Завадська Олена Миколаївна

Завадська Олена Миколаївна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра підприємництва, торгівлі та логістики

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Дата народження – 16.02. 

Громадянство – Україна

Місце проживання – м. Луцьк, Україна

Місце роботи – Луцький національний технічний університет

Посада – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та логістики

2003–2007

Бакалавр з економіки підприємства

2008

Магістр з економіки підприємства

15.11.200920.12.2011

Здобувач кафедри економіки та підприємництва

23.02.2012

Кандидат економічних наук (PhD) зі спеціальності 08.00.05 – Розвиток  продуктивних сил і регіональна економіка (диплом ДК № 010536, 30.11.2012 р.)

20.06.2019

Доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (атестат доцента АД №002510, 20.06.2019 р.)

Формування та розвиток соціальної інфраструктури підприємства регіону; соціальний розвиток підприємництва; економічний розвиток підприємства, транспортна логістика, складська логістика

Методичне забезпечення

2023

 1. Транспортна логістика: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми
  «Логістика», галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076
  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Завадська. Луцьк: Луцький НТУ, 2023. 24 с.
  / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14681
 2. Комерційна логістика: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика» спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Завадська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 13 с.
 3. Комерційна логістика: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика» спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Завадська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 16 с.
 4. Комерційна логістика: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика» спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Завадська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 60 с.
 5. Теорії підприємництва: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика» спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Завадська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 19 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14679
 6. Теорії підприємництва: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика» спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Завадська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 21 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14680
 7. Теорії підприємництва: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика» спеціальності 076 Підприємництво та торгівля, галузі знань 07 Управління та адміністрування денної та заочної форм навчання / уклад. О.М. Завадська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 59 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14681

2022

 1. Транспортна логістика : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика», галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність денної та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Завадська. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 70 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12169
 2. Транспортна логістика : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Логістика», галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, денної та заоч. форм навч. / уклад. О. М. Завадська. Луцьк : ЛНТУ, 2022. 136 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/12168
Навчальний посібник

2018

 1. Підприємництво і торгівля: навчальний посібник / під заг. ред. д.е.н., проф. Л.Л. Ковальської та проф. І.В. Кривов’язюка. Київ: Видавничий дiм «Кондор», 2018. 620 с(Особистий внесок – загальна редакція, розділи 12 (п.п.12.1, 12.2 д. а.). / URL: https://www.researchgate.net/profile/I-Kryvovyazyuk/publication/340739130_pidpr…

2017

 1. Ковальська Л.Л., Оксенюк К.І., Завадська О.М., Циганюк Н.Є. Потенціал і розвиток
  підприємства: навч. посіб. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. 208 с.
Навчальний підручник

2020

 1. Кривов’язюк І.В. Економіка підприємства: підручник / під заг. ред. д.е.н., проф. Ковальської Л.Л. та проф. Кривов’язюка І.В. Київ: Кондор, 2020. 700 с. (Особистий внесок – загальна редакція, розділи 13 (п.п.13.1, 13.2 д. а.). / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%21%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1…
Статті Scopus

2023

 1. Kryvovyazyuk, I., Britchenko, I., Kovalska, L., Oleksandrenko, I., Pavliuk, L., Zavadska, O. Economic and mathematical modeling of integration influence of information and communication technologies on the development of e-commerce of industrial enterprises. Journal of Theoretical and Applied Information Technology. 2023. Vol 101. Issue 11. РР. 3801-3815. (SCOPUS); / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2023-06/12Vol101No10.pdf

2019

 1. Kryvovyazyuk Igor, Kovalska Liubov, Savosh Larysa, Pavliuk Liudmyla, Kaminska Iryna, Oksenіuk Kateryna, Baula Olena, Zavadska Olena. Strategic decision and transnational corporation efficiency. Academy of Strategic Management Journal. 2019. Volume 18, Issue 6. SCOPUS / URL: https://www.abacademies.org/articles/strategic-decision-and-transnational-corpо
Статті Web of Science

2021

 1. Смолич Д.В., Завадська О.М. Соціально- психологічний аспект налагодження взаємодії учасників кластерного утворення. Фінансово - кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Львів: Університет банківської справи, 2021. No2 (37). С. 476–481. (Web of Science).
  / URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/issue/archive

2018

 1. Особливості справедливої торгівлі: перспективи, переваги та недоліки у світі та Україні / О.М. Завадська, Д.В. Смолич, Н.С. Куцай // Фінанс.-кредит. діяльність: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. -2018. – Вип.3. – С. 435-442. (WoS). / URL: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/issue/archive
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Завадська О. М., Місюкевич В. І., Безуглова І. В. Формування стратегії розвитку транспортно-логістичних компаній в сучасних умовах // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2023. - №9. / URL: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-9-9164
 2. Завадська О.М. Оптимізація ланцюга постачань у комерційній логістиці: вплив на ефективність та прибутковість/О.М. Завадська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2023. №5 (322). C. 234-241 / URL: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2023-322-5-39
 3. Завадська О.М., Павловський М.О., Гацька Л.В. Діджитал трансформація бізнесу в умовах сучасних змін// Економіка та суспільство 2023. №50 / URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-31
 4. Завадська О.М. Сучасні інформаційні технології в розрізі транспортної та складської логістики/ О.М. Завадська, О.І. Оксенюк// Економічний Форум/ науковий журнал – №4.– Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023.– С. 94 – 99. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/42/62
 5. Завадська О.М. Логістичні проблеми сьогодення/О.М.Завадська// Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 20 (79). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професорЛ.Л. Ковальська. Луцьк : ВІП ЛНТУ, 2023. –С. 45-48.
  П. 3 ліцензійних умов
  / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2023-20(79)-6

2022

 1. Завадська О.М., Оксенюк К.І. Хеджування цінових ризиків на біржовому ринку/О.М.Завадська,К.І.Оксенюк// Економічні науки : збірник науковихпраць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональнаекономіка». Випуск 19 (75). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професорЛ.Л. Ковальська. Луцьк : ВІПЛНТУ, 2022. –С. 90-93. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-10

2020

 1. Завадська О.М. Нетворкінг як прогресивна форма розвитку. Підприємницької діяльності/ О.М. Завадська //Науковий журнал «Молодий вчений». – Випуск № 11(51)– 2020. – С. 240 –243.
  / URL: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/?year=2020

2019

 1. Завадська О.М. Значення гудвілу та його оцінка для здійснення успішної підприємницької діяльності / О.М. Завадська, Л.В. Павлюк // Економічний Форум/ науковий журнал – №2.– Луцьк: ЛНТУ, 2019.– С. 94 – 99. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/6/6
 2. Завадська О.М.Соціальне партнерство як запорука розвитку бізнесу та суспільство / О.М. Завадська // Економічний Форум/ науковий журнал – №2.– Луцьк: ЛНТУ, 2019.– С. 243 – 246. / URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/view/6/6
 3. Завадська О.М. NETWORKING бізнесу: поняття та особливості/ О.М. Завадська// Економічні науки. Серія:«Регіональна економіка»: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 15.(63) –Редкол.: відп.ред.д.е.н., професор Ковальська Л.Л. –Луцьк, 2019. – С. 18 – 24. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2019-16(63)-2