Кузьмак Олег

Кузьмак Олег Іванович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Кафедра маркетингу

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра обліку і аудиту

Професор

Доктор економічних наук,

Професор

Написати повідомлення
Написати повідомлення

Кузьмак Олег Іванович, народився 23 грудня 1978 року в смт. Гусятин Тернопільської області (Україна).

З 01.09. 1986 р. по 22.06.1996 р. навчався в Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів смт. Гусятин, Тернопільської області.

З 01.09.1996 р. по 30.06.2021 р. навчання в Тернопільській академії народного господарства (нині Західноукраїнський національний університет), факультет аграрного бізнесу. Після закінчення, отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит” та здобув кваліфікацію економіста (диплом ТЕ №17158974 від 02.07.2001 р.).

З 01.09.2001 р. по 27.08.2020 р. працював викладачем кафедри економіки, старшим викладачем кафедри економіки та менеджменту, доцентом кафедри економіки та менеджменту,  завідувачем кафедри менеджменту, директором, Рівненська філія, ПВНЗ “Європейський університет”.

З 01.11.2001 по 01.11.2005 р навчався, без відриву від виробництва, у аспірантурі  Тернопільської академії народного господарства (нині Західноукраїнський національний університет), за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

З 01.09.2020 р. до тепер  працюю професором кафедри маркетингу Луцький національний технічний університет.

У 2006 році, після завершення аспірантури у спеціалізованій вченій раді Д 36.814.02 Львівського державного аграрного університету (нині Львівський національний університет природокористування) захистив дисертацію на тему: “Раціональне використання сільського трудового потенціалу” та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук (диплом ДК 040409 від 12.04.2007 р.).

У 2011 році рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту (атестат 12ДЦ № 026695 від 20.01.2011 р.).

У 2016 році у спеціалізованій вченій раді Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя захистив дисертацію на тему “Формування напрямів комунального сервісно-виробничого забезпечення розвитку промислових підприємств”, та здобув науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (диплом ДД № 006049 від 13 грудня 2016 р.).

З 01.06.2016 р. по 30.10.2016 року пройшов стажування у Польсько-Українському міжнародному інституті інновацій освіти, науки та розвитку, м. Варшава (Республіка Польща), сертифікат № 134 від 30.11.2016 р.

У 2017 році на базі ПВНЗ “Європейський університет” пройшов підвищення кваліфікації  за програмою “Інновації в освіті”. (свідоцтво серія ПК № 24366800/000014-17 від 03.03.2017 р.).

З 02.12.2019 р. - 13.12.2019 р. на базі Вищий Духовний Семінаріум університету UKSW за підтримки Фундації ADD пройшов наукове стажування для освітян «Академічна доброчесність: виклики сучасності», м. Варшава (Республіка Польща), сертифікат наукового стажування KW-122019/004.

З 06.02.2021 р. по 03.04.2021 р. учасник І Зимової школи організованої ВГО “Інноваційний університет” та Радою молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України на базі Національного університету “Львівська політехніка” та пройшов підвищення кваліфікації по програмі “Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність”, що засвідчує сертифікат.

З 09.11.2021р. по 12.11.2021 р. підвищував кваліфікації у Сумському державному університеті  за програмою: “Використання безкоштовних онлайн ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі” (свідоцтво СП №05408289 / 3122-21 від 12.11.2021 р.)

З 04.02.2022 р. по 20.05.2022 р. учасник ІІ Зимової школи організованої ВГО “Інноваційний університет” та Радою молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України на базі Національного університету “Львівська політехніка” та пройшов підвищення кваліфікації по програмі “Науково-педагогічні працівники: психологічний розвиток особистості, лідерство. Спеціальна тема: Дуальна освіта”, що засвідчує сертифікат.

20-21 грудня 2022 р., пройшов підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти за програмою «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти», Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої освіти, МОН України (сертифікат СС 38282994/5306-22, МОН №3/37-вн-23 від 11.01.2023).

З 07.02.2023 р. по 31.03.2023 р. учасник ІІІ Зимової школи організованої ВГО “Інноваційний університет” пройшов підвищення кваліфікації по програмі “Бренд науковця та цифровізація освіти. Спеціальна тема: Управління пост конфліктними територіями”, що засвідчує сертифікат.

