OlhaZaleta

Залета Ольга Михайлівна

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра прикладної механіки та мехатроніки

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра комп'ютерної інженерії та кібербезпеки

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Магістр зі спеціальності "Машини і технології пакування",

Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.02.02 ‒ Машинознавство

Луцький національний технічний університет

Методичне забезпечення

2023

 1. Інформаційні технології [Текст] : Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Залета. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 44 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13154
 2. Інформаційні технології [Текст] : Конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійних програм «Прикладна механіка», «Металообробне обладнання та роботизовані виробничі системи» галузі знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Залета. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 108 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13969

2021

 1. Технологія пакування і зберігання пакованої продукції [Текст] : Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Залета. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 52 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/10328
 2. Основи фасування і фасувальне обладнання [Текст] : Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Залета. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/6438

2020

 1. Основи проєктування пакувальних машин [Текст] : Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 Механічна інженерія спеціальності 131 Прикладна механіка денної та заочної форм навчання / уклад. О. М. Залета. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 36 с.
Навчальний посібник

2023

 1. Процеси та обладнання для різання матеріалів : електронний навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» галузь знань 13 механічна інженерія спеціальності 131 «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання (англомовний) / уклад. Т.Є. Божко, О. М. Залета. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/%D0%95%D0%9F_%D0%9E%D0…
Статті Scopus

2023

 1. Zaleta O. M., Povstyanoy O. Yu., Ribeiro L. F., Redko R. G., Bozhko T. Ye., Chetverzhuk T. I. (2023). Automation of optimization synthesis for modular technological equipment. Journal of Engineering Sciences, Vol. 10(1), pp. A6-A14, doi: 10.21272/jes.2023.10(1).a2 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85161276566&origin=results…

2022

 1. Zabolotnyi, O., Zaleta, O., Bozhko, T., Chetverzhuk, T., Machado, J. Algorithmization of Functional-Modular Design of Packaging Equipment Using the Optimization Synthesis Principles (2022) Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 143-154. DOI: 10.1007/978-3-031-09385-2_13 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85134155126&origin=results…
 2. Zabolotnyi, O., Bozhko, T., Halchuk, T., Zaleta, O., Cagáňová, D. Investigation of the Surface Layer Hardness When Grinding Sintered Porous Workpieces (2022) Lecture Notes in Mechanical Engineering, pp. 355–364. doi.org/10.1007/978-3-031-06025-0_35 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85131936893&origin=results…
 3. Zabolotnyi, O., Bozhko, T., Machado, J., Yarmoliuk, S., Zaleta, O. (2022). Influence of the Cutting Temperature on the Surface Layer Quality When Grinding Sintered Porous Materials. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) Advanced Manufacturing Processes III. InterPartner 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_45 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85120654377&origin=results…

2021

 1. Imbirovych, N., Povstyanoy, O., Zaleta, O., Shymchuk, S., Priadko, O. (2021). The Influence of Synthesis Modes on Operational Properties of Oxide Ceramic Coatings on Aluminum Alloys. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Zajac, J., Peraković, D. (eds) Advances in Design, Simulation and Manufacturing IV. DSMIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. doi.org/10.1007/978-3-030-77719-7_53 / URL: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85110590473&origin=results…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Redko R. Investigation of Cutting Force During Boring of Screw Non-rigid Machine Parts./ R. Redko, O. Povstyanoy, R. Polinkevich, T. Chetverzhuk, O. Zaleta. // Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – Випуск 1(20). – С.26-32. / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/jurnal-mbf/article/view/1030

2022

 1. Четвержук Т.І. Проблеми та задачі проектування та розрахунку несучих частин металорізальних верстатів з урахуванням навантажень. / Т.І. Четвержук, Р.Г. Редько, Р.М. Полінкевич, О.М. Залета, Б.П. Валецький. // Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк, 2022. №73. – С. 101-104. doi.org/10.36910/775.24153966.2022.73.15 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/800

2021

 1. Четвержук Т.І.. Статистичне моделювання технічних характеристик металорізальних верстатів / Т.І. Четвержук, Р.М. Полінкевич, Р.Г. Редько, О.М. Залета, Р.А. Скляров // Наукові нотатки: Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 71. Луцьк, 2021. ‒ С. 322-329 doi.org/10.36910/775.24153966.2022.73.15 / URL: https://eforum.lntu.edu.ua/index.php/naukovi_notatky/article/view/611
Тези доповідей

2023

 1. Залета О.М. Моделювання роботи технологічного обладнання з використанням методу мереж Петрі / Залета О.М., Повстяной О.Ю., Залета А.А. // Матеріали та технології в інженерії (MTІ-2023): інженерія, матеріали, технології, транспорт : збірник наукових доповідей міжнародної конференції, Луцьк, Україна, 16–18 травня 2023 р. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. C. 129. / URL: https://mte.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-05/%D0%9Caterials%20and%20Tech…
 2. Проектування малого вертикально-фрезерного верстата з ЧПУ на модульній основі за допомогою CAD / CAM систем / Четвержук Т. І., Повстяной О.Ю., Редько Р. Г., Полінкевич Р. М., Залета О.М. // Тези доповідей XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» 25-26 травня 2023р. м. Чернігів. С. 45-47. / URL: https://drive.google.com/file/d/1yMaDtbT9vQGBKbCxPlK9LyEVpfwHLTKL/view?usp=shar…
 3. Експериментальне дослідження процесів розточування нежорстких заготовок / Повстяной О.Ю., Полінкевич Р.М., Четвержук Т.І., Редько Р.Г., Залета О.М. // Матеріали XXІ Міжнародної науково-технічної конференції «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку». м. Краматорськ-Тернопіль, 20 – 22 червня 2023 року. С.108. / URL: https://drive.google.com/file/d/13LqtlAtTnIpPY_ZItFR1k6IKxiYOgvRN/view?pli=1
 4. Залета О.М. Автоматизація процедур оптимізаційного синтезу модульного технологічного обладнання з використанням нового програмного забезпечення / О.М. Залета, О.Ю. Повстяной, А.О. Залета // Матеріали тридцять третьої всеукраїнської конференції «Нові технології в машинобудуванні», Харків, Україна, 4-7 вересня 2023 р, – Харків : Видавництво Іванченка І. С. ‒ 2023. – С. 62-66.

2022

 1. Залета О.М. Проблеми узгодження роботи функціональних модулів технологічних машин / О.М. Залета // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2022) : матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 т. ‒ Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – Т. 1. – с. 108 / URL: https://conference-chernihiv-polytechnik.com/materiali-konferentsiyi/kzyatps-20…
 2. Залета О.М. Матричне моделювання накопичувальних систем гнучких виробничих комплексів / О.М. Залета // Збірник наукових праць VII Міжнародної науково-технічної конференції з проблем вищої освіти і науки ТК-2022 «Прогресивні напрямки розвитку автоматичних технологічних комплексів» (м. Луцьк, 28-30 травня 2022 р.). ‒ Луцьк : ЛНТУ, 2022. ‒ С. 176. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-02/2022_%D0%A2%D0%9A-2022_%D0%…