Ольга Бойко

Бойко Ольга Вікторівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

Доцент

БОЙКО ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

Доцент

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Бойко Ольга Вікторівна народилась в 1981 році в місті Луцьк. У 2003 році закінчила факультет економіки та менеджменту Луцького державного технічного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію «магістр з менеджменту організацій» . З вересня 2003 року працювала асистентом кафедри менеджменту та маркетингу,  з 28 травня 2008 року  на посаді старшого викладача, з 17 грудня 2009 року переведена на посаду доцента кафедри менеджменту та маркетингу, з 2017 року і нині – доцента кафедри маркетингу Луцького національного технічного університету. Захист кандидатської дисертації на тему «Формування та реалізація маркетингової політики підприємств сільськогосподарського машинобудування» відбувся 7 травня 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка». Диплом кандидата наук (ДК № 048745) за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами – отримано 8 жовтня 2008 року (протокол № 24-06/7). Вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу (2 ДЦ № 023433) присвоєно в листопаді 2010 року. 

У 2003 році закінчила Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (диплом ВС № 23406600 від 27.06.2003 р.).Кандидат економічних наук з травня 2008 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» (м. Львів). ДК № 048745. Вчене звання доцента кафедри менеджменту та маркетингу присвоєно в листопаді 2010 року. 12 ДЦ № 023433.

 

2003 р. - 2008 р. – асистент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету.

2008 р. - 2009 р. – старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу  Луцького національного технічного університету.

2009 р. - 2017 р. – доцент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету.

2017 р. – нині – доцент кафедри маркетингу Луцького національного технічного університету.

Виконавець науково-дослідної роботи «Маркетингове забезпечення ефективного функціонування підприємств» Номер д/р 0117U004763 (01.01.2017 р. – 31.12.2019 р.). Виконавець госпдоговірної науково-дослідної роботи з ТзОВ «Алфаінтерпласт» № 9/10-19 «Дослідження споживачів полімерної тари», 2019 р. Виконавець науково-дослідної роботи «Маркетингові технології управління підприємствами в умовах сучасного бізнес-середовища» Номер д/р 0120U100820 (01.01.2020 р. – 31.12.2024 р.).

Маркетингове управління підприємствами на засадах клієнтоорієнтованого підходу, формування маркетингової комунікаційної політики підприємств.

Методичне забезпечення

2023

 1. Рекламний менеджмент : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Бойко. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2023. 60 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk
 2. Маркетинг : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузей знань 07 Управління та адміністрування, 05 Соціальні та поведінкові науки, 29 Міжнародні відносини денної та заочної форм навчання / уклад. В. О. Морохова, О. В. Бойко. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2023. 48 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk

2022

 1. Рекламний менеджмент : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг денної та заочної форм навчання / уклад. О. В. Бойко. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2022. 36 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk
Навчальний посібник

2018

 1. Морохова В.О., Бойко О.В., Лорві І.Ф. Рекламний менеджмент : навчальний посібник. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 236 с. (Рекомендовано Вченою радою Луцького НТУ, протокол № 11 від 22.06.2018 р.)
Статті Scopus

2023

 1. Tetiana Ustik, Viktoriia Karmazinova, Svitlana Shurpa, Olena Zhuk, Olha Boiko, Larysa Radkevych. The Impact of Digitalization on Marketing Communications : New Challenges for Branding and Advertising Business. WSEAS Transactions on Information Science and Applications. 2023. V. 20. N. 37. p. 344-355.
  / URL: https://wseas.com/journals/articles.php?id=8448
 2. Spivakovskyy, S., Järvis, M., Boiko, O., Robul, Y., Liulchak, Z., Salo, Y. (2023). Digitisation of Marketing and Logistics Activities of Manufacturing and Trading Enterprises. Journal of law and sustainable development. Miami. V. 11. N. 4. p. 01-18.
  / URL: https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.945
Статті Web of Science

2018

 1. Морохова В.О., Бойко О.В., Борзаковська Л.В. Методичні положення комплексного маркетингового аналізу та прогнозування розвитку ринку торгівельного обладнання. Науковий вісник Полісся. 2018. №1(13). Ч.2. С.191-198. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/139860-299265-1SM.pdf / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/139860-299265-1SM.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Морохова В., Бойко О. Маркетингове забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2023. № 4. С. 56–61. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/42/61
 2. Морохова В., Бойко О., Ковальчук О. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у сфері маркетингу. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2023. № 1. С. 27–32. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-1-6

