Baula Olena

Баула Олена Вікторівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин

Завідувач кафедри, Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2002 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Економіка підприємства» (Диплом ВС 21216799 від 29.06.2002 р.).

Кандидат економічних наук за спеціальністю «Економічна теорія та історія економічної думки»  з квітня 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка. ДК № 046042 від 09.04.2008 р. Тема кандидатської дисертації: «Формування інститутів ринку цінних паперів України»

Вчене звання доцента кафедри економічної теорії та міжнародної економіки. Атестат доцента 12 ДЦ 023403 від 09.11.2010 р.

Підвищення кваліфікації/стажування:

1)  ТОВ СТАР БРОК. Довідка про проходження стажування: № 010322-1 від 01.03.2022 р. 5 кредитів ECTS (150 год.).

2)  Міжнародний Історико-Біографічний Інститут. Сертифікат про проходження ІV Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Міжнародне лідерство в XXI столітті: освіта, наука, культура, спорт, технології, управління та міжнародний розвиток» №7130 від 23.04.2022 р. (6 кредитів ECTS, 180 год.).

3) Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF (Міжнародна фундація науковців та освітян). Сертифікат ES№11444/2022 від 26.12.2022 р. про міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «Використання неформальної освіти у підготовці бакалаврів та магістрів: досвід країн Європейського Союзу та України». (1,5 кредита ECTS, 45 год.).

4) Курс «Microeconomics Principles» (Coursera). Квітень 2022р. Сертифікат 3BJKG5954QVB.

5) Міжнародне дистанційне науково-педагогічне стажування на тему: «Управління науковими та освітніми проєктами: міжнародний досвід» з 16 жовтня по 16 грудня 2023 року. Венеціанський університет Ка Фоскарі (Венеція, Італія) та ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна). Наказ по ЛНТУ №173/01-04 від 12.10.2023 р. Сертифікат ES№17571 від 16.12.2023 р. (180 год, 6 кредитів ECTS).

2002 р. – 2008 р. – асистент кафедри теорії економіки та менеджменту Луцького державного технічного університету

2008 р. – старший викладача кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького національного технічного університету

2008 р. – 2017 р. – доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького національного технічного університету

2015 р. – 2020 р. – заступник декана факультету бізнесу з наукової та міжнародної діяльності Луцького національного технічного університету

2017 р. – 2022 р. – доцент кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету

2022 р. – нині – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин луцького національного технічного університету.

Науковий керівник прикладного дослідження «Організаційно-інституційні напрями залучення іноземних інвестицій у сфери бізнес-діяльності в умовах реалізації євроінтеграційного курсу України» на замовлення ЛМГО «Європейський вектор  Волині» (Договір № 09-10/20, 2020 р.). 

Науковий керівник прикладного дослідження «Аналіз та оцінка глобальної трансформації інвестиційно-інноваційної діяльності в умовах забезпечення міжнародної конкурентоспроможності економіки країн» (замовник Луцька міська громадська організація «Європейський вектор Волині», договір на виконання прикладного дослідження №01-01/23 від 13.01.2023 р.).

1.10.2023-30.11.2023. Виконавець проєкту "Гендерні аспекти гуманітарної допомоги для представників громад Волині з великою концентрацією ВПО". Субгрант в рамках проекту «Розвиток потенціалу ОГС та ініціативних груп у регіонах України з високою концентрацією ВПО щодо впровадження гендерних питань у гуманітарній діяльності (GiHAв партнерстві з Бюро гендерних стратегій та бюджетування за підтримки Українського гуманітарного фонду ООН. 

