TetianaKradinova

Крадінова Тетяна Адамівна

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

В 2001 році закінчила математичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю математика, кваліфікація: математик, викладач математики.

Кандидат технічних наук з 2013р. Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.02.04 – «механіка деформівного твердого тіла» на тему «Залишкова міцність і довговічність пластичних матеріалів і елементів конструкцій за статичного навантаження». ДК № 014700 від 31.05.2013р.

В 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри вищої математики. 12ДЦ № 042635 від 30.06.2015р.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ: Залишкова міцність та довговічність пластичних матеріалів та елементів конструкцій в умовах статичного навантаження та низькотемпературного поля. Розв’язання диференціальних рівнянь коливань методами підстановок. Проблеми викладання фундаментальних дисциплін у вищій школі.

Методичне забезпечення

2024

 1. Вища математика [Текст]: Курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Гуда, Т.А. Крадінова. – Луцьк : ЛНТУ, 2024. – 82 с.

2023

 1. Вища математика. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки денної та заочної форми навчання. / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2023. – 81 с.
  Вища математика [Текст]: Методичні вказівки для самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології денної та заочної форми навчання / уклад О.В. Гуда, Т.А. Крадінова – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2023. – 75 с.

2022

 1. Вища математика. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузі знань 13 Прикладна механіка 131 Прикладна механіка денної та заочної форми навчання. / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2022. – 60 с.

  Вища математика [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології денної та заочної форми навчання. І частина / уклад О.В. Гуда, Т.А. Крадінова – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2022. – 106 с.

2021

 1. Вища математика [Текст] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Тимощук, Т.А.Крадінова. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 36 с.

2019

 1. Вища математика. Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. Ю.Я. Матвіїв, Т.А.Крадінова – Луцьк : Луцький НТУ, 2019. – 36с.


Монографія

2022

 1. Тимощук В.М., Гуда О.В., Крадінова Т.А. Дослідження стійкості кратно-синхронних рухів дебалансних збудників коливань у вібраційних машинах. 144 с. IBSN 978-617-672-259-5. 2022
Електронний посібник

2020

 1. Гуда О.В., Крадінова Т.А., Лісковець С.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія / О.В. Гуда, Т.А Крадінова, С.М. Лісковець – Луцьк: ЛНТУ, 2020. Унікальний номер № 20-05.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Крадінова Т.А. Проблеми викладання фундаментальних наук у вищій школі / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук // Матеріали V міжнародної наукової конференції (Луцьк – Світязь, 01 – 05 червня 2023 року) Присвяченої 380-річчю з дня народження Ісаака Ньютона – Луцьк, Вежа-Друк, 2023 –177 с. С. 163-164. ISBN 978-966-940-470-1

  Гуда О.В. Проблеми та особливості викладання курсу вищої математики за умов дистанційного навчання / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.С. Гуда // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) (25-26 травня 2023 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. 336 с. С.53-55.

2022

 1. O. Guda, T. Kradinova, V. Timoshchuk A variational method of leadingout of equations of motion boundary terms in a round plate / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки»). Випуск 73. – Луцьк: Луцький НТУ, 2022. – С. 190-195. – ISSN: 24-15-39-66 / 0,63 обл.вид.арк. DOI 10.36910/6775.24153966.2022.73.
  / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/812
 2. Козубцова Л.М., Гуда О.В., Крадинова Т.А., Палагута А.М., Козубцов И.Н. Показатели и математические критерии оценивания эффективности функционирования системы защиты информации и кибербезопасности объекта критической информационной инфраструктуры // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2022. Vol. 6(1). Pp. 64 – 71. ISSN 2587-4667. Scientific
  О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук. Варіаційний метод виведення рівнянь руху та граничних умов у круглій пластині / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки»). Випуск 73. – Луцьк: Луцький НТУ, 2022. – С. 190-195. – ISSN: 24-15-39-66 / 0,63 обл.вид.арк. DOI 10.36910/6775.24153966.2022.73.
 3. Крадінова Т.А. Комп’ютерне моделювання та анімація в процесі вивчення курсу вищої математики / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч // Матеріали V Міжнародної конференції «Іноваційні технологї в науці та освіті. Європейський досвід» (29 листопада 2022) – Дніпро, Журфонд, 2022 –255 с. С. 48-50. ISBN 978-966-934-369-7
  Тимощук В.М. Про стійкість розв’язків диференціальних рівнянь синхронних рухів роторів віброзбудників вібраційних машин / В.М. Тимощук, О.В. Гуда, Т.А. Крадінова // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М.П. Кравчука (11 жовтня 2022 року). Луцьк, 2022. 198с. С. 50-52
  Гуда О.В. Освітня криза та якість математичної освіти в умовах сьогодення / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М, Тимощук // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М.П. Кравчука (11 жовтня 2022 року). Луцьк, 2022. 198с. С.76-78