2022

 1. Ковальчук О. В., Лорві І. Ф., Бойко О. В. Стратегії Інтернет – маркетингу. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія : Регіональна економіка. Випуск 19 (75). Редкол. : відп. ред. д.е.н., професор Л. Л. Ковальська. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2022. С. 100–108. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-12
 2. Морохова В. О., Бойко О. В. Прикладні аспекти застосування концепції соціально-відповідального маркетингу. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2022. № 1. С. 35‒41. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-1-4
 3. Бойко О. В., Морохова В. О. Функціональні сфери рекламного менеджменту підприємств. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2022. № 3. С. 39‒44. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-3-5

2021

 1. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетингові технології формування конкурентних переваг підприємств. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2021. № 3. С. 87‒93. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-3-12
 2. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетинг інновацій як комплексний інструмент досягнення стратегічних цілей підприємства в умовах конкурентного середовища. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія : Регіональна економіка. Випуск 18 (71). Редкол. : відп. ред. д.е.н., професор Л. Л. Ковальська. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 123–130. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2021_18_16
 3. Лорві І. Ф., Морохова В. О., Бойко О. В. Система маркетингових комунікацій торговельного підприємства. Інтернаука : міжнародний науковий журнал. Серія : Економічні науки. 2021. № 11 (55). 3 том. С. 28–33. / URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-11-7652

2020

 1. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетингове управління підприємствами на засадах клієнтоорієнтованого підходу. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Л. Г. Ліпич, М. Б. Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 3 (23). С. 114‒121. / URL: https://drive.google.com/file/d/1pHZlk_FBUtiNaWdI4ysHuqXXQSVZEwej/view?usp=shar…
 2. Лорві І. Ф., Морохова В. О., Бойко О. В. Складові управління збутовою діяльністю підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія : «Економічні науки». 2020. № 10 (42). Т. 1. С. 129‒134. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjie_2020_10(1)__18

2019

 1. Морохова В. О., Бойко О. В., Булавчик М. І. Управління діяльністю сільськогосподарських підприємства на засадах діагностики їх маркетингової активності. Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Серія : Економічні науки. 2019. № 2. С. 88‒92. / URL: http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2019_2_economic_sciences.pdf
 2. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетингові аспекти соціальної відповідальності та етики в діяльності підприємств. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2019. № 1. С. 100‒104. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/ekonomichniy_forum_vipusk_n…
 3. Морохова В. О., Бойко О. В., Булавчик М. І. Особливості формування системи агромаркетингу на сільськогосподарських підприємствах. Економічний форум : науковий журнал. Луцьк : РВВ ЛНТУ. 2019. № 4. С. 183‒187. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/ekonomichniy_forum_1.pdf
Тези доповідей

2023

 1. Морохова В. О., Бойко О. В. Взаємодія маркетингових та інноваційних процесів сучасних підприємств. Трансформаційні процеси в економіці : від конкуренції до кооперації : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 жовтня 2023 р.) / редкол. : Ю. В. Телячий (гол.) та ін. Хмельницький : ХКТЕІ, 2023. С. 175–177. / URL: https://drive.google.com/file/d/1svKwIKRTnqE93_ROKX3Wzh_TViakUqZP/view?usp=shar…
 2. Бойко О. В., Морохова В. О. Маркетингові аспекти соціальної відповідальності бізнесу. Підприємництво та торгівля : сучасний стан та перспективи розвитку : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р.). Луцьк : ЛНТУ, 2023. С. 100–102. / URL: https://drive.google.com/file/d/1hLQWCIMLxi4enl9qG0UgP67DKuwWab6C/view?usp=driv…
 3. Бойко О. В., Галух В. Ф., Семенюк Ю. О. Маркетингова стратегія розвитку підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (12 травня 2023 р.). Луцьк : ЛНТУ, 2023. С. 10–11. / URL: https://drive.google.com/file/d/1bQ2fnkO7tkBZlE2-JUFgudG-qZ-ynelp/view?usp=shar…
 4. Бойко О. В., Некритюк Б. В. Особливості цифрового маркетингу в В2В сегменті. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (12 травня 2023 р.). Луцьк : ЛНТУ, 2023. С. 129–131.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1bQ2fnkO7tkBZlE2-JUFgudG-qZ-ynelp/view?usp=shar…
 5. Бойко О. В., Благовірний О. Р. Стратегії позиціонування товарів на міжнародних ринках. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів : тези доп. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців (17 листопада 2023 р.). Рівне : РДГУ, 2023. С. 71–73. / URL: https://drive.google.com/file/d/1R3xStfe0py5l5mTnukd5uflxrcnFHG_u/view?usp=shar…
 6. Бойко О. В., Семенюк Ю. О., Галух В. Ф. Маркетингове управління як основа ефективної діяльності підприємства. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів : тези доп. ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців (17 листопада 2023 р.). Рівне : РДГУ, 2023. С. 80–82. / URL: https://drive.google.com/file/d/1R3xStfe0py5l5mTnukd5uflxrcnFHG_u/view?usp=shar…