 

структурна модернізація міжнародної інноваційно-інвестиційної діяльності, розвиток міжнародної економічної інтеграції як форми розвитку світогосподарських зв’язків, вплив процесів глобалізації на розвиток національних економік, цифрова трансформація фінансового сектору світової економіки, концептуальні імперативи оптимізації трудових міграційних потоків, організаційно-фінансові детермінанти інноваційної складової конкурентоспроможності країни, інноваційно-інвестиційна діяльність за умов глобальних соціально-економічних трансформацій

Методичне забезпечення

2023

 1. Організація наукових досліджень [Текст] : Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В. Баула. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 39 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13946
 2. Організація наукових досліджень [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В. Баула. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 27 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13945
 3. Організація наукових досліджень [Текст] : Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В. Баула. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 106 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13944
 4. Методологія наукових досліджень [Текст]: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В. Баула. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 39 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13913
 5. Методологія наукових досліджень [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В. Баула. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 27 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13912
 6. Методологія наукових досліджень [Текст] : Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В. Баула. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 107 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13911
 7. Економікс [Текст] : Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»; освітньої програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітньої програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Цифровий маркетинг», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», освітньої програми «Логістика», «Підприємництво та бізнес-адміністрування», «Митна справа та торгівля», «Товарознавство та експертиза в митній справі» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В. Баула. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 55 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13846
 8. Економікс [Текст] : Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»; освітньої програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітньої програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Цифровий маркетинг», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», освітньої програми «Логістика», «Підприємництво та бізнес-адміністрування», «Митна справа та торгівля», «Товарознавство та експертиза в митній справі» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В. Баула. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 75 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13845
 9. Економікс [Текст] : Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»; освітньої програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітньої програми «Менеджмент» спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Цифровий маркетинг», «Маркетинг» спеціальності 075 «Маркетинг», освітньої програми «Логістика», «Підприємництво та бізнес-адміністрування», «Митна справа та торгівля», «Товарознавство та експертиза в митній справі» спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В. Баула. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 163 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13844
 10. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання (вибіркова ОК)/ уклад. О.В. Баула. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 52 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12371
 11. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм економічних спец. денної та заоч. форм навч. (вибіркова ОК) / уклад. О. В. Баула. Луцьк : Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2023. 150 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12370

2021

 1. Економічна теорія [Текст] : Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Економіка», освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Баула. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 74 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/9510

2020

 1. Економічна теорія [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спеціальності 171 Електроніка, освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Баула. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. 61 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4163
 2. Економічна теорія [Текст]: Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спеціальності 171 Електроніка, освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка денної та заочної форм навчання / уклад. О.В.Баула. Луцьк: Луцький НТУ, 2020. 107 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4164
 3. Економічна теорія [Текст] : Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спеціальності 171 Електроніка, освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Баула. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 148 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4162

2019

 1. Міжнародні фінанси [Текст]: методичні вказівки до виконання курсового проєкту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В. Баула. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 28с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/672
 2. Міжнародні фінанси [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В. Баула. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 79с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/673
 3. Міжнародні фінанси [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Баула. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 60 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/671
 4. Міжнародні фінанси [Текст]: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В.Баула. Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 167 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/670
 5. Валютна політика держав [Текст]: методичні вказівки до виконання
  самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня
  освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини»
  галузь знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні
  економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. О.В. Баула.
  Луцьк: Луцький НТУ, 2019. 30 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/798
 6. Валютна політика : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. О.В. Баула. Луцьк : Луцький НТУ, 2019. 28 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/796
 7. Валютна політика держав : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» галузь знань 29 Міжнародні відносини спец. 292 Міжнародні економічні відносини денної та заоч. форм навч. / уклад. О.В.Баула. Луцьк : Луцький НТУ, 2019. 76 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/795
Монографія

2021

 1. Innovation and Investment Component of International Competitiveness in Conditions of Implementation of the European Integration Course of Ukraine. Text: Monograph / Lіutak O., Baula O., Savosh L., Korolchuk L., Lisovska L. Lutsk : Volynpoligraf, 2021. 234 p. Особистий внесок Баули О.В.: п. 1.1, 1.2. с. 7-52 (45 с. 2,8 ум.друк.арк). / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11409

2020

 1. Security in Transborder Regional Cooperation: Ukraine vs Poland. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020. S. 132. (Olena Baula, Olena Kovalchuk, Olena Liutak The Concept of Regional Policy on Cross-Border Cooperation in the Context of Implementing Economic Security Strategy, S.8-41).

