Lesia

Іщук Леся Іванівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2005 році закінчила Луцький державний технічний університет (ниніЛуцький національний технічний університет) за спеціальністю «Фінанси». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 26 квітня 2005 року присвоєно кваліфікацію «Спеціаліст з фінансів».

У 2011 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» на тему: «Формування і використання фінансових ресурсів у вищих навчальних закладах» у спеціалізованій вченій раді К 35.886.01 Львівської державної фінансової академії Міністерства фінансів України (м. Львів). Доктор філософії (Ph.D) з червня 2011 року.

В 2012 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

– 2005 р. – 2008 р. асистент кафедри фінансів Луцького державного технічного університету.

– 2008 р. – 2011 р. асистент, старший викладач кафедри фінансів Луцького національного технічний університету.

– 2011 р. – нині – доцент кафедри фінансів (після реорганізації, з 01 липня 2017 р. – кафедри фінансів, банківської справи та страхування) Луцького національного технічного університету.

Фінансове забезпечення вищої освіти, фінансові аспекти природоохоронної та соціальної сфери, міжнародні фінанси, функціонування сучасних фінансових та грошово-кредитних систем.

Монографія

2021

 1. Іщук Л.І., Поліщук В.Г. Активна імплементація фінансової інклюзії як запорука успішного управління економічними системами. Функціональні аспекти фінансового менеджменту як інструменту управління економічними системами: монографія / За ред. д.е.н., проф. Вахович І.М. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. 212 с. (С. 106-128). ISBN 978-617-672-238-0 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8631
Електронний посібник

2020

 1. Фінансова грамотність. [Дорош В.Ю., Чиж Н.М., Вахович І.М., Ішук Л.І. та інші]: Електронний навчальний посібник, 2020. Довідка №20-07 Протокол засідання навчально-методичної ради Луцького НТУ № 8 від 23 квітня 2020 р.
Статті Scopus

2020

 1. Stashchuk O., Shmatkovska T., Dziamulych M., Nikolaeva A., Mostovenko N., Zabedyuk M., Ishchuk L. Assessment of joint stock companies finance security risks in Ukraine. Accounting. 2020. Vol. 6, Number 7. Pages: 1181-1192. / URL: http://www.growingscience.com/ac/Vol6/ac_2020_132.pdf.
Статті Web of Science

2021

 1. Ishchuk, L., Nikolaeva, A., Polishchuk, V. Prospects for expansion of the insurance market through the prisence of financial activation of sustainable development in the region. Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice. 2021. № 1(36). Рр. 330-340. / URL: https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3111. https://doi.org/10.1837…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Ishchuk L., Ishchuk V. Peculiarities of cryptocurrency functioning. Економічний форум. Наук. ж-л. 2023. № 4(1), С. 175-182. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/42/61
 2. Ishchuk L. Theoretical and financial aspects of social protection of the population. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 20(79). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІПЛНТУ, 2023. C.67-76. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/

2022

 1. Ishchuk L., Polishchuk V. Modern technologies and digitization in the context of development of international finances. Економічний форум. Наук. ж-л. 2022. № 3(1). С. 162-171 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/37
 2. Поліщук В.Г., Іщук Л.І. The essence of financial inclusion and accessibility to financial products. Економічний форум. Наук. ж-л. 2022. № 1(1),2022 С. 135-143. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/35 / URL: https://doi.org/ 10.36910/ 6775-2308-8559-2022-1-17
 3. Ishchuk L., Polishchuk V. Monetary influence of financial inclusion on progress in achievement of sustainable development of socio-ecological-economic systems. Економічний форум. Наук. ж-л. 2022. № 4(1), 2. С. 199-208 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ ekonomichnyy_forum/issue/view/38
 4. Поліщук В.Г., Іщук Л.І. The concept of financial security and confidence in the context of financial inclusion. Економічний форум. Наук. ж-л. 2022. № 2(1). С. 126-133 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/36

2021

 1. Іщук Л.І., Мартинюк А.П., Ревейчук Ю.М. Interbudgetary transfers as an tool of financial equalization of regions: theoretical aspects and international practice. Економічний форум, 4(1). Наук. ж-л. 2021. №4. С. 49-53 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ ekonomichnyy_forum/ issue/view/12
 2. Іщук Л.І., Пиріг С.О., Олександренко І.В. Оцінка рівня ринку платіжних карток та чинники впливу на його розвиток. Економічний форум, 1(1). Наук. ж-л. 2021. №1. С. 184-192 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-23
 3. Іщук Л.І., Бірук Т.С. Перспективи розвитку потенціалу місцевих бюджетів регіону. Економічний форум, 1(1). Наук. ж-л. 2021. №1. С. 52-61 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-7