З 10.01.2023 р. по 10.04.2023 р. пройшов підвищення кваліфікації (стажування) відповідно до індивідуальної програми “Маркетинг” на кафедрі маркетингу Хмельницького національного університету (посвідчення ХМ 02071234/23-009 від 10.04.2023 р.).

З 01.03.2023 р. по 15.03.2023 р. пройшов курс підвищення кваліфікації в рамках Весняної Школи Вернадського 2023 за тематикою “Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС” в рамках проекту  “Сталий, інклюзивний та розумний розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС” №101047894 – SISDDP – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (сертифікат 114-ШВ-01-2023 від 15.03.2023 р.).

З 15.03.2023 р. по 19.04.2023 р. пройшов курс підвищення кваліфікації “Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти” (сертифікат № ПВ – 0715 від 01.05.2023 р.).

З 04.04.2023 р. по 31.05.2023 р. пройшов міжнародне наукове стажування на базі DUDIZ (німецько-український центр цифрових інновацій) за підтримки Університету прикладних наук Анхальт та DAAD, за темою: “DIGITAL FUTURE: BLENDED LEARNING” (сертифікат DN 202305117 від 31.05.2023 р.).

З 16.05.2023 р. по 19.05.223 р. брав участь у тренінгу на тему: “Гнучкі шляхи підвищення якості вищої освіти у часи змін – FWIQHEC” який проводився в рамках проекту THEA Ukraine (1 кредит ЄКТС / 30 год.), (сертифікат № МТ20230520 від 19.05.2023 р.). 

За період роботи має 140 публікацій, з них 140 наукових та 20 навчально-методичного характеру, серед яких 1 навчальний посібник з грифом МОН, 8 монографій, 3 наукові статті, які включені до наукометричної бази Scopus, 1 стаття у Web of Science, 47 матеріали міжнародних наукових конференцій в Україні та закордоном.

Член галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: 07.2 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 075 Маркетинг (протокол 16 від 24.10.2023 р. https://tinyurl.com/mu98u72w)

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: 51 Економіка; 73 Менеджмент; 76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (з 2019 року) Сертифікат  https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/cddf49c8a31140a189b344fc1ba1917c

Член спеціалізованої вченої ради  Д 32.075.03, спеціальність – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Луцький національний технічний університет, (наказ МОНУ № 894 від 10.10.2022 р).

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.063.01 у ПВНЗ “Європейський університет”, м. Київ за спеціальністю – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит (наказ МОНУ № 775 від 16.07.2018 р). (з 2018 по 2021 р.).

Член редакційної колегії фахового наукового журналу “Економіка і управління”, Асоціація вищих навчальних закладів приватної форми власності,  ПВНЗ “Європейський університет”  (з 2020 р. по 2023 р.).

Член редакційної колегії фахового наукового журналу “Via Economica”, Рівненський державний гуманітарний університет, ТОВ “Видавничий дім “Гельветика””  (наказ МОНУ № 1309 від 25.10.2023 р).

Неодноразово виступав офіційним опонентом дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук.

Є учасником та дійсним членом громадських організацій за профілем діяльності та науковими інтересами.

Академік Академії соціального управління зі спеціальності «Соціальна політика». Диплом № 112 від 17.10.2013 р.

Дійсний член Академії економічних наук України за спеціальністю «Менеджмент». Диплом № 949 від 12.05.2017 р.

Член громадської організації «Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України», з 06.12.2021 р. Довідка № 06/02 від 14.02.2022 р.

Дійсний член Української асоціації маркетингу. Сертифікат № 718 від 17.06.2022 р.

Робота науковця відзначена за освітню та дослідницьку роботу грамотами Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2008 р.), нагрудним знаком та подякою президії асоціації навчальних закладів України приватної форми власності (2008 р.), Рівненської обласної ради (2008, 2020 р.), Луцького національного технічного університету (2023 р.).

У 2001 році закінчив Тернопільську академію народного господарства (нині – Західноукраїнський національний університет) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит” та здобув кваліфікацію економіста.

