t.furs

Фурс Тетяна Василівна

Основне місце роботи

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра прикладної математики та механіки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет архітектури, будівництва та дизайну

Кафедра прикладної математики та механіки

Доцент

ФУРС ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Кандидат технічних наук, доцент

Україна, 43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75

E-mail: t.furs@lntu.edu.ua 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася в с. Журавичі Волинської області, громадянка України. У 1994 році закінчила ЗОШ І - III ступенів с. Журавичі. Цього ж року вступила на навчання до Луцького індустріального інституту (нині Луцький національний технічний університет). У 1999 році закінчила Луцький державний технічний університет та здобула повну вищу освіту за спеціальністю „Прикладне матеріалознавство”, кваліфікація – інженер-механік.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К32.075.02 за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство на тему «Удосконалення технології вирощування і дослідження властивостей монокристалів PbI2», диплом кандидата наук  ДК № 017151

З 2002 р. і донині працює в Луцькому національному технічному університеті.

У 2020 році отримала вчене звання доцента кафедри матеріалознавства (диплом  № АД 003948).

Автор та співавтор понад 100 публікацій наукового характеру й понад 50 навчально-методичних праць.

1999 рік - ступінь вищої освіти спеціаліст, спеціальність „Прикладне матеріалознавство”, кваліфікація – інженер-механік, Луцький державний технічний університет

2013 рік - кандидат технічних наук, диплом ДК № 017151, спеціальність 05.02.01 - матеріалознавство

2020 рік - доцент кафедри матеріалознавства, диплом АД № 003948.

– 2002 р. - 2014 р. асистент, старший викладач кафедри фізики Луцького національного технічного університету;

– 2014 р. - 2023 р. – старший викладач, доцент кафедри матеріалознавства Луцького національного технічного університету;

– 2022 р. - нині – доцент кафедри прикладної математики та механіки Луцького національного технічного університету.

–  2019 р. - 2020 р. – секретар вченої ради технологічного факультету Луцького національного технічного університету.

 • комплексне вивчення структури, хімічного складу та фізико-хімічних властивостей речовин та матеріалів, що використовуються у різних галузях;
 • Технологія одержання та дослідження властивостей монокристалів PbI2;
 • теоретико-методичні засади професійної підготовки фахівців
Статті Scopus

2023

 1. Specified Parameters in Designing Porous Materials Using Magnetic Nanotechnologies
  Riabchykov M., Furs T., Alexandrov A., Tsykhanovska I., Hulai O., Shemet V.
  «Journal of Engineering Sciences» (ISSN 2312-2498), 2023, Vol. 10(2), pp. 56–C62. / URL: https://doi.org/10.21272/jes.2023.10(2).c7

2019

 1. The influence technological aspects to the formation of defects in pbi2 single crystals
  Matkova, A., Shvabyuk, V., Furs, T., Shvabyuk, V.
  Materials Science ForumThis link is disabled., 2019, 968 MSF, pp. 161–167. / URL: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.968.161
 2. Investigation of electronic conductivity in PbI2:Hf single crystals
  Furs, T.V., Hulaj, O.I., Shemet, V.Ya.
  Physics and Chemistry of Solid StateThis link is disabled., 2019, 20(4), pp. 396–400. / URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/1749
Статті Web of Science

2019

 1. Investigation of electronic conductivity in PbI2:Hf single crystals
  Furs, T.V., Hulaj, O.I., Shemet, V.Ya.
  Physics and Chemistry of Solid StateThis link is disabled., 2019, 20(4), pp. 396–400. / URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/1749
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. В.І. Шваб’юк, Т.В. Фурс, Н.В. Коменда, С.Б. Мікуліч ІНТЕГРАЛЬНІ РІВНЯННЯ ЗАДАЧІ ДИФРАКЦІЇ ХВИЛЬ У ПРУЖНИХ СЕРЕДОВИЩАХ З ВКЛЮЧЕННЯМИ ЗА ДІЇ НЕСТАЦІОНАРНИХ НАВАНТАЖЕНЬ. Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». Луцьк, 2023, №75. с.95-98. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/issue/view/134/130
 2. Фурс Т.В., Рябчиков М.Л. Формування професійних компетентностей майбутніх інженерів у процесі вивчення дисципліни «Опір матеріалів» з врахуванням вимог дублінських дескрипторів. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти». Київ: НАУ. С. 639-643. / URL: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.17751
 3. Д.А. Гусачук, М.Д. Мельничук, І.О. Парфентьєва, Т.В. Фурс, І.В. Боярська, М.М. Карпюк Прототипування та стратегія реверс інжинірингу на прикладі інженерних задач адитивного виробництва / Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2023, № 76. – С. 58-65. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.76.8

