s.pyrih

Пиріг Світлана Олександрівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Доцент

 

 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Пройшла стажування:

ЦСТРІ «Енергія І». Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) «Вдосконалення використання інформаційних систем та технологій в управлінні фінансами на підприємстві в сучасних умовах господарювання» № СП 53-2023 від 1.06.2023 р. (01.03.-31.05.2023 р.), 6 кредитів ЄКТС (180 годин).

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти». Дистанційна форма з 04 по 18 жовтня 2021 р. 1 кредит ЄКТС (30 годин) (Сертифікат № 19GW-210).

Вища Школа Економіки в Сталовій Волі (Польща). Сертифікат про Міжнародне стажування «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання у вищих навчальних закладах Польщі» (01.04–30.06.2021 р.), 6 кредитів ЄКТС (180 годин).

Східно-європейський національний університет  ім. Лесі Українки, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, 2018 р. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) «Перспективи розвитку безготівкової економіки в Україні» від 04.10.2018 р. 6 кредитів ЄКТС (180 годин).

 

Вища освіта за спеціальностями «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» (1988 р., Львівський політехнічний інститут, нині Луцький національний технічний університет), «Фінанси» (2010 р., Луцький національний технічний університет).

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» з січня 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді  Д 32.075.03 Луцького національного технічного університету, ДК № 004140. Тема кандидатської дисертації «Регіональний вимір розвитку інформаційної економіки».

Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно у січні 2014 року, 12 ДЦ No 037022.

З 1982 року по 1999 рік працювала в обчислювальному центрі Луцького електроапаратного заводу керівником групи з експлуатації на ЕОМ.

З 1997 р. по 2011 р. – асистент, старший викладач кафедри фінансів Луцького національного технічного університету.

З 2012 року доцент кафедри фінансів Луцького національного технічного університету.

Фінансова та інформаційна політика сталого розвитку, інформаційні технології, платіжні системи та фінансові технології у розвитку безготівкової та цифрової економіки, цифрова трансформація освіти і науки, цифровізація бізнесу,  публічного управління, технології взаємодії держави та суспільства (е-демократія).

Навчальний посібник

2021

 1. Пиріг С.О., Олександренко І.В. Фінансова діагностика підприємства: теорія і практика: навч. посіб. Луцьк: Відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. 333 с. (видано навчальний посібник з грифом «Рекомендовано Луцьким національним технічним університетом» (витяг з протоколу засідання вченої ради Луцького національного технічного університету №10 від 27 квітня 2021 р).

2015

 1. Олександренко І. В., Пиріг С. О. Автоматизація фінансової діагностики підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. Львів. Ліга-Прес, 2015. 296 с.

2013

 1. Пиріг С. О. Практикум: Використання вбудованих функцій Excel. Навч. посібн.: / С. О. Пиріг. Луцьк: ЛНТУ, 2013. 160 с.
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Pyrіh S. Digital transformation of business in the context of Ukraine digital competitiveness. Економічний форум. Наук. ж-л. №3(1). С. 134-140. DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-17 (0,88 д.а.).
  / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-17
 2. Pyrіh S. Development of payment infrastructure in context growth of cashless settlements in Ukraine Економічний форум. Наук. ж-л. №4(1). С. 167-174 . (1 д.а.). / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/42/61
 3. Пиріг С.О. Державна політика цифрового розвитку та е-бізнесу в Україні.. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. праць. Луцького національного технічного університету. Вип. 20 (82) / Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. С. . / URL: https://cutt.ly/xwIJebML

2022

 1. Пиріг С.О. Цифровізація публічного управління та е-демократії на регіональному рівні. Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2022. №3. 199 с. С. 107-113. (1 д.а.). URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/37/47 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/37/47
 2. Пиріг С.О. Зростання ролі фінансових технологій в умовах розвитку цифрової економіки України. Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2022. №4. С. 192-198. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-4-24
 3. Pyrih S., Nikolaieva A. Features of assessing the credit capacity of building complex enterprises. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка»: зб. наук. праць. Луцького національного технічного університету. Вип. 19 (81) / Редкол.: відп. ред. д.е.н., проф. Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. С. 95-105. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-22

