l.korolchuck@lutsk-ntu.com.ua

Корольчук Леся Валеріївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра міжнародних економічних відносин

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася 25 березня 1981 року. Українка.

У 2000 р. з відзнакою закінчила Луцьке педагогічне училище імені Я. Галана та отримала кваліфікацію вчителя англійської мови початкових класів.

У 2005 році здобула вищу освіту: закінчила з відзнакою Волинський державний університет ім. Лесі Українки за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини", а також здобула спеціальність "Менеджмент оргнанізацій" у Луцькому державному технічному університеті.

У 2005 році вступила до аспірантури ЛДТУ на спеціальність 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

24 червня 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему: "Активізація транскордонного співробітництва регіонів"  у спеціалізованій вченій раді Д 35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України, м. Львів.

У 2007 році стала стипендіатом Кабінету Міністрів України.

Заміжня. Виховую трьох дітей.

Підвищення кваліфікації/стажування:

1. ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «АК «Богдан Моторс» з 08.04.2019 р. по 10.05. 2019 р., Довідка №36/01.01-21.

2. Програма «Еразмус+». Міжнародна кредитна мобільність, Політехнічний інститут м. Браганса, Португалія (02.07.2022 р. - 10.07.2022 р.)

3. Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-педагогічних працівників (Польша-Україна): «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (12.02.22 - 20. 03.22).

Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Сталий розвиток та екологізація економіки як концептуальні засади функціонування світової системи в умовах глобальних трансформацій» на 2022-2025 рр., № д/р: 0122U000923

Член ГО Українська асоціація викладачів і дослідників Європейської інтеграції. 

У 2000 році закінчила Луцьке педагогічне училище імені Я. Галана за спеціальністю «Початкове навчання», кваліфікація вчителя англійської мови початкових класів (диплом молодшого спеціаліста з відзнакою №12030930 від 27 червня 2000 року).

У 2005 році закінчила Волинський державний університет ім. Лесі Українки за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (диплом спеціаліста з відзнакою №27861393 від 22 червня 2005 р.) та Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (диплом спеціаліста №27154915 від 25 червня 2005 р.).

Кандидат економічних наук з 28 квітня 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 35.154.01 Інституту регіональних досліджень НАН України 24 червня 2008 року, спеціальність 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка . Номер диплома ДК No 050445.

Вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин отримала 26 жовтня 2012 року, 12ДЦ №032483.

– 01.09.2007-24.06.2008 асистент кафедри менеджменту та маркетингу Луцького державного технічного університету

– 25.06.2008-31.08.2010 – старший викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Луцького національного технічного університету

– з 01.09.2010 – доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки; доцент кафедри міжнародних економічних відносин Луцького національного технічного університету.

– з 01.09.2021 – доцент кафедри української та іноземної філології за сумісництвом.

 

Науковий керівник прикладного дослідження на тему: «Започаткування зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах екологізації економіки держави на її шляху до сталого розвитку» на замовлення ТОВ «Україна-Баїв» (04.10.2023- 30.11.2023) на суму 14000 грн згідно Договору на виконання прикладного дослідження від 27.09.2023 № 27-09/23.

1.10.2023-30.11.2023. Виконавець проєкту "Гендерні аспекти гуманітарної допомоги для представників громад Волині з великою концентрацією ВПО". Субгрант в рамках проекту «Розвиток потенціалу ОГС та ініціативних груп у регіонах України з високою концентрацією ВПО щодо впровадження гендерних питань у гуманітарній діяльності (GiHA)» в партнерстві з Бюро гендерних стратегій та бюджетування за підтримки Українського гуманітарного фонду ООН. 

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, монографія "Innovation and Investment Competitiveness in Conditions of Implementation of the European Integration Course of Ukraine"

Оприлюднено: Innovation and Investment Competitiveness in Conditions of Implementation of the European Integration Course of Ukraine: Monograph/ Liutak O., Baula O., Savosh L., Korolchuk L., Lisovska L. Lutsk: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 234 с. Особистий внесок: 1.2. Institutional principles of formation of the investment component of international competitiveness; 3.1. Economic and social instruments of the mechanism of development of interaction systems.