2019

 1. Інституційне забезпечення бізнес-діяльності в умовах світової інтернаціоналізації сфер виробництва та послуг Текст : монографія / Баула О.В., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Лютак О.М., Савош Л.В. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. 284 с.
  Особистий внесок: Розділ 4. Стратегічні напрями підвищення інституційної ефективності вітчизняної політики залучення іноземних інвестицій у сфери бізнес-діяльності України. С. 127-167.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4679

2018

 1. Транснаціоналізація світової економіки. Колективна монографія / О.В.Баула, Т.М. Вісина, В.В. Вісин [та ін.] – Луцьк: Вежа Друк, 2018. – 236 с. Особистий внесок 41ст.: Розділ 4. Стратегічні напрями удосконалення інвестиційної полiтики України загалом та Волині щодо залучення прямих іноземних інвестицій ТНК в умовах динамізму світової економіки (С.118-159). / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4765

2017

 1. Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин : колективна монографія / О.В. Баула, Т.М. Вісина, В.В.Вісин, Н.М. Галазюк, О.В. Журавльов, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.А. Урбан. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 317 с. Особистий внесок: Розділ 2 «Стратегічні пріоритети розвитку зовнішньої торгівлі України» - С.43-68. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4763
Навчальний посібник

2023

 1. Міжнародні економічні відносини: магістерський курс: Навчальний посібник / Зелінська О.М., Лютак О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М., Корольчук Л.В., Урбан О.А. Луцьк: видавництво «Терен», 2023. 328 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13953

2022

 1. Міжнародні економічні відносини та світова політика. Частина 1: Навчальний посібник / Лютак О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Корольчук Л.В., Кравчук П.Я., Урбан О.А., Полянська Т.О. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2022. 324 с.
  Особистий внесок Баули О.В.: Тема 5. Міжнародні валютно-фінансові відносини, с. 152-196 (45с., 2,8 ум.друк.арк.)
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13380

2021

 1. ЕКОНОМІКС. Частина 1: Вступ до економікса. Мікроекономіка: Навчальний посібник / Баула О.В., Вісина Т.М., Лютак О.М., Савош Л.В., Кравчук О.Я., Зелінська О.М., Полянська Т.О. Луцьк: Волиньполіграф, 2021. 320 с. Особистий внесок 103ст. (6 ум.др.ар.): Тема 1. Предмет і метод економікса. Загальні проблеми економічного розвитку (С. 7-54). Тема 5. Предмет мікроекономіки. Основи саморегулювання ринкової економіки (С. 167-192). Тема 7. Мікроекономічна модель фірми (С. 207-238).

  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8146

2018

 1. Економіка: макро- та мікроекономічні аспекти: Навчальний посібник / Баула О.В., Вісин В.В., Вісина Т.М., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Ліщук В.І., Лютак О.М, Савош Л.В. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2018. – 280 с.
  Особистий внесок 45 ст.: Тема 1. Предмет і метод економічної теорії (21ст.). Тема 2. Суспільне виробництво: сутність, структура та виробничі можливості (14ст.). Тема 3. Економічні системи та відносини власності (10ст.).

