potapiuk2020@lutsk-ntu.com.ua

Потапюк Лілія Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1995 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, Інститут соціальних наук. Спеціальність «соціальна педагогіка», кваліфікація «соціальний педагог-психолог».
Кандидат педагогічних наук з квітня 2003 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 58.053.01 Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. Тема дисертації «Формування світогляду учнів підліткового та юнацького віку у навчально-виховному процесі сучасної школи» (м. Тернопіль). ДК № 018453.

Вчене звання доцента кафедри українознавства присвоєно у квітні 2005
року. ДЦ № 010695.
2011 р. – доктор філософії (PhD): Candidate of Sciences (comparable to the academic degree of Doctor of Philosophy, Ph.D.). Pedagogical Sciences (theory and methods of upbringing).

1995 рік - Волинський державний університет імені Лесі Українки, Інститут соціальних наук.

Спеціальність «соціальна педагогіка»

Кваліфікація «соціальний педагог-психолог»

– 1999 р. – методист з виховної роботи Волинського державного університету ім. Лесі Українки
– 1999 р. – 2020 р. – асистент кафедри педагогіки Волинського державного університету ім. Лесі Українки
– 2002-2004 рр. – асистент, старший викладач кафедри українознавства Луцького державного технічного університету
– 2004-2015 рр. – доцент кафедри українознавства Луцького національного технічного університету
– 2015-2017 рр. – доцент кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького національного технічного університету
– 2017-2018 рр. – доцент кафедри комп’ютерних технологій Луцького національного технічного університету
– 2019-2020 рр. – доцент кафедри комп’ютерних технологій та професійної освіти Луцького національного технічного університету
– з 08 січня 2021 р. – нині – доцент кафедри соціогуманітарних технологій Луцького національного технічного університету.

1. Участь у реалізації проєкту «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах», термін реалізації 2013-2015 рр.

2. Проєкт «Співпраця університетів для підтримки розвитку безпеки і кризового управління Люблінського і Луцького транскордонних регіонів» », термін реалізації 2018-2021 рр.
3. Член команди італійсько-українського проєку «Supporting school inclusion and parenthood in Ukraine» («Підтримка шкільної інклюзії та батьківства в Україні»), термін реалізації 2019-2021 рр.

впровадження інноваційних методів навчання і передового досвіду викладання у вищій школі; формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічного закладу вищої освіти; історія розвитку національної освіти, передової педагогічної думки в Західній Україні; історія розвитку жіночого руху та жіночих організацій в Західній Україні; соціальна реабілітація людей з особливими потребами, інклюзивна освіта, формування інклюзивного
освітнього простору.

Монографія

2023

 1. Потапюк Л.М. Соціально-психологічний контекст становлення та розвитку педагогічно-просвітницької діяльності громад в Західній Україні (друга половина ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) : монографія. Луцьк : відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. 296 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-06/Монографія_0.pdf

2021

 1. Потапюк Л.М. Психологічна безпека в умовах інклюзивного освітнього середовища : Соціальна та освітня інклюзія : історія, сучасність та перспективи розвитку : колективна монографія у 2 частинах. Частина 1. Інституційні та особистісні аспекти впровадження в Україні / за ред. С.П. Миронової, Л. Б. Платаш. Чернівці : «Технодрук», 2021. С. 59–92. / URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2723

2019

 1. Потапюк Л.M., Потапюк І.П. Особливості інтернаціоналізації вищої освіти в Україні. Інновації у вищій школі в контексті інтернаціоналізації освіти : колективна монографія. Вид. перше / редкол. О. С. Ковальчук, О. В. Смаль. – Луцьк : Луцький НТУ, 2019.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/%25D0%2586%25D0%25BD%25D0%2…
Статті Web of Science

