luniov

Луньов Сергій Валентинович

Основне місце роботи

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет транспорту та механічної інженерії

Кафедра фізики та вищої математики

Професор

Луньов Сергій Валентинович

Доктор фізико-математичних наук, професор, Почесний Академік Академії Прикладних Наук

Написати повідомлення
Написати повідомлення

У 2019 р. пройшов стажування на кафедрі оптоелектроніки Інституту оптоелектроніки та вимірювальних систем, факультету електротехніки Ченстоховського політехнічного університету, республіки Польща, а у 2020-2021 роках – на кафедрі теоретичної та комп’ютерної фізики імені А.В. Свідзинського Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.  Нагороджений Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації (Наказ №40 від 11.04.2019 р.), Почесною грамотою Волинської обласної ради від 02.07.2021 р., Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації (Наказ №53 від 23.05.2023 р.), Грамотою управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (Наказ №62 від 01.03.2023 р.), Подякою управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (Наказ №178 від 15.05.2023 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2023 р.).

У 2006 році з відзнакою закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Фізика» та здобув кваліфікацію магістра фізики. З 2006 по 2009 рік навчався в аспірантурі Луцького національного технічного університету році за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

24 лютого 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук в спеціалізованій вченій раді Д 32.051.01 при Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 22 квітня 2011 року видано Диплом кандидата фізико-математичних наук (ДК № 067691) за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Тема кандидатської дисертації «Тензоефекти в багатодолинних напівпровідниках (n-Ge, n-Si)».

Рішенням Вченої ради Луцького національного технічного університету від 29 вересня 2015 року присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ № 044497).

19 січня 2023 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук в спеціалізованій вченій раді Д 61.051.01 при Державному вищому навчальному закладі «Ужгородський національний університет». Тема докторської дисертації «Вплив дефектної структури на електричні та тензоелектричні властивості монокристалів n-Ge та n-Si та плівкових наноструктур на їх основі». Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 27 квітня 2023 року видано Диплом доктора фізико-математичних наук (ДД № 013023) за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Рішенням Вченої ради Луцького національного технічного університету від 28 листопада 2023 року присвоєно вчене звання професора (атестат професора АП № 005777).

Рішенням Президії Академії Прикладних Наук від 26.04.2024 р. був обраний Почесним Академіком Академії Прикладних Наук (диплом AAS №00048).

– 2009 р. - 2011 р.асистент кафедри фізики Луцького національного технічного університету;

– 2011 р. - 2014 р. – старший викладач кафедри фізики Луцького національного технічного університету;

– 2014 р. - 2023 р.доцент кафедри фізики та вищої математики Луцького національного технічного університету;

– 2023 р.– нині – професор кафедри фізики та вищої математики Луцького національного технічного університету.

За період роботи на кафедрі приймав участь у виконанні науково-дослідних робіт:

- “Вплив дисипації енергії на фізичні властивості багатодолинних напівпровідникових і композиційних матеріалів”, № державної реєстрації 0107U000229 (основний виконавець).

- “Морфологічні методи і моделі контролю якості напівпровідникових та композитних матеріалів”, № державної реєстрації 0110U002221 (основний виконавець).

- Науково-дослідна робота «Розробка комплексу керованих властивостей багатодолинних напівпровідників та полімеркомпозитних матеріалів для функціонування в екстремальних умовах експлуатації», № державної реєстрації 0117U000630 (відповідальний виконавець).

- Науково-дослідна робота «Дослідження функціональних властивостей напівпровідникових та епоксикомпозитних матеріалів», № державної реєстрації 0121U108191 (керівник).

- Науково-дослідна робота «Дослідження впливу різних фізико - активних впливів на властивості матеріалів електроніки та машинобудування», № державної реєстрації 0116U001936 (керівник).

- Цільова тема ВФА НАН України “Елементарні процеси при взаємодії фотонів та електронів з речовиною в газовій та конденсованій фазах”, № 0112U002079, № 59/130-12-64, яка виконувалась кафедрою фізики та вищої математики Луцького національного технічного університету спільно з Інститутом електронної фізики НАН України (основний виконавець).

-Науково-дослідна робота «Наземні радіаційні випробування матеріалів та приладів космічного призначення: вимоги та практика», яка виконувалась спільно з Інститутом електронної фізики НАН України та ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля (основний виконавець).

1. Патент України на корисну модель 118459. Спосіб отримання магніточутливого мікросенсора / С.В. Луньов, А.І. Зімич, М.В. Хвищун, В.Т. Маслюк; заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет. – № u 201701816; заявл. 27.02.17; опубл. 10.08.17, Бюл. №15.