2016

 1. Європейська та євроатлантична інтеграція. Навчальний посібник/ Баула О.В., Божидарнік Т.В., Вісина Т.М., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Кравчук О.Я., Кравчук П.Я., Корольчук Л.В., Лютак О.М., Никитюк Т.Л., Савош Л.В., Урбан О.А.– Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. – 328с. Рекомендовано Вченою радою Луцького НТУ як навчальний посібник (протокол №6 від 24.05.2016р.)
  Особистий внесок: 59ст. - Розділ 2. Історичні передумови інтеграції у європейському просторі. Розділ 3. Європейський валютний союз.
Статті Scopus

2023

 1. Liutak, O., Baula, O., & Tkachuk, A. (2023). Simulation of the Influence of Investment and Innovation Activities on Ensuring the International Competitiveness of Countries. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 13(2), 86-92. / URL: https://doi.org/10.35784/iapgos.3470

2022

 1. Stoliarchuk Ya., Liutak О., Baula О., Lisovska L., Voitovych S. (2022). EUROPEAN INTEGRATION DEVELOPMENT PLATFORM OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP OF UKRAINE. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(45), 396–404. / URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3669

2021

 1. O. Liutak, O. Baula, A. Poruchnyk, Ya. Stoliarchuk, P. Kravchuk and Iu. Kostynets The Development of Renewable Energy in the Context of Formation of Innovative Economy and Energy Independence as the Geopolitical Priorities of the State. 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science 21-22 October 2020, Ivano-Frankivsk, Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 628 (2021). doi:10.1088/1755-1315/628/1/012012 / URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/628/1/012012/pdf

2019

 1. Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Savosh Larysa, Pavliuk Liudmyla, Kaminska Iryna, Oksenіuk Kateryna, Baula Olena, Zavadska Olena. Strategic decision and transnational corporation efficiency. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Volume 18, Issue 6. DOI: 1939-6104-18-6-485 / URL: https://www.abacademies.org/articles/Strategic-decision-and-transnational-corpo…
 2. Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Gudz Petro, Kovalchuk Oleg, Pavliuk Liudmyla, Kravchuk Pavlo, Oksenіuk Kateryna, Baula Olena, Oleksandrenko Iryna. Entrepreneurial initiative as a factor for the development of the innovation activity of country enterprises. Academy of Entrepreneurship Journal. 2019. Volume 25, Issue 4. DOI: 1528-2686-25-4-297 / URL: https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurial-initiative-as-a-factor-for…
Статті Web of Science

2022

 1. Stoliarchuk Ya., Liutak О., Baula О., Lisovska L., Voitovych S. (2022). EUROPEAN INTEGRATION DEVELOPMENT PLATFORM OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP OF UKRAINE. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(45), 396–404. / URL: https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.45.2022.3669

2021

 1. Baula О., Zhukov S., Liutak О., Stoliarchuk Ya., Korolchuk L. ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL DETERMINANTS OF THE INNOVATIVE COMPONENT OF THE COUNTRY'S COMPETITIVENESS (2021). Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 5 (40). P. 465-474. / URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245199
 2. Bogatyrov O., Baula О., Liutak О., Galaziuk N. Conceptual Foundations of Financial Support for Increasing the Innovative Component of Ukraine’s International Competitiveness. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 1 (36) (2021). P. 341-350. / URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.227988

2017

 1. Оlena Baula, Natalia Galaziuk, Olga Zelinska CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FORMATION TO INCREASE THE REGION COMPETITIVENESS WITH THE GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMIC RELATIONS. Marketing and Management of Innovations. 2017. №2. P. 76-84. / URL: https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2017_2_76_84.pdf
 2. Olena Liutak, Larysa Savosh, Olena Baula. FEATURES OF THE USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN UKRAINE AND THE WORLD. Baltic Journal of Economic Studies. Volume 3. Number 4. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 2017. 324 p. (P.151-156). DOI: 10.30525/2256-0742/2017-3-4-151-156.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Лютак О. М., Баула О.В., Куценко В.І., Іванцов С.В. Енергетична трансформація у глобальній парадигмі сталого розвитку. Актуальні проблеми економіки. № 6 (264), 2023. С. 69-76. / URL: http://doi.org/10.32752/1993-6788-2023-1-264-69-76
 2. Лютак О.М., Баула О.В., Куценко В.І., Іванцов С.В. Особливості формування фінансового потенціалу та ринкової капіталізації підприємств в сучасних умовах. Актуальні проблеми економіки. № 2 (260), 2023. С. 91-97. / URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2023/02/2.23._topi_Olena-Liutak-Olen…
 3. Лютак О.М., Баула О.В., Баула В.В. Інноваційні технології в міжнародній готельній індустрії. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2023. Вип. 19. Т. 1. 341 с. (С. 10-18). / URL: https://doi.org/10.15330/apred.1.19.10-18
 4. Baula Olena, & Liutak Olena. (2023). ROLE OF WORLD FINANCIAL INSTITUTIONS IN DE-SHADOWING OFGLOBAL ECONOMY. Економічний форум, 1(2), 38-45. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-2-6
 5. Баула Олена, & Урбан Оксана. (2023). Економічні аспекти протистоянь у світовій економіці в умовах нової холодної війни. Економічний форум, 1(1), 79-86. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-1-11