Кандидат економічних наук з 2006 року, за спеціальністю 08.07.02  Економіка сільського господарства і АПК. Дисертацію на тему: “Раціональне використання сільського трудового потенціалу”, захистив у спеціалізованій вченій раді Д 36.814.02 Львівського державного аграрного університету. (диплом ДК 040409 від 12.04.2007 р.);

Вчене звання доцента кафедри менеджменту присвоєно у 2011році (атестат 12ДЦ № 026695 від 20.01.2011 р.).

Доктор економічних наук з 2016 року, за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дисертацію на тему: “Формування напрямів комунального сервісно-виробничого забезпечення розвитку промислових підприємств”, захистив у спеціалізованій вченій раді Д 58.052.05 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. (диплом ДД № 006049 від 13 грудня 2016 р.).

Вчене звання професора кафедри маркетингу присвоєно у 2021 році. (атестат АП № 003364 від 30.11.2021 р.)

[2001 - 2005 рр.]  – викладач кафедри економіки, Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу;

[2005 - 2007 рр.] – старший викладач кафедри економіки та менеджменту ПВНЗ “Європейський університет”, Рівненська філія;

[2007 - 2013 рр.] – доцент, завідувач кафедри менеджменту ПВНЗ “Європейський університет”, Рівненська філія;

[2013 - 2016 рр.]  – директор, ПВНЗ “Європейський університет”, Рівненська філія, доцент кафедри менеджменту.

[2016 - 2020 рр.] – директор, ПВНЗ “Європейський університет”, Рівненська філія, професор кафедри економіки та менеджменту.

[2020 р. до тепер] – професор кафедри маркетингу Луцького національного технічного університету.  

2020-2024 р. – виконавець НДР «Маркетингові технології управління підприємствами в умовах сучасного бізнес-середовища» (д/р 0120U100820).

2023 рік – керівник договірної науково-дослідної роботи № 17-04/23 «Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку поліграфічних послуг у Волинській області» із ПП “ВАГРАФ-УКРАЇНА”

2021 рік – виконавець договірної науково-дослідної роботи № 20-10/21 «Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку автомобільних шин у Волинській області» із ФОП Талько В.І.

Проблеми та перспективи розвитку підприємництва, сталого економічного розвитку, маркетингу, менеджменту, якості освіти, академічної доброчесності, управління ризиками.

Методичне забезпечення

2023

 1. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. / уклад. О. І. Кузьмак. Луцьк : Луцький НТУ, 2023. 98 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13124
 2. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. / уклад. О. І. Кузьмак. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 43 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14320
 3. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. / уклад. О. І. Кузьмак. Луцьк : Луцький НТУ, 2023. 58 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13123
 4. Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні : метод. вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: О.І. Кузьмак, Т.А. Талах Луцьк : ЛНТУ, 2023. 40 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15285
 5. Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч.форм навч. / уклад.: О. І. Кузьмак, Т. А. Талах Луцьк : ЛНТУ, 2023. 48 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15284
 6. Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні : конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад.: О. І. Кузьмак, Т. А. Талах. Луцьк : ЛНТУ, 2023. 88 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14136

2022

 1. Культура ведення бізнесу та комунікації : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. / уклад. О. І. Кузьмак. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 138 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11435
 2. Культура ведення бізнесу та комунікації : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг денної та заоч. форм навч. / уклад. О. І. Кузьмак. Луцьк : Луцький НТУ, 2022. 54 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/11431

2021

 1. Економічний контроль : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 071 Облік і оподаткування денної та заоч. форм навч. / уклад. : О.І. Кузьмак, І.М. Ткачук. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 76 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/9238
 2. Комерційна діяльність : метод. вказівки до викон. самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 075 Маркетинг та освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 073 Менеджмент денної та заоч. форм навч. / уклад. О. І. Кузьмак. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 36 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/8557
 3. Комерційна діяльність : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 075 Маркетинг та освітньо-професійної програми «Менеджмент» галузі знань 07 Управління та адміністрування спец. 073 Менеджмент денної та заоч.форм навч. / уклад. О. І. Кузьмак. Луцьк : Луцький НТУ, 2021. 131 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/5824
Монографія

