Pysarenko.t@lutsk-ntu.com.ua

Писаренко Тетяна Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Доцент

ПИСАРЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Кандидат економічних наук, доцент

Україна, 43018, м. Луцьк,

вул. Львівська, 75

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Закінчила повний курс навчання у Луцькому індустріальному інституті (нині – Луцький національний технічний університет) за спеціальністю «Економіка підприємства».

Під час навчання у ВУЗі працювала головним бухгалтером бюджетної установи. Після закінчення навчання у вищому закладі працювала стажистом, асистентом кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету. Після закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації було присуджено ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

На сьогоднішній день працюю доцентом кафедри обліку і аудиту Луцького національного технічного університету.

Вища освіта. Луцький індустріальний інститут, спеціальність – «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом «Економіст».

Аспірантура Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». 

головний бухгалтер бюджетної установи, торгівельного підприємства

теорія бухгалтерського обліку, облік у бюджетних установах, стратегічний управлінський облік

Монографія

2023

 1. Писаренко Т.М. Інформаційне забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень для побудови оптимальної податкової моделі суб’єкта господарювання. Інформаційний базис обґрунтування управлінських рішень: стан та перспективи розвитку: колективна монографія. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. – 223 с. / URL: https://drive.google.com/file/d/1bPqc5uDRIB46xp8dhzty0-9giGGiPHn2/view?usp=shar…
Навчальний посібник

2023

 1. Облік, оподаткування та контроль: навчальний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: І.І.Бабіч, І.М.Вахович, О.О. Гаврилюк, І.В. Жураковська, С.В.Зеленко, О.І. Кузьмак, К.Є. Нагірська, Т.А.Писаренко, Р.В.Сидоренко, Т.А.Талах. / під ред. І.В. Жураковської. Луцьк:ЛНТУ, 2023, 402 с. / URL: https://drive.google.com/file/d/1n7w3gp5ZJa58PEfIMhqeiLE_ZQgttvMX/view?usp=shar…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Nataliia Tluchkevych,, Oksana Nuzhna,Tatyana Pisarenko. Management aspect of tax planning in conditions of uncertainty. Економічний форум. 2023. № 1(2). С. 87-93. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/401/390
 2. Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Писаренко Т.М. Оцінка економічних ризиків на підприємствах України: управлінський аспект. Економічний форум. 2023. №1. С. 87-93. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/382/369
 3. Писаренко Т.М., Тлучкевич Н.В. Обліково-аналітичні аспекти прийняття стратегічних управлінських рішень для організації податкового адміністрування на підприємстві. Економічний форум. 2023. №3. (Index Copernicus). С. 82-86. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/420/411.

2022

 1. Тетяна Писаренко, Оксана Нужна, Наталія Тлучкевич. Організація роботи управлінського облікового персоналу в бюджетних установах: теоретичні, методичні та комунікативні аспект. Галицький економічний вісник. № 4 (77). Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. 2022. C. 64-70. / URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/?art=1091
 2. Писаренко Т.М., Нужна О.А., Тлучкевич Н.В. Теоретичні, методичні та етичні аспекти прийняття стратегічних управлінських рішень в обліку. Економічний форум. №3. 2022. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/37

2021

 1. Кулинич М.Б., Матвійчук І., Писаренко Т.М. Актуалізація завдань бухгалтерського обліку і бізнес-аналізу в умовах цифрових зрушень економіки. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. Том 3 № 27 (2021). С. 29-35. / URL: https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/689/562
 2. Писаренко Т.М., Кулинич М.Б. Зміна сутності, призначення та змісту бухгалтерського балансу в історичній ретроспективі. Економічний форум. 2021. № 4. С. 139-144. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/261

2020

 1. Тлучкевич Н.В., Нужна О.А., Писаренко Т.М. Формування собівартості продукції тваринництва для прийняття управлінських рішень. Економічний форум. 2020. № 2. – С. 134-141. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2020_2_20
 2. Писаренко Т.М. Оцінка податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарської діяльності. Галицький економічний вісник. Науковий журнал. 2020. № 4 (65). С. 114-120. / URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04.114
 3. Писаренко Т.М. Організація управлінського обліку в бюджетних установах. Економічний форум. 2020. № 3. С. 124-130. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2020_3_21
 4. Зеленко С.В., Писаренко Т.М. Оцінка нормативно-правового забезпечення обліку господарської діяльності бюджетних установ. Економічний форум. 2020. №3. С. 130-137. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2020_3_22