2022

 1. Maslyban O., Todierishko E., Baula O., Liutak O. Internal Networks and System Routing of Tourism and Hotel-Retaurant Clusters. Інвестиції: практика та досвід, 2022. № 21. С. 43-48. / URL: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.21.43
 2. Баула О.В., Лютак О.М. Цифрова трансформація фінансового сектору світової економіки: тенденції та ризики. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2022. Вип. 18. Т. 1. С. 111-122 / URL: https://doi.org/10.15330/apred.1.18.111-122
 3. Баула О.В., Саржан Ю.О. Зовнішньоекономічна діяльність як фактор впливу на валютне котирування. Економічний форум. №1. 2022. С. 80-89. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-1-10

2021

 1. Баула О.В. Зарубіжний досвід комерціалізації інновацій та активізації інтеграційних процесів у інноваційній сфері. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2021. Вип. 17. Т. 1. С. 49-58. / URL: https://doi.org/10.15330/apred.1.17.49-58
 2. Баула О.В., Саржан Ю.О. Особливості структурно-функціональної організації світового та національних ринків індустрії медіа та ентертейменту в сучасних умовах. Економічний форум. №1. 2021. С.12-21 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/171/161

2020

 1. Лютак О.М., Баула О.В., Шуляк А.П. Вплив глобальних трансформацій світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій на міжнародну конкурентоспроможність. Актуальні проблеми економіки. №9 (231). 2020. С.86-95. DОІ: 10.32752/1993-6788-2019-1-231-86-95
 2. Лютак О.М., Баула О.В. Інноваційна складова оптимізації потоків міжнародної трудової міграції як фактор нарощення міжнародної конкурентоспроможності України. Актуальні проблеми економіки. №6 (228). 2020. С.87-100. DOI: 10.32752/1993-6788-2020-1-228-87-100.
 3. Баула О.В. Концептуальні засади міжрегіональної інтеграції у розвитку інноваційних процесів. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 17 (67). Редкол.: відп. ред. к.е.н., професор І.В. Кривов’язюк. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С.23-32. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-3
 4. Баула О.В. Еволюція економічного змісту інновацій та його специфіка на сучасному етапі соціально-економічних відносин. Економічний форум. №4. 2020. С.3-13. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/150
 5. Liutak, O., Baula, O. (2020). The development applied aspects of Ukraine’s tourist industry in the globalization condit ions. European Journal of Management Issues, 28(3), 92-100.
  doi:10.15421/192009. / URL: https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/article/view/277
 6. Баула О.В., Саржан Ю.О. Неоколоніалізм як аспект глобалізації. Економічний форум. №1. 2020. С. 3-7. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-1-1