2020

 1. Іщук Л.І., Дацюк Ю.С. Роль місцевих бюджетів у фінансуванні соціальної сфери: теоретичні та практичні аспекти. Економічний форум. Наук. ж-л. 2020. №3. С.110-117 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/144/135
Тези доповідей

2023

 1. Іщук Л.І., Гресик Я.В. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції», м. Вінниця, 2-3 березня 2023 р. Вінниця : ВНТУ
 2. Ishchuk L, Yakovleva D. Financing directions of the social sphere in Ukraine. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2023 р). відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. С. 7-9.
 3. Іщук Л.І., Іщук В.М. Особливості функціонування криптовалют. Відкрита наука України: візійний дискурс в умовах воєнного стану : матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конфер. 26-28 квіт. 2023 р. Ужгородський національний університет, 2023. С. 130-136.
 4. Іщук Л.І., Кулініч А.С. Роль технологій блокчейн у розвитку фінансових інститутів та банків. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конфер. 20-21 квітня 2023 р. Полтава, 2023. С. 9-12.
 5. Іщук Л.І. Криптовалюта як об’єкт цивільного права: за та проти. тези доповідей. Економічні та правові аспекти фінансової системи України в умовах воєнного часу : тези доповідей VI круглого столу. м. Луцьк , 11 квітня 2023 р. Луцьк : Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2023. С. 25-28. 68 с.
 6. Іщук Л.І., Сокол Х.Я. Діяльність фондових бірж України в сучасних умовах. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 22-23 березня 2023 р. Ч. 1. Львів: ЛНУП, 2023. С. 182-184. 462 с.
 7. Іщук Л.І., Марчишин С.О. Інноваційна діяльність підприємства як спосіб підвищення конкурентоспроможності. Україна у світових глобалізаційних процесах : культура, економіка, суспільство : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 березня 2023 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2023, Част. 4. С. 43-45. 175 с.
 8. Ishchuk L., Feshchuk A. Main models of healthcare financing organization. Фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення післявоєнного відновлення економіки України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 жовтня 2023 р. Київ: НУБіП України, 2023. 608 с. С. 434-436.
 9. Іщук Л.І., Сокол Х.Я. Грошово-кредитна система в Україні на тлі війни: проблеми і шляхи їх подолання. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Ч. 1. м. Полтава, 30-31 березня 2023 р. Полтава, 2023. С. 780-783. 845 с.

2022

 1. Іщук Л.І., Бірук Т.С. Наукова парадигма доходів місцевих бюджетів. Сучасні тенденції економічного розвитку регіонів: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. Одеса, 12-13 травня 2022 р., Одеса: ОДАБА, 2022. С. 24-28
 2. Іщук Л.І., Маньковська О.О. Екологічна безпека та шляхи її досягнення. Економіко-правові та управлінсько-технологічні виміри сьогодення: молодіжний погляд: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, Дніпро, 04 листопада 2022 р. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2022
 3. Іщук Л.І., Яцук І.С. Екологічна політика України: поняття та сутність. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 23-24 берез., 2022 р. Київ: Вид. центр КНУКіМ, Част. 3. 2022
 4. Іщук Л. І., Мирулюбова Т.В. Екологічне оподаткування як інструмент стимулювання раціонального природокористування. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні : тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 25 лют., 2022 р. Вінниця: ВНТУ, 2022. С. 69-72

