Губіна А.М.

Губіна Алла Михайлівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент

Губіна Алла Михайлівна

кандидат психологічних наук, доцент

 кафедри іноземної та української філології

Луцький національний технічний університет

43018, Луцьк, Львівська 75

E-Mail:hubinaalla@ukr.net 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

1984 - 1989 Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (нині - Волинський національний університет імені Лесі Українки), спеціальність «Англійська і німецька мови».

Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. ДК № 014666 від 31.05.2013 р. 

– 2021 - нині – доцент кафедри іноземної та української філології Луцького національного технічного
університету
– 2017-2021 – доцент кафедри української та іноземної лінгвістики Луцького національного
технічного університету
– 2015-2017 – доцент кафедри іноземних мов Луцького національного технічного університету
– 2008-2015 – викладач кафедри іноземних мов Луцького національного технічного університету
– 2005-2007 – викладач кафедри іноземних мов Луцького державного технічного університету 

Український партнер волонтера Корпусу Миру США в Україні, учасника проекту (програми) «Викладання англійської мови як іноземної» Корпус Миру США в Україні (Луцький національний технічний університет) 2017-2019 рр. 

Методика викладання іноземних мов, інноваційні технології навчання, мотивація досягнення успіху, еко-лінгвістика, психологія управління.

Статті Scopus

2023

 1. Alla Martyniuk, Alla Hubina , Nataliia Kyseliuk, Anastasiia Shevchuk , Valentyna Tryndiuk & Iryna Voitenko Peculiarities of Using Stylistic Means in American Artistic Discourse World Journal of English Language Vol. 13, No. 4; 2023, Special Issue P. 8-13 / URL: https://doi.org/10.5430/wjel.v13n4p8

2020

 1. Kyseliuk, N., Hubina, A., Martyniuk, A., & Tryndiuk, V., 2020. Non-verbal means of communication in the representation of the emotional state of joy in modern English fictional discourse. Cognitive Studies | Études cognitives. / URL: https://doi.org/10.11649/cs.2284
Статті Web of Science

2020

 1. Kyseliuk, N., Hubina, A., Martyniuk, A., & Tryndiuk, V., 2020. Non-verbal means of communication in the representation of the emotional state of joy in modern English fictional discourse. Cognitive Studies | Études cognitives / URL: https://doi.org/10.11649/cs.2284
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Gromov I.V., Hordiienko Y.A., Knysh T.V., Hnatiuk N.Y., Hubina A.M. Foreign Language Training of Eastern European Humanitarian Colleges Students Using Content and Language Integrated Learning (CLIL) Method. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2023. № 67. С. 104-111. / URL: https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-67-104-111
 2. Губіна Алла, Мартинюк Алла, Герасимчук Галина. Технологія перевернутого навчання у практиці вивчення іноземної мови у технічному ЗВО. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2023. Вип. 17 С. 202-210 / URL: https://doi.org/10.35619/iiu.v1i17.512

2022

 1. . Киселюк Н.П., Губіна А.М, Мартинюк А.П. Лінгвотоксичність неологізмів у сучасних реаліях засобів масової інформації. Науковий фаховий журнал «Академічні студії. Серія «Гуманітарні науки»» № 1, 2022. С. 232-239 / URL: http://academstudies.volyn.ua/index.php/humanities/issue/archive?fbclid=IwAR2sZ…
 2. Триндюк В.А., Мартинюк А.П., Губіна А.М. Розвиток soft skills засобами інтерактивних технологій (підручників) на заняттях з іноземної мови у закладах вищої освіти. Інноватика у вихованні. Рівне: РДГУ, 2022. Вип. 15. С.225-235 / URL: https://doi.org/10.35619/iiu.v1i15
 3. Губіна А.М., Кушнікова С. В., Загарійчук О.В. Феномен соціально-психологічної адаптації особистості до умов сучасності. «Перспективи та інновації науки» (Серія «Психологія», No 11(16) 20, 2022 С. 292-301. / URL: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-11(16)-292-301

2021

 1. Триндюк В.А., Мартинюк А. П., Губіна. А.М. Особливості організації занять з іноземної мови в умовах змішаного навчання. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 13. / упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : О.Б.Петренко, Н.Б.Грицай, Т.С.Ціпан та ін. Рівне : РДГУ, 2021. C. 256-260. / URL: https://doi.org/10.35619/iiu.v2i13.331
 2. Губіна А.М., Нетреба М.М., Хлєбнікова Т.М Сучасні PR-технології у менеджменті організацій. Наукові перспективи. Київ, 2021. №11 (17). С. 258-269 / URL: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-11(17)-258-269
 3. Мартинюк А. П., Губіна. А.М. Розвиток soft skills на заняттях з іноземної мови у студентів технічних закладів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 35. Том 8. C. 234-239. / URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/35_2021/part_8/40.pdf

2020

 1. Губіна А. М., Мартинюк А. П. Особливості європейського освітнього процесу і системи оцінювання навчальних досягнень студентів з іноземних мов у вищій школі (на прикладі Польщі). Наукові записки Національного університету «Острозька акаде-мія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 10(78). С. 176–180 / URL: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2937/2700

2019

 1. Губіна А.М., Мартинюк А.П. Проблематика гендерної ідентичності та професійного самовизначення особистості. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», № 4. Кн. 2, Том ІІІ (85). К.: Гнозис, 2019. С. 52-62. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B0%20…
 2. Губіна А. М., Мартинюк А. П. Можливості сервісу Google classroom у навчанні іноземної мови у ЗВО. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2019. Вип. 5(73), березень. С. 184–187. DOI: 10.25264/2519-2558-2019-5(73)-184-187 / URL: https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/2271
 3. Структурування студентами технічного ЗВО навчального матеріалу з іноземної мови за професійним спрямуванням / А.П. Мартинюк, А.М. Губіна // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. - 2019. - №2 (98). - С. 107-110. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4515