2019

 1. Баула О.В., Лютак О.М. Напрями підвищення інституційної ефективності вітчизняної політики залучення іноземних інвестицій у сфери бізнес-діяльності. Актуальні проблеми економіки. 2019. №8(218). С.16-27. / URL: https://eco-science.net/archive/2019/APE-08-2019/8.19_topic_Baula%20O.pdf
 2. Баула О.В., Савош Л.В., Міщук Я.А. Діяльність ТНК у сфері food-рітейлінгу: вітчизняний досвід та світова практика. Економічний форум. 2019. №1. С.3-9. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/5/5
 3. Баула О.В., Лютак О.М., Хвищук П.В. Оцінка впливу державного боргу на економіку країни: порівняльний аналіз державного боргу США та України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». Випуск 24. Частина 1. 2019. С.34-38. / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/25423/1/Баула%20О.%20В.%2C%20Лю…
 4. Лютак О.М., Баула О.В. Організаційно-інституційні напрями оптимізації позицій України в міжнародній інвестиційній діяльності. Міжнародна економічна політика. К.: КНЕУ, №2 (31). 2019. С.147-165. DOI 10.33111/iep.2019.31.06
  англомовна версія
  DOI 10.33111/iep.2019.31.06_eng
  Organizational and Institutional Directions of Strengthening of Ukraine's Position in International Investment Markets / URL: http://iepjournal.com/journals/31/2019_6_Lyutak_Baula.pdf. http://iepjournal.co…
 5. Баула О.В. Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційної конкурентоспроможності національної економіки за умов глобалізаційних трансформацій світового ринку. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія»: Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Випуск 16 (64). Луцьк, 2019. С.5-11. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnet_2019_16_3
 6. Лютак О.М., Баула О.В. Структурні трансформації медіа індустрії та її вплив на економічний розвиток країн. Актуальні проблеми економіки. № 12 (222). 2019. С.15-23. / URL: https://eco-science.net/archive/2019/APE-12-2019/12.19_topic_Liutak O.M, Baula …
Тези доповідей

2023

 1. Баула О.В., Урбан О.А. Деякі аспекти ролі України в нових геополітичних умовах. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р., м. Луцьк). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 16-18 / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 2. Баула О.В. Компаративні засади впливу тінізації економіки на рівень міжнародної конкурентоспроможності країни. Реформування міжнародних економічних відносин і світового господарства в сучасних умовах: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 24-25 березня 2023 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. – Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. С.13-15 / URL: https://doi.org/10.36059/978-966-397-295-4-2
 3. Баула О.В. Актуальні аспекти детінізації світової економіки. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р., м. Луцьк). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 8-13 / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 4. Лютак О.М., Баула О.В. Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р., м. Луцьк). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 69-71 / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 5. Баула О.В., Баула В.В. Інноваційний розвиток міжнародної індустрії гостинності. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р., м. Луцьк). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 13-16 / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 6. Ramazanov A., Baula O. Principles of Capital Management in the Form of International Portfolio Investments. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р., м. Луцьк). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 83-86 / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 7. Лютак О., Баула О. Розвиток міжнародного туризму у постпандемійний період. Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики : зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2023 р. Дніпро : Біла К. О., 2023. С.36-40. / URL: https://storage.googleapis.com/ibm-auxika.appspot.com/Turism_ta_creativni_indus…
 8. Лютак О., Баула О. Розвиток міжнародного туризму у постпандемійний період. Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики : зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 28 квіт. 2023 р. Дніпро : Біла К. О., 2023. С.36-40. / URL: https://storage.googleapis.com/ibm-auxika.appspot.com/Turism_ta_creativni_indus…

2022

 1. Баула О.В., Хомич В.В. Масштаби та динаміка глобального фармацевтичного ринку. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (20 травня 2022 р., м. Луцьк). Луцьк: Луцький НТУ, 2022. С. 15-18. / URL: https://drive.google.com/file/d/1pBap93utO9awDQHXIUyi0Ef_m5PXP0DI/view