2024

 1. Kuzmak, O., Kuzmak, O., Voitovych, S. (2024). Business Development towards the Application of Innovative Customer Relationship Management (CRM) Technologies in the Context of Global Transformational Changes. In: Semenov, A., Yepifanova, I., Kajanová, J. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 194. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-53984-8_3
 2. Polinkevych, O., Kuzmak, O., Kuzmak, O. (2024). The Strategy of Sustainable Development of Digital Business in the Conditions of the Variability of the Business Environment and European Integration. In: Semenov, A., Yepifanova, I., Kajanová, J. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 194. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-53984-8_2

2022

 1. Кузьмак О.І. Маркетингові технології як інструмент забезпечення розвитку підприємства в умовах ірраціональної поведінки споживача. Economic, social and legal aspects of enterprise management. Context of the political and economic crisis: monografia. Scientific editors Monika Dobska, Ryszard Kamiński. Poznań 2022. pp. 53-66. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20986/1/ECONOMIC%2C%20SOCIAL%20Ko…

2021

 1. Кузьмак О.І. Розвиток державного контролю за діяльністю суб’єктів малого підприємництва: баланс інтересів держави та бізнесу / Облікові, податкові та контрольні чинники забезпечення ефективності діяльності суб’єктів малого бізнесу: монографія / В.В. Чудовець та ін.; за ред. В.В. Чудовця. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. 148 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/15218

2018

 1. Кузьмак О.І., Кузьмак О.М. Управління формуванням та розвитком інноваційного потенціалу підприємства. Управління розвитком суб’єктів підприємництва: механізми, реалії, перспективи: колект. моногр. / за заг. ред. Т. В. Гринько. Дніпро: Біла К.О., 2018. С.281-292.
 2. Кузьмак О.І., Кузьмак О.М. Концептуальні основи сталого розвитку підприємств в умовах глобальних викликів. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung: kollektive Monographie in 2 Bänden / Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk, B. 2. Shioda GmbH, Steyr, Osterreich, 2018. рp. 50-59.

2016

 1. Кузьмак О.І. Євроінтеграційні напрями сервісного забезпечення розвитку промислових підприємств України в умовах економічних реформ: монографія. Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2016. 432 с.
 2. Андрушків Б.М., Бойко О.Б., Вовк Ю.Я., Кузьмак О.І. [та ін.] Інноваційні засоби розвитку нетрадиційних джерел енергії та організація ресурсовикористання в соцогуманітарному комплексі України: монографія / за ред. проф. Б.М. Андрушківа. Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2016. 804 с.
 3. Банах В.А., Метеленко Н.Г., Андрушків Б.М., Кузьмак О.І. [та ін.] Екологічний вектор модернізації економіки та освіти – європейський контент сталого розвитку регіонів: монографія / за заг. ред. Н.Г. Метеленко. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2016. 458 с.
 4. Конарівська О.Б., Кузьмак О.І., Кузьмак О.М., Коротун О.П. Ринок небанківських фінансових послуг: теорія функціонування, стратегія економічного розвитку: монографія. Рівне: НУВГП, 2016. 252 с.
Статті Scopus

2024

 1. Polinkevych, O., Kuzmak, O., Kuzmak, O. (2024). The Strategy of Sustainable Development of Digital Business in the Conditions of the Variability of the Business Environment and European Integration. In: Semenov, A., Yepifanova, I., Kajanová, J. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 194. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-53984-8_2
 2. Kuzmak, O., Kuzmak, O., Voitovych, S. (2024). Business Development towards the Application of Innovative Customer Relationship Management (CRM) Technologies in the Context of Global Transformational Changes. In: Semenov, A., Yepifanova, I., Kajanová, J. (eds) Data-Centric Business and Applications. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 194. Springer, Cham. / URL: https://doi.org/10.1007/978-3-031-53984-8_3

2023

 1. Kuzmak O., Kuzmak O. Transformational processes of ensuring sustainable urban development: the realities of Ukraine. IOP Conference Series. Volume 1254 , 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technology, Social and Economic Matters (ICSF-2023). / URL: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012079

2021

 1. Kuzmak O., Kuzmak O., Pohrishchuk B. (2021), Sustainable development: Trends and realities of Ukraine, E3S Web of Conferences 255, 2021. International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021) 01035 / URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501035