2022

 1. Морохова В. О., Бойко О. В., Мачеброда І. В. Маркетингове забезпечення управління бізнес-процесами промислових підприємств. Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції (28-29 жовтня 2022 р.). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. С. 164–166. / URL: https://drive.google.com/file/d/12e9I95ya7NhXCLiBeub2E1kdWx2hF-Nd/view?usp=shar…
 2. Бойко О. В., Грищук О. В. Роль маркетингової стратегії у розвитку підприємства. Економіка підприємства : сучасні проблеми теорії та практики : матеріали одинадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 09-10 вересня 2022 р. Одеса : ОНЕУ, 2022. С. 110–111. / URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/57596/1/Adaptyvna_stratehiia.pdf
 3. Морохова В. О., Бойко О. В., Салтовський М. С. Маркетинговий підхід в управлінні діяльністю підприємств. Економіко-правові аспекти господарювання : сучасний стан, ефективність та перспективи : матеріали VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 23-24 вересня 2022 р.) / Одеський національний економічний університет. Одеса: ОНЕУ, 2022. С. 464–466. / URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/16380/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1…
 4. Бойко О. В., Мачеброда І. В. Маркетинговий менеджмент в системі управління підприємством. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення. [Електронне видання] : Матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 21 жовтня 2022 р.) / відп. ред. Войтович С.Я. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2022. С. 20‒22.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1NjMUF33Wv7h_6ypYSKndgYunTLifAssm/view?usp=shar…
 5. Бойко О. В., Некритюк Б. В. Клієнтоорієнтований підхід в маркетинговій діяльності підприємств-дистриб’юторів. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення. [Електронне видання] : Матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 21 жовтня 2022 р.) / відп. ред. Войтович С. Я. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2022. С. 23‒24. / URL: https://drive.google.com/file/d/1NjMUF33Wv7h_6ypYSKndgYunTLifAssm/view?usp=shar…

2021

 1. Бойко О. В., Некритюк Б. В. Обґрунтування вибору рекламної стратегії підприємства-виробника мінеральних вод. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки [Електронне видання] : тези VIII Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів та молодих вчених (26 березня 2021 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2021. С. 31‒33. / URL: https://drive.google.com/file/d/1qg7UkhIzxPyXgLU4mPOFhd08oaTB_2U_/view?usp=shar…
 2. Морохова В. О., Бойко О. В. Адаптаційні маркетингові моделі розвитку підприємств. Актуальні проблеми управління соціально-економічними
  системами : матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (17 грудня 2021 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 154–156.
 3. Бойко О. В., Некритюк Б. В. Особливості формування комплексу маркетингу підприємства-дистриб’ютора. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф.
  (29 жовтня 2021 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 17–19.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/1uZhr44UQytfqzBF8IFlwIT4BpxHkYuhl/view?usp=shar…
 4. Бойко О. В., Мозолюк В. В. Управління в рекламному бізнесі. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки [Електронне видання] : тези VIII Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів та молодих вчених (26 березня 2021 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2021. С. 34‒35. / URL: https://drive.google.com/file/d/1qg7UkhIzxPyXgLU4mPOFhd08oaTB_2U_/view?usp=shar…
 5. Морохова В. О., Бойко О. В. Маркетингове управління підприємством в умовах нестабільного бізнес-середовища. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки [Електронне видання] : тези VIII Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів та молодих вчених (26 березня 2021 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2021. С. 124‒125. / URL: https://drive.google.com/file/d/1qg7UkhIzxPyXgLU4mPOFhd08oaTB_2U_/view?usp=shar…
 6. Sarzhan Y., Boyko O. Lean marketing as a means of holistic marketing strategy in the field of media-and-entertainment industry of Japan. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки [Електронне видання] : тези VIII Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів та молодих вчених (26 березня 2021 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2021. С. 171‒172. / URL: https://drive.google.com/file/d/1qg7UkhIzxPyXgLU4mPOFhd08oaTB_2U_/view?usp=shar…
 7. Морохова В. О., Бойко О. В. Реалізація концепції соціально відповідального маркетингу в умовах сучасного бізнес-середовища. Стан та перспективи розвитку бізнес-середовища в умовах сучасних викликів : тези доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2021 р.). Рівне : РДГУ, 2021. С. 165–168.
 8. Бойко О. В., Мозолюк В. В. Маркетингове забезпечення діяльності підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (29 жовтня 2021 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 15–16. / URL: https://drive.google.com/file/d/1uZhr44UQytfqzBF8IFlwIT4BpxHkYuhl/view?usp=shar…
 9. Морохова В. О., Бойко О. В. Особливості формування маркетингової конкурентної стратегії підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (29 жовтня 2021 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 51–53. / URL: https://drive.google.com/file/d/1uZhr44UQytfqzBF8IFlwIT4BpxHkYuhl/view?usp=shar…

