vviktor

Тимощук Віктор Миколайович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1986 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки за спеціальністю «Математика і фізика. Вчитель математики і фізики».

Кандидат технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.01 Львівського національного технічного університету зі спеціальності 05.02.09 – Динаміка та міцність машин  . ДК № 008393. Тема кандидатської дисертації „Динамічна синхронізація дебалансних збудників коливань у вібраційних машинах з плоским рухом робочого органа”.

Вчене звання доцента кафедри вищої математики присвоєно у жовтні 2014 року. 12ДЦ № 040107.

– 1989 р. - 1996 р. асистент кафедри вищої математики Луцького індустріального інституту;

– 1997 р. - 2007 р. – асистент кафедри вищої математики Луцького державного технічного університету;

– 2008 р. - 2011р. – асистент кафедри вищої математики Луцького національного технічного університету;

– 2012 р. - 2017р. – доцент кафедри вищої математики Луцького національного технічного університету;

– 2017 р. - 2022 р. – доцент кафедри фізики та вищої математики Луцького національного технічного університету;

Прикладне використання вищої математики. Динаміка і міцність машин.

Методичне забезпечення

2024

 1. Вища математика [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. О.В. Гуда, В.М. Тимощук. – Луцьк : ЛНТУ, 2024. – 94 с.

2023

 1. Математичні методи в психології : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Психологія» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спец. 053 Психологія денної та заоч. форм навч. / уклад. В.М. Тимощук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 52 с.
 2. Вища математика [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. В.М. Тимощук, О.В. Гуда. – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2023. – 78 с.
 3. Вища математика [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології денної та заочної форми навчання / уклад О.В. Гуда, В.М. Тимощук – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2023. – 67 с.

2022

 1. Вища математика [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології» галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно- інтегровані технології денної та заочної форми навчання. ІІ частина / уклад О.В. Гуда, В.М. Тимощук – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2022. – 106 с
 2. Вища математика [Текст]: Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти технічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. / В.М. Тимощук, О.В. Гуда – Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2022. – 80 с.

2021

 1. Вища математика [Текст]: Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання / уклад. В.М. Тимощук, О.В. Гуда– Луцьк: Луцький НТУ, 2021. – 84с.
Монографія

2022

 1. Тимощук В.М., Гуда О.В., Крадінова Т.А. Дослідження стійкості кратно-синхронних рухів дебалансних збудників коливань у вібраційних машинах. 144 с. IBSN 978-617-672-259-5. 2022
Статті Scopus

2020

 1. Evaluation of the Energy Losses for Quasibrittle Fracture Based on the X-Ray Investigations of Newly Formed Surfaces

  Hanulich B.K. Tymoshchuk V.М. Holiyan О.М.
  / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85084378830&origin=AuthorN…
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

 1. V. Timoshchuk O. Guda, T. Kradinova A variational method of leadingout of equations of motion boundary terms in a round plate / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Фізико-математичні науки» та «Технічні науки»). Випуск 73. – Луцьк: Луцький НТУ, 2022. – С. 190-195. – ISSN: 24-15-39-66 / 0,63 обл.вид.арк. DOI 10.36910/6775.24153966.2022.73
Тези доповідей

2023

 1. Методика вивчення курсу «Вища математика» на економічних спеціальностях вищих закладів освіти / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук // Тези доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції Математика. Іноваційні технологї. Освіта. Луцьк-Світязь (2-4 червня 2023 р.). – Луцьк, 2023 –221 с.– С. 158–159.
 2. Проблеми викладання фундаментальних наук у вищій школі / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук // Матеріали V міжнародної наукової конференції (Луцьк – Світязь, 01 – 05 червня 2023 року) Присвяченої 380-річчю з дня народження Ісаака Ньютона – Луцьк, Вежа-Друк, 2023 –177 с. С. 163-164. ISBN 978-966-940-470-1

2022

 1. Гуда О.В. Освітня криза та якість математичної освіти в умовах сьогодення / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М, Тимощук // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М.П. Кравчука (11 жовтня 2022 року). Луцьк, 2022. 198с. С.76-78
 2. Тимощук В.М. Про стійкість розв’язків диференціальних рівнянь синхронних рухів роторів віброзбудників вібраційних машин / В.М. Тимощук, О.В. Гуда, Т.А. Крадінова // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М.П. Кравчука (11 жовтня 2022 року). Луцьк, 2022. 198с. С. 50-52
 3. Крадінова Т.А. Комп’ютерне моделювання та анімація в процесі вивчення курсу вищої математики / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч // Матеріали V Міжнародної конференції «Іноваційні технологї в науці та освіті. Європейський досвід» (29 листопада 2022) – Дніпро, Журфонд, 2022 –255 с. С. 48-50. ISBN 978-966-934-369-7

2021

 1. Гуда О.В. Використання елементів лінійної алгебри та аналітичної геометрії для оптимізації роботи робота-зварювальника. / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук, А.О. Вісин// Тези VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (м. Луцьк, 21-22 травня 2021 року). – С.94-97.
 2. Крадінова Т.А. Візуалізація навчального процесу при вивченні курсу вищої математики. / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, , В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч// Тези VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)» (м. Луцьк, 21-22 травня 2021 року). – С.42-44
 3. Гуда О.В. Особливості вивчення курсу «Вища математика» при використанні технологій дистанційного навчання / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч // Матеріали ІV міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (м. Гельсінкі, Фінляндія, 6-8 грудня 2021 р.) – Гельсінки, 2021 – С.29-32. ISBN 978-617-7340-18-7
 4. Гуда О.В. Використання історії математики для формування наукового світогляду. / О.В. Гуда, Т.А. Крадінова, В.М. Тимощук, Б.К. Гануліч // Матеріали VIІІ всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції VIІІ «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях» (м. Бердянськ, 16-17 вересня 2021 року). – Бердянськ: БДПУ, 2021 – С.74-76. ISBN 978-966-197-815-6
 5. Крадінова Т. А. Розв’язанна деяких диференціальних рівнянь коливань системи при дії сил сухого тертя. / Т.А. Крадінова, О.В. Гуда, В.М. Тимощук // The 2-nd International scientific and practical conference – Modern research in world science (May 15-17, 2022) SPC – Sci-conf.com.ua, Lviv, Ukraine. 2022. 1785 p. С. 607-609. ISBN 978-966-8219-86-3

2019

 1. Гуда О.В., Лісковець С.М., Тимощук В.М., Крадінова Т.А. Прикладне застосування чисельних методів у курсі вищої математики / Гуда О.В., Лісковець С.М., Тимощук В.М., Крадінова Т.А. // Тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2019)» (м. Луцьк, 23-25 травня 2019 року). – С.41-43