o.sylvestrova@lutsk-ntu.com.ua

Сільвестрова Оксана Юріївна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра соціогуманітарних технологій

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народилась 12 листопада 1973 року в м. Луцьк Волинської області. У 1996 році закінчила навчання у Волинському державному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Історія» (кваліфікація «Викладач соціальних дисциплін та історії» (диплом ЛП No 000598).
Впродовж 1996-2000 рр. навчалась на денній формі в аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки. 22 січня 2000 р. була захищена дисертація «Сенс історії: особистісний вимір» та присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (диплом кандидата наук ДК No
007406, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 27 червня 2000 р., протокол No 21-06/6).
1 грудня 1999 р. призначена на посаду асистента кафедри філософії Волинського державного університету імені Лесі Українки.
1 вересня 2000 р. призначена на посаду старшого викладача кафедри філософії Луцького державного технічного університету.
Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 23 жовтня 2003 року, протокол No 4133-Д, присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії (атестат доцента ДЦ No 008552).

У 2022 році отримала диплом магістра соціального забезпечення (диплом М22 №120836)

Вища, спеціальність «Історія» (кваліфікація «Викладач соціальних дисциплін та історії» (диплом ЛП No 000598).

Кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (диплом кандидата наук ДК No 007406)

Доцент кафедри філософії (атестат доцента ДЦ No 008552).

Магістр соціального забезпечення (диплом М22 №120836)

Коло наукових інтересів:

в межах спеціальності 09.00.03. – соціальна філософія та філософія історії; у межах забезпечення освітнього процесу за ОПП 232 Соціальне забезпечення – соціально-філософські основи благодійності, технології соціальної допомоги

Автор більше 100 наукових праць, більше 30 навчально-методичних видань, з яких 2 друкований та 2 електронних навчальних посібники.

Статті Scopus

2023

 1. Valerii Morgun, Nataliia Didyk, Oksana Zhuk, Oksana Silvestrova and Tetiana Koretska. Mechanisms of Managing Social Development in the Conditions of War in Ukraine. Review of Economics and Finance vol.21.2023. Pages 1466-1471 / URL: https://doi.org/10.55365/1923.x2023.21.161
Статті Web of Science

2023

 1. Oksana Zhuk, Valentyn Malynovskyi, Oksana Silvestrova, Olena Haponchuk. Modern Concepts And Theories of State Management of the System of Social Work. Lex Humana, v. 15, n.2, 2023, ISSN 2175-0947. e2479-110-e2479-121. / URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000960455800002
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. Сільвестрова, О., Жук, О., Гапончук, О. (2022). Діяльність Міжнародної асоціації соціального забезпечення в контексті глобальних викликів сучасності. Ввічливість. Humanitas, 6, 80–86, / URL: #doi.org/10.32782/humanitas/2022.6.12
 2. Жук, О., Сільвестрова, О., Гапончук О. Повоєнні соціальні виклики в українському суспільстві на сучасному етапі (2022). Ввічливість. Humanitas, 4. С. 22-29 / URL: http://journals.vnu.volyn.ua/index.php/humanitas/article/view/752/693

2021

 1. Оксана Сільвестрова, Оксана Жук. Оксана Майборода. Культурно-історичні та соціально-філософські основи соціальної допомоги. Ввічливість. Humanitas. № 3. С. 98-105. / URL: #doi.org/10.32782/humanitas/2021.3.14
 2. Сільвестрова О.Ю., Майборода О.Л., Жук О.М. Глобальні ризики як виклики сучасній соціальній роботі. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 18(71). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С. 158-168. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/4/5
 3. Ситник О.І., Сільвестрова О.Ю., Жук О.М. Міграційна політика: сутність, вихідні принципи, правові основи. Економічний форум. Науковий журнал. 2021. № 2. с.164-172. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/218/205

2019

 1. Ситник О.І., Сільвестрова О.Ю., Теоретичні засади державної соціальної політики в трансформаційній економіці / О.І. Ситник, О.Ю. Сільвестрова // Економічний форум. Науковий журнал. 2019. № 3. с.223-227. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/80/73
 2. Сільвестрова Оксана, Ситник Олександр. Проективний «образ історії» у філософсько-історичному пізнанні. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Луцьк, 2019. № 12 (396). Серія: Філософські науки. с. 33-38. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/17801
 3. Сільвестрова Оксана, Ситник Олександр. Етико-філософські аспекти благодійності: чи ефективний «ефективний альтруїзм»? Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Луцьк, 2019. № 11 (395) Серія: Педагогічні науки. с.62-67.
 4. Оксана Сільвестрова, Оксана Жук. Благодійність через призму філософії та етики ефективного альтруїзму. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Луцьк, 2019. № 13 (397) Серія: Філософські науки. с. 55-61.
Тези доповідей

2023

 1. Сільвестрова О.Ю. Українська модель соціального захисту: сучасний стан та особливості розвитку. Соціальна допомога та соціальна робота: виклики сучасності. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луцьк, 11-12 травня 2023 р.). Луцьк, ЛНТУ, 2023. с. 115-117. / URL: https://drive.google.com/file/d/16wDBwvAqrvNOfQ8Rm4NkeH5ZrL7CZ5HJ/view

2022

 1. Яковлєва Д. А., Сільвестрова О. Ю. Напрями та особливості волонтерської діяльності в умовах воєнного стану на прикладі Радехівської територіальної громади. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності». Луцьк, Луцький НТУ, 2022. С. 80-82. / URL: https://drive.google.com/file/d/1y1DsDgdHVPLO3Y0QVH0iPLQ2GmbQkCl9/view
 2. Гамчук М. Г., Сільвестрова О. Ю. Соціальна профілактика як технологія соціальної допомоги. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності». Луцьк, Луцький НТУ, 2022. С. 108-111. / URL: https://drive.google.com/file/d/1y1DsDgdHVPLO3Y0QVH0iPLQ2GmbQkCl9/view
 3. Сільвестрова О.Ю. Соціальна політика в контексті реалізації цілей сталого розвитку. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності». Луцьк, Луцький НТУ, 2022. С. 95-98 / URL: https://drive.google.com/file/d/17alv-BDRy_OIVpJfBD0nmYWCWYdGqof3/view
 4. Жук Оксана, Сільвестрова Оксана. Організація практичної підготовки бакалаврів спеціальності 232 соціальне забезпечення. Педагогіка [Текст] : зб. наук. пр. : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки, соціальної роботи та соціального забезпечення» (18 травня 2022 р.) / за ред. В. З. Антонюка, С. Ю. Чернети та ін.. Луцьк, 2022. С. 73-77. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20991/1/pedagogika_kolosok.pdf
 5. Сільвестрова О. Ю. Покоління NEET як соціальний феномен. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 27 серпня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 59 с. С.53-54. / URL: https://drive.google.com/file/d/1vP-vZX5xYtYaLNyx0YiyAwIj6uhfOSMt/view?usp=shar…
 6. Сільвестрова О.Ю. Соціально-філософський аспект соціальної відповідальності. Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 вересня 2022 р.) Полтава, ЦФЕНД, 2022 / URL: https://drive.google.com/file/d/1y1DsDgdHVPLO3Y0QVH0iPLQ2GmbQkCl9/view?usp=shar…

2021

 1. Сільвестрова О.Ю. «Великі виклики» як пріоритети сучасної соціальної роботи». Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 березня 2021 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. С. 179-181. / URL: #https://psy.knu.ua/images/conference/2021/tezy_knu_socwork_03_2021.pdf