2021

 1. Баула О.В. Інноваційність економіки України як складова забезпечення її міжнародної конкурентоспроможності. International Economic Relations and Sustainable Development (Міжнародні економічні відносини та сталий розвиток) : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21 травня 2021 року / за заг. ред. Ю. М. Петрушенка, М. Д. Домашенко. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 137-139. / URL: https://drive.google.com/file/d/1iULlEZzhK4vYb0QI20V463mAtk58mpvr/view?usp=shar…
 2. Баула О.В. До питання розвитку інноваційної складової міжнародної конкурентоспроможності України. Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (14 травня 2021 р., м. Луцьк). Луцьк: Луцький НТУ, 2021. С. 18-21. / URL: https://drive.google.com/file/d/1zbtoBkqJcACQTnNLI6NN_qzLQv5cce15/view
 3. Баула О.В. Актуальні аспекти інвестиційного забезпечення розвитку індустрії туризму. Міжнародна науково-практична інтернет–конференція «Туризм та креативні індустрії: сучасні виклики» (15–16 квітня 2021 року) м. Дніпро: Біла К.О., 2021. С. 3-5. / URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/2021/15_%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%97%D0%9C%20%…
 4. Баула О.В. Інновації як чинник оптимізації потоків трудової міграції з України. Розвиток міжнародного економічного співробітництва: механізми та стратегії: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 19-20 березня 2021 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, В. В. Химинець та ін. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 7-10. / URL: https://drive.google.com/file/d/1iM_E-kULL7d6kZjf9n0AYvqdDJTliG6P/view?usp=shar…

2020

 1. Баула О.В. Актуальні аспекти забезпечення економічної безпеки транскордонного регіону. Тези Х Міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк: Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2020. С.10-13. / URL: https://drive.google.com/file/d/1WpeazBBj48oNWbxAIE76TXTmB9PiqYyQ/view
 2. Баула О.В. Використання потенціалу транскордонної співпраці регіонів для підвищення конкурентоспроможності випускників ЗВО. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Консорціуми університетів: забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти України та їх конкурентоспроможності» (20-21 жовтня 2020 року, м. Дніпро) / ред. кол.: О.О. Дробахін (голова) та ін. – Д.: ДНУ, 2020. С.93-95. / URL: https://drive.google.com/file/d/1ZoyfO1OvLV3mwmggIZYMVgE4CW4SAf3d/view?usp=shar…
 3. Liutak O., Baula O., Lisovska L. INFORMATION AND INNOVATION POTENTIAL AS THE FACTOR OF UKRAINE'S INTERNATIONAL COMPETITIVENESS.Contemporary informations issues in management, economics, education and overcoming consequences of the Chornobyl catastrophe and COVID-19 [Proceeding of the XIX International Scientific Seminar] / for science. ed. DcS. Ec., Prof. MM Yermoshenko. Kyiv: NAM, 2020. Р. 4-8. / URL: https://drive.google.com/file/d/1itNHmgZ6aGk5ibBoeL2tHz0vZ-v0_oeY/view?usp=shar…