2022

 1. Гулай , О. І., Шемет, В. Я., & Фурс, Т. В. (2022). Змішане навчання як сучасний освітній тренд. Збірник наукових праць "Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти", Київ: НАУ, 1(2). 407–414. / URL: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.16622
 2. Hulai O., Shemet V., Furs T. RARE EARTH METALS AS A CRITICAL RAW MATERIAL. QUICK OVERVIEW. Proc. Shevchenko Sci. Soc. Chem. Sci. 2022 Vol. LXX. P. 79-89.
  / URL: https://doi.org/10.37827/ntsh.chem.2022.70.079

2021

 1. Фурс Т.В., Шемет В.Я. Вплив механічної обробки на властивості монокристалів PbI2. Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2021, № 71. С. 171-175. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/588

2020

 1. Фурс Т.В. Дослідження поверхневої і об’ємної електропровідності детекторних РbІ2-структур. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 31 (70), № 2, 2020. С. 252-256. / URL: https://doi.org/10.32838/2663-5941/2020.2-2/41
Тези доповідей

2023

 1. Шемет В.Я., Фурс Т.В. Можливості дистанційного навчання. Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023): тези доповідей IX Міжнар. наук.-практ. конф. з проблем вищої освіти і науки (Луцьк, 25-26 травня 2023 р.) Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 141-143. / URL: https://drive.google.com/file/d/1R8iG4UO-uEHMg2n55cEL_mUw_uC9aOaH/view?usp=shar…
 2. Коменда Д.Т., Фурс Т.В., Гулай О.І., Мікуліч О.А. Вплив додаткових компонент на зміну механічних характеристик пінополіуретанів. Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування (TERMM-2023): матеріали доповідей ІХ Міжнар. наук.–практ. конф. (Луцьк, 30 травня – 1 червня 2023 р.) Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 194-195. / URL: https://drive.google.com/file/d/14WezLU--PdyMenB-MhRunrlZO4W2KusJ/view?usp=shar…
 3. Рябчиков М.Л., Фурс Т.В. Магнітні технології створення пористих матеріалів з заданими властивостями. Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування (TERMM-2023): матеріали доповідей ІХ Міжнар. наук.–практ. конф. (Луцьк, 30 травня – 1 червня 2023 р.) Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 140-142. / URL: https://drive.google.com/file/d/14WezLU--PdyMenB-MhRunrlZO4W2KusJ/view?usp=shar…
 4. Шваб’юк В.І., Мікуліч С.Б., Фурс Т.В. Методика аналізу динамічного напруженого стану тіл з включеннями. Інновації у будівництві: збірник тез доповідей VIІI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. молодих учених та студентів (Луцьк, 12 травня 2023 р.) Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 54-56. / URL: https://drive.google.com/file/d/16hlnwlpmkDqb40Vpf1ju8Fw9bawA0SyB/view?usp=shar…
 5. Фурс Т.В., Олійник М.М. Підвищення якості автомобільних палив способом введення присадок. Якість та безпечність товарів: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 28 квітня 2023 р.) Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 47-48. / URL: https://drive.google.com/file/d/1tn2QZ8Orvt2WNlCyXG4I6f462mV5m8Bn/view?usp=shar…
 6. Фурс Т.В. Формування компетентностей у майбутніх фахівців автомобільного транспорту. Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. MINTT-2023 (Херсон, 24-25 травня 2023 р.). Херсон: Херсонська державна морська академія, 2023. С. 292-294. / URL: https://drive.google.com/file/d/14SheWYQxz6lBOVI2cjA4dVaSguEAbhiK/view?usp=shar…
 7. Фурс Т.В., Рябчиков М.Л. Формування професійних компетентностей майбутніх інженерів у процесі вивчення дисципліни «Опір матеріалів» з врахуванням вимог дублінських дескрипторів. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти». Київ: НАУ. С. 639-643. / URL: https://doi.org/10.18372/2786-5487.1.17751
 8. Шемет В., Гулай О., Фурс Т. Критична сировина як стратегічний ресурс України. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф. (Луцьк, 1-3 червня 2022 р.). Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2023. С. 115-116. / URL: https://drive.google.com/file/d/1S-fqDfcP-mUBzBBbjUNGGhi9kD_WbW09/view?usp=shar…
 9. Фурс Т.В., Гулай О.І., Шемет В.Я. Модифікації монокристалів PbI2. Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування (TERMM-2023): матеріали доповідей ІХ Міжнар. наук.–практ. конф. (Луцьк, 30 травня – 1 червня 2023 р.) Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 200-201. / URL: https://drive.google.com/file/d/14WezLU--PdyMenB-MhRunrlZO4W2KusJ/view?usp=driv…

