Victor.Zakharchuk@

Захарчук Віктор Іванович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра автомобілів і транспортних технологій

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 1985 році закінчив Львівський політехнічний інститут (нині – Львівська політехніка) за спеціальністю „Автомобілі та автомобільне господарство”.

Кандидат технічних наук з квітня 1996 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 01.27.02 Українського транспортного університету (м. Київ). КН № 010487.

Вчене звання доцента кафедри автомобілів присвоєно у червні 2000 року.  ДЦ 000273.

Доктор технічних наук за спеціальністю 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» з червня 2016 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д64.059.02 Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. ДД 005959. Тема докторської дисертації „Методологічні основи використання альтернативних моторних палив у засобах транспорту”.

Вчене звання професора кафедри автомобілів і транспортних технологій присвоєно у жовтні 2018 року.  АП № 000505

– 1985 р. - 2017 р. асистент, старший викладач, доцент кафедри автомобілів Луцького державного технічного університету

–  2017 р. – нині – професор кафедри автомобілів і транспортних технологій Луцького національного технічного університету.

 

Підвищення паливної економічності та покращення екологічних показників автомобілів в умовах експлуатації, ресурсозберігаючі екологічно чисті технології експлуатації, розширення паливної бази засобів транспорту, охорона навколишнього середовища від шкідливого впливу засобів транспорту, методи оцінювання та способи підвищення екологічної безпеки автомобілів, системні властивості автомобілів в умовах експлуатації та їх оптимізація, функціонування автомобілів в різних умовах експлуатації.

Методичне забезпечення

2023

 1. Методи системного аналізу та комп’ютерні технології на автотранспорті. Ч. 1 : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань «Транспорт» спец. 274 Автомобільний транспорт денної і заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 34 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13987
 2. Методологія наукових досліджень : метод. вказівки до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології» галузі знань «Транспорт» спец. 274 Автомобільний транспорт та 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної і заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 23 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13986
 3. Методологія наукових досліджень : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» та «Транспортні технології» галузі знань «Транспорт» спец. 274 Автомобільний транспорт та 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) денної і заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 37 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13985
 4. Технології ремонту автомобілів : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 Транспорт спец. 274 Автомобільний транспорт денної та заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 49 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12981
 5. Теорія експлуатації автомобілів : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Автомобільний транспорт» галузі знань «Транспорт» спец. 274 «Автомобільний транспорт» денної і заоч. форм навч. / уклад.: В.І. Захарчук, О.В. Захарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2023. – 21 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12980
Навчальний посібник

2023

 1. Захарчук В. І., Захарчук О. В. Методи системного аналізу об’єктів автомобільного транспорту : навч. посіб. для студ. та аспірантів вищих навч. закл. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 133 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14208

2022

 1. Основи теорії та конструкції автомобільних двигунів: Навч. посібн. для студентів ЗВО. Захарчук В.І. : Видавництво «Каравела», 2022, 232 с. / URL: https://caravela.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=340
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Zakharchuk V., Zakharchuk О., Shvabyuk V. Рrospects for the use of electric buses in Ukraine / "Перспективні технології та прилади". Луцьк, 2023. №22. – С. 19-23. DOI 10.36910/10.36910/6775-2313-5352-2023-22-03 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal/article/view/1129/1046
 2. Захарчук В.І., Захарчук О.В., Швабюк В.В., Ярощук В.В. Заходи щодо розширення використання газових палив в технологічних транспортних засобах / Міжвузівський збірник «НАУКОВІ НОТАТКИ». Луцьк, 2023, №75. – С. 52-56.
  DOI10.36910/775.24153966.202375.9 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/1162/1074
Тези доповідей

2023

 1. Захарчук В.І., Бойчук Д.І., Жеребецький Ю,В., Шевела К.І.. Перспективи використання біопалив другого покоління / ХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту». – Вінниця: ВНТУ, 2023. – С. 144-146. / URL: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/view/802/1398/2667-1