femida20061@gmail.com

Земко Алла Михайлівна

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра права

Доцент

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра права

Доцент

Кандидат юридичних наук, доцент

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Кандидат юридичних наук з червня 2004 року. Дисертацію захистила у
спеціалізованій вченій раді Д. 64.086.02 Національної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого (м.Харків). ДК No 024823.
Вчене звання доцента кафедри філософії присвоєно в грудні 2005 року. 02ДЦ No
015953.

У 1998 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) за спеціальністю «Правознавство».

З 1998 року і по цей час перебувала на різних науково-педагогічних посадах (старший викладач, доцент) ЛНТУ. Крім того, працювала юрисконсультом, начальником юридичного відділу,  виконує обов'язки ученого секретаря ЛНТУ.

В межах наукової спеціальності 12.00.06 земельне право, аграрне
право, екологічне право, природоресурсне право.

Монографія

2022

  1. Земко А.М., Філюк О.С. Конституційно-судовий захист майнових прав сільськогосподарських товаровиробників // Аграрне та земельне право України: сучасна парадигма і перспективи розвитку: колективна монографія / за ред. д.ю.н., проф. А. П. Гетьмана та д.ю.н., проф. Т. В. Курман. Харків: Юрайт, 2022. 576 с. (ст. 180-192). / URL: https://dspace.nlu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/19500/1/AZPU-mon-2022.pdf
Вітчизняні фахові наукові видання

2022

  1. Земко А.М., Головня Ю.І., Удовенко І.О. Особливості правового забезпечення екологічної політики в умовах війни // Наукові перспективи: журнал. 2022. № 11 (29) 2022. С.542. (ст. 36-46). / URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/2999/3012
  2. Земко А.М., Пахолюк А.М. Аграрні фінансові правовідносини: поняття і види // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 74: ч.2. 2022. С.183. (ст.17-22). / URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/273155/268650
Тези доповідей

2023

  1. Земко А.М. Правове регулювання кредитних відносин як важливий елемент розвитку аграрного сектору України // Державотворчі процеси в Україні: реалії сьогодення: Тези доповідей за матеріал. III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 27-28 квітня 2023 року) / відп. ред. Я. І. Ленгер, А. М. Земко. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 272 с. (с. 72-77). / URL: https://drive.google.com/file/d/1wSJ4hIThV6r7HG0MyE8i1kgyZ6goUlJ8/view?usp=driv…
  2. Земко А.М. Кредитування аграрних товаровиробників: проблеми законодавчого забезпечення // Актуальні проблеми земельного, аграрного та екологічного права в умовах сучасних викликів і загроз : матеріали круглого столу, присвяч. 100 річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. Вовка Ю. О. (Харків, 12 трав. 2023 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків : Право, 2023. – 470 с. (с. 208-212). / URL: https://drive.google.com/file/d/1MX3U2vdawinyEj7EdPcgg32noHc9RTCg/view?usp=driv…