sternichuk

Стернічук Віта Богданівна

Основне місце роботи

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет цифрових, освітніх та соціальних технологій

Кафедра іноземної та української філології

Доцент

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної та української  філології

Україна, 43018, м. Луцьк, вул. Львівська,75,

 E-Mail: vita_stern1076@ukr.net

Тел. +38 (0332) 74-61-53; 

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1999 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки  за спеціальністю «Німецька мова та література» (диплом ВС № 11220109). Кваліфікація (за дипломом) – філолог, викладач німецької мови та літератури і англійської мови .

Кандидат філологічних наук з 23 вересня 2014 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 76.051.11 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича  Міністерства освіти і науки України. Номер диплома ДК № 024293.

Вчене звання доцента (12ДЦ № 044500) кафедри іноземних мов присвоєно 15 грудня 2015 року (протокол № 5/02-Д).

 

дослідження літератури fiction / non fiction у XX столітті;

німецька література ХХ ст. крізь призму імагології 

новітні аспекти когнітивної лінгвістики та психолінгвістики

 

Статті Web of Science

2023

  1. Kuchyk, H., Nazarchuk, O., Siroshtan, T., Yanyshyn, O., & Sternichuk, V. (2023). The place and role of political advertising in the system of manipulative technologies: the linguistic dimension. Amazonia Investiga, Vol.12 No 64, 315-322 (0,75 обл.вид.а.) / URL: /%20https%3A//amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2375
  2. Mialkovska L., Yanovets A., Sternichuk V., Nykoliuk T., Honchar K., Khnykina O. (2023). Manipulative tactics in modern English-language media discourse: linguistic, pragmatic and educational reception. Conhecimento & Diversidade ,Vol.15,No 38, pp.345-362 (0,75 обл.вид.а.) / URL: /%20https%3A//revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/art…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

  1. Стернічук В.Б.Статус регуляторних одиниць в епітекстах: роль та функції Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, В. Ільниць- кий, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2023. Вип. 60. Том 5. с.88-92
    DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/60-5-16
    / URL: http://www.aphn-journal.in.ua/60-5-2023
Тези доповідей

2023

  1. Стернічук В. Б. Ковальчук Д. В. Модальність як форма представлення аторського «Я» в тексті // Сучасні проблеми германського та романського мовознавства: зб. Матеріалів VІII Міжнародної науково-практичної конференції, 15 лютого 2023 року, Рівне. – с. 64-66 / URL: https://sites.google.com/view/pam-rshu
  2. Стернічук В. Б.. КРИТЕРІЇ ВПЛИВУ МОДЕЛІ ФАКИЧНОСТІ НА РОЗМЕжУВАННЯ АВТОДОКУМЕНТАЛЬНИХ жАНРІВ // Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики: Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 травня 2023 р.). Рівне : НУВГП, 2023. с.103-105 / URL: https://drive.google.com/file/d/1pb_fkHUxXH5L5uTUlpTB-4dnu3nWE33t/view?usp=shar…