2021

 1. Іщук Л.І., Бірук Т.С. Перспективи розвитку потенціалу місцевих бюджетів Волинської області. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Київ, 24-25 берез. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, Ч.3, 2021. С. 72-75
 2. Іщук Л.І., Бірук Т.С. Соціальна відповідальність влади і бізнесу як умова сталого розвитку регіону. Socially competent management of corporations in a behavioral economy : Collection of scientific papers / resp. ed. Ondrej Mikulaš, Kostiantyn Pavlov, Karol Viktor, Olena Pavlova, Ladislav Viera, Liudmila Shostak, Anton Milan, Alla Lyalyuk. European institute of further education, Podhájska, 2021. С. 504-506. 262 p., Chapter IІ
 3. Іщук Л.І., Бірук Т.С. Роль місцевих бюджетів в економічному розвитку регіонів та бізнесі. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції присвяченої 165-річчю заснування Львівського національного аграрного університету та 50-річчю створення кафедри обліку та оподаткування, м. Львів, 17-19 берез. 2021 р. Львів: ЛНАУ, 2021. Ч. 1. С. 201-204. 480 с.
 4. Іщук Л.І., Гресик Я.В. Тенденції зміни валютного курсу в Україні та чинники, що вплинули на його зміну. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Київ, 24-25 берез. 2021 р. Київ : Вид. центр КНУКіМ, Ч.3, 2021. С. 75-79
 5. Іщук Л.І., Руденко Л.В. Особливості управління та оцінки фінансового стану підприємства. Детермінанти та імперативи розвитку фінансової архітектури України: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Луцьк, 22 квіт. 2021 р. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 21-23. 163 с.
 6. Іщук Л.І., Ревейчук Ю.М., Бірук Т.С. Сутнісно-теоретичні аспекти доходів місцевих бюджетів. Детермінанти та імперативи розвитку фінансової архітектури України: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Луцьк, 22 квіт. 2021 р. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 75-78. 163 с.
 7. Іщук Л.І., Бірук Т.С. Основні моделі організації місцевого самоврядування. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали ХXIХ Міжнар. наук.-практ. конференції MicroCAD-2021, м. Харків, 18-20 травня 2021 р. у 5 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ», 2021. С. 85.
 8. Іщук Л.І., Руденко Л.В. Фактори впливу на фінансовий стан підприємства. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, м. Луцьк, 24-25 листопада 2021 року, м. Луцьк, 2021, С. 144-146.
 9. Іщук Л.І., Мартинюк А.П. Interbudgetary transfers as an tool of financial equalization of regions. Перспективи розвитку територій: теорія і практика : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 18-19 листопада 2021 р. / Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Рада молодих вчених при МОН України, Slovak technical university in Bratislava, Częstochowa university of technology, Одеський національний економічний університет [та ін.]. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С.69-72. 573 с.
 10. Іщук Л.І., Приступа Ю.В. Перспективи екологічного оподаткування в Україні. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: матеріали ІV Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяченої пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка, м. Полтава, 31 березня. 2021 р. Полтава, 2021. Ч.1. С. 349-351.
 11. Іщук Л.І., Іщук В.М., Економічні стимули регулювання екологічних правовідносин: іноземний досвід. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки : тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 року). Випуск 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 160-163420 с.
 12. Мартинюк А.П., Ревейчук Ю.М., Іщук Л.І., Міжбюджетні трансферти в системі доходів місцевих бюджетів: сучасний стан та світова практика Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України». Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2021. С. 139-141
 13. Іщук Л.І., Іщук В.М. Методи запобігання погіршення стану навколишнього середовища: іноземний досвід економічного стимулювання на користь України. Екологічно дружні технологічні рішення для місцевих громад щодо поводження з відходами : збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (м. Київ, 23-24 листопада 2021 р.). К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2021. С.67-70. 275 с.

2020

 1. Іщук Л.І., Вальчишина В.І. Екологічний податок як ефективний інструмент впливу на рівень забруднення атмосферного повітря підприємствами. Фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва: теоретичний та практичний аспекти : зб. тез за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Дніпро 19-20 листоп. 2020 р. м. Дніпро: НМетАУ, 2020. Ч.1. С. 117-120. 299 с.
 2. Іщук Л.І. Фактори впливу та резерви підвищення прибутковості підприємства. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXVІІI Міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 28-30 жовтня 2020 р.: у 5 ч. Ч. IІІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ». С. 136-137. 351 с.
 3. Іщук Л.І., Кальчук Е.Ю. Основні виробничі фонди: сутність та класифікація. Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток : матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 27-28 травня 2020 р. Харків: ХНУБА, 2020. С. 362-363. 567 с.
 4. Іщук Л.І. Місцевий бюджет і фінансове забезпечення регіону. Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. учнів, студентів, аспірантів і молодих вчених, м. Луцьк, 27 жовтня 2020 р. /відп. ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. Електрон. дані. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. С. 88-90. 754 с.
 5. Іщук Л.І., Бірук Т.С. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки: зб. наукових статей за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практ. конференції, м. Дніпро, 16-17 квіт. 2020 р. Дніпро: НМетАУ, 2020. Ч. 1. 489 с. С. 305-308
 6. Іщук Л.І., Олексюк О.Л. Громадські організації як інструмент впливу на екологічну політику. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Луцьк, 18 лют. 2020 р. / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Луцьк, 2020 С. 275-277. 612 с.