sde-plus

Селезньов Дмитро Едуардович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра галузевого машинобудування

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра галузевого машинобудування

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Кандидат технічних наук,  доцента кафедри галузевого машинобудування.

1. Налобна О.О., Селезньов Д.Е., Хайліс Г.А. Плющильно-обчісувальний апарат. Патент на корисну модель № 59976. Україна. Заявл. 01.11.2010. Опубл. 10.06.2011. Бюл. № 11.

2. Налобіна О.О., Селезньов Д.Е. Плющильно-обчісувальний апарат. Патент на корисну модель № 75616. Україна. Заявл. 08.05.2012. Опубл. 10.12.2012. Бюл. № 23.

Статті Scopus

2019

  1. ESTABLISHING PATTERNS OF CHANGE IN THE INDICATORS OF USING MILK PROCESSING SHOPS AT A COMMUNITY TERRITORY. / URL: https://www.researchgate.net/publication/338225301_Establishing_patterns_of_cha…
Вітчизняні фахові наукові видання

2021

  1. Селезньов Д.Е. Автоматизований розрахунок тарілчастої абсорбційної колони/ Д.Е. Селезньов, Е.Л. Селезньов, Ю.В. Муравинець, Л.В. Назарчук// Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Випуск 72, Луцьк 2021. – С. 45-49., 0,5 об. вид. арк. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/download/674/657

2020

  1. Клименко О.Д. Аналітичні дослідження залежності діаметру абсорбера від технологічних параметрів процесу / О.Д. Клименко, Е.Л.Селезньов, Д.Е. Селезньов, Ю.В. Муравинець // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Випуск 71, Луцьк,2020. – С. 257–260., 0,5 об. вид. арк. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/download/601/592

2019

  1. Єфімчук Г. В., Л. В. Назарчук, Селезньов Е. Л., Клименко О. Д., Селезньов Д. Е., Шимчук Ю. П. Оптимізація процесу відмочування прісносухої сировини під впливом електроактивованих водних середовищ Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2019.– №1(12). С. 75-79
Тези доповідей

2021

  1. Селезньов Д.Е.. Розрахунок гідравлічних опорів трубопроводу / Е.Л. Селезньов, Д.Е. Селезньов // Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і експериментальні дослідження в сучасних технологіях матеріалознавства та машинобудування»». 25-28 травня 2021 р., м. Луцьк. С. 79-81.

2020

  1. Д.Е. Селезньов., Л.В. Назарчук, Г.В. Єфімчук. Удосконалення процесу проектування дитячого одягу з використанням нових інформаційних технологій. // Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів: збірник наукових праць VI міжнародної конференції х проблем вищої освіти і науки ТК-2020 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів», 2-4 червня 2020р., Луцьк, - 106 – 109с.

2019

  1. Селезньов Д.Е., Клименко О.Д, Назарчук Л.В. Уніфікації елементів транспортно-завантажувальних засобів. // Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів: збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 травня 2019 р., Мукачево: Вид-во МДУ, 2019. – С. 447-448