Олена Кузьмак

Кузьмак Олена Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Професор

Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.08. Гроші, фінанси і кредит, професор

e-mail:  o.kuzmak@lutsk-ntu.com.ua    

Написати повідомлення
Написати повідомлення

українка

Вища освіта за спеціальностями «Банківська справа» (Тернопільська академія народного господарства), «Право» (Луцький національний технічний університет).

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – Фінанси, гроші і кредит, тема: «Дієвість міжбанківських кредитів в розвитку банківської системи» (диплом кандидата наук ДК № 052580). У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи (атестат доцента 12 ДЦ № 026694).

Доктор економічних наук спеціальністю 08.00.08. – Фінанси, гроші і кредит, тема: «Банківський ризик-менеджмент: теорія, методологія і практика» (диплом доктора наук ДД № 004648), професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування (атестат професора АП № 002315)

Луцький національний технічний університет 2019-2020, спеціальність «Право», М20№193645

 2022 - запрошений професор Politecnico di Bari, Italy

з 2019 р. по даний час – професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцького національного технічного університету

з 2020 р. по даний час  – керівник відділу забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та акредитації Луцького національного технічного університету (за суміщенням).

з 2015 р. по 2019 р. – професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту Рівненської філії ПВНЗ «Європейський  університет» (у зв’язку з перейменуванням кафедри);

з 2011 р. по 2013 р. – доцент, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту Рівненської філії ПВНЗ «Європейський  університет» (у зв’язку з перейменуванням кафедри);

з 2009 р. по 2011 р. – доцент, завідувач кафедри обліку та фінансів Рівненської філії ПВНЗ «Європейський  університет»;

з 2005 р. по 2009 р. – старший викладач кафедри обліку та фінансів Рівненської філії ПВНЗ «Європейський  університет»;

з 01.09.2002 р. по 03.11.2005 р. – викладач кафедри обліку та фінансів  ВП «Європейський університет» у м. Рівне.

Міжнародні проекти:

1. Координатор Проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ)

2. Виконавець проекту "Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи» «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia (OPTIMA), 618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

3. Виконавець проекту "Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» UTTERLY Номер проєкту: 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

4. Запрошений професор в Politecnico di Bari, Italy з 01/04/2022 до 01/11/2022

5. Дослідницький проект: Sustainable urban development: Economics that works for citizens”  в Politecnico di Bari, Italy

04.11.2022 to 04.03.2023

6. Проект «Інноваційний університет та лідерство. Фаза VI: Моделі академічної автономії та університет в системі освіти впродовж життя»  жовтень 2022 – червень 2023

7. Проект “Multiplication Trainings for Higher Education Administrators in Ukraine (THEA Ukraine X) лютий 2023 - вересень 2023

Вітчизняні проекти:

Керівник НДР (в межах робочого часу) на тему: «Теоретико-методологічні аспекти управління ризиками суб’єктів господарювання в умовах глобалізації» ((державний реєстраційний номер 0111U003660, 2015–2019 рр.).

Виконавець НДР на тему: «Перспективи розвитку фінансів суб’єктів господарювання та фінансового ринку в умовах глобальних трансформацій» ((державний реєстраційний номер 0111U003660).

Виконавець НДР на тему: «Фінансові важелі стимулювання економічного розвитку України: основні напрями та методологія використання»» ((державний реєстраційний номер 0111U007978).

Виконавець НДР (в межах робочого часу) «Фінансово-інвестиційні механізми поствоєнної інноваційної трансформації України» № д/р: 0123U101522 (Протокол № 7 від 08.02.2023 р.).

Виконавець держбюджетної теми МОН I-88:  «Вища освіта в умовах війни та повоєнного відновлення: детермінанти розвитку задля подолання загроз відтворенню людського капіталу», наказ МОН №1572, від 27.12.2023 р.

Виконання досліджень на замовлення:

1.Виконання прикладного дослідження на тему: «Фінансові дослідження кон’юнктури ринку поліграфічних послуг у Волинській області», договір № 17-04/23 від 27.04.2023 р.