2020

 1. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Складові управління маркетинговою активністю підприємств. Маркетинг і логістика в системі менеджменту : тези доповідей XІІI Міжнародної науково-практичної конференції (22 жовтня 2020 р.). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 97‒99. / URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/12/23/paragraphs/9069/marketing-ta-log…
 2. Morokhova V., Boyko O., Lorvi I. Social orientation as a component of modern marketing concepts. Majesty of Marketing: Materials of the International conference for the students and junior research staff (10 December 2020). Dnipro, National Technical University Dnipro Polytechnic, 2020. p. 160-162. / URL: https://mk.nmu.org.ua/ua/npd/majesty2020/Majesty%20of%20marketing_2020.pdf
 3. Морохова В. О., Бойко О. В. Еволюція маркетингових концепцій управління підприємством. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами» (11 грудня 2020 р.). ¬ Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 143‒145.
 4. Морохова В. О., Бойко О. В., Здоровій Д. Ю. Основні засади формування маркетингової конкурентної стратегії. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 жовтня 2020 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 112‒114.
 5. Бойко О. В., Морохова В. О., Вознюк Я. В. Управління процесами збутової діяльності підприємств. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали III Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (30 жовтня 2020 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 23‒24.
 6. Бойко О. В., Касянчук А. Е. Маркетингові аспекти активізації інноваційної діяльності лісогосподарських підприємств. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (08 травня 2020 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2020. С. 24‒25. / URL: https://drive.google.com/file/d/1wRE1qSp4MBz-IgfBOeALtdX9tQu16QeU/view?usp=shar…
 7. Бойко О. В., Мозолюк В. В. Проблеми в управлінні маркетинговою діяльністю підприємств цукрової промисловості та шляхи їх вирішення. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (08 травня 2020 р.). Луцьк : Луцький НТУ, 2020. С. 22‒23. / URL: https://drive.google.com/file/d/1wRE1qSp4MBz-IgfBOeALtdX9tQu16QeU/view?usp=shar…

2019

 1. Бойко О. В., Морозович А. Я. Доцільність застосування Big Data в діяльності інтернет-магазинів. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези VI міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (29 березня 2019 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 27‒28.
  / URL: https://drive.google.com/file/d/101qBtlb0p7YVOOHvbzTNeeeuzgTumSE-/view?usp=shar…
 2. Бойко О. В., Жуковська В. В. Функції маркетингу в управлінні розвитком підприємства. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези VI міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих науковців (29 березня 2019 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 29‒30. / URL: https://drive.google.com/file/d/101qBtlb0p7YVOOHvbzTNeeeuzgTumSE-/view?usp=shar…
 3. Морохова В. О., Бойко О. В., Булавчик М. І. Методичні підходи до оцінки маркетингової активності сільськогосподарських підприємств. Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р. : у 4 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є. І. Харків : НТУ ХПІ. С. 281.
  / URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/bitstreams/d2c85382-34a0-48c3-9ac1-c9051aedfe…
 4. Морохова В. О., Бойко О. В., Лорві І. Ф. Маркетингове інформаційне забезпечення ефективної діяльності підприємств. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 червня 2019 р). / відп. ред. В. В. Чудовець. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 70‒72.
 5. Бойко О. В., Жуковська В. В. Маркетингове управління як основа ефективної діяльності підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали II всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (1 листопада 2019 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 20‒21.
 6. Бойко О. В., Морозович А. Я. Оцінка варіантів розвитку маркетингових можливостей підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали II всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (1 листопада 2019 р.). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 22‒23.