2018

 1. Hrozniy, I., Kuzmak, O., Kuzmak, O., and Rusinova, O. (2018), Modeling of diversification of foreign economic interactions, Problems and Perspectives in Managemen. LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives», Vol.1. – рр. 155-165. / URL: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.15
 2. Kuzmak, O., Kuzmak, O., Tarasova, O., and Y. Buchkovska, Y. (2018), Modern realities of risk management in the activities of Ukrainian banks, Banks and Bank Systems, Vol.13(1). pp.150-161. / URL: https://doi.org/10.21511/bbs.13(1).2018.14
Статті Web of Science

2021

 1. Kuzmak O., Kuzmak O., Bilyk V. ( 2021) Theoretical conceptualization of banking risk management. Financial and credit activities: problems of theory and practice. Vol. 4 No 39, 2021. Pp.368-375. / URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i39.241329
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Kuzmak O., Kuzmak O. (2023). The budget potential of local finances: world experience, the case of Ukraine. Via Economica. / URL: https://doi.org/10.32782/2786-8559/2023-2-5
 2. Kuzmak O. Social responsibility as an instrument of marketing strategy to ensure the competitiveness of the enterprise towards sustainable development. Економічний форум. Науковий журнал, 2023, №4. С.70-80. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-9
 3. Kuzmak, O. (2023). Sustainable marketing as a key competitive strategy for businesses [Stalyі marketynh yak kliuchova konkurentna stratehiia dlia biznesu], Socio-economic research bulletin, Vìsnik socìal’no-ekonomìčnih doslìdžen’ (ISSN 2313-4569), Odessa National Economic University, Odessa, No. 3-4 (86-87), pp. 161-175. / URL: https://doi.org/10.33987/vsed.3-4(86-87).2023.161-175

2022

 1. Кузьмак О.І. Маркетингова комунікаційна політика як інструмент забезпечення конкурентних позицій підприємства в умовах ірраціональної поведінки споживачів. Економічний форум. Науковий журнал, 2022, №4. С.74-82. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-4-9
 2. Кузьмак О.І. Впровадження та моніторинг стандартів якості у освітньому процесі, як інструмент стратегічного управління та забезпечення конкурентних позицій закладів вищої освіти. Економічний форум. Науковий журнал, 2022, №1. С.58-66. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-1-8
 3. Kuzmak O., Kuzmak O. Molinska Y. (2022). Financial security of households in the conditions of change. Економічні науки : збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 19 (75). Редкол: відп. ред. д.е.н., профессор Л.Л. Ковальська. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. C.144-151. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2022-19(75)-17
 4. Кузьмак О.І., Чудовець В.В. Сучасні тенденції розвитку контрольної функції бухгалтерського обліку. Економічний форум: наук. журн. 2022. №1. С. 114-119. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-1-14

2021

 1. Кузьмак О.М., Кузьмак О.І. Управління якістю вищої освіти в Україні на шляху інтеграції у європейський простір (досвід Європейського Союзу). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка” : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2021. № 23(51). С. 16-21. / URL: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2021-23(51)-16-21
 2. Kuzmak O., Kuzmak O. Organizational and economic aspects of higher education quality management in Ukraine on the way of integration into the European educational area. European scientific journal of Economic and Financial innovation. Vol. 2 No. 8 (2021). Pp. 39-47. / URL: http://doi.org/10.32750/2021-0204

2020

 1. Кузьмак О.І., Шайдюк А.С. Сучасні маркетингові технології як інструмент ефективного управління підприємствами в умовах глобалізації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2020. № 19(47). С.57-63. / URL: https://doi.org/10.25264/2311-5149-2020-19(47)-57-63
 2. Кузьмак О.І., Кузьмак О.М. Управлінські рішення як дієвий інструмент формування кадрового потенціалу пiдпpиємcтв cфеpи поcлуг. Економіка і управління. Науковий журнал, 2020. №3(87). С.42-47. / URL: https://cms.economics-management.e-u.edu.ua/uploads/1009_1b743bff13.pdf
 3. Кузьмак О.М., Кузьмак О.І. Стан формування бюджетного потенціалу місцевих фінансів в умовах децентралізації. Економіка і управління. Науковий журнал, 2020. №4(88). С.100-106. / URL: https://cms.economics-management.e-u.edu.ua/uploads/1036_b0e6c6f2c6.pdf