2019

 1. Писаренко Т.М. Прогнозування обсягів виробництва, як важливий етап організації управлінського обліку на промисловому підприємстві. Економічний форум. 2019. № 1. С. 176-180. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2019_1_29.
 2. Писаренко Т.М., Московчук А.Т. Стратегічний облік виробничих запасів на промисловому підприємстві. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 16 (61). – Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Кузьмак О.М. – Луцьк, 2019. – С. 105-111. / URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2019_16_13.
 3. Писаренко Т.М., Смолярчук І.А. Аналіз сучасного стану розвитку торговельної галузі України. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 16 (62). – Редкол.: відп. д.е.н., професор Вавдіюк Н. С. – Луцьк, 2019. / URL: https://drive.google.com/file/d/1CjHlUEgm_tBF5RvBRQwb2ide2G_MayeY/view?usp=shar…
Тези доповідей

2023

 1. Т.М. Писаренко, А.М. Писаренко. Організація обліку транспортно-заготівельних витрат суб’єктами міжнародних економічних відносин. Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій» (19 травня 2023 р., Луцьк). Луцьк: ЛНТУ, 2023. / URL: https://drive.google.com/file/d/1a4D2jJfYlPnPq_jxf_RTGhZWLcQM6_ZQ/view
 2. Писаренко Т.М., Львович Я.С. Прогнозування руху грошових потоків промислового підприємства, як елемент стратегічного управлінського обліку. Актуальні проблеми обліково – аналітичного процесу в управлінні
  підприємницькою діяльністю: Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції, 26 жовтня 2023 р., м. Мукачево. 393 c. С. 89-91. / URL: https://drive.google.com/file/d/14GD6U8eeTzWBNiUQ5VS992QZfxApFRtY/view?usp=shar…
 3. Писаренко Т.М. Організація прийняття стратегічних управлінських рішень з метою оптимізації податкових розрахунків. Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід : збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, 26 трав. 2023 року). Харків: ХНАДУ, 2023. 360 с. С. 122-123. / URL: https://drive.google.com/file/d/1TiPLQx_aCIAkIQlmbEZp3rnO9_o1EpwY/view?usp=shar…
 4. Писаренко Т.М. Організація обліку доплат і надбавок працівникам бюджетних установ. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2023 р.). відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 148 с. С. 95-98. / URL: https://drive.google.com/file/d/1Pzp8nPb97ZTzumjjJCO2iTzqBRM8Sn4m/view?usp=shar…

2022

 1. Писаренко Т.М. Етапи розвитку бюджетного обліку в Україні. Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств (присвячена 100-річчю заснування Дніпровського державного аграрно-економічному університету): тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 12-13 травня 2022 р. Дніпро: факультет обліку і фінансів, 2022. 203 с. С. 35-37 / URL: https://dspace.dsau.dp.ua/bitstream/123456789/6665/1/4.pdf
 2. Писаренко Т.М. Теоретичні та методичні аспекти організації обліку благодійної допомоги у бюджетних установах. Роль бухгалтерського обліку, аудиту та податкової політики у розбудові незалежної України на шляху до Європейського Союзу: зб. праць учасників Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (10 листоп. 2022 р.). Житомир : Поліський національний університет, 2022. 331 с. / URL: https://polissiauniver.edu.ua/wp-content/uploads/2023/01/%D0%97%D0%91%D0%86%D0%…
 3. Писаренко Т.М. Організація обліку основних засобів у бюджетних установах: управлінський аспект. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції (24 червня 2022 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 14. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. 236 с. С. 170-172. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-02/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…
 4. Писаренко Т.М. Організація управлінського обліку зовнішньоекономічної діяльності виробничого підприємства. Матеріали ІІ Міжнародного науково-практичного семінару «Сучасна парадигма міжнародних економічних відносин в умовах глобальних трансформацій». Луцьк: ЛНТУ, 2022. 124 с. С. 75-77. / URL: https://drive.google.com/file/d/1MP5Fg5r5xkp1j8ta7ViS7V3K7C9jl4Jg/view?usp=shar…