2018

 1. Мартинюк А.П., Губіна А.М. Підходи до вивчення іноземної мови / Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору / А.П. Мартинюк, А.М. Губіна. – Книга 2, №6. – Том IV (82), 2018. – С.269-277 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%85%D0…
 2. Мартинюк А.П. Структурування змісту навчального матеріалу студентами технічного вузу / А.П. Мартинюк, А.М. Губіна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». Острог: Вид-во НаУОА, 2018. - Вип. 1(69), ч. 2, березень. – С.10-14
 3. Губіна А.М., Мартинюк А.П. Сумісне викладання як інноваційна технологія навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів / А.М Губіна., А.П Мартинюк // Науковий журнал «Молодий вчений», 2018. – №3.2 (55.2) березень. – С.60-64

2017

 1. Губіна А.М. Розвиток навчально-пізнавальної компетенції студентів за допомогою навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» / А.М. Губіна А.П. Мартинюк В.А. Триндюк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Вип. 21. – Кн.3. – Том І (75). – К.: - Гнозис, 2017. – 506 с. – С.336-347

2016

 1. Мартинюк А.П., Губіна А.М. Організація курсу іноземної мови за професійним спрямуванням у технічному вищому навчальному закладі // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання у закладах освіти: Наук. зб Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2015.– Вип.11(54). – С.94–97.
 2. Губіна А.М. Презентація іноземною мовою як засіб успішної комунікації у міжнародному науковому просторі. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип.35, Том ІХ (60): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 63-70.
 3. Губіна А.М. Мотиваційні чинники вивчення іноземної мови студентами технічних спеціальностей. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання у закладах освіти: Наук. зб. Наукові записки РДГУ. – Рівне, РДГУ, 2014. − Вип. 7 (49). – С. 145-149.
 4. Губіна А.М., Мартинюк А.П. Використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2016.– Вип.14(57). – С.102-105.
Тези доповідей

2023

 1. . Губіна А. Дистанційне навчання іноземної мови у ЗВО. Зб. матеріалів. IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики», НУВГП, Рівне, 2023, C.293-295 / URL: https://drive.google.com/file/d/1lgre_1kkG-3z7yQIanR40Q5kyjBbs3ee/view?usp=shar…
 2. Martyniuk A., Hubina A. Soft Skills Development in Foreign Language Classes for University Students. Proceedings of the 2nd International Conference "Applied Linguistics-3D: Language, IT, ELT", Zhytomyr Polytechnic State University, May 25-26, 2023.

2022

 1. Коцирій А. І., Губіна А. М. The Use of Sex Appeals in Advertising. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, 06 квітня 2022 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2022. С. 39-42.
 2. Губіна А.М. Навчання монологічному висловлюванню іноземною мовою в різнорівневих групах. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики : збірник матеріалів ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (11 травня 2022 р.). [Електронне видання]. Рівне : НУВГП, 2022. С.186 Modern Tendencies in Development of Linguistics and Linguodidactics: The Collection of Conference Proceedings (May 11, 2022). [Electronic edition]. Rivne : NUWEE, 2022. С.186

2021

 1. Губіна А. М. Невербальні емотивні засоби формування екологічності комунікації. Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: зб. матеріалів ХІ Міжнародного науково-практичного семінару / ВНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 19 березня 2021. С. 28-31
 2. Губіна А.М. Soft skills як чинник майбутньої професійної успішності випускника технічного ЗВО. «Пріоритети германської та романської філології»: зб. матеріалів XV Міжнародної наукової онлайн-конференції, 18-20 червня 2021 року. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. С. 20-22.
 3. Губіна А.М., Мартинюк А.П. Невербальні засоби екологічної комунікації у підготовці студентів ЗВО. Національна освіта в стратегіях соціокультурного вибору: теорія, методологія, практика: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 11 листопада 2021 року / уклад. С. Марчук, І. Ковальчук. Луцьк: КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 2021. С. 86-89.
 4. Губіна А.М. Он-лайн тестування знань здобувачів як технологія підвищення якості освіти. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІV Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 14 квітня 2021 року, Луцький НТУ, 2021. С.23-25

2020

 1. Губіна А.М. Дуальна освіта та її можливості в Україні й за кордоном. Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти: зб. матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції, 26 березня 2020 року, Луцький НТУ, 2020. С.149-152
 2. Губіна А.М. Flipped learning технологія у навчанні іноземної мови. Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: зб. Матеріалів Х Міжнародного науково-практичного семінару / СНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 20 березня 2020, С. 240-242

2019

 1. Мартинюк А.П., Губіна А.М. Підходи до вивчення іноземної мови у вищому технічному закладі освіти / А.П. Мартинюк, А.М. Губіна // Розвиток іншомовної компетентності: методичні, психологічні, лінгвістичні аспекти: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Інтернаціоналізація освіти: шляхи вдосконалення та розвитку (12-13 квітня 2019 року) - Луцьк:Луцький НТУ, 2019 – С. 56-61.
 2. Губіна А.М. Новітні інформаційні технології викладання іноземних мов у навчальних закладах /А.М. Губіна // Мовні універсалії у міжкультурній комунікації: Матеріали ІX Міжнародного науково-практичного семінару / СНУ імені Лесі Українки , Луцьк, 15 березня 2019р. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 243-246.