Дата реєстрації

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113931, навчальний посібник "Європейський Союз".

Оприлюднено: Європейський Союз : навч. посіб. / [А. О. Бояр (кер. авт. кол.), Н. П. Карпчук, Н. І. Романюк та ін.] ; за ред. А. О. Бояра, С. В. Федонюка. Київ : ФОП Маслаков, 2020. 600 с. Особистий внесок: Тема 34. Правосуддя та внутрішні справи. С. 477-487.

Дата реєстрації 26 липля 2022 року.

Теоретико-методологічні засади реалізації концепції сталого розвитку світової економічної системи; процеси екологізації економіки; зелена економіка, декаплінг економічного зростання від екологічної шкоди; екоінноваційний розвиток національних економік; екологізація сучасної освіти; розробка геоекономічних стратегій національних економік; транскордонне співробітництво регіонів.

Науковий керівник науково-дослідної роботи на тему: «Сталий розвиток та екологізація економіки як концептуальні засади функціонування світової системи в умовах глобальних трансформацій» на 2022-2025 рр., № д/р: 0122U000923

Методичне забезпечення

2023

 1. Іноземна мова за професійним спрямуванням [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. Л.В. Корольчук, Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. 60 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12990
 2. Geoeconomic strategies of national economies [Text]: methodical instructions for practical classes for applicants for the second (master's) level of higher education of the educational program "International Economic Relations" of the field of knowledge 29 International Relations, specialty 292 International Economic Relations of full-time and part-time forms of education / comp. L.V. Korolchuk. Lutsk: Department of Image and Promotion LNTU, 2023. 28 p. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12989
 3. Геоекономічні стратегії національних економік [Текст]: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. Л.В. Корольчук. Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. 33 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12988
 4. Геоекономічні стратегії національних економік [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання/ уклад. Л.В. Корольчук. Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. 29 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12987
 5. Геоекономічні стратегії національних економік [Текст] : Конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 Міжнародні відносини спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини денної та заочної форм навчання / уклад. Л. В. Корольчук. Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. 178с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12986
Монографія

2022

 1. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: колективна монографія / [авт. кол.: Мадані М. М., Крутоголова І. О., Андрєєва Н. М. та ін.] / за ред. проф. Мальованого М. С. – Київ: Яроче́нко Я. В., 2022 – 566 с. Особистий внесок: Тема Екологізація освіти України на шляху до сталого розвитку, с. 532-564. / URL: https://doi.org/10.51500/7826-23-0

2021

 1. Innovation and Investment Competitiveness in Conditions of Implementation of the European Integration Course of Ukraine: Monograph/ Liutak O., Baula O., Savosh L., Korolchuk L., Lisovska L. Lutsk: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. 234 с. Особистий внесок: 1.2. Institutional principles of formation of the investment component of international competitiveness; 3.1. Economic and social instruments of the mechanism of development of interaction systems. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-05/монографія_2021_Лютак%2C%20…

2020

 1. Міжнародна економічна безпека України: теорія, методологія, практика: колективна монографія/ за наук. ред. доц. Кравчука П.Я. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. 212 с. Особистий внесок: Науково-технологічна безпека України в умовах глобалізації світової економіки, с. 88-125. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/Міжнародна%20економічна%20б…

2018

 1. Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір: теорія, практика і нові можливості / [Колективна монографія/ ред. Я. Турчин, Т. Астрамович-Лейк, О. Горбач]. – Львів-Olsztyn: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. – 160 с. Особистий внесок: Апробація моделі сталого економічного розвитку в транскордонному регіоні, с. 65-75; / URL: https://lpnu.ua/sites/default/files/2020/pages/2150/monografiya4forum.pdf