2021

 1. Пиріг С. О., Іщук Л. І., Олександренко І. В., Оцінка рівня ринку платіжних карток та чинники впливу на його розвиток. Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2021. №1. С. 184-192. (1 д.а.). / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/9/9

2020

 1. Пиріг С.О. Використання табличного редактора MS EXCEL у методичній роботі науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу. Економічний форум. Наук. ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2020. №2. С. 159-166. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/126/118

2019

 1. Пиріг С.О., Ніколаєва А.М., Олександренко І.В. Безготівкові розрахунки: показник економічного зростання країни. Економічний форум: Наук. ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. №1. С. 151-158.

  / URL: https://cutt.ly/IChxktN
 2. Пиріг С.О., Іщук Л.І., Ніколаєва А.М. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ. Зб. наук. пр. «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 16 (61). Луцьк: ЛНТУ, 2019. 168 с. С. 95-105.
 3. Іщук Л.І., Пиріг С.О., Ніколаєва А.М. Альтернативні джерела енергії – основа економічного розвитку України. Економічний форум. Наук. ж-л. 2019. №2. С.35-39.
 4. Пиріг Світлана, Вахновська Наталія. Фіскальна складова місцевих бюджетів в контексті фінансової децентралізації. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 1 (17). С. 115-120.
 5. Пиріг С.О. Використання зведених таблиць Excel для аналізу даних у професійній діяльності . Економічний форум: Наук. ж-л. Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2019. №3. С.149-154. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/67/61
Тези доповідей

2023

 1. Пиріг С.О., Шевчук В.В. Безготівкові розрахунки: сучасні виклики. Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 20–21 квітня 2023 року). Полтава : ПУЕТ, 2023. С. 73-76. / URL: https://cutt.ly/VwUwBTKU
 2. Пиріг С.О. Цифрова трансформація бізнесу: основні принципи та безпека. Фінансове та інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки бізнесу в умовах воєнної економіки та повоєнного відновлення: збірник матеріалів ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 16-17 листопада 2023 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова). Харків: 2023. С. / URL: https://cutt.ly/uwIH7mYb
 3. Пиріг С.О. Фінансова стійкість торгівельних підприємств в контексті фінансової безпеки України. Розвиток фінансового ринку в Україні: загрози, проблеми та перспективи: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Полтава, 23 листопада 2023 року). Полтава: 2023. С. / URL: https://cutt.ly/ywIEQG5P

2022

 1. Пиріг С.О. Зростання ролі фінансових технологій в умовах розвитку безготівкової економіки України. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні: тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 25 лют., 2022 р. Вінниця: ВНТУ, 2022. С. 818-820.
 2. Пиріг С.О. Онлайн-бізнес в контексті розвитку економіки країни. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного
  та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції (24 червня 2022 р.) відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 14. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. С. 167-169.

2021

 1. Пиріг С.О. Розвиток безготівкових розрахунків у системі сталого розвитку економіки України. Україна у світових глобалізаційних процесах: культура, економіка, суспільство: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24–25 берез.,2021 р. / М-во освіти і науки України; Київ. ун-т культури, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Вид. центр КНУКіМ, Част.3, 2021. С. 112-115.
 2. Пиріг С.О. Інформаційно-комунікаційні технології як технології взаємодії держави та суспільства Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки:тези доповідей VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 р.). Вип. 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 420 с. С. 314-316.

2020

 1. Пиріг С.О., Нужна О.А. Використання інформаційних технологій у методичній роботі науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти. Зб. тез. допов. XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 червня 2020 р). «Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством». / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 12. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 106-108.

2019

 1. Пиріг С.О. Економіка знань, як фактор економічного розвитку. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVІІ міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. ПІ. / за ред. проф. Сокола Є.І. Харків: НТУ «ХПІ». С. 304.