viktoriia.kotenko

Котенко Вікторія Ігорівна

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2018 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю 275 «Транспортні технології». Цього ж року закінчила Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (нині – Волинський національний університет імені Лесі Українки) за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

У вересні 2022 року закінчила аспірантуру за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (Вінницький національний технічний університет).

Доктор філософії з лютого 2023 року. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» у спеціалізованій вченій раді ДФ 05.052.015 Вінницького національного технічного університету.

2018 – серпень 2023 року асистент кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету.

З вересня 2023 року – нині старший викладач кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету.

оптимізація витрат підприємства на перевезення вантажів, удосконалення транспортних процесів при доставці зернових культур, застосування методів машинного навчання у логістичних процесах.

Статті Scopus

2023

 1. A. Tryhuba and V. Kotenko, "Intelligent information system for resource planning in grain crops delivery projects on the basis of machine learning," 2023 IEEE 18th International Conference on Computer Science and Information Technologies (CSIT), Lviv, Ukraine, 2023, pp. 1-4, doi: 10.1109/CSIT61576.2023.10324162. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/10324162
 2. Kotenko, V. (2023). Method and Results of the Most Efficient Means of Transport Selection for Executing Orders of the Grain Crops Delivery. In: Prentkovskis, O., Yatskiv (Jackiva), I., Skačkauskas, P., Maruschak, P., Karpenko, M. (eds) TRANSBALTICA XIII: Transportation Science and Technology. TRANSBALTICA 2022. Lecture Notes in Intelligent Transportation and Infrastructure. Springer, Cham. / URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-25863-3_58
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Kotenko V., «Application of algorithmic models of machine learning to the freight transportation process», Transport Technologies, Volume 3, Number 2, P.10-21, 2022. DOI: https://doi.org/10.23939/tt2022.02.010. / URL: https://science.lpnu.ua/tt/all-volumes-and-issues/volume-3-number-2-2022/applic…
 2. Котенко В. Факторний аналіз функціональних та вартісних показників транспортного процесу доставки зернових культур // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті, Том 2, No 19, С.89-96, 2022. DOI: https://doi.org/10.36910/automash.v2i19.907 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/907
 3. Котенко В. Алгоритмічні моделі машинного навчання для прогнозування витрат пального транспортними засобами під час доставки зернових культур // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. 2022. Вип. 6(37), ч. 1. С.173-182. DOI: https://doi.org/10.32515/2664-262X.2022.6(37).1.173-182 / URL: http://mapiea.kntu.kr.ua/eng/archive/37_I/37_I_Kotenko.html

2021

 1. Kotenko V. Development of the grain crops supply chain model. Вісник машинобудування та транспорту. 14(2), 2021. С.33-37. / URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/35533

2020

 1. Котенко В. Особливості формування попиту у моделюванні ланцюгів поставок зернових культур // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. - 2020. Том 2. -№15. - С.35-41. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/390

2019

 1. Біліченко В., Котенко В. Підходи до моделювання попиту на вантажні перевезення у зерновій логістиці / В. В. Біліченко, В. І. Котенко // Вісник машинобудування та транспорту. - 2019. - № 2. - С. 4-9. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vmbt_2019_2_3
Тези доповідей

2023

 1. Котенко В. Ефективність застосування методів машинного навчання для прогнозування витрат палива при перевезенні вантажів // V Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання»: тези доповідей, 23–24 березня 2023 року: Тези доповідей. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023. – С.127-130. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1oGKuMJ1BiWAm_SdBvyQWnGSzA55MMnes
 2. Демчук І. М., Котенко В. І. Удосконалення транспортно-експедиційної діяльності підприємств у міжнародному сполученні // XІ Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 13-14 квітня 2023 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2023, С. 117-119.
 3. Kotenko V., Onyshchuk V., and Stelmashchuk V. Supervised Machine Learning Models for Forecasting Fuel Consumption by Vehicles During the Grain Crops Delivery // Енергооптимальні технології, логістика та безпека на транспорті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 9–10 листопада 2023 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023, C.63.

2022

 1. Котенко В. «Підвищення ефективності організації транспортного процесу доставки сільськогосподарської продукції» // Науково-прикладні аспекти автомобільної і транспортно-дорожньої галузей: матеріали VII міжнарод. наук.-прак. конф. (м. Луцьк, 14-16 черв. 2022 р.). Луцьк, 2022. – с. 40-42.
 2. Котенко, В. (2022). «Розробка моделі штучної нейронної мережі для транспортування сільськогосподарської продукції». в НТКП ВНТУ. Факультет машинобудування та транспорту. // Матеріали LI Науково-технічної конференції факультету машинобудування та транспорту, 31 травня 2022 року, м. Вінниця. С.2472-2474. / URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2022/paper/view/16138
 3. Котенко В.І. Обґрунтування доцільності застосування штучних нейронних мереж для моделювання транспортного процесу постачання сільськогосподарської продукції // Матеріали X-ої міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку автомобільного транспорту», 14-15 квітня 2022 року: збірник наукових праць [Електронний ресурс] / МОН України, ВНТУ [та інш.]. – Вінниця: ВНТУ, 2022.- С.172-174

2021

 1. Котенко В.І. Формування моделі ланцюга постачання зернових культур // Матеріали ХІV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 25-27 жовтня 2021 року: збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, ВНТУ, 2021.- С.117-119.
 2. Котенко В.І. Моделювання логістичних процесів при транспортуванні зернових культур// Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Проблеми з транспортними потоками і напрями їх розв’язання», 25 – 26 березня 2021 року: Тези доповідей. – Львів : Галицька видавнича спілка, 2021. – С. 88-89. / URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/56308/2/2021_Kotenko_V-Modeling_of_logistics…
 3. Котенко В.І. Фактори, що впливають на структуру логістичного ланцюга постачання зернових культур // Матеріали L Науково-технічної конференції факультету машинобудування та транспорту, Вінниця, 2021. / URL: https://d.conf.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2021/paper/view/12326

2020

 1. Котенко В.І. Особливості побудови моделей ланцюгів поставок зернових культур. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки 11-15 травня 2020р. –Житомир : «Житомирська політехніка», 2020. –С.45.

2019

 1. Біліченко В., Мялковська В. Аналіз моделей попиту на вантажні перевезення у зерновій логістиці / В. Біліченко , В.Мялковська // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту») 21-23 жовтня 2019.: Збірник доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2019.С.13-16.
 2. Мялковська В. Аналіз критеріїв ефективності вантажовласників при плануванні діяльності // Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (2019), Вінниця, 2019 / URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2019/paper/view/7756
 3. Біліченко В., Мялковська В. Аналіз показників оцінки попиту на транспортне обслуговування вантажовласників при плануванні діяльності транспортних підприємств / В. Біліченко , В.Мялковська // Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту – 2019” 13 – 15 травня 2019 р. ) : Збірник доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2019.С.159-160.