2017

 1. Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин : колективна монографія / О.В. Баула, Т.М. Вісина, В.В.Вісин, Н.М. Галазюк, О.В. Журавльов, О.М. Зелінська, О.Я. Кравчук, П.Я. Кравчук, Л.В. Корольчук, О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.А. Урбан. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 317 с. Особистий внесок: Розділ 3. Міжнародна міграція робочої сили. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/4763
Навчальний посібник

2023

 1. Міжнародні економічні відносини: магістерський курс: Навчальний посібник / Зелінська О.М., Лютак О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М., Корольчук Л.В., Урбан О.А. Луцьк: видавництво «Терен», 2023. 328 с. Особистий внесок: Тема. Геоекономічні стратегії національних економік, с. 80-101. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13953

2022

 1. Міжнародні економічні відносини та світова політика. Частина 1.: Навчальний посібник / Лютак О.М., Баула О.В., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Корольчук Л.В., Кравчук П.Я., Полянська Т.О. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2022, 324 с. Особистий внесок: Тема 4. Світовий ринок технологій, с. 119-151. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-09/НАВЧАЛЬНИЙ%20ПОСІБНИК_2022…

2020

 1. Європейський Союз : навч. посіб. / [А. О. Бояр (кер. авт. кол.), Н. П. Карпчук, Н. І. Романюк та ін.] ; за ред. А. О. Бояра, С. В. Федонюка. Київ : Освіта, 2020. 600 с. Особистий внесок: Тема 34. Правосуддя та внутрішні справи. С. 477-487. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/European_Union_textbook_0.p…

2016

 1. Європейська та євроатлантична інтеграція. Навчальний посібник/ Баула О.В., Божидарнік Т.В., Вісина Т.М., Галазюк Н.М., Зелінська О.М., Кравчук О.Я., Кравчук П.Я., Корольчук Л.В., Лютак О.М., Никитюк Т.Л., Савош Л.В., Урбан О.А.– Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2016. – 328с. Особистий внесок: Розділ 1. Теоретичні основи інтеграційних процесів, с. 8-28. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/Посібник_2016.pdf
Статті Web of Science

2021

 1. Baula O., Zhukov S., Liutak O., Stoliarchuk Ya., Korolchuk L. Organizational and financial determinants of the innovative component of the country’s competitiveness. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Т.5, № 40. 2021. Львів: Університет банківської справи. С. 465-474 / URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245199
 2. Korolchuk L. Implementation of the concept of sustainable development based on subsidiarity in response to current global challenges. SHS Web of Conferences 126, 06004 (2021). SDPPP-2021. Tallin, Estonia. / URL: https://doi.org/10.1051/shsconf/202112606004
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Korolchuk L. Sustainable development as an interdisciplinary approach to teaching a foreign language for professional purposes in HEIs. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 72, том 4, 2024. С. 55-60. / URL: https://www.aphn-journal.in.ua/archive/72_2024/part_4/12.pdf
 2. Корольчук Л.В. Оцінка впливу російсько-української війни на досяжність цілей економічного виміру сталого розвитку: стратегічний аспект. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону.  Т1. Вип. 20. 2024. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. С. 41-53. / URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/aprde/article/view/8090

2023

 1. Korolchuk L. (2023). Development of Sustainable Tourism in Ukraine in Times of War. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. Vol. 7, No. 2. C. 18-26. / URL: https://science.lpnu.ua/uk/semi/vsi-vypusky/volume-7-number-2-2023/rozvytok-sta…
 2. Корольчук Л.В. (2023). ІТ-аутсорсинг як стратегічний напрям розвитку економіки України на її шляху до сталого розвитку. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Т1. Вип. 19. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. С. 87-96. / URL: https://doi.org/10.15330/apred.1.19.87-96
 3. Korolchuk L., Voitenko I. (2023). Integration of education for sustainable development into the curricula of foreign language studies for professional purposes in HEIs of Ukraine. Актуальнi питання гуманiтарних наук. Педагогiка. Вип. 60, Tом 5. C. 126-132. / URL: https://doi.org/10.24919/2308-4863/60-5-22