2023

 1. Shostak O, Nikolenko I, Sereda I, Pushkarova T, Potapiuk L. Formation of an inclusive approach in the education of children with special educational needs (ukrainian experience). Conhecimento & Diversidade, Niterói, v. 15, n. 38 Jul./Set. 2023. 280–305.
  / URL: https://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/article/v…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Потапюк Л.М., Дендак А.С. Розвиток інклюзивної освіти в Україні : проблеми та перспективи впровадження. Педагогічні науки: теорія та практика. № 3 (47). Видавничий дім «Гельветика». 2023. С. 7–13
  / URL: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/issue/view/188/169
 2. Потапюк Л.М. Особливості формування стресостійкості студентів в
  умовах російсько-української війни. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. № 2 (2023). C. 34–38 / URL: http://psy-visnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/psy/issue/view/12
 3. Потапюк Л.М., Ковальчук В.В. Особливості формування інклюзивної компетентності майбутніх педагогів як складової професійної компетентності. Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / Гол. редактор Г.П. Шевченко. Вип. 2 (106). Київ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. С. 127–136 / URL: https://journals.snu.edu.ua/index.php/DOMTP_SNU/article/view/701/670
 4. Гречановська О.В., Мегем О.М., Потапюк Л.М. Вплив соціальних мереж на психологічний стан та самооцінку української молоді. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія Психологія. Том 34 (73) № 4, 2023. С. 60–66 / URL: http://psych.vernadskyjournals.in.ua/34-73-4-ua
 5. Потапюк Л.М., Косенюк М.М. Вплив взаємодії батьків і педагогів на формування особистості дитини з особливими освітніми потребами: Вчені записки Університету «КРОК» : зб. наук. праць. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2023. Вип. № 3 (71). С. 208–215 / URL: http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/2…

2021

 1. Потапюк Л.М., Димарчук О.В. Асистивні технології як допоміжні засоби організації навчання осіб з вадами зору. Інженерні та освітні технології: електронний щоквартальний науково-практичний журнал. Кременчук : КрНУ, 2021. Том 9 . № 1. С. 8-18. (1,593 ум.др.арк., 11 стор.).


  / URL: http://eetecs.kdu.edu.ua/2021_01/EETECS2021_009(1)_01
 2. Потапюк Л.М., Лінник В.В. Використання цифрових освітніх технологій в процесі морального виховання дітей з ООП Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. Методичні матеріали до проекту «Цифровий освітній простір: українсько-польський досвід». Вип.15. Слов’янськ, 2021. С. 194-202 / URL: http://profped.ddpu.edu.ua/issue/view/14619
 3. Потапюк Л.М., Димарчук О.В. Цифрові технології в процесі навчання осіб з порушеннями зору. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. Методичні матеріали до проекту «Цифровий освітній простір: українсько-польський досвід». Вип.15. Слов’янськ, 2021. С. 163-173.

  / URL: http://profped.ddpu.edu.ua/issue/view/14619
 4. Потапюк Л.М. Соціальна інклюзія у сучасних освітніх закладах. Витоки педагогічної майстерності : журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. Полтава, 2021. Випуск 27. (Серія «Педагогічні науки»). С. 205-210. / URL: http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/247114
 5. Потапюк Л.М. Організація інклюзивної освіти у вітчизняному просторі. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2021. № 1 (21). Дніпро. С. 119-126 / URL: https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2021/1/15.pdf
 6. Потапюк Л.М., Димарчук О.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інклюзивного освітнього середовища. Інженерні та освітні технології: електронний щоквартальний науково-практичний журнал. Кременчук : КрНУ, 2021. Том 9 . № 1. С. 66-75 / URL: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2021.09.01.06

2020

 1. Потапюк Л.М. Формування професійної відповідальності майбутніх фахівців. Інженерні та освітні технології: електронний щоквартальний науково-практичний журнал. Кременчук : КрНУ, 2020. Том 8 . № 3. С. 33-43 / URL: http://eetecs.kdu.edu.ua

2019

 1. Потапюк Л.М. Формування професійної відповідальності майбутніх фахівців. Інженерні та освітні технології: електронний щоквартальний науково-практичний журнал. Кременчук : КрНУ, 2020. Том 8 . № 3. С.
 2. Потапюк Л.М., Михалик Н.Ю. Використання комп’ютерних ігор у навчально-виховному процесі. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка. Випуск 18. Том 3. ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 191-194.
  / URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/18/part_3/18-3_2019.pdf
 3. Потапюк Л.М., Масовець О.А. Віртуальний тур як ефективний спосіб просування підприємства. Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах : електронний щоквартальний науково-практичний журнал. Кременчук : КрНУ, 2019. Вип. 7 (1). С. 66-78
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. Potapiuk I., Potapiuk L., Mazilenko S. Safe educational environment as the basic condition for preserving individual's mental health. Security management of the XXI century: national and geopolitical aspects : collective monograph. Prague, 2021. Issue 3. P. 349-356. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11277

2019

 1. Potapiuk L. Information security in the professional activities of the software engineers. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects : collective monograph / in edition I. Markina, V. Aranchiy, Y. Safonov, O. Zhylinska and other. Prague, 2019. P. 421-426. / URL: http://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%…