2. Патент України на корисну модель 126364. Спосіб виготовлення давача тиску / С.В. Луньов, О.В. Бурбан, А.І. Зімич, Ю.А. Удовицька; заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет.– № u 201801895; заявл. 23.02.18; опубл. 11.06.18, Бюл. № 11.

3. Патент України на корисну модель 134928. Спосіб одержання багатофункціонального сенсора / С.В. Луньов, А.І. Зімич, В.Т. Маслюк; заявник і патентовласник: С.В. Луньов, А.І. Зімич, В.Т. Маслюк. –№ u201900038; заявл. 02.01.19; опубл. 10.06.19, Бюл. № 11.

4. Патент України на корисну модель 137899. Спосіб одержання чутливого елемента для тридіапазонного фотоприймача інфрачервоного випромінювання / С.В. Луньов, М.В. Хвищун, В.Т. Маслюк; заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет. – № u201904223; заявл. 19.04.19; опубл. 11.11.19, Бюл. № 21.

Деформаційні ефекти в напівпровідниках та напівпровідникових структурах, механізми розсіювання носіїв струму в напівпровідниках, фізика низькорозмірних структур і наноелектроніка, радіаційні ефекти та дефекти в твердих тілах, електричні властивості напівпровідників та напівпровідникових наноструктур, зонова структура напівпровідників, фізико-механічні властивості епоксидних полімерів.

Методичне забезпечення

2023

 1. Фізика : курс лекцій для студентів денної та заоч. форм навч. спец. 182 Технології легкої промисловості / уклад.: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 68 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13094
 2. Технології виготовлення давачів фізичних величин : метод. вказівки до лабораторних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації спеціальності 171 Електроніка денної та заочної форм навчання / укладач С.В. Луньов, – Луцьк: ЛНТУ, 2023. – 45 с / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/14364
 3. Технології виготовлення давачів фізичних величин : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації спец. 171 Електроніка денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Луньов, – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 37 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13942
 4. Технології виготовлення давачів фізичних величин : курс лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації спец. 171 Електроніка денної та заоч. форм навч. / уклад. С.В. Луньов. – Луцьк : ЛНТУ, 2023. – 57 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/13943

2022

 1. Фізика. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 182 «Технології легкої промисловості» денної форми навчання / уклад.: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук. – Луцьк: Луцьк: Луцький НТУ, 2022. – 43 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16560
 2. Фізика. Курс лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 205 Лісове господарство / уклад.: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук. – Луцьк: Луцький НТУ, 2022. – 104 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16561

2021

 1. Основи наноелектроніки : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спец. 171 Електроніка денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 23 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/uk/147258369/16559
 2. Основи наноелектроніки : метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спец. 171 Електроніка денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2021. – 30 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/10366

2020

 1. Теорія електричного зв’язку : текст лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Телекомунікації та радіотехніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спец. 172 Телекомунікації та радіотехніка денної форми навч. / уклад.: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. –59 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/2491
 2. Основи наноелектроніки : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Електроніка» галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації спец. 171 Електроніка денної та заоч. форм навч. / уклад.: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2020. – 65 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/3523

2019

 1. Фізика : метод. вказівки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 131 «Прикладна механіка» та 274 «Автомобільний транспорт» денної форми навч. / уклад.: С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2018. - 43 с. / URL: https://lib.lntu.edu.ua/147258369/1479
Монографія

2023

 1. Luniov Sergiy, Yuliia Udovytska, Vitalii Kashytskyi, Mykola Khvyshchun, Yurii Koval, Sergiy Moroz. Innovative materials and technologies in functional engineering systems. Chapter 1. Development of radiation-protective coatings based on epoxy composites for materials of electronic equipment.- Kharkiv: PC Technological center, 2023. P. 3–33. / URL: https://doi.org/10.15587/978-617-7319-96-1

2018

 1. Луньов С.В., Єрмаков В.М., Назарчук П.Ф., Удовицька Ю.А. Електричні властивості монокристалів германію в умовах деформаційної перебудови зонної структури. – Луцьк: Інформаційно-видавничий відділ Луцького НТУ, 2018. – 208 c. / URL: https://drive.google.com/open?id=1YvLy_F8ItUYhnZ7jyhHHI5aPHhtLUx1j

2017

 1. S.V. Luniov, A.I. Zimych, V.Т. Maslyuk, M.V. Khvyshchun, Yu.A. Herasymiuk. The impact of uniaxial deformation and irradiation on the electrical properties of single crystals n-Ge // Austria, Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2017. – 136 p. / URL: https://books.google.com.ua/books?id=3XvCDwAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=S.V.%20…
Електронний посібник