2022

 1. Корольчук Л. The military dimension of sustainable development: a new challenge for modern diplomacy. Економічний форум, 1(3), 2022, с.114-118. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-3-14
 2. Корольчук Л.В. Екологізація економіки в контексті реалізації концепції сталого розвитку: теоретичний аспект. Галицький економічний вісник, №3 (76) 2022, с. 98-106. / URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/index.php?art=1084

2021

 1. Korolchuk L., Chernyakova Zh. Model of Europeanization of migrants as a way to overcome the migration crisis in European countries. Економічний форум. Луцьк: Луцький НТУ. 2021. №4. С. 27-34. / URL: https://drive.google.com/file/d/1LAzLAF213iX4sPHU_7uU1KFEX0moxOAL/view
 2. Корольчук Л.В. Декаплінг економічного зростання від екологічної шкоди: теоретичний аспект. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. /Ред. кол.: Шталь Т.В. (гол. ред.) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ, 2021. Том 8, №1. С. 37-45. / URL: https://doi.org/10.52566/msu-econ.8(1).2021.37-45
 3. Корольчук Л.В. Вплив диспропорційності розвитку країн на їх готовність до трансформацій в рамках реалізації концепції сталого розвитку: гіпотетичний підхід. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Вип 17. Т.1. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2021. С. 22-32. / URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/handle/123456789/12506

2020

 1. Корольчук Л.В. Аналіз досвіду державного стратегічного планування в Україні.  Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 17 (67). Редкол.: відп. ред. к.е.н., професор І.В. Кривов’язюк. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 107-114. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/стаття%20пдф_0.pdf
 2. Корольчук Л.В. Концептуальні основи теорії сталого розвитку. Економічний форум. Луцьк: Луцький НТУ. 2020. №4. С. 14-22. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-4-2

2019

 1. Корольчук Л.В. Сучасні виклики для розвитку світових інтеграційних процесів. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць. Луцький НТУ. Випуск 16(64). Луцьк, 2019. С. 47-56 / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21…
 2. Корольчук Л.В. Роль стратегічного планування в розвитку транскордонного регіону як єдиної глобальної логістичної системи. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». Збірник наукових праць. Луцький НТУ. Випуск 16 (62). Луцьк, 2019. С. 51-60 / URL: https://drive.google.com/file/d/1nH67NBfvxGGZPfb2x_TatPr49_DTLmZa/edit
 3. Корольчук Л.В. Кластерна модель еко-інноваційного розвитку транскордонного регіону: декаплінг-фактор. Економічний форум. Луцьк: Луцький НТУ. 2019. №2. С. 90-94.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1…
 4. Корольчук Л.В. Світова економіка на порозі технологічної сингулярності: «глобальні кроки» для уникнення потенційних загроз. Економічний форум. Луцьк: Луцький НТУ. 2019. №4. С. 25-29. / URL: https://doi.org/10.36910/6765-2308-8559-2019-4-4

2018

 1. Корольчук Л.В. Рушійні сили розвитку нової світової цивілізації. Імператив соціального інтелекту. Гуманітарні візії. Львів: Львівська політехніка. 2018. Випуск 4, №2. С.26-31. / URL: https://doi.org/10.23939/shv2018.02.026
 2. Корольчук Л.В. Декаплінг – пріоритет країни на шляху до сталого розвитку економіки. Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць. Луцький НТУ. Випуск 15( 60). Луцьк, 2018. С. 54-64 / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21…
Тези доповідей

