l.panasiuk

Панасюк Леонід Іванович

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення
Методичне забезпечення

2022

 1. Вища математика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11554

2021

 1. Вища математика. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання

2020

 1. Фізика : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти скороченої денної та заоч. форм навч.

2019

 1. Фізика : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заоч. форм навч. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/1480

2018

 1. Фізика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів технічних напрямів підготовки денної та заочної форм навчання
Монографія

2019

 1. Кінетичні ефекти в кремнії та германії при сильних одновісних тисках. / URL: https://drive.google.com/open?id=1sG9dvqIxPnJmMDBj7RNTq4Q9ZqKu7kOB
Статті Scopus

2023

 1. Determination of activation energy of technological thermodonors in
  uniaxially defor med n-Si / URL: https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.415391

2017

 1. Вплив одновісного тиску на 2-провідність сильно легованого p-Si(B). / URL: https://jnep.sumdu.edu.ua/download/numbers/2017/1/articles/jnep_V9_01020.pdf

2015

 1. Енергія активації технологічних теомодонорів у нейтронно-легованому кремнії / URL: https://doi.org/10.30970/jps.19.1701

2013

 1. Application of High Uniaxial Strain Methods for Semiconductor Parameter Determination / URL: https://doi.org/10.1016/j.physb.2013.02.017

2012

 1. Константи деформаційного потенціалу та у n-Si, визначені методом тензорезистивного ефекту / URL: https://doi.org/10.15407/ujpe57.6.636

2011

 1. Кремнієві p-МОН та n-МОН транзистори з одновісно деформованими каналами у нанотехнології електронних приладів / URL: https://doi.org/10.15407/ujpe56.9.917
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Рівень Фермі в кристалах антимоніду кадмію при наявності радіаційних дефектів / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/806

2019

 1. Діагностики якості гартування кілець підшипників з використанням явища електромагнітної індукції / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2313-5352-2019-15-19

2017

 1. Особливості структурних неоднорідностей в легованих монокристалах антимоніду кадмію / URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/Visniki/FHTT/fhtt-2017-18-3.pdf

2015

 1. Механізми тензоефектів у нейтронно-легованому -опроміненому n-Si(P) при сильних одновісних тисках / URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9648

2012

 1. Contribution of f- and g-Transitions to Electron Intervalley Scattering of n-Si at Temperatures 300 to 450 K / URL: https://doi.org/10.15407/spqeo15.01.077
 2. Про домінуючу роль f-переходів у міждолинному розсіювання в n-Si в області температур Т=300-450 К / URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5249
 3. Вплив інверсії (L1−Δ1) типу абсолютного мінімуму на ефект екранування / URL: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2012.2.113427

2011

 1. Вплив одновісної пружної деформації на положення та ступінь заповнення глибокого рівня еВ у монокристалах n-Ge<Au> / URL: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/5259
Тези доповідей

2023

 1. Особливості ефекту п’єзоопору в деформованому n-Ge для випадку X//J//[110]
 2. П’єзоелектричні властивості монокристалів антимоніду кадмію до та після γ-опромінення / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%9Caterials%20and%20Tech…
 3. Temperature dependencies of Fermi level in CdSb crystals with deep energy levels / URL: https://kfhtt.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/48/2023/10/abstract-book_2023…
 4. Kinetics of charge carriers in gamma irradiated CdSb crystals / URL: https://drive.google.com/file/d/1M968vAoavH5bL16QUgsM5M9K7VmHaop3/view

2021

 1. Особливості п’єзоопору монокристалів n-Si легованих домішкою фосфору методом ядерної трансмутації

2020

 1. Вплив наявності шарових періодичних неоднорідностей на надійність визначення константи деформаційного потенціалу зсуву в γ-опроміненому n-Si

2019

 1. Интерфейсная модель низкотемпературной пластичности кристаллов кремния и германия при сильной одноосной деформации
 2. Low-Temperature Plasticity of Uniaxially Deformed Silicon and
  Germanium Crystals

2018

 1. Розсіювання на міждолинних фононах в кремнії при високих температурах / URL: https://drive.google.com/file/d/1bZF1zMDAhA_DtIofFq_6CyPmWx7TiCJe/view
 2. Вплив міждолинного розсіювання на рухливість електронів у n-Sі в області високих температу

2017

 1. Features of Structural Inhomogeneities in Doped Cadmium Antimonide Crystals / URL: https://conference.pu.if.ua/phys_che/start/conference_16/index.htm
 2. Кінетика електронних процесів в монокристалах n-Si при Т>300K
 3. The Kinetics of Electronic Processesin Single Crystals of n-Si at T>300K / URL: https://conference.pu.if.ua/phys_che/start/conference_16/index.htm

2016

 1. Особливості структурних неоднорідностей в легованих монокристалах антимоніду кадмію / URL: https://drive.google.com/file/d/0B9VsrTByTaaIamhIR05pNXRvRmM/view?resourcekey=0…
 2. Розрахунок глибини залягання енергетичних рівнів у монокристалах монокристалах антимоніду кадмію за даними п’єзоопору
Зарубіжні наукові видання

2013

 1. Intervalley Scattering of Electrons in n-Si at T=77450 K / URL: https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=28308