2022

 1. Гулай О.І., Шемет В.Я., Фурс Т.В. Рідкісноземельні метали у смартфоні. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: Збірник матеріалів VІІ Міжнародного молодіжного конгресу (Львів, 10-11 лютого 2022 р.). Львів, 2022. С. 249. / URL: https://doi.org/10.51500/7826-04-9
 2. Нагірняк В.Г., Фурс Т.В. Характеристика якості автомобільних бензинів за детонаційною стійкістю. Якість та безпечність товарів: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф., за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. (Луцьк, 13 травня 2022 р.). Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 39-40. / URL: https://drive.google.com/file/d/10KiJT5QSaGKziHQaGsUKc9hAOCCoXu0T/view
 3. Скорубський Д.І., Димарчук В.В., Фурс Т.В., Гулай О.І. Структура та властивості монокристалів плюмбум дийодиду. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (Луцьк, 21-22 жовтня 2022 р.). Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 48. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Uu7gZ9somrKbJyOYULahID9RcHCHFZ-g/view
 4. Фурс Т.В. Особливості виготовлення стабільних електричних контактів до монокристалічних зразків PbI2. Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених (Луцьк, 21-22 жовтня 2022 р.). Луцьк: ЛНТУ. 2022. С. 136-137. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Uu7gZ9somrKbJyOYULahID9RcHCHFZ-g/view
 5. Фурс Т.В. Основні принципи вирощування монокристалів PbІ2. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. (Луцьк, 1-3 червня 2022 р.). Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2022. С. 118-120. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1cTJGzO_1IhlJ-eG9Ee5ftN_EZtXNvMai
 6. Фурс Т. В., Шемет В. Я. Якість організації дистанційного освітнього процесу у підготовці студентів спеціальності 274 Автомобільний транспорт. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк, 06 квітня 2022 р.). Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 310-312. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1cTJGzO_1IhlJ-eG9Ee5ftN_EZtXNvMai
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. Фурс, Т., Гулай, О., & Шемет, В. (2021). СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ДЕТОНАЦІЙНОЇ СТІЙКОСТІ БЕНЗИНІВ У КОНТЕКСТІ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ. InterConf, (42), 979-986. / URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/issue/view/19-20.02.2021

2020

 1. Фурс Т.В., Гулай О.І., Шемет В.Я. Реалізація STEM-орієнтованої підготовки здобувачів вищої технічної освіти. Abstracts of XV International Scientific and Practical Conference «Modern science and practice» (4-5 May, 2020, Varna). Varna, Bulgaria, 2020. Р. 250-252. / URL: https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2020/05/XV-Conference-04-05-Varna-Bulga…