2021

 1. Крадінова Т. А. Розв’язанна деяких диференціальних рівнянь коливань системи при дії сил сухого тертя. / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук // The 2-nd International scientific and practical conference – Modern research in world science (May 15-17, 2022) SPC – Sci-conf.com.ua, Lviv, Ukraine. 2022. 1785 p. С. 607-609. ISBN 978-966-8219-86-3
  Гуда О.В. Особливості вивчення курсу «Вища математика» при використанні технологій дистанційного навчання / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч // Матеріали ІV міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (м. Гельсінкі, Фінляндія, 6-8 грудня 2021 р.) – Гельсінки, 2021 – С.29-32. ISBN 978-617-7340-18-7
  Гуда О.В. Використання історії математики для формування наукового світогляду. / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч // Матеріали VIІІ всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції VIІІ «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях» (м. Бердянськ, 16-17 вересня 2021 року). – Бердянськ: БДПУ, 2021 – С.74-76. ISBN 978-966-197-815-6
  Крадінова Т.А. Візуалізація навчального процесу при вивченні курсу вищої математики. / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, , В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч// Тези VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (м. Луцьк, 21-22 травня 2021 року). – С.42-44
  Гуда О.В. Використання елементів лінійної алгебри та аналітичної геометрії для оптимізації роботи робота-зварювальника. / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук, А.О. Вісин// Тези VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (м. Луцьк, 21-22 травня 2021 року). – С.94-97.

2020

 1. Martsenyuk V.P., Didmanidze І.Sh., Andrushchak І.Ye., Kradinova T.A., Rud К.І. Information security: anti-virus protection technologies. // Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" - Випуск № 38. – Луцьк, 2020. - с.79-84

2019

 1. Гуда О.В., Лісковець С.М., Тимощук В.М., Крадінова Т.А. Прикладне застосування чисельних методів у курсі вищої математики / Гуда О.В., Лісковець С.М., Тимощук В.М., Крадінова Т.А. // Тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)» (м. Луцьк, 23-25 травня 2019 року). – С.41-43

2018

 1. Practical aplication of the criterion for determining the long term strength and residual durability of structural elements for low-temperature creep / Yu.Ya. Matviyiv, І.Ye. Аndrushchak, Ganulich B.K., Kradinova T.A. // Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво". – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – Вип. № 30-31. – С. 238-244.
Тези доповідей