2024

 1. Корольчук Л. Технології для сталого розвитку в умовах війни: значення та виклики. Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції: «Управління інноваційним процесом в Україні: завдання під час війни та у період післявоєнної відбудови». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2024. С. 127-128. / URL: https://science.lpnu.ua/mipu/tezi-dopovidey-mipu-2024
 2. Корольчук Л. В. Analyzing the Feasibility of Applying Classical Methods of Foreign Language Teaching in Foreign Language Classes for Professional Purposes in HEIs. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: Матеріали
  ІX Міжнародної науково-практичної конференції, 15 лютого 2024 року, Рівне. С. 212-214. / URL: https://rshu.edu.ua/images/nauka/04_mmtvnpk/sphtrm_2024_book.pdf
 3. Корольчук Л.В. Сталий розвиток ЄС: сучасні виклики. Сталий розвиток ЄС – кращі практики для України. Матеріали інтернет-конференці ї (22 лютого 2024 року). Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2024. C. 102-105. / URL: https://drive.google.com/file/d/1_t2OZ4BzDBUW6tt_nB2CKR0nGoRm3zEn/view?usp=shar…
 4. Корольчук Л. В. Сучасні підходи до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням у ЗВО. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: зб. матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10 квітня 2024 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ ЛНТУ, 2024. С. 253-255. / URL: https://drive.google.com/file/d/1slZOtjBB9ml44DpLiM9OBD5US8cxDgvv/view

