shubala@lutsk-ntu.com.ua

Шубала Ірина Володимирівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра економіки

Доцент

Шубала Ірина Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри економіки

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась 27.07.1983 року в м.Ковелі. У 2000 році закінчила загальноосвітню школу I-III ступеня №10.

У 2005 році закінчила Луцький державний технічний університет (нині – Луцький національний технічний університет) та здобула кваліфікацію спеціаліст  за спеціальністю „Економіка підприємства”.

Кандидат економічних наук за спеціальністю «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» з березня 2013 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 70.052.01 Хмельницького національного університету (м. Хмельницький). ДК № 012835. Тема дисертації «Забезпечення ефективної зайнятості економічно активного населення».

Вчене звання доцента кафедри прикладної статистики та економіки праці присвоєно у червні 2015 року. 12ДЦ № 042640

 

– 2009 р. – 2017 р. асистент,  доцент кафедри прикладної статистики та економіки праці Луцького національного технічного університету;

- 2017 – нині – доцент кафедри економіки Луцького національного технічного університету.

 

Розвиток  ринку праці в післявоєнний період, сучасні технології в управлінні  персоналом, особливості розвитку соціально-трудових відносин в Україні, наслідки міграційних процесів для України.

2021

2019

Навчальний підручник

2023

 1. Управління персоналом : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О.А. Хілуха, П.М. Косінський; за заг. ред. О. М. Шубалого. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 414 с.

2020

 1. Соціальна економіка : підручник / О. М. Шубалий, Н. Т. Рудь, А. І. Гордійчук, І. В. Шубала, М. І. Дзямулич, О. В. Потьомкіна, П. М. Косінський; за заг. ред. О. М. Шубалого. Луцьк : ІВВ ЛНТУ

2018

 1. Моніторинг регіонального ринку праці: тенденції, закономірності, прогнози / О.М. Шубалий, І.В. Шубала, О.В. Потьомкіна; М-во освіти і науки України; Луцький НТУ. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018
Статті Web of Science

2023

 1. Shubalyi O., Rud N., Shubala I., Gordiichuk A., Kiiilukha O., Vasilik N. Analysis of the labour resources usage in agricultural enterprises of Ukraine: a case study of the Volyn Region. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development / URL: https://drive.google.com/file/d/1nLR73Z6Fg_Ol5FB2iQpe6ohPwgR9mooa/view?usp=shar…

2022

 1. Shubalyi, O., Liashenko, O., Rud, N., Shubala, I., Mylko, I., Mykhalchynets, N. (2022). Economic activity of the rural population of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development” Vol / URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_4/Art72.pdf

2021

 1. Shubalyi, O., Rud, N., Shubala, I., Gordiichuk, A., Potomkina, O., Kosinskyi P. Assessment of economic activity of the rural population by age and gender groups: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series «Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development». / URL: http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2549-assessment-o…

2020

 1. Dziamulych M., Yakubiv V., Shubala I., Filiuk D., Korobchuk L. Analysis and evaluation of the rural labour market and employment of the rural population: a case study of Volyn region, Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. / URL: http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/2339-analysis-and…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Шубала І.В. Оцінка стійкості регіонального ринку праці до зовнішніх загроз. Економічні науки : збірник наукових праць ЛНТУ. Серія «Регіональна економіка». / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/6/9
 2. Рудь Н.Т., Шубала І.В. Економіка праці: Фактор часу та ефективність його використання. Економічний форум. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-3-4

2022

 1. Шубала І.В. Вплив демографічних та міграційних чинників на економічний розвиток України у післявоєнний період. Економічний форум. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/304
 2. Шубала І.В. Тенденції і наслідки мобільності робочої сили для економіки регіону. Економічні науки: збірник наукових праць ЛНТУ. Серія “Регіональна економіка”. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/147

2021

 1. Шубала І.В., Гордійчук А.І. Удосконалення системи кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я на основі врахування зарубіжного досвіду. Економічний форум. № 1. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/196

2020

 1. Шубала І.В. Суть, складові та фактори формування кадрового потенціалу підприємства. Економічні науки: Зб. наук. пр. Серія «Регіональна економіка». / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/article/view/76
 2. Шубала І.В., Гордійчук А.І. Оцінка тенденцій економічно активної складової людського капіталу регіону. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/104

2019

 1. Шубала І.В., Гордійчук А.І. Оцінка забезпечення гендерної рівності у сфері праці в умовах євроінтеграції України. Економічний форум. 2019. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/1/1
 2. Шубала І.В., Гура І.С., Гура О.С. Напрями вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства. Економічний форум. 2019. №2 / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/6/6
 3. . . Шубала І.В., Гордійчук А.І. Оцінка впливу демографічних процесів на розвиток людського капіталу у регіоні Економічні науки: Зб. наук. пр. Серія «Економіка та менеджмент» / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/taxonomy/term/5197
 4. Потьомкіна О.В., Дзямулич М.І., Шубала І.В. Стимулювання праці як чинник забезпеченні ефективності використання персоналу. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/5
Тези доповідей

2023

 1. Шубала І.В. Аналіз причин безробіття чоловіків і жінок у регіоні. Детермінанти відновлення економіки України: національний, регіональний, локальний рівні : матеріали міжнародного круглого столу, Луцьк, 19 травня 2023 р. Луцьк: ЛНТУ, 2023. C. 98-10.
 2. Шубала І. В. Диспропорції на ринку праці в період війни. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали IX міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Луцьк, 15 груд. 2023 р.). Луцьк: ЛНТУ, 2023. Ч.2. С. 164-165.

2022

 1. Шубала І.В. Основні причини диспропорцій на ринку праці. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р., Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 393-395.
 2. Шубала І.В. Криза біженців як наслідок війни в Україні. Економіка в умовах війни: втрати, адаптація, відновлення… : матеріали круглого столу, Луцьк, 20 травня 2022 р. Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 10-12.
 3. Палій А.Р., Шубала І.В. Досвід зарубіжних країн в системі мотивації персоналу. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 груд. 2022 р., Луцьк: ЛНТУ, 2022. С. 363-365.

2021

 1. Вершкова Є.А., Шубала І.В. Принципи та методи розвитку персоналу організації. Детермінанати розвитку ефективної економіки: держава, регіон, підприємство: матеріали круглого столу, Луцьк, 14 травня 2021 р. Луцьк: Луцький НТУ, 2021. С. 27-30.
 2. Шубала І.В. КРІ як перспективна система оцінки ефективності персоналу підприємства. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 17 груд. 2021 р., Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 245-247.

2020

 1. Шубала І.В. Соціально-економічні проблеми зайнятості населення на вітчизняному ринку праці. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності». Луцьк, ЛНТУ, 2020. С. 163-166.
 2. Шубала І.В. Фактори впливу ринку праці на соціально-економічний розвиток регіону. Сучасні тренди в економіці та управління персоналом: матеріали круглого столу (Луцьк, 15 травня 2020 р). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 76-79.
 3. Шубала І.В. Фактори впливу ринку праці на соціально-економічний розвиток регіону. Сучасні тренди в економіці та управління персоналом: матеріали круглого столу (Луцьк, 15 травня 2020 р). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 76-79.
 4. Шубала І.В. Переваги зарубіжного досвіду управління персоналом на підприємстві. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Луцьк, 11 груд. 2020 р.). Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2020. С. 290-292.

2019

 1. Шубала І.В. Основні фактори впливу на зміну показників зайнятості населення у регіоні. Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Луцьк, 6 груд. 2019 р., Частина 2. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2019. С. 72-74.