2022

 1. 1.Розв’язання деяких диференціальних рівнянь коливань системи при дії сил сухого тертя. / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук // The 2-nd International scientific and practical conference – Modern research in world science (May 15-17, 2022) SPC – Sci-conf.com.ua, Lviv, Ukraine. 2022. 1785 p. С. 607-609. ISBN 978-966-8219-86-3
  2.Про стійкість розв’язків диференціальних рівнянь синхронних рухів роторів віброзбудників вібраційних машин / В.М, Тимощук, О.В. Гуда, Т.А. Крадінова // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М.П. Кравчука (11 жовтня 2022 року). Луцьк, 2022. 198с. С. 50-52.
  3. Освітня криза та якість математичної освіти в умовах сьогодення / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М, Тимощук // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М.П. Кравчука (11 жовтня 2022 року). Луцьк, 2022. 198с. С.76-78.
  4. Розв’язання деяких диференціальних рівнянь коливань системи при дії сил сухого тертя. / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук // The 2-nd International scientific and practical conference – Modern research in world science (May 15-17, 2022) SPC – Sci-conf.com.ua, Lviv, Ukraine. 2022. 1785 p. С. 607-609. ISBN 978-966-8219-86-3.
  5.Крадінова Т.А. Комп’ютерне моделювання та анімація в процесі вивчення курсу вищої математики / Т.А Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч // V Міжнародна конференція «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУЦІ ТА ОСВІТІ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД» 29 листопада 2022 р. м. Дніпро, Україна – Матеріали. Електронне видання. – Дніпро, Журфонд, 2022. – 255 с. С. 48-50. ISBN 978-966-934-369-7
  6. Застосування підстановок до розв’язань лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків / М. Середюк, Т. Крадінова // Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів “Фізика і хімія твердого тіла. Стан, досягнення і перспективи”, Луцьк, Україна (21-22 жовтня 2022 р.). – Луцьк. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2022. 176 с.– С. 151-152

2021

 1. 1.Використання історії математики для формування наукового світогляду. / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч // Матеріали VIІІ всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції VIІІ «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях» (м. Бердянськ, 16-17 вересня 2021 року). – Бердянськ: БДПУ, 2021 – С.74-76. ISBN 978-966-197-815-6
  2. Особливості вивчення курсу «Вища математика» при використанні технологій дистанційного навчання / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч // Матеріали ІV міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (м. Гельсінкі, Фінляндія, 6-8 грудня 2021 р.) – Гельсінки, 2021 – С.29-32. ISBN 978-617-7340-18-7.
  3. Методи розв’язання диференціальних рівнянь, що описують коливання механічних систем змінної маси придії сил в’язкого тертя / А.Тимощук, ст. гр. МНТ-41, науковий керівник: к.т.н., доц., Т. Крадінова. / Тези І студентської науково-технічної конференції факультету транспорту та механічної інженерії “Інноваційні технології в транспорті та механічній інженерії”. Луцьк: ЛНТУ – 25 листопада 2021 р. – С.42-43.

2020

 1. Крадінова Т.А. Візуалізація навчального процесу при вивченні курсу вищої математики / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук //SCIENCE, TRENDS AND PERSPECTIVES. Abstracts of XVII International Scientific and Practical Conference. Tokyo, Japan 18-19 May, 2020. – 227-227 с. ISBN - 978-1-64871-420-7.

2019

 1. 1. Гуда О.В., Лісковець С.М., Тимощук В.М., Крадінова Т.А. Прикладне застосування чисельних методів у курсі вищої математики / Гуда О.В., Лісковець С.М., Тимощук В.М., Крадінова Т.А. // Тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)» (м. Луцьк, 23-25 травня 2019 року). – С.41-43 / 0,19 обл.вид.арк.
  2. Матвіїв Ю.Я., Андрущак І.Є., Крадінова Т.А. Вибір програмного забезпечення для проведення досліджень по розпізнаванню образів / Матвіїв Ю.Я., Андрущак І.Є., Крадінова Т.А. // Тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)» (м. Луцьк, 23-25 травня 2019 року). – С.172-174 / 0,19 обл.вид.арк.
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Simulation analysis of the influence of changing mechanical
  characteristics of polyurethane foams
  Olena Mikulich, Nataliya Komenda,Oksana Gudа
  , Tetiana Kradinova
  VII International Conference “In-service Damage of Materials: Diagnostics and Prediction
  (DMDP 2023)

2022

 1. Козубцова Л.М., Гуда О.В., Крадинова Т.А., Палагута А.М., Козубцов И.Н. Показатели и математические критерии оценивания эффективности функционирования системы защиты информации и кибербезопасности объекта критической информационной инфраструктуры // Scientific and Practical Cyber Security Journal (SPCSJ). 2022. Vol. 6(1). Pp. 64 – 71. ISSN 2587-4667. Scientific.