кафедри української та іноземної лінгвістики Луцького національного технічного університету. 

 По теперішній час – доцент кафедри іноземної та української філології Луцького національного технічного університету. 

Вчене звання доцента кафедри іноземної та української філології присвоєне у травні 2022 року. АД № 010407.

У 2008 році закінчила Волинський національний університет імені Лесі Українки і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Мова та література (англійська)" та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови та літератури і німецької мови. 

У червні 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови у Львівському національному університеті імені Івана Франка. На підставі рішення Атестаційної колегії від 17 січня 2014 року здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук та отримала диплом ДК № 019371

 

10 років науково-педагогічного стажу.

Методика викладання англійської мови, комунікативна лінгвістика, лінгвокогнітивні аспекти комунікації.

Статті Scopus

2023

 1. Svitlana Lobanova, Oksana Kovalchuk, Olha Melnychuk, Iryna Zabiiaka, Alvina Alyieva, Nataliia Kanonik. Formation of Lexical Competence in Applicants for Education at Distance Learning (Experience of Foreign Scientists). World Journal of English Language. ISSN 1925-0703(Print) ISSN 1925-0711(Online). / URL: https://www.sciedupress.com/journal/index.php/wjel/article/view/23640
Статті Web of Science

2021

 1. ALIEVA A., KOVALCHUK I., TOKARIEVA O., SYTNYK O., YEMELYANOVA Y. Foreign language professional competence of students in the process of learning English for vocational purposes. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research Double-Blind Peer-Reviewed. Czech Republic, 2021 V (11/01-XVI). p. 99-106. ISSN 2453-8035 / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110116/papers/A_16.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. А.Д.Алиєва, Костик Є. В. Особливості перекладу англійських ідіом. Нова філологія. Збірник наукових праць. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. № 89, С.9-14.

  / URL: https://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/811/762
 2. Остапчук І.І Корпусна лінгвістика у навчанні іноземним мовам. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький, 2023. № 27, С.- 5-8. / URL: https://apfp.khnu.km.ua/wp-content/uploads/sites/5/2023/05/apfp-2023-n27.pdf
 3. Вербалізація представників різних класових рівнів в Англії: лінгвістичний аналіз термінів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільниць- кий, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 60. Том 5, С. 4-8. / URL: https://www.aphn-journal.in.ua/archive/60_2023/part_5/1.pdf

2022

 1. Алиєва А.Д., Поліщук О.С., Бондаренко Т.Б. Військова лексика як різновид спеціальної лексики в англійських та українських ЗМІ. Закарпатські філологічні студії. Ужгород, 2022. Вип.23. Том 1. С. 299-303.
  / URL: https://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/23/part_1/57.pdf
 2. Алиєва А.Д., Бевзо Г.А., Поліщук О.С. Лексико-семантичні особливості англомовної військової термінології. Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки», Луцьк: Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. Вип. 1, 2022. С.120-125.
  / URL: https://academstudies.volyn.ua/index.php/humanities/article/view/260/247

2021

 1. Алиєва А.Д. Формування комунікативної компетентності студентів в рамках вивчення дисципліни «Ділова англійська мова». Науковий вісник Міжнародного університету. Серія: Філологія. Полтава. № 48 том 4. 2021. C.8-12. / URL: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v48/part_4/4.pdf
 2. Алиєва А.Д. Актуальність та проблемність дистанційної форми навчання в сучасних освітніх технологіях. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, Вип. 35. Том 8. 2021. С. 216-221. / URL: https://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_8/37.pdf
 3. Алиєва А.Д. Порівняльна характеристика морфологічних ознак прикметників в англійській та українській мовах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Одеса, 2021. -№52.Том 1. С.4-7.
  / URL: http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v52/part_1/1.pdf
 4. Алиєва А.Д., Бахов І.С., Лозинська Л.Ф. Граматичні помилки в англомовному письмовому академічному дискурсі. Міжнародний філологічний часопис. Київ : Міленіум, 2021. Випуск 12. № 4. С. 23-28. / URL: https://journals.nubip.edu.ua/index.php/Filol/article/view/15750
Тези доповідей

2023

 1. Лінгвістичні особливості англомовного наукового тексту. XIII Міжнародна науково-практична конференція «EURASIAN SCIENTIFIC DISCUSSIONS» 22-24 січня, 2023 р., С.351-355. Барселона( Іспанія) / URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/01/EURASIAN-SCIENTIFIC-DISCUSSI…
 2. Алиєва А.Д., Федчук Т.А. Розвиток національної самосвідомості на заняттях з англійської мови. Зб. матеріалів. IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики», НУВГП, Рівне, 2023, C. 269-271 / URL: https://drive.google.com/file/d/1lgre_1kkG-3z7yQIanR40Q5kyjBbs3ee/view?usp=shar…
 3. Алиєва А.Д., Федчук Т.А. Комунікативна компетентність як складова підготовки студентів-філологів. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 15 лютого 2023 рок, Рівне.- С-185-187 / URL: https://sites.google.com/view/pam-rshu
 4. Алиєва А.Д. Забезпечення якості вищої освіти в умовах євроінтеграціі. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору:теорія, методологія, практика» / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1PGBlw8v5-aTlI9b2xn3SMmBX5e4LvB0p

2022

 1. Алиєва А.Д. Сучасні методики викладання дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у технічних ЗВО. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку. Матеріали XXII-ої Міжнародної науково-практичної конференції. Любляна (Словенія) 2022. С. 301-306.
  / URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42540/1/O_Bondareva_SAMN_FUFKM.pdf
 2. Alieva A., Guliyeva F. The role of the language in cognitive linguistics. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2022. С.10-13.
  / URL: https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A//mail.ukr.net/api/public/file_view/li…

2021

 1. Алиєва А.Д. Нейролінгвістичне програмування як інструмент ефективної міжособистісної комунікації. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики: зб. матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Національний університет Водного господарства та природокористування. Рівне, 2021. С. 107-110.
  / URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/22133/1/zbirnik_ii_vseukrajinskoji_2021_1_%D0%B2%D0%B8%…
 2. Алиєва А.Д. Проблема викладання іноземних мов у закладах вищої освіти в умовах глобалізації. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С.9-12.

  / URL: https://lntu.edu.ua/sites/default/files/fls/zbirnyk_2021_14_04.docx_vivirka.pdf