v.visyn@lutsk-ntu.com.ua

Вісин Валентин Васильович

Основне місце роботи

Факультет бізнесу та права

Професор

Місце роботи за сумісництвом

Факультет бізнесу та права

Кафедра права

Професор
Написати повідомлення
Написати повідомлення
Статті Web of Science

2024

 1. VALENTYN VISYN, YEVHENII DIDENKO, NATALIIA KARPINSKA, VIKTORIIA ANISHCHUK, YULIIA PUNDOR, NATALIIA RIABYKH. (APRIL, 2024). MEDIATION IN CRIMINAL PROCESSES IN UKRAINE. // AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. 14/01/XLI. (VOLUME 14, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XLI., 2024). P. 231–234. / URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/140141/papers/A_39.pdf

2021

 1. VALENTYN VISYN, ALLA ZEMKO, PETRO HLAMAZDA, IULIIA PUNDOR, YULIIA КАMARDINA, VIKTORIIA FRIDMANSKA. (JULY, 2021). CONCEPTUAL PRINCIPLES OF LAW IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF THE STATE AND LAW. // AD ALTA: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. 11/02/XX. (VOL. 11, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XX., 2021). P. 25–29. / URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110220/papers/A_04.pdf

2019

 1. Вісин В. Фінансова діяльність органів місцевого самоврядування на Волині: історично-правовий огляд / В. Вісин, Я. Мартинюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019. – Том 3, № 30 (2019) – С. 463–471. / URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179826
 2. Вісин В. Історичні, організаційні та правові аспекти становлення фінансово-кредитної системи Другої Речі Посполитої / В. Вісин, Т. Вісина // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2019. – Том 1, № 28 (2019) – С. 472–479. / URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i28.163889
Вітчизняні фахові наукові видання

2024

 1. Visyn V.V., Lenher Y.I. Constitutional and legal mechanisms of regulation of economic social relations in the Second Polish Republic. Аналітично-порівняльне правознавство. Електронне наукове видання. № 2, 2024. Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2024. С. 132-136. / URL: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.21

2023

 1. Вісин В. В., Зицик С. Г. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Випуск 39’2023. Серія 18. Право. С. 33–38. / URL: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series18.2023.39.06

2022

 1. Вісин, Валентин Васильович, Ярослава Миколаївна Мартинюк. "СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН." Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права 6 (2022): 9-14. / URL: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022/6/1
 2. Вісин В.В., Ленгер Я.І. ЄВРОАТЛАНТИЧНІ ТРАДИЦІЇ КОНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИКЛАДІ ПРОЕКТУ КОНСТИТУЦІЇ УНР О.ЕЙХЕЛЬМАНА). Нове українське право, Випуск 6, Том 1, 2022. С. 62–67. / URL: https://doi.org/10.51989/NUL.2022.6.1.8
 3. Visyn V., Visyna T. Interaction of the Ukrainian gas market into the world energy system (economic and legal aspects). No 2 (2022): Economic forum. Р. 80-86. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-10

2021

 1. Вісин В. В., Ленгер Я. І. СТАНОВЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ ЯК НАПРЯМКУ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ НАУКИ. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція : зб. наук. пр. Вип. 54. Т.1 / Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса: Вид. дім «Гельветика», 2021. С. 124–128. / URL: https://doi.org/10.32841/2307-1745.2021.54.1.28
 2. Visyn V., Visyna T., Marchuk N., Tomchuk I. Problems and contradictions of the world monetary system. Vol 1 No 4 (2021): Economic forum. Р. 14-20. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-4-2

2020

 1. Вісин В.В., Вісина Т.М., Полянська Т.О. Теоретичні основи валютних криз. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. Випуск 17 (67). Редкол.: відп. ред. к.е.н., професор І.В. Кривов’язюк. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. С. 33–39. / URL: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-4
 2. Вісин В.В., Вісин О.О., Вісина Т.М. (2020). ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ КООПЕРАТИВНИХ УСТАНОВ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. Економічний форум, 1(1), С. 8-12. / URL: https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-1-2