y.koval@lntu.edu.ua

Коваль Юрій Васильович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент

 

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення
Монографія

2023

 1. Development of Radiation-Protective Coatings Based on Epoxy Composites for Materials of Electronic Equipment / Luniov, S.V., Udovytska, Yu.A., Kashytskyi V.P., Khvyshchun M.V., Koval Yu.V., Moroz S.A. // Kharkiv: PC Technological center, 2023. / URL: http://monograph.com.ua/pctc/catalog/book/978-617-7319-96-1

2019

 1. Кінетичні ефекти в кремнії та германії при сильних одновісних тисках / Панасюк Л.І., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Коваль Ю.В. // Монографія – Луцьк: Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2019. – 154 с. / URL: https://drive.google.com/open?id=1sG9dvqIxPnJmMDBj7RNTq4Q9ZqKu7kOB
Навчальний посібник

2019

 1. Фізика. Збірник задач : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / уклад.: Д.А. Захарчук, Л.В. Ящинський, Ю.В. Коваль. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 114 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/4654
Електронний посібник

2022

 1. Фізика. Електронний навчальний посібник / Ящинський Л.В., Коваль Ю.В. // Луцьк: Луцький національний технічний університет, протокол № 6 від 19 квітня 2022 р. засідання навчально-методичної ради ЛНТУ. – Довідка № 22-07. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%AF%D1%89%D0%B8%D0%…
Статті Scopus

2023

 1. Electrical conductivity of epoxy composites with silicon carbide powder filter / S.V. Luniov, M.V. Khvyshchun, Yu.V. Koval, A.I. Tsyz // Functional Materials, 2023; 30 (3): 398-402. / URL: http://functmaterials.org.ua/contents/30-3/398

2020

 1. Еlectrical Properties of Doped Germanium Nanofilms / S.V. Luniov, O.V. Burban, Yu.V. Koval. // 2020 IEEE 10th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP – 2020). – Ukraine, Sumy, November 9 – 13, 2020. ¬ 02TM03. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9309623
 2. Kinetic effects in cadmium antimonide crystals before and after gamma-irradiation / Fedosov, S.A., Zakharchuk, D.A., Кoval, Y.V., Yashchynskiy, L.V., Urban, O.A. // Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. - V. 21(2). - P. 266-271. / URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/3714/4498

2019

 1. The Impact of Internal Mechanical Strains on the Electrical Properties of Germanium Nanofilm / S.V. Luniov, Yu. A. Udovytska, Yu.V. Koval, O.V. Burban // 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP – 2019). – 2019 Ukraine, Odesa, September 15–20, 2019. ¬ 02TM02. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9075529
Статті Web of Science

2020

 1. Kinetic effects in cadmium antimonide crystals before and after gamma-irradiation / Fedosov, S.A., Zakharchuk, D.A., Кoval, Y.V., Yashchynskiy, L.V., Urban, O.A. // Physics and Chemistry of Solid State. – 2020. - V. 21(2). - P. 266-271. / URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/3714/4498

2019

 1. The Impact of Internal Mechanical Strains on the Electrical Properties of Germanium Nanofilm / S.V. Luniov, Yu. A. Udovytska, Yu.V. Koval, O.V. Burban // 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP – 2019). – 2019 Ukraine, Odesa, September 15–20, 2019. ¬ 02TM02. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9075529
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Рівень Фермі в кристалах n-CdSb з глибокими енергетичними рівнями дефектів / С.А. Федосов, Д.А. Захарчук, О.В. Замуруєва, Ю.В. Коваль // Міжвузівський збірник наукових праць "Наукові нотатки" за галузями знань "Фізико-математичні науки" та "Технічні науки" .– 2023. – №75. – С. 180-185. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/1185/1094
 2. Temperature Dependencies of Fermi Level in Syngle Crystals of Cadmium Antimonide wth Deep Energy Levels / Koval Yu. V., Fedosov S. A., Zakharchuk D. A., Yashchynskyy L. V., Panasyuk L. I. // Naukovi Notatki. - 2023. - № 76. P. 192–195. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.76.28

