a.moskovchuk@lutsk-ntu.com.ua

Московчук Алла Тимофіївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась на  Волині. У 1981 році закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Економіка і організація машинобудівної промисловості».  У 1987 році прийнята на посаду асистента кафедри економіки і управління виробництвом Луцького індустріального інституту. У1992 р. захистила  какндидатську дисертацію. З 1995 р. по 1998 р.   завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері Луцького державного технічного університету, з 1998 р. по 2018 р. – декан факультету обліку та фінансів, а з 2018 р. по даний час  доцент кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету.

 Львівський політехнічний  інститут (1981 р.)., спеціальність – «Економіка і організація  машинобудівної промисловості», кваліфікація – інженер-економіст.

Загальний стаж науково-педагогічної діяльності – 35років

Економіка бізнес-структур,  економічний аналіз діяльності  на мікро- , мезо- та макрорівні, теоретико-методичні засади та способи аналітичного дослідження,  інформаційно-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств, теоретичні та практичні аспекти організації і оподаткування оплати праці

Методичне забезпечення

2023

 1. Аналіз господарської діяльності [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / уклад. А.Т. Московчук Луцьк: Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. 78 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13073

2021

 1. Аналіз господарської діяльності [Текст]: методичні вказівки до виконання курсового проекту для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / уклад. А.Т. Московчук, І.М.Ткачук. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12322

2020

 1. Аналіз господарської діяльності [Текст] : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. А.Т. Московчук, І.М. Ткачук. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 72 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11074

2019

 1. Аналіз господарської діяльності [Текст] : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання / уклад. А.Т. Московчук, І.М. Ткачук. Луцьк : Луцький НТУ, 2019. 24 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11080
Електронний посібник

2021

 1. Московчук А.Т., Талах В.І., Талах Т.А., Ткачук І.М. Аналіз господарської діяльності. Практикум: електронний навчальний посібник, 2021 р. Довідка №21-02. Протокол засідання науково-методичної ради Луцького НТУ № 7 від 16 лютого 2021 р. URL / URL: https://elib.lntu.edu.ua/
Статті Scopus

2022

 1. Bludova Tetiana, Usherenko Svitlana, Moskovchuk Alla, Kaminska Iryna, Kyslytsyna Olga. Enterprise risk arising from legacy production systems: a probabilistic perspective. EUREKA: Physics and Engineering,2022(5).p.150-161. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-11/EUREKA.%2009.22.pdf
Статті Web of Science

2022

 1. Dziamulych M., Kulinich, T., Shmatkovska, Y., Moskovchuk, A., Rogach, S., Prosovych, O., Talakh, V. Forecasting of economic indicators of agricultural enterprises activity in the system of ensuring their management on the basis of sustainable development: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. Bucharest, 2022. Vol. 22. Iss. 1. P. 207-216.https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11197 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2022-04/volume_22_1_2022.pdf

2021

 1. Dziamulych M., Moskovchuk A., Vavdiiuk N., Kovalchuk N., Kulynych M., Naumenko, N. Analysis and economic and mathematical modeling in the process of forecasting the financial capacity of milk processing enterprises of the agro-industrial sector: a case study of Volyn region, Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2021. Vol.21,Iss.1.P.259-272 1 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-04/Art31.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Московчук А.Т., Дорош В.Ю. Ретроспективна аналітична оцінка результативності діяльності підприємницьких структур. Економічний форум. Луцьк: ЛНТУ, 2023. Том 1. №2. С.72-80 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/402/391

2020

 1. Московчук А.Т., Ліщук М.Є. Оцінка та перспективи використання сільськогосподарських угідь у Волинській області. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет. Луцьк, 2020. Вип.17(67).С.151-160. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8588
 2. Ліщук М.Є., Московчук А.Т. Система управління охороною праці в Україні: аналіз стану та перспектив її реформування. Економічний форум. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. №1. С. 66-74. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8589
Тези доповідей

2023

 1. .Московчук А.Т., Дорош В.Ю. Оцінка результативності діяльності підприємств: зарубіжний та вітчизняний досвід. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XV міжнар. наук. - практ. конф., 23 червня 2023 р. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. С. 76-79
 2. Московчук А.Т. Інформаційне забезпечення обліку і аналізу транспортних витрат на закупівлю виробничих запасів. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід. Матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 26 травня 2023 р. Харків: ХНАДУ. 2023. С. 78 – 80.

2022

 1. Московчук А.Т. Дорош В.Ю. Використання методу логарифмування в аналітичному дослідженні доходів. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ.конф., 02 листопада 2022 р. Харків: ХНАДУ, 2022. С. 27– 30. / URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/17184/1 /Nesterenko_SBORNIK_202…

2021

 1. Московчук А.Т. Факторний аналіз в управлінні витратами на оплату праці. Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XIII міжнар. наук.- практ. конф., 25-26 червня 2021 р. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 33– 35 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10100
 2. Московчук А.Т. Методичний інструментарій аналізу собівартості продукції. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., (9 жовтня 2021р.) Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 279-281. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10101

2020

 1. Московчук А.Т., Ліщук М.Є. Оцінка ефективності систем оплати праці виробничого підприємства. Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XII міжнар. наук.- практ. конф., 26-27 червня.2020р. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 74-76. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10099