2019

 1. Кузьмак О.І., Кузьмак О.М. Сталий розвиток підприємств: основи, принципи та чинники впливу. Економіка і управління. Науковий журнал, 2019. №3(83). С.27-36. / URL: https://cms.economics-management.e-u.edu.ua/uploads/923_c2e43c0839.pdf
 2. Кузьмак О.М., Кузьмак О.І. Теоретико-концептуальні підходи дослідження чинників виникнення ризиків фінансово-кредитних установ. Економіка і управління. Науковий журнал, 2019. №1(81). С.16-20. / URL: https://cms.economics-management.e-u.edu.ua/uploads/880_9ba381ff27.pdf
Тези доповідей

2024

 1. Kuzmak O. Sustainable marketing as a strategic advantage for businesses in the context of sustainable development. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (24 травня 2024 р). Луцьк: ЛНТУ, 2024. С.162-164.
 2. Kuzmak O. Behavioral Technologies and Digital Innovations: Impact on Business Efficiency and Strategic Planning. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: ІV Міжнародна науково-практична конференція, 23-24 лютого 2024 р. : [тези доп.]. Рівне : О. Зень, 2024. С.169-173.
 3. Kuzmak O. Ensuring Business Efficiency in the Era of Marketing Communications 5.0: Strategies, Tools, and Challenges. Тенденції розвитку маркетингу в умовах невизначеності: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 21-22 березня 2024 року [Електронне видання]. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2024. С. 164-166.
 4. Kuzmak O., Kuzmak O. Strategies and Tools of Marketing Communications in the Era of the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI). Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 1-2 березня 2024 року : збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Вінниця: ВНТУ, 2024. С. 404-406.

2023

 1. Кузьмак О., Кузьмак О. Напрями розвитку комунікаційної політики бізнесу в умовах діджиталізації. Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Вінниця, 2-3 березня 2023 р.): збірник наукових праць [Електронний ресурс]. Вінниця: ВНТУ, 2023. C.387-389. / URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/fiip/fiip2023/paper/view/17095
 2. Кузьмак О.І. Технолгії управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) в умовах діджиталізації. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Луцьк, 12 травня 2023 р). Луцьк: ЛНТУ, 2023. 147 с. С.98-100. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1GC8PsrooYX55f4XutyMbxpi6jJJPF-ze
 3. Kuzmak O., Kuzmak O. Ensuring Customer Loyalty Educational Services in the Context of Implementing and Monitoring Quality Standards in the Education Process. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи: тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 16-17 листопада 2023 р.) / Відп. за випуск М. М. Микийчук. С.29-30. / URL: https://drive.google.com/drive/folders/1gqK2wMiYcpS5TvpH8H7BKXjTcenjjKZ5
 4. Кузьмак О.І. Особливості методології досліджень в бухгалтерському обліку. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції (23 червня 2023 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 15. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2023. 148 с. С. 60-62. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14081

2022

 1. Кузьмак О.І. Поведінкова економіка та маркетинг: точки дотику. Marketing of innovations. Innovations in marketing (2022). Materials of the International Scientific Internet Conference (December, 2022). Bielsko-Biala: WSEH. [E-edition]. С.135-138.
 2. Кузьмак О.І. Забезпечення конкурентних позицій підприємств в контексті застосування маркетингових технологій та ірраціональної поведінки споживача. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Рівне, 25-26 лютого 2022 р. ): [тези доп.]. Рівне : О. Зень, 2022. С.160-162.
 3. Кузьмак О.І Формування стратегії маркетингової комунікації в контексті цифрового досвіду споживачів. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту. Виклики сьогодення [Електронне видання] : Матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 21 жовтня 2022 р.) / відп. ред. Войтович С.Я.. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2022. С.206-208.
 4. Кузьмак О.І. Соціальна відповідальність як умова сталого розвитку бізнесу. Соціальна відповідальність як основа інноваційного розвитку бізнесу: матеріали Х-ої Всеук. наук.-практ. конф., пам’яті почесного професора ТНТУ, академіка НАН України М.Г.Чумаченка., (м. Тернопіль, 18 листопада 2022 р.). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2022. С. 56-57.
 5. Кузьмак О.І. CRM та бізнес: світові тенденції, Українські реалії. Підприємництво і маркетинг у формуванні національної безпеки за умов сучасних глобальних викликів: тези доповідей Економічного науково-практичного форуму (м. Хмельницький, 1-3 грудня 2022 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2022. С. 100-104.
 6. Кузьмак О.І. Особливості економічного контролю в умовах воєнного стану в Україні. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного та аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції (24 червня 2022 р). / відп. ред. В.В. Чудовець. Вип. 14. Луцьк: ВІП ЛНТУ, 2022. 236 с. С. 95-97.