2024

 1. Луньов С.В., Ящинський Л.В. Електронний навчальний посібник «Фізика».- Луцький національний технічний університет, інформаційно-обчислювальний центр, ЕНК, 2024. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/Фізика%20готова/index…

2019

 1. Луньов С.В.,Назарчук П.Ф. Електронний навчальний посібник «Фізики оптичного зв’язку» для студентів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» денної та заочної форм навчанняю- Луцьк: Луцький НТУ, Інформаційно-обчислювальний центр, ЕНК, 2019. / URL: https://elib.lntu.edu.ua/sites/default/files/elib_upload/1%20Електронний%20посі…
Статті Scopus

2024

 1. The influence of mechanical strains and quantum-size effects on the photosensitivity of Ge/Ge(x)Si(1-x) nanofilm / S. Luniov, P. Shygorin, B. Venhryn // Romanian Journal of Physics. 2024. Vol 69, 1-2. 602. / URL: https://doi.org/10.59277/RomJPhys.2024.69.602

2023

 1. Electrical conductivity of epoxy composites with silicon carbide powder filler / S.V. Luniov, M.V. Khvyshchun, Y.V. Koval, A.I. Tsyz. Functional Materials. 2023. Vol. 30 (3). P.398–402. / URL: https://doi.org/10.15407/fm30.03.398
 2. Determination of activation energy of technological thermodonors in uniaxially deformed n−Si / Luniov, Panasiuk // Physica B: Condensed Matter. 2023. Vol. 670. P. 415391 / URL: https://doi.org/10.1016/j.physb.2023.415391
 3. Tensoelectric properties irradiated by the fast electrons n-Ge single crystals / S. V. Luniov, M. V. Khvyshchun, D. A. Zakharchuk, V. T. Maslyuk // Radiation Effects and Defects in Solids. 2023. Vol. 178, №9-10. P. 1073–1080. / URL: https://doi.org/10.1080/10420150.2023.2211195

2021

 1. S. V. Luniov, M. V. Khvyshchun, A. I. Tsyz, V. T. Maslyuk. Influence of Electron Irradiation and Annealing on the IR Absorption of Germanium Single Crystals // IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), May 19 – 21. Lviv, 2021. P. 18–22. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9501152
 2. Electrical properties of strained germanium nanofilm / S.V. Luniov, P.F. Nazarchuk, O.V. Burban. // Physics and Chemistry of Solid State. 2021. Vol. 22(2). P. 313–320.
  / URL: https://doi.org/10.15330/pcss.22.2.313-320
 3. Effect of Epoxy Composite Coatings on Radiation Stability and Magnetic Sensitivity of n-Si Single Crystals. Y.A. Udovytska, S.V. Luniov,
  V.P. Kashytskyi, V.T Maslyuk. Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2021. Vol. 57(2). P. 222–227.
  / URL: https://doi.org/10.3103/S1068375521020125
 4. Tensoelectrical properties of electron-irradiated n-Si single crystals / Sergiy Luniov, Petro Nazarchuka, Volodymyr Maslyuk. East. Eur. J. Phys. 2021. Vol. 3. P. 37–42. / URL: https://doi.org/10.26565/2312-4334-2021-3-05

2020

 1. S. Luniov, O. Burban, Y. Koval. Electrical Properties of Doped Germanium Nanofilms // IEEE 10th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2020), 9-13 November. Sumy, 2020. P. 02TM03-1.
  / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9309623
 2. Calculation of band structure of the strained germanium nanofilm, doped with a donor impurity / S.V. Luniov // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. 2020. Vol. 118. P. 113954. / URL: https://doi.org/10.1016/j.physe.2020.113954

