v.maryuk.lntu.edu.ua

Мар'юк Вікторія Василівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

Асистент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

v.maryuk@lntu.edu.ua

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилася в м. Луцьк 10 травня 1977 року.

У 1999 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Початкове навчання і музичне виховання». 

У 2008 році здобула другу вищу освіту у Луцькому національному технічному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій. Кваліфікація менеджер-економіст».

 

Науково-педагогічний стаж 9 років.

Виконавець НДР у 2024 р. «Маркетингові технології управління підприємствами в умовах сучасного бізнес-середовища»   (д/р 0120U100820). 

Наукові інтереси: маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій; актуальні проблеми маркетингового менеджменту.

Методичне забезпечення

2024

 1. 1. Цифровий маркетинг : Методичні вказівки до виконання курсової роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Цифровий маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг денної та заочної форм навчання / уклад. І. Ф. ЛОРВІ, В. В. МАР’ЮК. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 28 с.
  2. Мерчандайзинг: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Маркетинг» та «Цифровий маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг денної та заочної форм навчання / уклад. І. Ф. ЛОРВІ, В. В. МАР’ЮК. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 28 с.

2023

 1. 1. Маркетингова політика розподілу. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм «Маркетинг» та «Цифровий маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг денної та заочної форм навчання / уклад. І.Ф. Лорві, В.В. Мар’юк. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 36 с.
  2. Маркетингова політика розподілу. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітніх програм Маркетинг та Цифровий маркетинг галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг денної та заочної форм навчання / уклад. І.Ф. Лорві, В.В. Мар’юк. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 44 с.
  3. Кваліфікаційна робота: Методичні вказівки щодо написання та оформлення кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг денної та заочної форм навчання / уклад. І. Ф. ЛОРВІ, В. В. МАР’ЮК. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 44 с.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Лорві І. Ф., Мар’юк В. В., Лелич Я. М. Управління маркетинговими ризиками підприємства на різних етапах життєвого циклу товару // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2023. №11.
  / URL: https://www.inter-nauka.com/ua/issues/economic2023/11/9409
Тези доповідей

2023

 1. 1. Лорві І. Ф., Мар’юк В. В., Горбатюк Ю.Ф. Формування та вибір маркетингової товарної стратегії підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (12 травня 2023 р). Луцьк: ЛНТУ, 2023. С. 27-29. (0,12 д.а.)
  https://drive.google.com/file/d/1p84icB52IHzEPo--Jbxk80bPEWbUZnet/view
  2. Мар’юк В. В., Жадько О. А., Дубровський В.С. Маркетингове забезпечення діяльності підприємства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (12 травня 2023 р.). Луцьк : ЛНТУ, 2023. С.35-37. (0.16 д.а.)
  https://drive.google.com/file/d/1p84icB52IHzEPo--Jbxk80bPEWbUZnet/view
  3. Лорві І. Ф., Мар’юк В. В., Жадько О. А. Формування маркетингової комунікаційної інтернет-стратегії підприємства. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення [Електронне видання] : Матеріали Х Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 08 грудня 2023 р.) / відп. ред. Войтович С.Я. Луцьк : ІВВ ЛНТУ, 2023. (подано до друку). (0,1 д.а.)
  4. Лорві І. Ф., Мар’юк В. В., Ткаченко О. О. Особливості формування іміджу закладу вищої освіти. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення [Електронне видання] : Матеріали Х Ювілейної Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 08 грудня 2023 р.) / відп. ред. Войтович С.Я. Луцьк : ІВВ ЛНТУ, 2023. (подано до друку). (0,13 д.а.)
  5. Черниш А., Мар’юк В., Лорві І. Маркетингове забезпечення діяльності підприємств сфери послуг. Маркетингові технології в умовах євроінтеграційних процесів : тези доп. ХVІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20-21 грудня 2023 р.). Хмельницький : ХНУ, 2023. С. 169-172.
  https://mr.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/35/tezy_konf_mr_2023.pdf
  6. Жадько О., Мар’юк В., Лорві І. Особливості маркетингової конкурентної стратегії в системі управління підприємством. Маркетингові технології в умовах євроінтеграційних процесів : тези доп. ХVІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20-21 грудня 2023 р.). Хмельницький : ХНУ, 2023. С. 63-67.
  https://mr.khmnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/35/tezy_konf_mr_2023.pdf