2021

 1. Кузьмак О.І. Розвиток маркетингових технологій в умовах цифровізації суспільства. Маркетинг в умовах розвитку цифрових технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (29 жовтня 2021 р). Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2021. С.150-152.
 2. Кузьмак О.І. Тенденції та перспективи маркетингу фінансових послуг в умовах розвитку цифрових технологій. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (м. Острог, 22 жовт. 2021 р.). Острог : В-во Національного університету «Острозька академія», 2021.С.82-85.
 3. Кузьмак О.І. Брендинг як ключовий чинник довгострокового успіху бізнесу. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки [Електронне видання] : Матеріали VІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. здобувачів та молодих вчених (Луцьк, 26 березня 2021 р.) / відп. ред. Войтович С.Я. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2021. С.95-97.

2020

 1. Кузьмак О.І., Кузьмак О.М. Управління ризиками як необхідна складова розвитку підприємств сфери послуг в умовах глобалізації національної економіки. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Рівне, 20-21 лютого 2020 р.) : [тези доп.]. Рівне: О. Зень, 2020. С. 149-152.
 2. Кузьмак О.І., Шайдюк А.С. Проблеми, напрями та механізм підвищення якості надання послуг з перевезення у контексті європейських вимог. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. матеріалів ХXIІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (м.Київ, 28 квітня 2020 р.) / Редкол.: І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. К.: Вид-во Європейського університету, 2020. 103-105 с.
 3. Кузьмак О.І. Маркетингові комунікації як засіб ефективного просування продукції і конкурентоспроможності аграрного бізнесу. Актуальні питання аграрної науки: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 21 грудня 2020 р.) / Ред. кол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. Київ : Видавництво «Основа», 2020. С. 28-30.
 4. Кузьмак О.І. Маркетингові технології в умовах глобальних викликів. Актуальні проблеми використання потенціалу економіки країни:світовий досвід та вітчизняні реалії: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 28 листопада 2020 р.). Частина 2. Дніпро: ПДАБА, 2020. С. 77-81.

2019

 1. Кузьмак О.І. Умови та напрями розвитку промислових підприємств в контексті комунального сервісно-виробничого обслуговування. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Хмельницький, 20 вересня 2019 року); за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С.146-148.
Зарубіжні наукові видання

2023

 1. Kuzmak O., Kuzmak O. Social responsibility of business towards sustainable development: case of Ukraine. XI Traditional International Conference NEW ECONOMY 2023 Topic: “Innovative Solutions for Managing the Economy in an International Crisis Scenario”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. 26 MAY, 2023 / URL: https://doi.org/10.61432/CPNE0101126k
 2. Kuzmak O., Kuzmak O. Transformational processes of ensuring sustainable urban development: the realities of Ukraine. IOP Conference Series. Volume 1254 , 4th International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technology, Social and Economic Matters (ICSF-2023). / URL: https://doi.org/10.1088/1755-1315/1254/1/012079

2022

 1. Кузьмак О.І. Маркетингові технології як інструмент забезпечення розвитку підприємства в умовах ірраціональної поведінки споживача. Economic, social and legal aspects of enterprise management. Context of the political and economic crisis: monografia. Scientific editors Monika Dobska, Ryszard Kamiński. Poznań 2022. pp. 53-66. / URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/20986/1/ECONOMIC%2C%20SOCIAL%20Ko…