2022

 1. Features of kinetic effects in semiconductor single crystals with heterogeneous distribution of impurities / Yu.V. Koval, L.V. Yashchynskyy, S.A. Fedosov, D.A. Zakharchuk, L.I. Panasyuk // Міжвузівський збірник наукових праць "Наукові нотатки" за галузями знань "Фізико-математичні науки" та "Технічні науки" .– 2022. – №74. – С. 62-66. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/985
 2. Методика викладання теми “Неінерціальні системи відліку” у вищих військових навчальних закладах / Костянтин Авдонін, Юрій Коваль, Леся Козубцова // Збірник наукових праць “Військова освіта” Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ. – 2022. – № 2 (46). – С. 9 – 16. / URL: https://doi.org/10.33099/2617-1783/2022-46/9-16

2021

 1. Застосування новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій в сучасній науці та освіті / Коваль Ю.В., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Панасюк Л.І. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: С.В. Оптасюк (голова, наук. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. Вип. 27: Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. С. 100-103. / URL: http://ped-series.kpnu.edu.ua/article/view/251731
Тези доповідей

2023

 1. П’єзоелектричні властивості монокристалів антимоніду кадмію до та після γ-опромінення / Коваль Ю.В., Федосов С.А., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А, Панасюк Л.І. // Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт: збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 16–18 травня 2023 р. – Луцьк: Вежа-Друк, 2023. – С. 148-150. / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%9Caterials%20and%20Tech…
 2. Kinetics of charge carriers in gamma irradiated CdSb crystals / Serhiy Fedosov, Leonid Panasjuk, Dmytro Zakharchuk, Leonid Yashchynskiy, Oksana Zamurujeva, Vasyl Sakhnyuk // ІХ Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Матеріали конференції, Ужгород, Україна, 22–26 травня 2023 р. – Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2023. – С. 300-301. / URL: https://drive.google.com/file/d/1M968vAoavH5bL16QUgsM5M9K7VmHaop3/view
 3. Temperature Dependencies of Fermi Level in CdSb Crystals with Deep Energy Levels / Koval Yu., Fedosov S., Zakharchuk D., Yashchynskyy L., Panasyuk L., Shymchuk S. // XІX International Freik Conference Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN- XІX). Materials, Ukraine, Ivano-Frankivsk, October, 9-14, 2023. – Ivano-Frankivsk : Publisher Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2023 – Р. 142. / URL: https://kfhtt.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/48/2023/10/abstract-book_2023…

2022

 1. ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ІОНІЗАЦІЇ ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА МЕТОДОМ ВІДКРИТОГО КОНДЕНСАТОРА / Мороз О.С., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Коваль Ю.В. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - С. 83. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PNqaipwqX9DcPziXH2hMHZ4Yerp0l8Sv/view
 2. МЕТОДИКА ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ПОВЕРХНІ СТАЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ / Кревська Д.В., Ящинський Л.В., Захарчук Д.А., Коваль Ю.В. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - С. 80. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PNqaipwqX9DcPziXH2hMHZ4Yerp0l8Sv/view
 3. ЗМІНА ПАРАМЕТРА АНІЗОТРОПІЇ РУХЛИВОСТІ В МОНОКРИСТАЛАХ n-Ge ПІД ВПЛИВОМ РАДІАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ / Захарчук Д.А., Федосов С.А., Ящинський Л.В., Коваль Ю.В., Захарчук М.Д. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - С.11. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PNqaipwqX9DcPziXH2hMHZ4Yerp0l8Sv/view
 4. ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТУ ПЕРЕМИКАННЯ З ВИСОКООМНОГО В НИЗЬКООМНИЙ СТАН В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МОНОКРИСТАЛАХ З НЕОДНОРІДНИМ РОЗПОДІЛОМ ДОМІШОК / Коваль Ю.В., Ящинський Л.В., Федосов С.А., Захарчук Д.А., Дмитрук О.О. // Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи : Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених, 21-22 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Луцьк: ІВВ ЛНТУ, 2022. - С. 117. / URL: https://drive.google.com/file/d/1PNqaipwqX9DcPziXH2hMHZ4Yerp0l8Sv/view