n.holiachuk

Голячук Наталія Василівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 28 липня 1964 року в селі Долина Обухівського району Київської області. Навчалася в Долинянській восьмирічній школі та Обухівській середній школі №1 ім. А.С. Малишка. З 1981 по 1986 рік навчалася в Українській ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарській академії за спеціальністю «Економічна кібернетика».

З 1986 року працювала інженером, а потім науковим співробітником Краснотростянецької науково-дослідної станції, яка є  структурним підрозділом Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації (УкрНДІЛГА). Виконувала обов’язки  головного бухгалтера Краснотростянецької ЛНДС. Під час трудової діяльності навчалася, без відриву від виробництва, в аспірантурі УкрНДІЛГА.

З 1998 року працювала, спочатку, на посаді старшого викладача, далі асистента, і з 2004 року на посаді доцента кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету.

В 2004 році захистила дисертацію на тему «Інформаційне забезпечення управління підприємствами лісогосподарського комплексу» за спеціальністю 08.06.01. – економіка, організація і управління підприємствами та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

В 2007 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту Луцького НТУ.

вища

З 1981 по 1986 рік навчалася в Українській ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарській академії за спеціальністю «Економічна кібернетика».

З 1986 року - інженер, науковий співробітник Краснотростянецької науково-дослідної станції, яка є  структурним підрозділом Українського науково-дослідного інституту лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького (м. Харків). Виконувала обов’язки  головного бухгалтера Краснотростянецької ЛНДС.

З 1999 року - старший викладач, асистент кафедри обліку і аудиту Луцького ДТУ.

З 2004 року  - по даний час  - доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету.

Інформаційні системи та технології в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні; програмне забезпечення обліку; цифрова трансформація бухгалтерського обліку

Методичне забезпечення

2023

 1. Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. Н.В. Голячук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 44 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14316

2022

 1. 3. Інформаційні системи і технології в соціальному забезпеченні. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Соціальне забезпечення» галузі знань 23 Соціальна робота спеціальності 232 Соціальне забезпечення денної та заочної форм навчання / укл. Н.В. Голячук. Луцьк: ЛНТУ, 2022. 104с. (6,5 авт. аркушів) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11953
 2. Програмне забезпечення обліку і оподаткування. Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Облік і оподаткування» галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання./уклад. Н.В. Голячук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 56 с. (3,5 авт. аркушів) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11943
 3. 1. Інформаційні системи і технології в обліку та оподаткуванні. Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання /уклад. Н.В. Голячук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2022. – 92 с. (5,75 авт. аркушів) / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11944
Монографія

2021

 1. Голячук Н.В. Стан інвестиційної діяльності підприємств України. Обліково-аналітичне забезпечення ефективності господарської діяльності підприємств та організацій: колективна монографія / Н.В. Голячук, Т.А. Талах, І.М. Ткачук. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. С.47-85. / URL: https://drive.google.com/file/d/1G4vsVFZ-teI1iutsMfy3z8JFcqJORI7L/view?usp=shar…

2019

 1. Голячук Н.В Комплексне оцінювання та прогнозування фінансового стану підприємств лісового господарства. Обліково-фінансові механізми підвищення ефективності діяльності підприємств лісового господарства України: [колективна монографія] / колектив авторів за ред. В.В. Чудовця. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019.

2017

 1. Голячук Н.В. Оцінка фінансового стану підприємств лісогосподарського комплексу з використанням нових інформаційних технологій. Оцінка методики обліково-аналітичного та контрольного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації економіки: [колективна монографія] / колектив авторів за ред. канд. екон. наук І.Б. Садовської. Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2017. С.21-32.
Електронний посібник

2022

 1. Голячук Н.В. Програмне забезпечення обліку і оподаткування. BAS Бухгалтерія. Практикум. Електронний посібник. Довідка №22-25. Протокол №4 від 21.12.2022 р. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%…

2021

 1. Голячук С.Є., Голячук Н.В. Лабораторний практикум WORD&EXCEL. Електронний посібник. Довідка №21-19. Протокол №3 від 23.11.2021 р. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%…
 2. Голячук Н.В. Програмне забезпечення обліку і оподаткування (практикум). Довідка №21-17. Протокол №2 від 19.10.2021 р.

  / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%…
Статті Scopus

2023

 1. Vitalii Rysin, Olha Prokopenko, Oleksii Muravskyi, Ruslan Pechenko, Nataliіa Holiachuk, Andrii Zinchenko, "Personalization of Banking Products (Services) using Digitalization Technologies," WSEAS Transactions on Business and Economics, vol. 20, pp. 2528-2539, 2023 / URL: https://wseas.com/journals/bae/2023/e405107-2392.pdf

2022

 1. Selivanova, N., Borkovska, V., Mykytyuk, P., Holiachuk, N., Huz, M., Zaitsev, O. Improving Accounting and Management of Settlements with Foreign Suppliers in the Context of Global Digitalization on the Example of Agricultural Enterprise. . Journal of Agriculture and Crops, Volume 8, Issue 3, 2022, pp. 152–163 DOI: https://doi.org/10.32861/jac.83.152.163 / URL: https://doi.org/10.32861/jac.83.152.163
 2. Kichuk Y., Semigina T., Zubov V., Tokareva V., Shtyka Y., Holiachuk N. Employment in the agricultural sector in the coordinates of the digital economy: new parameters and strategic vectors of social policy. Journal of Agriculture and Crops, Volume 8, Issue 4, 2022. Р.р. 259-265. DOI: https://doi.org/10.32861/jac.84.259.265 / URL: https://doi.org/10.32861/jac.84.259.265

2020

 1. Holiachuk, N., Volot, O., Holiachuk, S. Accounting and analytical
  aspects of the efficiency of using equity. Scientific Horizons, 23(11), 2020, 61-69. DOI: 10.48077/scihor.23(11).2020.61-69 URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/11019/1/SH_2020_23_11_61-69.pdf / URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/11019/1/SH_2020_23_11_61-69.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

 1. Голячук Н. Програмне забезпеченням бухгалтерського обліку: вимоги роботодавців. Галицький економічний вісник. 2021. Том 72. № 5. С. 70-77. / URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/?art=1018
 2. Голячук Н.В., Волот О.І. Особливості функціонування віртуальних підприємств під впливом глобальних процесів цифровізації. Зб. наук. пр. Науково-дослідного економічного інституту «Формування ринкових відносин в Україні». Київ: НДЕІ, 2021. Вип. 1 (236). С.80-86. URL: https://zenodo.org/record/4709521#.YLofK_kzbIU / URL: https://zenodo.org/record/4709521#.YLofK_kzbIU
 3. Голячук Н.В., Талах Т.А. Економічна аналітика з використанням функцій прогнозування MS EXCEL. Економічний форум. Наук. ж-л. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. №4. С.123-132. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/260/250 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/260/250

2020

 1. Голячук Н., Голячук С.Є. Внутрішній контроль договірних операцій лісогосподарських підприємств. Галицький економічний вісник. Т.: ТНТУ, 2020. Том 62. № 1. С. 152–158. / URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01.152

2019

 1. Голячук Н.В., Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності лісогосподарських підприємств. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 16 (61). – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Кузьмак О.В. – Луцьк, 2019. – С.44-54
 2. Голячук Н.В., Голячук С.Є. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості лісогосподарських підприємств Волинської області. Економічний форум. Науковий журнал №3. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. С.89-95. / URL: https://doi.org/10.36910/6765-2308-8559-2019-3-14 http://e-forum.lntu.edu.ua/in…

2018

 1. Голячук Н.В., Голячук С.Є. Аналіз фінансового стану лісогосподарських підприємств з використанням бальної оцінки. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 15 (57). Ч. 1. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Вахович І.М. Луцьк, 2018. С. 46-54.

2017

 1. Голячук Н.В., Василюк В.В. Інформаційне забезпечення аудиторської діяльності Економічний форум. Науковий журнал №2. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. С.343-347. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_2_56
Тези доповідей

2023

 1. Голячук Н.В. Практичні аспекти організації внутрішнього аудиту торгівельної фірми. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 26 трав. 2023 року). Харків: ХНАДУ, 2023. C.113-115.
  / URL: https://docs.google.com/document/d/1xEj5HGN6KE9IpUn9fmSoihAMuKq_71pnF-L2Z_y7WdQ…
 2. Голячук Н.В., Голячук С.Є. Аналітичні показники стану основних засобів лісогосподарських підприємств. The II International Scientific and Practical Conference «Discussions for the improvement of science», January 16 – 18, 2023, Berlin, Germany. 65-70 р. / URL: https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2023/01/Discussions-for-the-improvement-…
 3. Голячук Н.В. Інформаційне забезпечення фінансового стану лісогосподарського підприємства. Сталий розвиток економіки, суспільства та підприємництва [Електронний ресурс]: мaтepiaли Міжнар.наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 27-28 квітня 2023 р./ За ред. І. Перевозової. – Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023. С.784-786.