2023

 1. Корольчук Л. В. Сталий розвиток в умовах війни. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 трав. 2023 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; редкол.: М. М. Поплавський (голова), Костиря І. О. (заст. голови) [та ін]. – Київ: Вид. центр КНУКіМ, 2023. – 300 с. С. 136-139. / URL: https://drive.google.com/file/d/15Ha154xtipbTuz0ox-OXU04shPQ1XJrE/view
 2. Корольчук Л. В. Трансформація національних стратегій країн світу в процесі екологізації економіки. Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку: Матеріали V Міжнародної наукової конференції. 18 вересня 2023, Національний університет «Одеська політехніка». м. Одеса, Україна. 219 с. C. 66-67. / URL: https://economics.net.ua/files/science/suchasnyy_men/2023/SM_2023.pdf
 3. Корольчук Л. В. Сталий розвиток транскордонного туризму як пріоритет регіональної політики ЄС. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Виклики для туристичного бізнесу в Україні: європейська практика.” – Львів. Растр -7, 2023. 140 с. С. 50-51. / URL: https://dspace.kmf.uz.ua/jspui/bitstream/123456789/2722/1/Scsuka_H_Sanatorii_Za…
 4. Korolchuk L. The Use of Facilitation Board Miro in Professional English Classes in Higher Education. The poster session of the 34th Pan-EU Conference on Digital Education: Digital Teaching of Languages, on the 26th of January 2023. Primera Courses. Ljubljana, Slovenia. / URL: https://padlet.com/PrimeraCourses/digital-teaching-of-languages-w11d0ba1x2q6o2x…
 5. Корольчук Л. В. Європейський досвід цифрової трансформації: уроки для України. Європейський досвід використання цифрових технологій в економіці в умовах пандемії СOVID-19: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / за ред. А. В. Череп, І. М. Дашко, Ю. О. Огренич, В. М. Гельман, О. Г. Череп. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2023. 414 с. С. 312-315. / URL: https://drive.google.com/file/d/1a8zVnYo1UBBro80AqCbx17qmGj98cxCX/view?usp=shar…
 6. Korolchuk L., Yevpak S. The Role of Digital Marketing in the Enterprise. Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 трав. 2023р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, О. М. Завадська. Електрон. дані. Луцьк: ВІП ЛНТУ. 2023. 228 с. С. 176. / URL: https://drive.google.com/file/d/1LKl3EW5yaeMHAm5JqjRemTj2-CXbyi18/view?usp=shar…
 7. Korolchuk L., Tararay A. Main Current Trends in Digital Marketing. Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 трав. 2023р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, О. М. Завадська. Електрон. дані. Луцьк: ВІП ЛНТУ. 2023. 228 с. С. 175. / URL: https://drive.google.com/file/d/1LKl3EW5yaeMHAm5JqjRemTj2-CXbyi18/view?usp=shar…
 8. Korolchuk L., Dzhankarashvili M. The Role of Light Industry in Global Economic Development. Матеріали ІІI Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2023. C. 49-51. / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 9. Корольчук Л. В. Оцінка впливу російсько-української війни на соціальний, економічний та екологічний виміри сталого розвитку. Міжнародне співтовариство та Україна в сучасних глобальних цивілізаційних процесах: актуальні економічні, політико-правові, безпекові та соціально-гуманітарні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 18-19 квітня 2023 року) / за заг. ред.: М.М. Палінчак, М.М. Король, В.В. Химинець. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2023. 500 c. С. 144-147. / URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/52373/2/1-8.pdf
 10. Корольчук Л. В. Фактори впливу на процеси дифузії екоінновацій на підприємствах Польщі. Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції до 30-річчя Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне, 19 жовтня. 2023 року). Рівне, 2023. Ч. 4. 187 с. С. 148-150. / URL: https://zenodo.org/records/8421494
 11. Корольчук Л. В. Поняття сталих інновацій на шляху до сталого розвитку. Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури” 25-26 травня 2023 року, Львів. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. С. 38. / URL: https://drive.google.com/file/d/1GprsBTYJU64JU4Vvw8O6xXk7JpmFZUHz/view?usp=shar…
 12. Korolchuk L. The problem of motivation of learning a foreign language in HEIs. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: Матеріали VІIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15 лютого 2023 року, Рівне. – 220 с. С. 206-208. / URL: https://sites.google.com/view/pam-rshu
 13. Корольчук Л. В. Дослідження методології розробки національних стратегій сталого розвитку. Національні економіки в умовах новітніх глобальних викликів [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1-28 лютого 2023 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : О. В. Бервено, Ю. В. Федотова, Г. І. Рибак]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. С. 56-57. / URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/3107
 14. Корольчук Л. В. Міжнародні механізми екологізації національних економік. Сталий розвиток економіки, суспільства та підприємництва [Електронний ресурс]: мaтepiaли Міжнар.наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 27-28 квітня 2023 р./ За ред. І. Перевозової. – Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023. – 810 с. С. 113-115. / URL: https://cutt.ly/HwwGUIGa
 15. Korolchuk L. Regional Reconstruction Policy: Maintaining A Strategic Focus. Міжнародний історичний досвід повоєнної реконструкції економіки: уроки для України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 квітня 2023 р.) / ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», Інститут вищої освіти НАПН України. Електрон. дані. К., 2023. 125 с. / URL: http://ief.org.ua/wpcontent/uploads/2023/05/Mizhnar-istor-dosvid-povojen-recons…
 16. Korolchuk L., Blazhko Ya. Marketing Methods of Attracting Clients. Підприємництво та торгівля: сучасний стан і перспективи розвитку: Матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф. (18–19 трав. 2023р.) / відп. ред. О. М. Полінкевич, О. М. Завадська. Електрон. дані. Луцьк: ВІП ЛНТУ. 2023. 228 с. С. 174. / URL: https://drive.google.com/file/d/1LKl3EW5yaeMHAm5JqjRemTj2-CXbyi18/view?usp=shar…
 17. Korolchuk L., Tatarchuk D. Analysis of the Functioning of the Largest Multinational Corporations in the World. Матеріали ІІI Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2023. C. 51-54. / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 18. Korolchuk L., Bigan N. The Role of Diplomacy in Ukraine’s Integration into the European Union. Матеріали ІІI Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2023. C. 47-49. / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 19. Korolchuk L. Transboundary Cooperation in Sustainable Tourism on Ukraine’s Path to Post-War Recovery. Матеріали ІІI Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2023. C. 44-46. / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view