2019

 1. Mechanisms of electron scattering in uniaxially deformed silicon single crystals with radiation defects./ S.V. Luniov, V.V. Lyshuk, V.T. Maslyuk, O. V. Burban. // Latvian Journal of Physics and Technical Sciences. 2019. Vol. 56(5). P. 45–57. / URL: https://doi.org/10.2478/lpts-2019-0030
 2. S. V.Luniov, M. V. Khvyshchun, V. T. Maslyuk. The Impact of Radiation Defects on a Photosensitivity of Silicon Single Crystals // IEEE 11th International Scientific and Practical Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), September 16–18. Lviv, 2019. P. 295–298. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/8892276
 3. S.V. Luniov, Yu. A. Udovytska, Yu.V. Koval, O.V. Burban. The impact of internal mechanical strains on the electrical properties of germanium nanofilm // 2019 IEEE 9th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties (NAP – 2019). – 2019 Ukraine, Odesa, September 15–20, 2019. ¬ 02TM02. / URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/9075529
 4. The impact of intrinsic conductivity on the mechanisms of tensoresistance of uniaxially deformed n-Ge single crystals / S.V. Luniov // Journal of Physical Studies. 2019. Vol.23, № 3. P. 3701. / URL: https://doi.org/10.30970/jps.23.3701
 5. The impact of heat treatment on the magnetic sensitivity of irradiated by electrons single crystals n-Ge / S.V. Luniov, A.I. Zimych M.V. Khvyshchun, V.T. Maslyuk, I.G. Megela // Functional Materials. 2019. Vol.26 (1). P. 41–47. / URL: https://doi.org/10.15407/fm26.01.41
 6. Mechanisms of electron scattering in uniaxially deformed n-Ge ⟨Sb, Au⟩ single crystals. / S.V. Luniov, P.F. Nazarchuk, A.I. Zimych, Y.A. Udovytska // Condensed Matter Physics. 2019. Vol. 22, №.1. P. 13702. / URL: https://doi.org/10.5488/CMP.22.13702
 7. Features of Radiation-Defect Annealing in n-Ge Single Crystals Irradiated with High-Energy Electrons / S.V. Luniov, A.I. Zimych, M.V. Khvyshchun, V. T. Maslyuk, I.G. Megela // Ukrainian Journal of Physics. 2019. Vol. 64, №.2. P. 151–156. / URL: https://ujp.bitp.kiev.ua/index.php/ujp/article/view/59
Статті Web of Science

2020

 1. Yu.A. Udovytska, S.V. Luniov, V.T. Maslyuk, I.G. Megela. Influence of electron irradiation on mechanical properties of epoxy polymers // Bulletin of the Karaganda university. 2020. Vol. 3(99). Р. 80-85. / URL: https://web.archive.org/web/20210131072053id_/https://physics-vestnik.ksu.kz/ap…
Вітчизняні фахові наукові видання

2023

 1. Особливості тензоопору монокристалів n-Ge при сильних одновісних тисках / С.В. Луньов, П.Ф. Назарчук, О.В. Бурбан // Міжвузівський збірник наукових праць "Наукові нотатки" за галузями знань "Фізико-математичні науки" та "Технічні науки". 2023. №75. С. 74 – 77. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2023.75.13

2022

 1. С. В. Луньов, А. І. Цизь. Електричні та тензоелектричні властивості γ-опромінених монокристалів n-Si // Перспективні технології та прилади. – 2022. – вип. 20. – C. 63-68. / URL: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=84_uXM…
 2. Радіаційно-стимульоване зростання рухливості електронів в монокристалах кремнію / С.В. Луньов, М.В. Хвищун, П.Ф. Назарчук, В.Т. Маслюк // Міжвузівський збірник наукових праць "Наукові нотатки" за галузями знань "Фізико-математичні науки" та "Технічні науки". 2022. №74. С. 75 – 80. / URL: https://doi.org/10.36910/775.24153966.2022.74.14

2019

 1. Ю. А. Удовицька, С. В. Луньов, В. П. Кашицький, В. Т. Маслюк, І. Г. Мегела. Розробка захисних покриттів на основі епоксикомпозитних матеріалів для монокристалів германію від впливу магнітного поля та радіації // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2019. – Vol. 16(4). – P. 53–65. / URL: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2019.4.178074
 2. С.В. Луньов, Ю.А. Удовицька, М.В. Хвищун, С.А. Мороз, В.Т. Маслюк. Технологія одержання чутливого елемента для датчика інфрачервоного випромінювання // Перспективні технології та прилади.–2019, випуск 11, 32–38 с. / URL: https://drive.google.com/open?id=1qh10X298ghKpwHVVRpj3FT3xKI8MUzqD
 3. С. В. Луньов, А. І. Зімич, В. Т. Маслюк, І. Г. Мегела. Вплив електронного опромінення на магнітну чутливість монокристалів n-Si <P> // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2019.– T. 16, № 1.– С. 68–77. / URL: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2019.1.159490
Зарубіжні наукові видання

2020

 1. The influence of electronic exposure and heat treatment on the electroconductivity of epoxypolymer / Udovytska Y., Luniov S., Kashytskyi V., Maslyuk V., Megela I. materials // Technical Sciences. 2020. Vol. 23, №. 1. P. 81-89. / URL: https://doi.org/10.31648/ts.5422

2019

 1. The impact of electron irradiation on the electrical properties of n-Ge single crystals / S.V. Luniov, A.I. Zimych, P. F. Nazarchuk, V.Т. Maslyuk, O.V. Burban, // SCIREA Journal of Physics. 2019. Vol. 4, No. 1. P. 1–7. / URL: http://www.scirea.org/journal/PaperInformation?PaperID=865