  / URL: https://drive.google.com/file/d/1v36DbIQUrByFrzvYg61AooDw9FEmi_Fp/view
 4. Голячук Н.В. Облікові аспекти договірних відносин лісогосподарських підприємств. Тенденції та перспективи розвитку економіки України в умовах сучасних викликів. Матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції. (19-20 квітня 2023 р. м. Черкаси). — Черкаси: ЧДБК, 2023. С.114-116.

  / URL: http://csbc.edu.ua/documents/student/190423.pdf
 5. Голячук Н.В. Хмарне програмне забезпечення бухгалтерського обліку українських розробників.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…
 6. Голячук Н.В. Розвиток цифрової економіки та трансформація обліку. Цифрове суспільство: управління, фінанси та соціум: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2023. – Том 1. C.67-69.

  / URL: https://drive.google.com/file/d/1SkQ8CGsGvGwZP6haRU3sN-on73p5vsaO/view

2022

 1. Голячук Н.В., Орищин Н.В. Процес цифровізації українського суспільства. Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти. Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції 18 лютого 2022 року м. Одеса.; ОНУ ім. Мечникова. – Одеса: Бондаренко М. А., 2022. C.127-129.

  / URL: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/KtbxLwHQBSndsQFktVMKcDJHkBsDLZWgcg?proj…
 2. Голячук Н.В., Голячук С.Є. Автоматизація і цифровізація: думки практиків. Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології управління бізнесом". – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2022. – С.58-60.

  / URL: http://dkrkm.org.ua/cache/2021-2022/konf/250222/zbirnik.pdf

2021

 1. Голячук Н.В. Цифрові технології в бухгалтерському обліку. Modernization of science and its influence on global processes: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), November 5, 2021. 28-31. Bern, Swiss Confederation: European Scientific Platform. / URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/issue/view/05.11.2021/627
 2. Голячук Н.В. Технологія блокчейн в бухгалтерському обліку Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 року). Випуск 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С.91-93. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/9zhovten2021.pdf
 3. Голячук Н.В., Голячук С.Є. Становлення цифрової економіки України. Економіка, освіта, технології в контексті глобальних викликів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23-24 вересня 2021 р. м. Черкаси). Черкаси – ЧДБК, 2021. С.21-23 / URL: http://csbc.edu.ua/documents/conferences/2021/1.pdf
 4. Голячук Н.В. Цифрові технології бухгалтерського обліку. Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі: збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Чернігів, 14 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – С.44-45. / URL: https://stu.cn.ua/wp-content/uploads/2021/07/zbirnyk-30.06.pdf
 5. Голячук Н.В., Голячук С.Є. Використання інформаційних технологій в навчальному процесі. Збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології управління бізнесом". Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2021. С.87-89. / URL: http://dkrkm.org.ua/cache/konfer/2021/zbirka_tez_2021.pdf

2020

 1. Голячук Н.В. Застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі. //Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 3 жовтня 2020 року). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020.- С.20-22. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2020/3_10_20.pdf#page=20
 2. Голячук Н.В. Управлінські інформаційні системи і технології в навчальному процесі при підготовці магістрів спеціальності «Облік і оподаткування». Обліково-фінансові аспекти підприємницької діяльності: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 29.05.2020 року). Харків : ХНАДУ, 2020. С.124-125. / URL: http://files.khadi.kharkov.ua/upravlinnya-ta-biznesu/obliku-ta-opodatkuvannia/i…
 3. Голячук Н.В. Потреби бізнесу та підготовка фахівців з обліку і оподаткування. Матеріали ІIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології управління бізнесом". 12 лютого 2020 р. Спілка автоматизаторів бізнесу. Київ. 2020. С.36-38. / URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/24284.pdf
 4. Голячук Н.В. Яких компетентностей бухгалтера потребує бізнес? Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІ Міжнар. наук. – практ. конф., присвяченої 100-річчю Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава, 23 квітня 2020 р.) / за ред. Плаксієнка В. Я., Пилипенко К. А. Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. С. 306-309. h / URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/9531/1/23.04.2020_%D0%86%D0%…
 5. Голячук Н.В. Дослідження відповідності компетенцій Стандартів вищої освіти підготовки студентів спеціальністю 071 – Облік і оподаткування вимогам роботодавців. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (26-27 червня 2020 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. – Ч. 1. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 33-36. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/2020/26_06_20.pdf#page=33

2019

 1. Голячук Н.В. Використання хмарних технологій при підготовці бакалаврів спеціальності 071 «облік і оподаткування». Збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом» – Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2019. С.61-65. / URL: http://www.andriystav.cc.ua/Downloads/Thesis/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%…
 2. Голячук Н.В. Удосконалення інформаційного забезпечення лісогосподарських підприємств. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 червня 2019 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. – Ч. 1. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. – С. 14-15. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Tezy_21-22_06_2019.pdf