2021

 1. Писаренко Т.М., Костюкевич О.В. Історичні аспекти обліку товарів // Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Чернігів, 14 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 170 с. С. 86-88. / URL: https://drive.google.com/file/d/1yEpDQIQz-HG8KDZSyUlQNjmXM2WUD8xt/view
 2. Кулинич М.Б., Сафарова А.Т., Писаренко Т.М. Зміни нормативно-правового забезпечення організації облікового процесу в історичній ретроспективі // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 року). Випуск 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 420 с. – С. 250-252. / URL: https://drive.google.com/file/d/1qjENLdVhZqu_Rn7OzDcjhIkl-U4RcEv0/view?usp=shar…
 3. Писаренко Т.М. Оцінка нормативно-правового забезпечення обліку основних засобів бюджетної установи // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки» (м. Луцьк, 9 жовтня 2021 року). Випуск 8. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 420 с. – С. 316-319. / URL: https://drive.google.com/file/d/1qjENLdVhZqu_Rn7OzDcjhIkl-U4RcEv0/view?usp=shar…
 4. Кулинич М.Б., Сафарова А.Т., Писаренко Т.М. Проблеми удосконалення методології бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством»: матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 червня 2021 р.). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 13. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 88 с. – С. 31-33. / URL: https://drive.google.com/file/d/1wR8iYZbyW17J-o9SQ3Yr4YeeYyMPDYo-/view?usp=shar…
 5. Писаренко Т.М. Зміни бухгалтерського балансу в умовах реформування облікової системи України // Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством»: матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 червня 2021 р.). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 13. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. 88 с. – С. 47-49. / URL: https://drive.google.com/file/d/1wR8iYZbyW17J-o9SQ3Yr4YeeYyMPDYo-/view?usp=shar…
 6. Писаренко Т.М., Мадей А.В. Рівні нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку грошових коштів в Україні // Стратегічні орієнтири сталого розвитку в Україні та світі : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених (м. Чернігів, 14 травня 2021 р.). Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2021. 170 с. С. 88-90. / URL: https://drive.google.com/file/d/1yEpDQIQz-HG8KDZSyUlQNjmXM2WUD8xt/view

2020

 1. Писаренко Т.М., Шворак Д.В. Макроекономічний аналіз енергетичної галузі. Тези Х Міжнародного науково-практичного семінару «Транскордонне співробітництво як форма розвитку міжнародної інтеграції». Луцьк: Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2020р. 143 с. – С. 89-92. / URL: https://drive.google.com/file/d/1_Ch15LFpxw35U5Wy_9sapmy73B4deCP1/view?usp=shar…
 2. Писаренко Т.М., Шворак Д.В. Податковий внесок електроенергетичної галузі у формування дохідної частини бюджету. Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств: тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 14-15 травня 2020 р. – Дніпро : ННІЕ, 2020. – 234 с. – С. 125-128. / URL: http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7827/1/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1…
 3. Писаренко Т.М. Демчук І.О. Статистична оцінка виробничої діяльності кондитерської галузі України. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 8 грудня 2020 р. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2020. / URL: https://rep.polessu.by/bitstream/123456789/20788/1/Kravtsova_AA_Vliyanie_impul%…
 4. Писаренко Т.М. Демчук І.О. Методичні підходи до організації обліку виробничих запасів. Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту; 10 грудня 2020 р. Київ: КНЕУ, 2020. 587с. – С.101-102. / URL: https://www.apu.com.ua/wp-content/uploads/2021/03/1_%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0…

2019

 1. Писаренко Т.М. Основи моделювання показників фінансової звітності. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (21-22 червня 2019 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. – Ч. 1. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. – 116 с. – С. 85-87. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Tezy_21-22_06_2019.pdf
 2. Писаренко Т.М. Підходи до організації управлінського обліку в бюджетних установах. Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези доповідей VІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 5 жовтня 2019 року). – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 100 с. – С. 62-64. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Tezy_05_10_2019.pdf
 3. Писаренко Т.М. Оцінка податкового навантаження малого підприємництва. Бухгалтерський облік, оподаткування та контроль в умовах міжнародної економічної інтеграції: збірник тез доповідей всеукр. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня 2019 р.) / відп. ред. Є.В. Калюга. – К.: НУБіП України, 2019. – 343 с. – С. 322-324. / URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u209/zbirnik_tez_konferenciyi_do_60-ri…
 4. Писаренко Т.М., Сидорчук В.М. Теоретичні аспекти організації обліку доходів і видатків державних навчальних закладів. Облік, аналіз і контроль в умовах міжнародного співробітництва: [колективна монографія] / колектив авторів за ред. В.В. Чудовця. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 94–111. / URL: http://oia.lntu.edu.ua/files/Sasha/Kolekt_monograf_Lutsk2019.pdf
 5. Писаренко Т.Н. Характеристика действующей методики организации учета расходов на хлебопекарных предприятиях Украины. The economy of Bulgaria and the European Union in the digital word. Monograph. Sofia, 2019. С. 325-339. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/FAF_Ikonomikata.na_.Balgari…
 6. Московчук А.Т. Писаренко Т.М. Використання аналітичної оцінки для оптимізації витрат і собівартості продукції. Механізми забезпечення ефективної діяльності підприємств: контрольно-аналітичний аспект: колективна монографія. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 94 –113. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/5668