t.korobchuk@lutsk-ntu.com.ua

Коробчук Тетяна Іванівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

1992 р. - Львівський державний університет ім. І.Я.Франка (диплом спеціаліста УВ №854437, спеціальність – 2035 Економічна кібернетика)

2006р.- диплом кандидата наук ДК № 036164

2008р. - атестат доцента 12ДЦ № 019543

2022р. - Луцький національний технічний університет (диплом магістра М22 №121475, спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та страхування)

 

Сталий розвиток економіки. Особливості функціонування банківської системи в сучасній економіці. Проблеми та перспективи розвитку концепцій управління банківськими активами. Проблеми банківського кредитування бізнесу.

Методичне забезпечення

2023

 1. Банківський менеджмент : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заочної форм навчання / уклад. Т. І. Коробчук. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2023. 44 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/korobchuk-ti
 2. Фінансова математика : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування денної та заочної форм навчання / уклад. Т. І. Коробчук. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2023. 44 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/korobchuk-ti
Статті Web of Science

2023

 1. Mykola Dziamulych, Ihor Krupka, Marta Petyk, Markiian Zaplatynskyi, Tetiana Korobchuk, Vasyl Synenko, LIdiіa Avramchuk. Operational efficiency of Ukraine`s banking system during the war. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2023. Vol. 13. Iss. 1. Special Issue XXХІI. P. 164-169. / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130132/PDF/130132.pdf

2021

 1. 6. Dziamulych M., Stashchuk O., Korobchuk, T., Mostovenko, N., Martyniuk, R., Strelkova, I., Grebeniuk, N. Banking innovations and their influence on the formation of digital banking. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. 2021. Vol. 11. Iss. 2. Special Issue XXI. P. 108-112. / URL: https://ep3.nuwm.edu.ua/21138/1/Venediktov%2C%20V...%282021%29%20European%20sta…

2020

 1. Mykola Dziamulych, Tetiana Shmatkovska, Antonina Gordiichuk, Myroslava Kupyra, Tetiana Korobchuk. Estimating peasant farms income and the standard of living of a rural population based on multi-factorial econometric modeling: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 20, Issue 1, 2020. р.199-207. / URL: https://khairulhkamarudin.files.wordpress.com/2020/03/paperkhairul-smallholders…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Подзізей В.В., Коробчук Т.І. Організаційно-економічні засади структурної трансформації сучасної економіки України. Ефективна економіка. Наук. ж-л. 2023. №1. / URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/1043
 2. Подзізей О.О., Коробчук Т.І. Фінансове забезпечення відновлення конкурентоспроможності територіальних громад в Україні. Економіка та суспільство. Наук. ж-л. 2023. № 48.DOI: 10.32782/2524-0072/2023-48-11 / URL: https://economyandsociety.in.ua/ index.php/journal/article/view/2188
 3. Шматковська Т.О., Коробчук Т.І. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в моделюванні бізнес-процесів. Економічний форум. Наук. ж-л. 2023. № 3. С. 156-161. DOI: 10.36910/6775-2308-8559-2023-3-20. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/429
 4. 5. Шматковська Т.О., Коробчук Т.І., Борисюк О.В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення щодо моделювання бізнес-процесів. Економіка та суспільство. Наук. ж-л. 2023. № 53. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-68 / URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2678
Тези доповідей

2023

 1. Коробчук Т. Бізнес-архітектура банку: теоретичний аспект. Стратегії глобальної конкурентоспроможності: соціально-економічні виміри: матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (23 березня 2023р.) [Електронний ресурс] / упоряд. : Л. О. Петкова, Д. М. Паламарчук; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси : Черкаський державний технологічний університет, 2023. 243 с. С. 96-98 / URL: https://drive.google.com/file/d/1-CfW_NUYmDy0o8ugUyWWEal3MhhBqpiP/view?usp=driv…
 2. Коробчук Т. Бізнес-архітектура банку: структура та напрями управління. Економічні та правові аспекти фінансової системи України в умовах воєнного часу: тези доповідей VI круглого столу (11 квітня 2023р.). [Електронний ресурс] / упоряд. : М.Б. Дацюк-Томчук, О.А. Бундак; Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2023. 68 с. С. 28-30. / URL: https://lutsk.uu.edu.ua/%d0%b7%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%82%d0%b5…
 3. Коробчук Т.І. Сутність ощадної стратегії банку. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: тези доповідей XV Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2023 р). відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 148 с. С. 58-60. / URL: https://drive.google.com/file/d/1OYr5jMBqs3KewGyyJyW-wkLZNMVPAMm3/view?usp=driv…