2022

 1. Корольчук Л. В. Tрансформація організаційно-економічного забезпечення сталого розвитку регіону в умовах військової агресії. Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону: збірник тез доповідей V міжнародної науково-практичної конференції, 27 квітня 2022 року, м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк: [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2022. C. 121-122 / URL: https://drive.google.com/file/d/1CVsKn7eBZcI4cBGfG0rvDJtWdzaeHfpZ/view?usp=shar…
 2. Корольчук Л. В. Вступ України до ЄС: сучасні реалії та форсайт. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р., Луцьк: ЛНТУ, 2022. 476 с. С. 164-166. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-01/Polinkevych_zb%20LNTU_2022_…
 3. Korolchuk L. Peculiarities of Ukraine’s participation in European migration processes in the condition of migration crisis. Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2021 року, м. Київ) у 2 частинах. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне, 2022. Ч.1. С. 170-172. / URL: https://www.iir.edu.ua/sites/default/files/2023-06/AAResilienceConfProceedings2…
 4. Korolchuk L. Assessment of the convergence level of economic systems on the example of ukrainian-polish cross-border cooperation. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2022. C. 44. / URL: https://drive.google.com/file/d/1pBap93utO9awDQHXIUyi0Ef_m5PXP0DI/view
 5. Korolchuk L. Priority degree of decoupling in the framework of ensuring the effective implementation of the sustainable development concept. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2022. C. 47 / URL: https://drive.google.com/file/d/1pBap93utO9awDQHXIUyi0Ef_m5PXP0DI/view
 6. Korolchuk L., Levochko B. Effects of economic globalization. XIV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та здобувачів освіти «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки». 5 листопада, 2022. Луцьк. С. 10-12. / URL: https://drive.google.com/file/d/15x3AavMchi6VFfcH1CpFfjpwP5jpntAl/view?usp=shar…
 7. Korolchuk L. Іnstitutional and legal mechanism for the prevention of illegal migration in the EU in the current realities of world politics. Європейська інтеграція і транскордонне співробітництво [Електронний ресурс] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 14 жовтня 2022 р.) / за ред. А. О. Бояра ; Волинський національний університет імені Лесі Українки, Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин та управління проектами, Центр студій Європейського Союзу. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. C. 20-23. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/21435/1/zbr_conf-2022_Lutsk.pdf
 8. Korolchuk L. V. The Problem of Disproportionality of Socio-economic Development of the Countries in the World as an Obstacle to the Affective Implementation of the Sustainability Concept. Актуальні питання розвитку світової економіки та міжнародного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1-28 лют. 2022 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. C. 97 / URL: https://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/issue/view/42
 9. Корольчук Л.В. Iнноваційний процес як запорука ефективного функціонування соціально-економічних систем на шляху до сталого розвитку. Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним процесом в Україні: напрями розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. C. 31-32. / URL: https://science.lpnu.ua/mipu/abstracts-2022
 10. Korolchuk L. Increasing the motivation of students of technical specialties for studying a foreign language for professional purposes: career guidance approach. Актуальні проблеми науки, освіти і технологій: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 8 лютого 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. C. 6-7 / URL: https://drive.google.com/file/d/1Lu9n4Khu4vh9d0T89CC3SgX8xgA43p9A/view?usp=shar…
 11. Kорольчук Л.В. Ways to level the disadvantages of distance learning of a foreign language in HEI. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації: зб. матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції, 06 квітня 2022 року, Луцький національний технічний університет. Луцьк: IВВ Луцького НТУ, 2022. C. 172-174 / URL: https://drive.google.com/file/d/1wae62VaY1zs7_eeHmPTlttidoVo_28ix/view?usp=shar…
 12. Корольчук Л.В. Екологічна освіта в контексті екологізації економіки держави на шляху до сталого розвитку. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. VІІ Міжнародний конгрес, 12-14 жовтня 2022, Україна, Львів : Збірник матеріалів. Київ: Яроченко Я. В., 2022. Онлайн-видання. С.123. / URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/aug/14051/abstract…
 13. Korolchuk L., Zalivanska A. Ukrainian economy in the conditions of globalization: problems and prospects of its development. XIV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та здобувачів освіти «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в умовах глобалізації економіки». 5 листопада, 2022. Луцьк. С. 19-21. / URL: https://drive.google.com/file/d/15x3AavMchi6VFfcH1CpFfjpwP5jpntAl/view?usp=shar…
 14. Корольчук Л. В. Роль міжнародної торгівлі в реалізації концепції сталого розвитку у світлі сучасних подій. Історія торгівлі, податків та мита : матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції (27-28 жовтня). Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. C. 183-184. / URL: https://drive.google.com/file/d/1w8dwla5PkwJEAqBBzXbIEQKUFk-tfM3f/view
 15. Korolchuk L. Pedagogical support of independent work of students in the process of learning a foreign language as a guarantee of effective distance learning. Інтеграція теорії у практику: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 04 листоп. 2022 р.) / гол. ред. О. М. Тогочинський ; Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів : Академія ДПтС, 2022. С. 511-514. / URL: https://academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/Konferenciya_04.11.pdf
 16. Korolchuk L., Goroljuk D. International tourism in the context of the implementation of the sustainable development concept. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2022. C. 51 / URL: https://drive.google.com/file/d/1pBap93utO9awDQHXIUyi0Ef_m5PXP0DI/view