2. Науковий курівник прикладного дослідження на тему: «Дослідження чинників ірраціональної поведінки на фінансову стійкість бізнесу» договір № 06-02/24 від 08.02.2024 р.

Стан фінансового та банківського сектору, ризик-менеджмент, фінансова безпека домогосподарств, сталий розвиток економіки, сталий розвиток міст, ірраціональна поведінка бізнесу, підвищення якості освіти, реформування системи вищої освіти, досвід ЄС а розбудові системи якості вищої освіти.

Статті Scopus

2024

 1. Kuzmak, O., Kuzmak, O., Voitovych, S. (2024). Business Development towards the Application of Innovative Customer Relationship Management (CRM) Technologies in the Context of Global Transformational Changes. In: Semenov, A., Yepifanova, I., Kajanová, J. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 194. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53984-8_3 (Scopus)
 2. Polinkevych, O., Kuzmak, O., Kuzmak, O. (2024). The Strategy of Sustainable Development of Digital Business in the Conditions of the Variability of the Business Environment and European Integration. In: Semenov, A., Yepifanova, I., Kajanová, J. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 194. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53984-8_2 (Scopus)

2023

 1. Pontrandolfo P., Polinkevych O., Scozzi B.& Kuzmak O. (2023). Smart Cities for Sustainable Development of Local Communities. Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe, 26(3), 53–85. / URL: https://doi.org/10.18778/1508-2008.26.21
 2. Stepura, T., & Kuzmak, O. (2023). Capability of higher education in overcoming digital inequality in the conditions of the crisis in Ukraine. ECONOMICS – Innovative and Economics Research Journal, 11(2). (Scopus). / URL: https://doi.org/10.2478/eoik-2023-0028
 3. Kuzmak O. & Kuzmak O. (2023). Transformational processes of ensuring sustainable urban development: the realities of Ukraine. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1254 012079. / URL: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012079

2021

 1. Kuzmak O., Kuzmak O., Pohrishchuk B. Sustainable development: Trends and realities of Ukraine, E3S Web of Conferences 255, 01035 (2021) ISCMEE 2021. / URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501035

2018

 1. Ihor Hroznyi, Oleh Kuzmak, Olena Kuzmak and Olha Rusinova (2018). Modeling of diversification of foreign economic interactions. Problems and Perspectives in Management, 16(1), 155-165. / URL: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.15
 2. Olena Kuzmak, Oleh Kuzmak, Anna Tarasova and Yana Buchkovska (2018). Present-day realities of risk management in the activity of Ukrainian banks. Banks and Bank Systems, 13(1), 150-161. / URL: http://dx.doi.org/10.21511/bbs.13(1).2018.14
Статті Web of Science

2021

 1. Kuzmak O., Kuzmak O., Bіlyk V. Theoretical conceptualization of banking risk management. Financial and credit activities: problems of theory and practice. Vol. 4 No 39, 2021. Pp.368-375.
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Кузьмак , О., & Бондар, Ю. (2024). ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-14

2023

 1. Полінкевич О., Кузьмак О. Гейміфікація як інструмент управління якістю бізнес-освіти в Україні National Interest. 2023. Том 3 № 11. С.28-40 / URL: http://sc01.tci-thaijo.org/index.php/NIT/article/view/240405/163898
 2. Полінкевич О. , Кузьмак О., Камінський Р. Соціальне забезпечення як фактор сталого розвитку . Вісник Львівського університету. Серія економічна. 2023. Вип. 65. C . 35-48 DOI : http://dx.doi. o rg/10.30970/ves.2023.65.0.6504
 3. Kuzmak O., Kuzmak O. (2023). The budget potential of local finances: world experience, the case of Ukraine. Via Economica. https://doi.org/10.32782/2786-8559/2023-2-5
 4. Кузьмак О.М., Свереда Ю.Ю. Організаційно-правові аспекти розвитку страхового ринку в Україні. Економічний форум: наук. журнал. 2023. №1. с. 146-150. / URL: https://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/388/375

