Bogdan_Valetsky

Валецький Богдан Петрович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Доцент

Кандидат технічних наук, доцент
Україна, 43018, м. Луцьк,
вул. Потебні, 56
E-mail: b.valetsky@lntu.edu.ua

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Народився 9 травня 1975 року у м. Луцьк. Одружений, виховую доньку та сина. У 1997 р. закінчив з відзнакою Луцький індустріальний інститут та отримав диплом інженера механіка. У 2000 році закінчив аспірантуру Луцького державного технічного університет. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук у спеціалізованій вченій раді Національного університету «Львівська політехніка» та отримав диплом кандидата наук зі спеціальності 05.02.02 – «Машинознавство». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. В даний час працюю на посаді доцента кафедри прикладної механіки та мехатроніки ЛНТУ.

У 1992 році з срібною медаллю закінчив луцьку середню школу №1 із поглибленим вивченням англійської мови.

У 1997 р. закінчив з відзнакою Луцький індустріальний інститут за спеціальністю 7.090212 – «Сільськогосподарські машини».

У 2000 році закінчив аспірантуру Луцького державного технічного університету Міністерства освіти і науки України за спеціальністю 05.20.01. – «Механізація сільськогосподарського виробництва».

Кандидат технічних наук з травня 2010 року зі спеціальності 05.02.02 – «Машинознавство». Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 35.052.06 Національного університету «Львівська політехніка»  ДК № 061680. Тема кандидатської дисертації  «Підвищення ефективності роботи машин для великогабаритного пакування з плівкозварювальними механізмами»

 Вчене звання доцента кафедри пакування та автоматизації виробничих процесів присвоєно у вересні 2012 року  ДЦ № 031653.

–  2000 р. - 2009 р. асистент кафедри пакування та автоматизації виробничих процесів Луцького національного технічного університету.

–  2001 р. - 2020 р. –  директор студентського  науково – виробничого  бюро «ТЕХПАК».

–  2009 р. - 2011 р. – старший викладач кафедри пакування та автоматизації виробничих процесів  Луцького національного технічного університету.

–  2010 р. - 2021 р. – секретар методичної ради ТФ.

–  2011 р – по т.ч. . – доцент кафедри прикладної механіки та мехатроніки Луцького національного технічного університету.

Учасник Проєкту «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» (OPTIMA) / «Відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи» Тривалість проєкту: з 15 січня 2021 р. до 14 січня 2024 р. Код проєкту: 618940-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

Проектування технологічних машин, підвищення ефективності роботи вузлів  пакувальних машин, логістичні системи та складське обладнання, мехатроніка, розробка систем  керування на базі Arduino, 3-D моделювання.

Методичне забезпечення

2024

 1. Методологія наукових досліджень : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Б. П. Валецький. Луцьк : ЛНТУ, 2024. 30 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14784

2023

 1. Теорія автоматизованого керування : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи» галузі знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Б. П. Валецький. Луцьк : Луцький НТУ, 2023. 34 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14168
 2. Відкриті наукові основи та практика управління інформацією : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад.: Б. П. Валецький, Р. Г. Редько. Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 56 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12482

2022

 1. Системи 3D моделювання : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Б. П. Валецький. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 82 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11296

2021

 1. Сертифікація промислової продукції : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спец. 131 Прикладна механіка денної та заоч. форм навч. / уклад. Б. П. Валецький. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 80 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10359
Навчальний посібник

2024

 1. Інноваційні підходи в підготовці магістрів з прикладної механіки : навч. посіб. / Т. Є. Божко, Б. П. Валецький, Л. М. Самчук, Т. І. Четвержук . – Луцьк : Вежа-Друк, 2024. – 324 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15692
Статті Scopus

2024

 1. Bohdan Valetskyi, Mykola Tolstushko, Nataliya Tolstushko, Yurii Fedorus. RESEARCH ON OVERSIZED LOAD PACKAGING. 23 rd International Scientific Conference «ENGINEERING FOR RURAL DEVELOPMENT» Proceedings, Volume 23, May 22-24, 2024, pp.927-932/ DOI: 10.22616/ERDev.2024.23.TF185 / URL: https://www.tf.lbtu.lv/conference/proceedings2024/Papers/TF185.pdf

