Oksana_Zelenko

Зеленко Оксана Михайлівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра менеджменту

Доцент
Написати повідомлення
Написати повідомлення

Рік народження: 1987 р.

Місце народження: м. Ковель.

2 вищих освіти: банківська справа; менеджмент.

Кандидат економічних наук.

Посади за період роботи: аситент кафедри менеджменту; старший викладач кафедри менеджменту; доцент кафедри менеджмент.

 

У 2009 році закінчила Луцький національний технічний університет за спеціальністю "Банківська справа" (ВС № 36666055). 

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності» з лютого 2020 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 35.140.01 Приватного вищого навчального закладу «Львівський університет бізнесу та права» (ДК № 055820). Тема кандидатської дисертації: «Управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств з використанням інструментів логістики».

З вересня 2009 р. по вересень 2015 р. - головний державний податковий інспектор Луцької об'єднаної державної податкової інспекції.

З лютого 2019 р. по липень 2019 р. викладач в  Фаховому коледжі технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки.

З вересня 2019 р. - асистент, старший викладач, доцент кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету.

1. Виконавець проєкту "Зелений перехід в українських університетах"/Green Transition in Ukrainian Universities (Erasmus+ project 2022-2026, WP8, An Open Innovation Community for the Green Transition). Тривалість: 2023-2024 рр.

2. Учасник проєкту «Розкриття потенціалу локальності задля розвитку соціального підприємництва у сільській місцевості на Волині» - за фінансової підтримки House of Europe. Тривалість – травень-грудень 2022 року.

3. Учасник тестової групи Проєкт UTTERLY «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» Європейського Союзу Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти UTTERLY “TEACHERS’ CERTIFICATION CENTRES: INNOVATIVE APPROACH TO PROMOTION TEACHING EXCELLENCE” of Erasmus+ grant, Capacity Building of Higher Education No 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP. Тривалість: 15.01.2021-31.12.2023

 

Групова динаміка та комунікації, Цифрові навички та етика менеджера, Бренд-менеджмент.

Монографія

2019

 1. Л. М. Черчик, Н. В. Коленда та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик (2019). Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою держави: колективна монографія. Луцьк : Терен. 280 с.
  / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/17910/1/Monograph.pdf
Статті Web of Science

2020

 1. O. Zelenko, O. Agres, O. Marcus, S. Zelenko, N. Tluchkevych. (2020). The impact of the peasant farms functioning on the differentiation of the living level of the rural population in Ukraine: a case study of Volyn region. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. Vol. 20. Iss. 2. Bucharest, Romania. / URL: https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_2/Art1.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Зеленко О., Зеленко С. (2023). Стан та перспективи розвитку жіночого лідерства в Україні. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 20 (79). 47–57. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/6/9
 2. Зеленко С., Зеленко О. (2023). Ідентифікація капітальних інвестицій як об’єкта організації обліку. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія «Регіональна економіка». Випуск 20 (79). 58–66. / URL: http://e-region.lutsk-ntu.com.ua/index.php/ekonomichni_nauky/issue/view/6/9
 3. Zelenko O., Zhdanova-Nedilko O., Stepanenko V., Chernyagivska V., Nonik V. (2023). Managing conflict in a team: conflict resolution strategies and effective collaboration.. Revista De Gestão E Secretariado, 14 (10), 19078–19090.

2019

 1. Зеленко О. (2019). Методика аналізу управління заготівельною діяльністю сільськогосподарських підприємств на основі логістичного підходу. Економічний форум : науковий журнал. № 2/2019. 152–159. / URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21…
 2. Зеленко О., Ліпич Л. (2019). Оптимізація витрат заготівельної діяльності на основі кооперації процесів постачання. Ефективна економіка. № 6. / URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7102
 3. Зеленко О. (2019). Кластеризація як один із напрямів розвитку інфраструктури аграрної сфери в частині заготівельної діяльності. Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. №18. 70–76. / URL: http://doi.org/10.32702/2306-6814.2019.18.70
 4. Зеленко О. (2019). Особливості впливу витрат заготівельних процесів сільськогосподарських підприємств на результати їх діяльності. Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал. №3(44). 90–97. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-03/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0…
 5. Зеленко О. (2019). Удосконалення системи управління заготівельною діяльністю на основі логістичної концепції. Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту (Економічні науки) : журнал. № ІІ (74). 71–84.
Зарубіжні наукові видання

2021

 1. O. Zelenko, L. Lipych, S. Zelenko, M. Kushnir, O. Khilukha. (2021). Construction of KPI-based motivation policy for advancing sustainable procurement logistics of agricultural enterprises: competence approach. “Law, Business and Sustainability Herald”. Vol. 1 № 1, 4–13. Prague, Czech Republic. / URL: http://doi.org/10.46489/lbsh.2021-1-1-1