2022

 1. Olena Kuzmak, Oleg Kuzmak, Julia Molinska. Financial security of households in the conditions of change. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 19 (75). С. 144-152 / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-17
 2. Полінкевич О. М., Кузьмак О. М. Маркетингові тригери ефективного командоутворення як чинники забезпечення якості освіти . Економічний форум. 2022. № 4. С. 83–89 / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-4-10
 3. Kuzmak O. Improving the management of the quality system of higher education in Ukraine. Scientific Journal “Economic Forum”, 2022. No 1. Pp. 48-54.

2021

 1. Kuzmak O., Kuzmak O. Quality management of higher education in Ukraine in the way of integration into the European space (experience of the European Union). Scientific notes of Ostroh Academy National University, «Economics» series: scientific journal. Ostroh : Publishing NaUOA, December 2021. № 23(51). Pp. 16-21. https://doi.org/10.25264/2311-5149-2021-23(51)-16-21 / URL: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2021-23(51)-16-21
 2. Кузьмак О.М., Кузьмак О.І. Управління якістю вищої освіти в Україні на шляху інтеграції у європейський простір (досвід Європейського Союзу). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка” : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2021. № 23(51). С. 16-21. https://doi.org/10.25264/2311-5149-2021-23(51)-16-21
 3. Kuzmak O., Kuzmak O. Organizational and economic aspects of higher education quality management in Ukraine on the way of integration into the European educational area. European scientific journal of Economic and Financial innovation. Vol. 2 No. 8 (2021). Pp. 40-47 https://doi.org/10.32750/2021-0204
 4. Kuzmak O. World experience of formation of budgetary potential of local finances in the conditions of decentralization. Economic Forum. №2, 2021, pp.135-142. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-17

2020

 1. Кузьмак О.М. Теоретико-прагматичні засади групування та структурування банківських ризиків // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка” : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2020. № 16(44). С. 148-152
 2. Кузьмак О.І., Кузьмак О.М. Управлінські рішення як дієвий інструмент формування кадрового потенціалу пiдпpиємcтв cфеpи поcлуг. Економіка і управління. Науковий журнал, 2020. №3(87). С.42-47.
 3. Кузьмак О.М., Кузьмак О.І. Стан формування бюджетного потенціалу місцевих фінансів в умовах децентралізації. Економіка і управління. Науковий журнал, 2020. №4(88). С.100-106

2019

 1. Кузьмак О.М. Теоретична концептуалізація ризикології у банківській діяльності. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка” : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2019. № 15(43). С. 99-103.
 2. Kuzmak O.M., Kuzmak O.I. Sustainable development of enterprises: basics, principles and influencing factors. Economics and management. Scientific journal, 2019. №3(83). С.27-36. DOI: 10.36919/2312-7812-3-2019-27
 3. Кузьмак О.І., Кузьмак О.М. Сталий розвиток підприємств: основи, принципи та чинники впливу. Економіка і управління. Науковий журнал, 2019. №3(83). С.27-36.
 4. Кузьмак О.М., Кузьмак О.І. Теоретико-концептуальні підходи дослідження чинників виникнення ризиків фінансово-кредитних установ. Економіка і управління. Науковий журнал, 2019. №1(81). С.16-20.
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Kuzmak O. & Kuzmak O. (2023). Social responsibility of business towards sustainable development: case of Ukraine. Collection of papers new economy volume 1, №1.
 2. Kuzmak O. Quality of education for ensuring sustainable development in Ukraine. National Interest Academic Journal Vol. 2 № 11 (2023)

2022

 1. Kuzmak O. Educational quality standards and their uninterrupted monitoring as a condition for ensuring sustainable development of education. National Interest Academic Journal Vol. 2 № 7 (2022). Pp.21-29. / URL: https://sc01.tci-thaijo.org/index.php/NIT/issue/view/16515