2019

 1. Баула О.В., Лютак О.М. Удосконалення зовнішньоторговельної політики для розширення конкурентних переваг України в умовах глобальних трансформацій. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці. Матеріали ІV-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Nowy Sącz, 27-28 червня 2019 року) / ВНЗ «Національна академія управління». Київ: НАУ. 2019. С.20-22. / URL: https://drive.google.com/file/d/1YOzYOQIRH8x20bjNIq75swtDD8LuJiIY/view?usp=shar…
 2. Баула О.В. Нарощення інноваційності вітчизняної економіки в контексті європейського досвіду. Національна безпека у фокусі викликів глобалізаційних процесів в економіці: матеріали V-ої Міжнародної наукової Інтернет-конференції (Київ – Greece, 14-15 жовтня 2019 року) / ВНЗ «Національна академія управління». Київ: НАУ. 2019. С.66-68. / URL: https://drive.google.com/file/d/1qNiwHkU9zoWFr-W3ZBTJEEuPGpD7qivQ/view?usp=shar…
 3. Баула О.В., Саржан Ю.О. Тероризм як глобальна проблема в системі сучасних міжнародних відносин. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 24.02.2019. Вип. 44. С.85-88. / URL: https://drive.google.com/file/d/1gV7WvDxTlE_nSCCKSTtjuc8mTjhl_-3Z/view?usp=shar…
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Baula O. Systemic Detinization of the Global Economy. The 7th International scientific and practical conference “Global problems of improving scientific inventions” (October 31 – November 03, 2023) Copenhagen, Denmark. International Science Group. 2023. Рр. 57-59. / URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2023/10/GLOBAL-PROBLEMS-OF-IMPROVING-SC…
 2. Баула О.В. Інвестиційно-інноваційна складова міжнародної конкурентоспроможності країни в умовах техноглобалізму. Innovative projects and paradigms of international education. A collection of theses: materials of I International multidisciplinary scientific and practical Internet conference «Innovative projects and paradigms of international education» (Georgia, Tbilisi, Ukraine, Kyiv, February 28 – March 1, 2023), Georgian Aviation University, 2023, 236 p. (Р. 13–17). / URL: https://drive.google.com/file/d/1FAqPqhCBmQFtAzhKH7ML3UfjwDxDJgmK/view
 3. Liutak О., Baula O. Determinants of the international securities market. Scientific Collection «InterConf», (140): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Diversity and Inclusion in Scientific Area» (January 26-28, 2023; Warsaw, Poland) by the SPC «InterConf». Ceac Polonia, 2023. 717 p. (Рр. 34-37) / URL: https://drive.google.com/file/d/1jEZWhk-QJ8jNSqJxMwCkC92LBDWfAjck/view?usp=shar…
 4. Baula O. Risks of Fintech Digital Transformation. II International scientific and practical conference «Modern education using the latest technologies», January 17-20, 2023, Lisbon, Portugal. 2023. Рр. 52-55 / URL: https://isg-konf.com/modern-education-using-the-latest-technologies/

2022

 1. LiutakО., & BaulaО. (2022). CONCEPTUAL IMPERATIVES FOR OPTIMIZING LABOR MIGRATION FLOWS FROM UKRAINE. Three Seas Economic Journal, 3(1), 98-104. / URL: https://doi.org/10.30525/2661-5150/2022-1-13
 2. Баула О.В. Вплив цифрових трансформацій світової економіки на ринок праці. The ХIV International Scientific and Practical Conference «Theoretical and science bases of actual tasks», April 12 – 15, 2022, Lisbon, Portugal. Р. 82-85. / URL: https://isg-konf.com/uk/theoretical-and-science-bases-of-actual-tasks/

2021

 1. Баула О.В. Використання зарубіжного досвіду у розбудові національної інноваційної системи України задля підвищення рівня її міжнародної конкурентоспроможності . Economy digitalization in a pandemic conditions: processes, strategies, technologies: International scientific conference (January 22-23, 2021. Kielce, Poland). Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. Р. 38-42. / URL: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-028-5-7

2020

 1. Baula O., Liutak O., Stoliarchuk Y. Modern globalization-innovative challenges of industrial production of the countries of the world. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-9 Issue-1, May 2020. P.338-343. Retrieval Number: A1643059120. DOI:10.35940/ijrte.A1643.059120 / URL: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v9i1/A1643059120.pdf
 2. Баула О.В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку країн для забезпечення економічної безпеки. Scientific and practical international conference «Global science and education in the modern realities ‘2020», No 1 on August 27, 2020. Published by: «ISE&E» & SWorld in conjunction with KindleDP Seattle, Washington, USA. Р. 193-196. / URL: https://drive.google.com/file/d/1TiZTTyOvi77Lr-k8TfjkuYxnIWf1D7_G/view?usp=shar…

2019

 1. Savosh L., Baula O. Globalized terrorism as a threat to international security. Rocznika Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Dolnoslaska szkola wyzsza. Wrocław Polska. Tom 13 Nr 1 (2019). s. 66-76. / URL: https://rocznikbezpieczenstwa.pl/ojs/index.php/rbm/article/view/439/476