2022

 1. Проблеми та задачі проектування та розрахунку несучих частин металорізальних верстатів з урахуванням навантажень /Т.І. Четвержук, Р.Г. Редько, Р.М. Полінкевич, О.М. Залета, Б.П. Валецький// Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». Луцьк, 2022 No73 c.101-104 DOI 10.36910/ 775.24153966.2022.73.15 / URL: https://drive.google.com/file/d/1M3Wf0176q_mTBEF2vVCxUGyFnZskFBrZ/view?usp=shar…
Тези доповідей

2024

 1. 18. Валецький Б.П Аналіз підходів до моделювання матеріальних потоків у гнучких виробничих комплексах / Залета О.М., Валецький Б.П., Залета А.О.// Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2024): інженерія, матеріали, технології, транспорт: збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 14-16 травня 2024 р. / – Луцьк : Вежа-Друк, 2024. – с.104-106 / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2024-05/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20…
 2. Валецький Б.П. Застосування мехатронних модулів для автоматизації виробничих процесів // Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2024): інженерія, матеріали, технології, транспорт: збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 14-16 травня 2024 р. / – Луцьк : Вежа-Друк, 2024. – с.69-72 / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2024-05/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20…
 3. Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2024): інженерія, матеріали, технології, транспорт: збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 14-16 травня 2024 р. / Упоряд.: Олександр Повстяной, Ольга Залета, Богдан Валецький, Роман Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2024. – 300 с / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2024-05/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20…
 4. Валецький Б.П. Застосування мехатронного модуля для 3D сканування / Б.П. Валецький, О.М. Залета// Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2024) : матеріали тез доповідей XІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 23–24 травня 2024 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.]. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2024. – Т. 1.– С.81-82 / URL: https://drive.google.com/file/d/1s2IU7CHhsXHLKxCXEVmEM_AxquSi6b0q/view

2023

 1. Валецький Б.П. Реінжинірінг мехатронного складу // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : матеріали тез доповідей XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25–26 травня 2023 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – Т. 1. – с.109 / URL: https://conference-chernihiv-polytechnik.com/wp-content/uploads/2023/06/Tezy-20…
 2. Валецький Б.П. Автоматизовані розрахунки параметрів складів // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2023) ( 25-26 травня 2023 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2023. – С.148-150 / URL: https://itonv.lntu.edu.ua/files/2023/zbirnyk_itonv-2023.pdf
 3. Automated Warehouse/ Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2023): Engineering,Materials, Technologies, Transport: Conference program of the International Conference, Lutsk, Ukraine, May 16-18, 2023, 76-78 p. / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%9Caterials%20and%20Tech…
 4. Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2023): Engineering, Materials, Technologies, Transport: Collection of Scientific Reports of the International Conference, Lutsk, Ukraine, May 16-18, 2023 / Compilers: Oleksandr Povstyanoy, Olha Zaleta, Bohdan Valetskyi. – Lutsk : Vezha-Druk , 2023. – 276 с. / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%9Caterials%20and%20Tech…
 5. Мaterials and Technologies in Engineering (MTE-2023): Engineering, Materials, Technologies, Transport: Conference program of the International Conference, Lutsk, Ukraine, May 16-18, 2023 / Oleksandr Povstyanoy, Olha Zaleta, Bohdan Valetskyi. – Lutsk, 2023 – 116 p. / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/MTE-2023%20Conference%20pro…

2022

 1. Валецький Б.П. Дослідження мехатронних пристроїв транспортно-технологічних систем/ Валецький Б.П.// Збірник наукових праць VII Міжнародної науково-технічної конференції з проблем вищої освіти і науки ТК-2022 «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів» (28-30 травня 2022 р.) – Луцьк, ЛНТУ, 2022. с.40-44 / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-02/2022_%D0%A2%D0%9A-2022_%D0%…