2021

 1. Корольчук Л.В. Зелена економіка як національна стратегія сучасної держави. Матеріали ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції «Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку» (20 вересня 2021 р.), Одеса: Державний університет «Одеська політехніка», 2021, С. 85-87. / URL: https://economics.net.ua/wp-content/uploads/2021/10/%D0%A1%D0%95%D0%9A%D0%A6%D0…
 2. Korolchuk L. Decoupling as an indicator of implementation efficiency of the sustainable development concept. International Economic Relations and Sustainable Development (Міжнародні економічні відносини та сталий розвиток) : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 21 травня 2021 року / за заг. ред. Ю. М. Петрушенка, М. Д. Домашенко. Суми : Сумський державний університет, 2021. С. 95-96. / URL: https://mev.biem.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/07/IER-and-SD-2021.pdf
 3. Корольчук Л. В. Декаплінг екологічної шкоди від економічного зростання як основний індикатор ефективності екологічної політики ЄС. Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 23 квітня 2021 року) / за ред. Доценко О. М., Новікової Л. В., Червяцової А. О. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. С. 163-167. / URL: https://international-relations-tourism.karazin.ua/themes/irtb/resources/bc7ba9…
 4. Korolchuk L. Transformation of the world economic system in accordance with current trends of society development. Креативний простір: електрон. наук. журн. в рамках проведення міжнародної науково-практичної конференції «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства» (27 січня 2021 р., м. Харків). № 1. Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. С. 79-80. / URL: https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2021/01/%E2%84%96-1.pdf
 5. Корольчук Л.В. Сучасні тенденції розвитку держав в сучасному глобальному світі. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 лютого 2021 р. Дніпро, Україна, 2021. Т.2. С. 11-12. / URL: http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2021/02/WD-2021-Part-2.pdf
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Korolchuk L. New geo-economic challenges for Europe through the prism of the Russian-Ukrainian war. Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der V internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Zürich, 27. Oktober, 2023. Zürich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform, 2023. Р. 39-40. / URL: https://archive.logos-science.com/index.php/conference-proceedings/issue/view/1…
 2. Korolchuk L. The problem of war in the context of the green economy. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (April 28-29, 2023) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Tallinn: Teadmus OÜ, 2023, p. 151-153. / URL: https://teadmus.org/main-publications/pb-18

2022

 1. Korolchuk L. Тhe influence factor of disproportionate socio-economic development of the countries on the sustainable development concept implementation. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (March 31 - April 1, 2022) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Aleksander Sapiński, Tallinn: Teadmus OÜ, 2022, p. 31-33. / URL: https://api.teadmus.org/storage/published_books/monthly_thesis_book_03-04_2022/…